Letecký přepravní proces - přeprava nákladů

23.10.2018

Letecký přepravní proces - přeprava nákladů

Svět letecké dopravy, díl čtrnáctý    Nákladní letecká přeprava je obvykle ve všeobecnější odborné literatuře opomíjena. Je tomu tak i přes to, že její roční objem je úctyhodný – např. v roce 2013 to bylo celkem 51 miliónů tun.

Nejnověji rozvinutým odvětvím nákladní letecké přepravy je pak přeprava zásilek z domu do domu (společnosti DHL, UPS, Federal Express atd.). Objemy tohoto druhu přepravy vzrostly tak, že například společnost Federal Express provozovala v roce 2013 celkem 257 širokotrupých letadel (IATA WATS 2014), což je vůbec největší počet takovýchto letadel ve flotile jednoho leteckého dopravce. Celkový objem tržeb za přepravu zboží se podle statistik ICAO odhaduje na asi 13% z celkových tržeb leteckých dopravců a trend jejich růstu je často strmější než u přepravy osob. 

Svět letecké dopravy II.
”fr_int”

Tento webový seriál obsahuje pouze výňatky z knihy Svět letecké dopravy II. K plnému pochopení problematiky poslouží jedině tato kniha jako celek. Kniha Svět letecké dopravy II. je jediná kniha na trhu, která se věnuje letecké dopravě tak globálně a podrobně. Využívá ji řada vysokých škol jako hlavní učebnici oborů letecké dopravy i mnoho firem pro doplnění vzdělání svých zaměstnanců. Poslouží ale i všem, kdo se o létání zajímají.
Objednat si ji můžete v našem e-shopu.

Nákladní letecká přeprava je poskytována v následujících formách: 

 • jako doplňková činnost – klasické letecké společnosti využívají volné kapacity nákladového prostoru letadel na svých linkách provozovaných především pro potřeby osobní přepravy, tzv. „belly cargo“. Přeprava nákladů (zboží a pošty) představuje doplňkový zdroj příjmů
 • jako hlavní činnost nákladních dopravců – specializované letecké společnosti nebo dceřiné podniky klasických leteckých společností využívající speciálních nákladních letadel na zbožových linkách, případně doplňkovým nákupem u jiných dopravců a využitím volné kapacity jejich letadel pro přepravu osob či na kombinovaných letadlech, kdy kapacita letadla je rozdělená mezi cestující a zboží
 • jako hlavní činnost zásilkových dopravců – specializované letecké společnosti, které se soustředí na přepravu hodnotných nebo důležitých zásilek z domu do domu s časově garantovaným doručením a možností sledování postupu zásilek on-line přes web takového dopravce. Zásilková přeprava představuje hlavní zdroj příjmů těchto dopravců. V dalším textu se soustředíme na první dvě možnosti, tzn. doplňkovou přepravu zboží a přepravu zboží specializovanými nákladními dopravci. Přeprava zásilek je z pohledu distribuce, odbavení i celkové organizace přepravního procesu zásadně odlišná.

Poptávka po nákladní letecké přepravě

Poptávka po letecké nákladní přepravě je ovlivňována zejména:

 • úrovní zapojení jednotlivých firem do mezinárodního nebo meziregionálního obchodu a kooperace
 • geografickou vzdáleností trhů, na které se přepravují hotové výrobky
 • geografickou vzdáleností kooperujících podniků v případě přepravy dílů, součástek či polotovarů
 • poměrem hodnoty a váhy/objemu daných zásilek (voluminéznost)
 • časem, ve kterém zásilka má být přepravena na místo určení (zkazitelnost, rychlá humanitární pomoc, výrobní potřeby, požadavky klientů)
 • vhodností zásilek pro leteckou přepravu (váha, objem, chemické složení)
 • cenovým vývojem v nabídce letecké přepravy zboží
 • dostupností nabídky letecké přepravy zboží do jednotlivých destinací
Seriál Svět letecké dopravy
”Flying

Příští díl seriálu Svět letecké dopravy vyjde v úterý 30. října 2018. Všechny díly najdete zde.

Pro zasilatele leteckého zboží je dalším příznivým faktorem skutečnost, že pojištění letecky přepravovaných zásilek je obvykle levnější, že i balení může být podstatně méně náročné a tím také levnější, než kdyby šlo o jeho přepravu neleteckou. 

Ceny v letecké přepravě zboží a prodej přepravy zboží

Cenová politika aplikovaná v letecké zbožové přepravě se značně liší od cenové politiky přepravy cestujících. O výši cen rozhodují různé faktory jako například:  

 • váha, objem (prostorový), voluminéznost (poměr váha/objem)
 • celkové přepravované množství a z něho vyplývající případné objemové slevy
 • možnost využití kontejnerů nebo palet, které snižují náklady na manipulaci a tím i cenu
 • druh (komodita) zboží – vybrané kategorie zásilek mají speciálně stanovené ceny za přepravu
 • sezóna (proměnlivost poptávky a dostupnost nabídky)
 • stupeň konkurence na daném trhu
 • speciální požadavky na dodací termíny a zacházení se zbožím 

Obecně lze říci, že letecká doprava je vhodná pro hodnotnější, nízkoobjemové zásilky, u nichž je důležitá rychlost dodání. Celkově pak ceny za přepravu zboží s nárůstem letadlových kapacit a výkonů klesají ještě rychleji, než je tomu u cen v osobní letecké přepravě. Podobně jako při prodeji letecké přepravy cestujících jsou i pro prodej přepravy zboží schválení IATA agenti (freight forwarders), kteří mají právo prodeje na jednotlivé IATA letecké společnosti. Stejně jako BSP u prodeje přepravy cestujících je i pro úhrady přepravy zboží vytvořen na řadě trhů multilaterální zúčtovací systém s názvem CASS (Cargo Accounts Settlement Systems), jehož cílem je co nejvíce ochraňovat zájmy zúčastněných stran na jednoduchém a rychlém zúčtování plateb za prodej nákladní letecké přepravy. Přes systém CASS byla ve 46 různých trzích, kde je systém zaveden, prodána v roce 2013 prostřednictvím 11 000 zbožových agentů nákladní letecká přeprava v hodnotě 18 miliard USD při zpracování celkem patnácti milionů transakcí (IATA WATS 2014). V ČR a SR je systém CASS používán od 1. ledna 2007. 

Přepravazbožívnákladníchletadlechjetechnologickyvysocenáročný proces–zdevidímevnitřekletadlavybavenéhopropřepravukontejnerů
Přepravazbožívnákladníchletadlechjetechnologickyvysocenáročný proces–zdevidímevnitřekletadlavybavenéhopropřepravukontejnerů

V nákladní letecké přepravě se více než v přepravě osobní prosazuje role tzv. konsolidátorů, což jsou firmy, které nakupují u leteckých společností pravidelně velké objemy přepravních kapacit a ty pak dále přeprodávají konečným zákazníkům. Tento proces odráží skutečnost, že sazby za kontejnerové zásilky jsou u leteckých společností, které je nabízejí, podstatně nižší než u volně ložených zásilek. Letecké společnosti se však obvykle nezabývají prodejem částí kontejnerové kapacity a tím vytvářejí prostor pro konsolidátory, kteří se právě této činnosti věnují a odesílatelům (shippers) přeprodávají části kontejnerové kapacity odpovídající jejich skutečným potřebám. Freight forwarders pak poskytují samozřejmě ještě další služby jako například odvoz zboží od odesílatelů k dopravcům, avizování příjemce o doručení zásilky nebo zajištění jejího rychlého a bezproblémového odbavení včetně celního odbavení. 

Přeprava letecké pošty 

Sekce Letecká doprava
”Flying

Letadla, dopravce, rádce cestujícího létání a další zajímavosti z letecké dopravy najdete také v naší sekci Letecká doprava.

Význam přepravy letecké pošty – jak z hlediska podílu na celkovém objemu přepravy, tak i z hlediska ekonomického – se značně zmenšil v porovnání s tím, jaký měla v samotných začátcích existence civilní letecké dopravy. Velkou důležitost měla proto, že technické možnosti i kapacity letadel byly velmi omezené, a řada leteckých společností vzniklých ve dvacátých a třicátých letech minulého století se specializovala právě na přepravu pošty. Výhodou bylo, že letecký dopravce za tuto přepravu získával relativně vysoké tržby, které dokázaly pokrýt jeho provozní a další náklady. O tento nový způsob na svou dobu neuvěřitelně rychlého druhu přepravy pošty byl značný zájem. S postupem doby, kdy se letadla díky technickému pokroku stávala bezpečnějšími a měla již vyšší přepravní kapacitu, se začali stále početnější letečtí dopravci věnovat přepravě cestujících. Obchodně je přeprava pošty zajišťována na bázi dohod leteckých dopravců s poštovními správami, které jsou uzavírány za dodržování pravidel stanovených mezi leteckými dopravci a světovou poštovní organizací UPU (Universal Postal Union) a v detailu potom mezi leteckými dopravci a příslušnou poštovní správou daných zemí. 

Tyto dohody zavazují na jedné straně dopravce k zajištění dohodnutých přepravních kapacit do určených destinací v příslušných dnech a časových termínech, a na druhé straně umožňují, aby si příslušná poštovní správa při širší nabídce vybrala toho dopravce, který má pro ni nejvýhodnější spoje, nejlepší ceny, je spojován s nejvyšší spolehlivostí svého provozu nebo má dostatek kapacity. Přesně jsou regulovány veškeré postupy týkající se převzetí, vlastní přepravy i předání poštovních zásilek, včetně záruk, které na sebe bere dopravce, a odsouhlasených tarifů za přepravu jednotlivých druhů (listovní, balíkové, expresní a další dle konkrétní situace). Předání obsahu každé jednotlivé poštovní zásilky je poté specifikováno v dokumentu zvaném Postal Bordeau. Celkový objem tržeb za přepravu pošty se u pravidelných klasických leteckých dopravců pohybuje kolem 1 % z jejich celkových přepravních tržeb. LC dopravci se přepravě pošty obvykle nevěnují. Dnes již také neexistují dopravci, kteří by provozovali přepravu běžné pošty jako svou hlavní činnost. 

Dokumenty v nákladní letecké přepravě 

Základním přepravním dokumentem při přepravě zboží je letecký nákladní list (Air Waybill – AWB), což je doklad o převzetí zboží k přepravě, který doprovází zásilku až do jejího vydání příjemci. Z právního hlediska je to potvrzení uzavřené smlouvy o letecké přepravě zboží mezi odesilatelem a leteckým dopravcem (podobně jako letenka pro přepravu cestujících). S ohledem na řadu celních, bezpečnostních, statistických a dalších dokumentačních požadavků různých státních orgánů jednotlivých zemí, je pro přepravu jednotlivých leteckých zásilek potřeba vystavit v některých případech až 38 (!) dokumentů. V rámci programu zjednodušování procesů a snižování nákladů rozpracovala asociace IATA projekt E-freight, jehož cílem je zavedení elektronických dokumentů a dosažení úspory v průměru až 30 USD na zásilku. Vzhledem k tomu, že v nákladní letecké přepravě je propojeno mnoho subjektů včetně státní správy, naráží tento projekt zahájený v roce 2006 na byrokratické problémy. Jeho současný cíl je dosáhnout 45% využití elektronických AWB v roce 2016, tzn. zásadně menší úspěšnost než v oblasti elektronických letenek, kde je potřeba součinnosti se státní správou menší. 

Shrnutí 

Nákladní letecká přeprava má svou nenahraditelnou a v globalizovaném světě stále rostoucí důležitost. Velké odlišnosti od osobní letecké přepravy ve způsobu marketingu, prodeje i ve vlastním přepravním procesu vedly však k tomu, že řada leteckých (zvláště LC) dopravců se jí nezabývá vůbec, nebo jen doplňkově (většina klasických osobních dopravců). Skupina leteckých dopravců, kteří se však na nákladní přepravu specializují ať už provozováním pravidelných nebo charterových nákladních linek, dosahuje velmi dobrých ekonomických výsledků. V poslední době největší a stále rostoucí kategorií nákladní přepravy je přeprava zásilek z domu do domu.

Flying Revue > Série & speciály > Svět letecké dopravy > Letecký přepravní proces - přeprava nákladů
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 

          

SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 17.04.1966 se stalo...
17.04.1966
První úspěšný let kanadského konvertoplánu Canadair CL-84 "Dynavert".
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »