Slovník leteckých pojmů

Slovník leteckých pojmů

Hledejte pojmy uvedené v leteckých předpisech řady L i pojmy z oblasti letecké dopravy. Vyhledávač najde všechna hesla, v nichž se vámi hledaný výraz vyskytuje. 

Neuspěli jste?

Accredited IATA agent
prodejní agentura, která je oprávněna organizací IATA k prodeji pravidelné osobní letecké přepravy.
ACMI (A.C.M.I.)
jedná se o označení služby pronájmu letadel včetně posádky, zajištěné údržby a pojištění odpovídající Lease wet (viz níže). Zkratka označuje základní komponenty, které jsou v tomto druhu pronájmu zahrnuty (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance).
Adresa letadla (Aircraft address)
Jediná možná kombinace 24 bitů, použitelná pro přidělení letadlu za účelem spojení letadlo - země, navigace a přehledu o provozu.
Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD])
Centrální databáze, která spolu se systémem pro jejich distribuci, slouží jako archiv certifikátů pravosti, kterými jsou elektronické údaje v dokladu podepsány (Document Signer Certificates CDS). Obsahuje veřejné klíče CDS, jako seznam prvotních certifikátů vydavatelů národních certifikačních autorit (MLCSCA), link certifikáty vydavatelů národních certifikačních autorit (ICCSCA) a jako seznam zrušených/neplatných certifikátů. Tato centrální databáze (ICAO PKD) je udržovaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví ve prospěch účastníků, s cílem usnadnit ověřování platnosti/pravosti údajů v elektronických strojově čitelných cestovních dokladech.
ADS-C dohoda (ADS-C agreement)
Plán hlášení, který stanoví podmínky hlášení údajů ADS-C (tj. údaje požadované stanovištěm letových provozních služeb a četnost hlášení ADS-C, která musí být dohodnuta před použitím ADS-C při poskytování letových provozních služeb).
Aeronautical Fixed Telecommunication Network, AFTN
mezinárodní telekomunikační síť sloužící pro komunikaci a výměnu zpráv, které se týkají leteckého provozu. AFTN adresa je složena z 8 znaků, kde první 4 tvoří ICAO adresu lokality (např. LKPR), další 3 označení organizace (např. ABP) a poslední znak slouží k rozlišení adres uvnitř této organizace (např. Y).
Aeronautical Information Circular, AIC
letecké oběžníky, které obsahují informace o dlouhodobějších předpokládaných změnách v legislativě, předpisech, postupech nebo zařízeních, které neodpovídají podmínkám pro publikaci v NOTAMu nebo AIP.
Aeronautical Information Publication, AIP
úřední letecká informační příručka obsahující dlouhodobě platné informace o národních leteckých pravidlech a postupech vydávaná orgány státní správy. Její obsah a struktura jsou dány mezinárodními standardy, skládá se ze tří částí GEN (všeobecné údaje), ENR (informace týkající se řízení letového provozu) a AD (informace týkající se letišť). Viz též AIC a NOTAM.
Air Operator Certificate, AOC
oprávnění k provozu obchodní letecké přepravy v jasně vymezeném rozsahu. Základní dokument leteckého dopravce, bez něhož by nemohl provozovat svou hlavní činnost. Je vydáván leteckým úřadem země, v níže je letecký dopravce registrován jako právní subjekt, na základě splnění předpisových požadavků na úroveň zajištění kvality a bezpečnosti leteckého provozu danou popisem všech postupů a procesů v dokumentaci leteckého dopravce a ověřením promítnutí této dokumentace do praxe. Vedle AOC potřebuje dopravce např. v EU ještě Provozní licenci, prokazující jeho finanční způsobilost a vlastnickou příslušnost.
Air Services Agreement
viz Letecká dohoda
Air Tariff Publishing Company, ATPCO
nezávislá společnost, která se zaměřuje na sběr, distribuci, porovnávání a vyhodnocování prodejních cen za přepravu cestujících na pravidelných linkách leteckých dopravců (www.atpco.net).
Air Traffic Control, ATC
služba řízení letového provozu, která se poskytuje s cílem zajistit bezpečnost (zabránit nehodám mezi letadly, zamezit možnosti přiblížení letadel k překážkám atd.) a za účelem zajištění řádného toku letového provozu.
Air Traffic Flow Management, ATFM
řízení toku letového provozu je služba, která optimalizuje toky letového provozu v závislosti na kapacitě služeb řízení letového provozu tak, aby uživatelé vzdušného prostoru mohli provádět lety efektivně a bezpečně. V Evropě je řízení toku letového provozu zajišťováno organizací EUROCONTROL, Network Manager Operations Centre (NMOC), dříve Central Flow Management Unit, (CFMU), umístěné v Bruselu.
Air Traffic Management, ATM
řízení a uspořádání letového provozu je komplex služeb nezbytných pro zajištění bezpečného a efektivního pohybu letadel po celou dobu provozu. Jeho součástí jsou Letové provozních služby (Air Traffic Services, ATS), Řízení toku letového provozu (Air Traffic Flow Management, ATFM) a Letecká informační služba, LIS (Aeronautical Information Service, AIS).
Air Traffic Services, ATS (Letové provozní služby)
jsou součástí řízení a uspořádání letového provozu. Jejich úkolem je zabraňovat srážkám letadel ve vzdušném prostoru a na provozních plochách letišť, udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu, poskytovat informace k bezpečnému a účinnému provádění letů a vyrozumívat určené organizace o letech, po nichž se má pátrat. Člení se na Službu řízení letového provozu (Air Traffic Control, ATC), Letovou informační službu (Flight Information Service, FIS) a Pohotovostní službu (Alerting Service, ALR).
Aircraft crew
viz Posádka letadla
Airport Operators Committee, AOC
označení pro konzultační skupiny organizované na větších letištích. AOC jsou složené ze zástupců reprezentujících jednotlivé letecké dopravce, kteří provozují své lety na dané letiště. Tyto skupiny pracují obvykle jako protiváha vedení daného letiště, kterému předkládají požadavky, stížnosti, návrhy a názory na různé problémy a možná řešení provozu na daném letišti.
AIRPROX
Kódový výraz používaný při hlášení událostí v letovém provozu a k označení blízkosti letadel.
Airside/landside
části letiště podle toho, zda se nacházejí směrem "k letadlům" (airside; provozní, neveřejná část) nebo "k městu" (landside; veřejná část).
Akrobatický let (Acrobatic flight)
Úmyslně prováděné manévry s letadlem za letu, zahrnující náhlé změny polohy, neobvyklé polohy nebo neobvyklé změny rychlosti, které nejsou nutné pro normální let nebo pro výcvik za účelem získání osvědčení nebo kvalifikací jiných než kvalifikace pro akrobacii.
ALERFA
Kódový výraz používaný k označení údobí pohotovosti.
Alfanumerické znaky (Alphanumeric characters - alphanumerics)
Společný výraz pro písmena a číslice (znaky).
Analýzy letových dat (Flight Data Analysis)
Proces analyzující zaznamenaná letová data k účelu zlepšení bezpečnosti letového provozu.
AOC
viz Air Operator Certificate a také Airport Operators Committee
Aplikace (Application)
Manipulace a zpracování dat/údajů na podporu požadavků uživatele (ISO 19104*).
Approach, APP
přibližovací stanoviště řízení letového provozu - služba řízení letového provozu, která poskytuje služby letadlům přilétávajícím na nebo odlétajícím z určitého letiště.
Apron
vymezená plocha na letišti určená k umístění letadel pro nastupování nebo vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. V češtině se také používá výraz "odbavovací plocha".
Area Control Centre, ACC
oblastní středisko řízení letového provozu poskytující služby řízení letového provozu řízeným letům v dané oblasti.
Area Navigation, RNAV
způsob navigace pro létání podle přístrojů (IFR), umožňující využívání libovolných kurzů mezi pozemními navigačními zařízeními namísto původně používaných spojnic mezi nimi. RNAV přináší optimalizaci tras a tím úspory letového času i spotřebovaného paliva.
ASK
available seat-kilometers, nabízená letadlová kapacita vyjádřená v sedačkových kilometrech (obdobně ASM pro dopravce používající pro vzdálenosti vyjádření v námořních mílích, nautical miles).
ATIS
Symbol používaný k označení automatického rozhlasového vysílání informací o letišti.
ATK
available tonne-kilometres, kapacita vyjádřená v nabízených tunokilometrech (obdobně ATM při vykazování vzdálenosti v námořních mílích).
Atribut vzhledu jevu (Feature attribute)
Charakteristika vzhledu jevu (ČSN ISO 19101).
Automatic Dependance Surveillance, ADS
způsob zajištění separace od okolního provozu postavený na principu rozesílání informací o vlastní poloze, výšce, identifikaci a případně dalších datech. Tyto informace jsou přijímány přímo stanovišti řízení letového provozu (výhodné zejména v oblastech bez radarového pokrytí) nebo samotnými letadly v okolí. Podle způsobu distribuce informací jsou dnes k dispozici systémy ADS-B a ADS-C.
Automatická hlasová informační služba v koncové řízené oblasti (Hlasový ATIS
Voice-automatic terminal information service - Voice-ATIS) - Poskytování ATIS prostřednictvím nepřetržitého a opakovaného hlasového rozhlasového vysílání.
Automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem (D
ATIS - Data link-automatic terminal information service) - Poskytování ATIS prostřednictvím datového spoje.
Automatické přenosové zařízení (Automatic relay installation)
Dálnopisné zařízení pro automatické předávání zpráv ze vstupních do výstupních okruhů. Poznámka: Tento výraz zahrnuje plně automatická i poloautomatická zařízení.
Automatický pevný polohový maják nehody (ELT(AF)) (Automatic fixed ELT)
ELT pevně zabudovaný do letadla, uváděný do činnosti automaticky.
Automatický přenosný polohový maják nehody (ELT(AP)) (Automatic portable ELT)
ELT automaticky uváděný do činnosti, pevně zabudovaný do letadla, který lze snadno vyjmout z daného letadla.
Automatický telekomunikační záznam (Automatic telecommunication log)
Záznam o činnosti letecké telekomunikační stanice uskutečněný elektrickými, nebo mechanickými prostředky.
Automatický závislý přehledový systém - kontrakt (ADS-C) (Automatic dependent surveillance - contract)
Prostředek, kterým budou pomocí datového spoje vyměňovány položky ADS-C dohody mezi pozemním systémem a letadlem určující, za jakých podmínek by měla být zahájena hlášení ADS-C a jaké údaje by tato hlášení měla obsahovat (viz L 11, Hlava 1 - Definice).
Automatický závislý přehledový systém - vysílání (ADS-B) (Automatic dependent surveillance - broadcast)
Prostředek, kterým letadla, letištní mobilní prostředky a další objekty mohou automaticky vysílat a/nebo přijímat údaje, jako jsou identifikace, poloha a další, podle vhodnosti, ve vysílacím módu pomocí datového spoje.
Automatický závislý přehledový systém (ADS) (Automatic dependent surveillance)
Způsob sledování, při kterém letadlo automaticky poskytuje po datovém spoji informace získané z palubních navigačních systémů a systémů určování polohy včetně identifikace letadla, čtyřrozměrné polohy letadla a podle vhodnosti doplňující údaje.
Autorizované lékařské rozhodnutí (Accredited medical conclusion)
Závěr, k němuž po případných konzultacích s odborníky na letový provoz, nebo podle potřeby i s jinými odborníky, došel jeden nebo více odborných lékařů přijatelných k danému případu pro orgán vydávající průkazy způsobilosti.
Availability status, AVS / Numeric Availability Status, NAVS
typ zpráv pro přenos informací o dostupnosti místa pro prodej letenek prostřednictvím globálních distribučních systémů.
Avionika (Aircraft avionics)
Termín označující jakékoliv elektronické zařízení, včetně jeho elektrických částí, pro použití v letadle. Zahrnuje systémy radiové a přístrojové a systémy automatického řízení letu.
Bagtrac
globální automatizovaný systém používaný leteckými dopravci k dohledávání zavazadel, která nebyla dopravena na místo určení při příletu daného letu.
Balík (Package)
Konečný výsledek balení tvořený obalem a jeho obsahem připraveným k dopravě.
Balon (Balloon)
Bezmotorové letadlo lehčí než vzduch. Poznámka: Pro účely tohoto předpisu tato definice platí pro volné balony.
Báze
letiště, na kterém má dopravce trvale umístěna (bázována) některá či dokonce všechna letadla své flotily a zajištěné služby či zázemí k obsluze jejich provozu. Provoz leteckého dopravce je pak organizován tak, aby se letadla po uskutečnění určitého počtu letů vrátila zpět na svou bázi. U síťových dopravců je báze zpravidla i jejich hubem.
Bermudská dohoda (Bermuda Agreement)
často citovaná letecká dohoda mezi Velkou Británií a USA, která byla uzavřena v roce 1946 a později významněji upravena až v roce 1977 (tzv. Bermudská dohoda II) směrem k upuštění od některých restriktivních opatření. Původní dohoda z roku 1946 obsahovala poměrně restriktivní podmínky pro letecký provoz mezi USA a Velkou Británií a významně regulovala přístup dopravců na trh USA - UK. Od roku 2008 nahradila Bermudské dohody nová open sky dohoda mezi USA a EU, která byla projednána začátkem roku 2007 a zrušila většinu restriktivních podmínek.
Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA - Obstacle clearance altitude) nebo bezpečná výška nad překážkami (OCH) (Obstacle clearance height)
Nejnižší výška nad mořem nebo nejnižší výška nad úrovní příslušného prahu dráhy nebo nad úrovní letiště stanovená k tomu, aby byla splněna kritéria bezpečné výšky nad překážkami.
Bezpečná rychlost vzletu (VTOSS) (Take-off safety speed)
Minimální rychlost, při níž bude dosaženo stoupání s nepracujícím kritickým motorem, jestliže ostatní motory pracují v mezích schválených provozních omezení. Poznámka: Shora uvedená rychlost může být měřena podle přístrojů, nebo může být dosažena postupem přesně vymezeným v letové příručce.
Bezpečná výška nad překážkami (OCH) (Obstacle clearance height)
viz Bezpečná nadmořská výška nad překážkami
Bezpečné vynucené přistání (Safe forced landing)
Nevyhnutelné přistání nebo nouzové přistání na vodu s přiměřenou pravděpodobností, že nedojde ke zranění osob na palubě ani na zemi.
Bezpečnost - ochrana před protiprávními činy (Security)
Ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Tohoto cíle se dosáhne kombinací bezpečnostních opatření, lidských a materiálních prostředků.
Bezpečnost (Safety)
Stav, při kterém jsou rizika spojená s leteckými činnostmi souvisejícími s provozem letadel nebo jej přímo podporujícími snížena a řízena na přijatelné úrovni.
Bezpečnostní audit (Security audit)
Důkladná komplexní kontrola a vyhodnocení zavádění a dodržování Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ (SAFETY RECOMMENDATION)
Návrh Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod založený na informacích odvozených z odborného zjišťování příčin zpracovaný s cílem předcházet leteckým nehodám a incidentům. V žádném případě není záměrem vytváření předpokladů pro přisouzení viny nebo odpovědnosti za zavinění letecké nehody nebo incidentu. Kromě bezpečnostních doporučení, která vznikají na základě odborného zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, mohou bezpečnostní doporučení vznikat i na základě dalších zdrojů, včetně bezpečnostních studií.
Bezpečnostní doprovod letů (In-flight security officer)
Osoba schválená orgánem státní správy Státu provozovatele a Státu zápisu do rejstříku, která má být nasazena v letadle za účelem ochrany tohoto letadla a cestujících na palubě proti protiprávnímu činu. Za tuto osobu se nepovažují osoby, jako jsou osobní tělesní strážci, kteří v letadle poskytují výhradní osobní ochranu konkrétnímu jedinci nebo skupině osob.
Bezpečnostní inspekce (Security inspection)
Kontrola a vyhodnocení dodržování určitých bezpečnostních opatření Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví leteckou společností, letištěm nebo jiným subjektem, který může ovlivnit bezpečnost civilního letectví.
Bezpečnostní kontrola (Security Control)
Soubor opatření včetně detekční kontroly a fyzické kontroly, jimiž lze předejít tomu, aby zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení, předměty a látky byly použity ke spáchání protiprávního činu.
Bezpečnostní kontrola letadla (Aircraft security check)
Kontrola interiéru letadla, do kterého měli přístup cestující a kontrola nákladního prostoru za účelem odhalení ponechaných zakázaných, nebezpečných a podezřelých předmětů, jako jsou zbraně, výbušniny a jiné zakázané předměty a látky.
Bezpečnostní prohlídka letadla (Aircraft security search)
Důkladná kompletní prohlídka interiéru i exteriéru letadla za účelem odhalení v něm umístěných zakázaných a nebezpečných předmětů.
Bezpečnostní průzkum (Security survey)
Průzkum, sloužící k vyhodnocení zranitelných míst, která by mohla být zneužita k provedení protiprávního činu a stanovení bezpečnostních opatření, nezbytných ke splnění povinností, spojených s ochranou civilního letectví před protiprávními činy.
Bezpečnostní riziko (Safety risk)
Předpovídaná pravděpodobnost a závažnost následků nebo výsledků nebezpečí.
Bezpečnostní test (Security test)
Tajná nebo veřejná zkouška dodržování bezpečnostních opatření, která je realizována simulací pokusu o provedení protiprávního činu.
Bezprostřední oprava chyb (FEC) (Forward error correction)
Proces přidání zbytkové informace k přenášenému signálu, který umožňuje opravit v přijímači chyby, vzniklé během přenosu.
Bezpřekážkový prostor (Obstacle free zone (OFZ))
Prostor nad vnitřní přibližovací plochou, vnitřními přechodovými plochami a plochou nezdařeného přiblížení a tou částí pásu RWY, která je ohraničena těmito plochami, do něhož nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace.
Bezpřekážkový prostor (OFZ) (Obstacle free zone (OFZ))
Prostor nad vnitřní přibližovací plochou, vnitřními přechodovými plochami a plochou nezdařeného přiblížení a tou částí pásu RWY, která je ohraničena těmito plochami, do něhož nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace.
Billing and Settlement Plan, BSP
zúčtovací systém provozovaný organizací IATA na národní nebo regionální bázi. Jeho hlavním úkolem je bezchybné zajištění rychlých převodů finančních prostředků za prodeje letecké přepravy cestujících od agentur leteckým společnostem.
Blízkost letadel (Aircraft proximity)
Situace, ve které podle názoru pilota nebo personálu letových provozních služeb vzdálenost mezi letadly, stejně jako jejich vzájemné polohy a rychlosti byly takové, že bezpečnost letadel, kterých se to týká, mohla být ohrožena. Blízkost letadla se klasifikuje takto: Nebezpečí srážky (Risk of collision) Klasifikace blízkosti letadel, při níž bylo vážné nebezpečí srážky. Bezpečnost nezajištěna (Safety not assured) Klasifikace blízkosti letadel, při níž bezpečnost letadel mohla být ohrožena. Žádné nebezpečí srážky (No risk of collision) Klasifikace blízkosti letadel, při níž nebylo nebezpečí srážky. Nebezpečí neurčeno (Risk not determined). Klasifikace blízkosti letadel, při níž nebyla k dispozici dostatečná informace k určení nebezpečí s ní spojeného nebo neprůkazné nebo rozporné důkazy zabránily takovému určení.
Block space (Block of Space Agreement)
typ bilaterální dohody mezi leteckými dopravci, jejímž cílem je prodej určité, předem stanovené kapacity na dohodnutých pravidelných linkách provozujícího dopravce partnerskému (marketingovému) dopravci.
Block time
časový údaj používaný k měření provozní doby letadel. Měří se obvykle od odstranění zajišťovacích překážek (špalků) při prvním pohybu letadla na letišti odletu až k opětnému přistavení těchto překážek na letišti příletu. Alternativní přístup měří tento čas od chvíle prvního pohybu letadla na vlastní pohon na letišti odletu až do vypnutí motorů na letišti příletu (tzn.nezahrnuje čas na odtlačení letadla od stojánky). Viz též Flight time.
Bod dotyku (Touchdown)
Bod, ve kterém nominální sestupová dráha protíná dráhu. Poznámka: "Bod dotyku", jak je shora definován, je pouze základní údaj a nemusí být skutečným bodem, ve kterém se letadlo dotkne dráhy.
Bod klesání (DP) (Descent point)
Bod definovaný tratí a vzdáleností od MAPt, který určuje bod, ze kterého může vrtulník klesat pod OCA/H během vizuálního sestupu na heliport nebo místo přistání.
Bod nezdařeného přiblížení (Missed approach point (MAPt))
V postupu přiblížení podle přístrojů ten bod, nad/před kterým musí být zahájen předepsaný postup nezdařeného přiblížení, aby bylo zajištěno, že nebudou porušeny minimální výšky nad překážkami.
Bod posledního návratu (Point of no return)
Poslední možný geografický bod, ze kterého může letoun pokračovat na letiště určení, stejně jako na dostupné náhradní letiště na trati, stanovené pro daný let.
Bod předání řízení (Transfer of control point)
Určený bod, umístěný na letové dráze letadla, ve kterém se předává odpovědnost za poskytování služby řízení letového provozu letadlu z jednoho řídícího stanoviště nebo pracoviště na druhé.
Bod přechodu (Change-over point)
Bod, ve kterém se od letadla letícího na úseku tratě ATS vyznačeném zařízeními VOR očekává, že změní navigační vedení letadla pomocí zařízení za letadlem na navigační vedení letadla pomocí nejbližšího zařízení VOR před letadlem. Poznámka: Body přechodu se zřizují pro poskytování optimálních podmínek s přihlédnutím k síle a jakosti signálu mezi dvěma radionavigačními zařízeními VOR ve všech používaných hladinách a k zajištění společného zdroje směrového vedení pro všechna letadla letící na stejné části úseku trati.
Bod rozhodnutí o přistání (LDP) (Landing decision point)
Bod používaný ke stanovení výkonnosti při přistání, z něhož ještě lze při selhání motoru bezpečně pokračovat v přistávání, nebo zahájit postup nezdařeného přiblížení. Poznámka: LDP se používá pouze u vrtulníků pro provoz 1. třídy výkonnosti.
Bod rozhodnutí o vzletu (TDP) (Take-off decision point)
Bod použitý ke stanovení výkonnosti při vzletu, z něhož ještě lze při selhání motoru přerušit vzlet nebo ve vzletu bezpečně pokračovat. Poznámka: TDP se používá pouze u vrtulníků pro provoz 1. třídy výkonnosti.
Bodové světlo (Point light)
Světelný signál objevující se bez znatelné délky.
Brand
přesně definované kvality a vlastnosti produktu, které jej odlišují od konkurenční nabídky. Tyto vlastnosti mohou být buď skutečné, nebo psychologické (nehmotné).
Briefing (Briefing)
Ústní výklad existujících a/nebo očekávaných meteorologických podmínek.
BSP
viz Billing and Settlement Plan
Cabin crew
část posádky letadla, která je zodpovědná za bezpečnost, pohodlí a obsluhu cestujících v kabině pro cestující.
CASK
náklady na nabízený sedačkový kilometr. Slouží k alespoň částečně objektivnímu porovnání nákladů dopravců různé velikosti a různé průměrné přepravní vzdálenosti.
CASS (Cargo Accounts Settlement Systems)
zúčtovací systém provozovaný organizací IATA na národní nebo regionální bázi. Jeho hlavním úkolem je bezchybné zajištění rychlých převodů finančních prostředků za prodeje letecké přepravy zboží od zbožových agentur leteckým společnostem.
Celek kvalifikovanosti (Competency unit)
Samostatná úloha skládající se z několika prvků kvalifikovanosti.
Celistvost hranic (Border integrity)
Prosazování zákonů a předpisů Státem, týkajících se pohybu zboží a/nebo osob přes jeho hranice.
Celková vertikální chyba (TVE
Total vertical error) - Vertikální geometrický rozdíl mezi skutečnou tlakovou nadmořskou výškou, ve které letadlo letí, a jeho přidělenou tlakovou nadmořskou výškou (letovou hladinou).
Celková vypočítaná doba letu (Total estimated elapsed time)
Pro lety podle IFR vypočítaná doba letu od vzletu do příletu nad stanovený bod vymezený ve vztahu k radionavigačnímu prostředku, z něhož se předpokládá zahájení postupu přiblížení podle přístrojů nebo, není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem na letišti určení, doba příletu nad letiště určení. Pro lety podle VFR vypočítaná doba od vzletu do příletu nad letiště určení.
Celková vypočítaná doba letu (Total estimated elapsed time)
Pro lety podle IFR vypočítaná doba letu od vzletu do příletu nad stanovený bod, vymezený ve vztahu k radionavigačnímu prostředku, z něhož se předpokládá zahájení postupu přiblížení podle přístrojů, nebo není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem na letišti určení, doba příletu nad letiště určení. Pro lety podle VFR vypočítaná doba od vzletu do příletu nad letiště určení
Certifikační úřad (Certificating authority)
Státem schválená organizace nebo orgán, jehož povinností je ověřování letové způsobilosti nebo hlukové a emisní způsobilosti letadel. V ČR je certifikačním úřadem pro účely tohoto předpisu Úřad pro civilní letectví.
Cestovní doklad (Travel document)
Pas nebo jiný oficiální doklad totožnosti vydaný Státem nebo organizací, který může být použit právoplatným držitelem pro mezinárodní přepravu.
Cestovní hladina (Cruising level)
Hladina dodržovaná letadlem během značné části letu.
Cestovní stoupání (Cruise climb)
Postup cestovního letu letounu, vedoucí k čistému přírůstku nadmořské výšky s úbytkem hmotnosti letounu.
Cíl výkonnosti v oblasti bezpečnosti (Safety performance target)
Plánovaný či zamýšlený cíl ukazatele výkonnosti v oblasti bezpečnosti za dané období.
Cílová úroveň bezpečnosti (TLS - Target level of safety)
Všeobecný výraz představující úroveň rizika, která je považována za určitých okolností za přijatelnou.
Cílový let (Homing)
Postup, při kterém se používá zaměřovacího zařízení jedné rádiové stanice a vysílání druhé rádiové stanice, z nichž alespoň jedna je stanice pohyblivá a pohybuje se nepřetržitě ke druhé stanici.
City pair
výraz pro označení leteckého spojení mezi dvěma body (městy, letišti).
Cizinec (Visitor)
Každá osoba, která vystoupí z letadla a vstoupí na území smluvního státu, který je jiný, než ve kterém má osoba trvalé bydliště; zdržuje se zde v souladu se zákony tohoto smluvního státu bez přistěhovaleckého úmyslu za účelem turistiky, rekreace, sportu, zdraví, z rodinných důvodů, studijních důvodů, náboženských poutí nebo služební cesty a během svého pobytu na území navštíveného státu nevykonává žádné výdělečné zaměstnání.
Cockpit crew
posádka v pilotní kabině letadla zodpovědná za bezpečné provedení letu. Dnes se jedná obvykle o dva piloty. V minulosti k nim patřily i další nepilotní profese jako palubní inženýři, navigátoři a radiotelegrafisté.
Code
share agreement - obchodní dohoda, podle které letecká společnost používá k označení jí provozovaných pravidelných linek současně svůj kód i kód jiného dopravce (marketingový partner). Jde o marketingový nástroj sloužící lepší distribuci nabídky obou společností.
Control zone, CTR
viz Řízený okrsek letiště
Controller - Pilot Data-Link Communications, CPDLC
komunikace mezi letadlem a stanovištěm řízení letového provozu za použití datového spoje. Výhodou je srozumitelnost a zpětná dohledatelnost informace. Očekává se, že tento způsob komunikace podstatným způsobem omezí hlasovou komunikaci.
Cost allocation
proces klíčování (přidělování) nákladů určitým činnostem v případech, kdy části aktiv (např. budov nebo IT systémů) slouží více činnostem. Tento proces je používán mj. při výpočtu nákladových bází (cost base) pro stanovování jednotlivých druhů letištních a navigačních poplatků.
Cost recovery
princip pokrytí nákladů za používání určitých služeb. Jeho aplikace vede ke stanovování poplatků a cen za dané služby ve vztahu ke skutečným nákladům (cost based pricing).
Curfew
doba (obvykle noční), kdy jsou některá letiště zavřená pro běžný provoz leteckých dopravců. Rozsah curfew každého letiště je publikován např. v AIP. Curfew jsou vyhlašovány buď z důvodů ekologických (zejména hlukových), nebo provozních (malá poptávka, která neuhradí náklady provozu letiště).
Časový multiplex kanálu (TDM) (Time division multiplex)
Způsob rozdělení kanálu, v souladu se kterým probíhá po jednom a témže samém kanálu časově uspořádaný paketový přenos informací od jednoho zdroje, avšak do různých míst určení.
Časový rozdíl příjmu (TDOA - Time Difference of Arrival)
Relativní časový rozdíl přijetí signálu odpovídače, který byl vyslán ze stejného letadla (nebo pozemního prostředku), v různých přijímačích.
Četnost bitových chyb (BER - Bit error rate)
Počet bitových chyb v libovolném vzorku dělený celkovým počtem bitů ve vzorku, zpravidla průměrný na základě výběru mnoha vzorků.
Člen letové posádky (Flight crew member)
Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený povinnostmi nezbytnými v době letu pro provoz letadla během doby letové služby.
Člen posádky (Crew member)
Osoba určená provozovatelem do služby v letadle během doby letové služby.
Dálkově řídící pilot (Remote pilot)
Osoba pověřená provozovatelem povinnostmi nezbytnými pro provoz dálkově řízeného letadla, která ovládá systémy řízení během doby letu.
Dálkově řídicí stanice (Remote pilot station)
Součást systému dálkově řízeného letadla obsahující vybavení k řízení dálkově řízeného letadla.
Dálkově řízené letadlo (RPA) (Remotely piloted aircraft)
Bezpilotní letadlo, které je řízeno z dálkově řídicí stanice.
Dálnopisná páska (Teletypewriter tape)
Páska, na které se zaznamenávají signály v pětiprvkovém kódu, buď úplným (děrovaná páska) nebo částečným proražením (páska ražená) pro vysílání na dálnopisných okruzích.
Další systém k přenosu dat (Next data authority)
Pozemní systém takto označený oprávněným systémem k přenosu údajů, jehož prostřednictvím se uskutečňuje další přechod na spojení a řízení.
Data popisující letiště (Aerodrome mapping data - AMD)
Data shromážděná za účelem sestavení informací popisujících letiště. Poznámka: Data popisující letiště jsou shromažďována za účelem vylepšení situačního povědomí uživatelů, provozu pozemní navigace, výcviku, mapování a plánování.
Data v uzlových bodech v digitálním tvaru (Grid point data in digital form)
Počítačem zpracovaná meteorologická data pro soubor pravidelně rozmístěných bodů na mapě. Data jsou určena pro přenos z meteorologického počítače do jiného počítače v zakódovaném tvaru vhodném pro automatizované zpracování. Poznámka: Ve většině případů jsou tato data přenášena telekomunikačními kanály středních nebo vysokých rychlostí.
Data/údaj (Datum)
Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104).
Databáze letištních dat AMDB - Aerodrome Mapping Database
Soubor dat popisujících letiště organizovaný a uspořádaný jako strukturovaná datová sada.
Datová sada (Data set)
Identifikovatelný soubor dat (ČSN ISO 19101).
Definovaný bod po vzletu (DPATO) (Defined point after take - off)
Bod ve fázi vzletu a počátečního stoupání, před kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu s jedním nepracujícím motorem a může být nezbytné provést vynucené přistání.
Definovaný bod před přistáním (DPBL) (Defined point before landing)
Bod ve fázi přiblížení a přistání, za kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu s jedním nepracujícím motorem a může být nezbytné provést vynucené přistání. Poznámka: Definované body se vztahují pouze na vrtulníky pro provoz 2. třídy výkonnosti.
Deklarant (Declarant)
Jakákoliv osoba, která provádí prohlášení zboží, nebo jejímž jménem je prohlášení prováděno.
Deklarovaná kapacita (Declared Capacity)
Míra schopnosti ATC systému nebo jakéhokoli jeho subsystému nebo pracovních míst, poskytovat službu letadlům během normálních činností. Je vyjádřena jako počet letadel vstupujících do stanovené části vzdušného prostoru za určitou časovou jednotku.
Deklinace zařízení (Station Declination)
Odchylka mezi nultým stupněm radiálu VOR a zeměpisným severem, určeným v okamžiku kalibrace stanice VOR.
Denied boarding
odmítnutí přijmout cestujícího k přepravě z obchodních důvodů (obvykle nedostatek míst zaviněný obchodním překnihováním daného letu).
Denied Boarding Compensation, DBC
finanční kompenzace za odmítnutí přijmout k přepravě cestujícího, který má potvrzenou rezervaci.
Deregulace
proces odstraňující regulační omezení, která potlačují fungování volného trhu (zejména v oblasti nabízených kapacit, cen a přístupu dalších dopravců na daný trh). Proces deregulace byl zahájen v roce 1978 v USA. V EU je plně aplikován pro dopravce členských zemí EU od roku 1997.
Designace
mezistátní letecké dohody obvykle stanovují pravidla smluvním stranám pro jmenování (tzv. designaci) leteckých dopravců, kteří mohou vykonávat leteckou přepravu mezi danými zeměmi. V neliberálních smlouvách se objevuje obvykle designace jediného (národního) dopravce z každé země a v liberálních smlouvách je pak umožněna designace více dopravců.
Detekce a vyhnutí (Detect and avoid)
Schopnost vidět, vnímat nebo detekovat konfliktní provoz nebo jiná nebezpečí a přijmout vhodné opatření.
Detekční kontrola (Screening)
Aplikace technických nebo jiných prostředků, které mají za úkol odhalit zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení nebo látky, kterých je možno použít pro spáchání protiprávního činu. Poznámka: Některé nebezpečné předměty a látky, specifikované Předpisem L 18 a dokumentem ICAO "Technical Instruction for Safe Transport of Dangerous Goods by Air" (Doc 9284) musí být dopravovány v souladu s těmito pokyny. Kromě toho další dokument ICAO "Security Manual for Safeguarding Civil Aviatin Against Acts of Unlawful Interference" (Doc 8973 - Restricted) a jeho dodatek (Appendix) 35 "Prohibited Items" uvádí seznam předmětů, které nesmí být nikdy v kabině letadla přepravovány.
DETRESFA
Kódový výraz používaný k označení údobí tísně.
Dezinfekce (Disinfection)
Postup, podle kterého jsou dle potřeby přijímána zdravotnická opatření pro kontrolu nebo hubení původců infekce na lidském těle nebo zvířeti, v nebo na zasažené části letadla, zavazadla, nákladu, zboží nebo přepravních kontejnerů, přímým působením chemických nebo fyzikálních činitelů.
Digitální výškový model (DEM - Digital Elevation Model)
Znázornění souvislé plochy terénu pomocí interpolace hodnot výšek nad mořem ve všech průsečících stanovené mřížky, vztažených ke společnému počátku.
Distribuční kanály
distribuční cesty, kterými letecké společnosti nabízejí kapacitu na svých pravidelných linkách cestující veřejnosti. Členění zahrnuje v zásadě dvě možnosti: off-line - vlastní prodej společnosti a agentský prodej v kamenných provozovnách, a on-line, který je představován prodejem prostřednictvím internetových systémů provozovaných dopravci i agenturami.
Ditching (Ditching)
Nouzové přistání letadla na vodě.
DME vzdálenost (DME distance)
Úsečka vyjadřující vzdálenost (šikmou vzdálenost) od zdroje signálu DME k přijímací anténě.
Doba letové služby (Flight duty period)
Doba začínající okamžikem, ke kterému provozovatel od člena letové posádky nebo palubního průvodčího požaduje, aby se přihlásil do služby, která zahrnuje let nebo sérii letů, a která končí v okamžiku, kdy letoun zastaví a motory jsou vypnuty na konci posledního letu, během něhož dotyčná osoba pracuje jako člen posádky.
Doba letu - letouny (Flight time - aeroplanes)
Celková doba od okamžiku, kdy se dá letoun poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposled zastaví na konci tohoto letu. Poznámka: Doba letu tak, jak je zde definována, odpovídá času "od špalku ke špalku", který se běžně používá a který se měří od okamžiku, kdy se letoun poprvé dá do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposled zastaví na konci tohoto letu.
Doba letu - vrtulníky (Flight time - helicopters)
Celková doba od okamžiku, kdy se rotory vrtulníku začnou otáčet, do okamžiku, kdy vrtulník naposled zastaví na konci tohoto letu a rotory se zastaví. Poznámka 1: Státy mohou poskytnout návod pro ty případy, které definice doby letu nepopisuje nebo povolit obvyklé postupy. Příklady: posádka se mění bez zastavení rotorů; po letu následuje postup při proudu rotorů pracujícího motoru. V každém případě je čas, kdy rotory pracují mezi úseky letu, započítán do doby letu. Poznámka 2: Tato definice je určena pouze pro účely předpisů o době letu a době ve službě.
Doba letu kluzáku (Glider flight time)
Celková doba letu kluzáku, bez ohledu na to, zda je vlečen nebo ne, od okamžiku, kdy se kluzák poprvé dá do pohybu za účelem vzletu, do okamžiku, kdy se zastaví na konci letu.
Doba letu podle přístrojů (Instrument flight time)
Doba, v jejímž průběhu pilot řídí letadlo za letu výlučně s orientací podle přístrojů a bez vnějších referenčních vodítek.
Doba odpočinku (Rest period)
Souvislý a definovaný časový úsek následující po službě a/nebo časový úsek před službou, během kterého jsou členové letové posádky nebo palubní průvodčí zproštěny všech povinností.
Doba přepnutí (návěstidla) - Switch-over time (light)
Doba potřebná pro přepnutí energetického zdroje návěstidla, během které poklesne svítivost v daném směru pod 50 procent a znovu vzroste nad 50 procent, přičemž návěstidlo je nastaveno na intenzitu nejméně 25 procent světelného výkonu.
Doba působení (Holdover time)
Odhadovaná doba, po kterou protinámrazová kapalina zabrání vytvoření námrazy nebo ledu nebo akumulaci sněhu na ošetřených plochách letounu.
Doba služby (Duty period)
Doba, která začíná okamžikem, ke kterému provozovatel od člena letové posádky nebo palubního průvodčího požaduje, aby nastoupil do služby nebo jí začal vykonávat, a končí, jakmile tato osoba nemá žádné další povinnosti.
Doba sólového letu (Solo flight time)
Doba letu, během které je pilot-žák jedinou osobou v letadle.
Doba výcviku ve dvojím řízení (Dual instruction time)
Doba letu, v jejímž průběhu se osobě na palubě letadla poskytuje letový výcvik řádně oprávněným pilotem.
Dočasné přijetí/vstup (Temporary admission)
Celní postup, při kterém může být určité zboží dopraveno na celní území, osvobozeno zcela nebo částečně od platby dovozních cel a daní pod podmínkou, že takové zboží musí být dovezeno pro zvláštní účely s úmyslem jeho opětovného vývozu v daném období a beze změn, kromě běžného opotřebení v důsledku jeho použití.
Dočasně vyhrazený prostor (TSA)
je definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností, v pravomoci jedné složky letectví, která je, na základě společné dohody dočasně vyhrazená, pro výhradní použití jinou složkou letectví a přes kterou nebude povolen průlet jiného provozu.
Dočasně rezervovaný prostor (TRA)
je definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností, v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná, pro specifické použití jinou složkou letectví a přes kterou může na základě ATC povolení proletět jiný provoz.
Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness)
Jsou dodatečné informace pro zachování letové způsobilosti obsažené v: Příkazech k zachování letové způsobilosti (PZZ); Servisních bulletinech vydaných tuzemskými držiteli Typového osvědčení, Doplňkového typového osvědčení nebo jiných schválených konstrukčních údajů (SB); Dodatečných servisních instrukcích zahraničních leteckých výrobců (Service Bulletin, Service Letter, Aircraft Service Change apod.)
Dohlednost (Visibility)
Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů umístěný u země; a b) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1 000 cd. Poznámka: Tyto dvě vzdálenosti jsou odlišné v atmosférických podmínkách charakterizovaných stejným koeficientem zeslabení (extinction coefficient). Vzdálenost b) kolísá v závislosti na intenzitě osvětlení pozadí. Vzdálenost a) objektivizuje meteorologický optický dosah (meteorological optical range (MOR)).
Dohodnuté vyjadřování údajů (Data convention)
Dohodnutý soubor pravidel, kterými se řídí způsob nebo sled, jakým mají být údaje vyjadřovány a sdružovány do srozumitelného spojení.
Dojezdová dráha (Stopway)
Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec použitelné délky rozjezdu upravená tak, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu.
Dokumenty provozovatelů letadel (Aircraft operator's documents)
Letecké nákladní listy/seznamy zásilek, letenky a palubní vstupenky, bankovní a agenturní smluvní dokumenty, doklady o placení nadváhy, různé platební poukázky (M.C.O.), zprávy o škodách a nepravidelnostech, zavazadlové a nákladové visačky, letové řády, doklady o hmotnosti a vyvážení letadla pro potřeby provozovatelů letadel.
Dopplerův posun kmitočtu (Doppler shift)
Posun kmitočtu přijímače, který je výsledkem libovolného pohybu mezi vysílačem a přijímačem.
Doprovod (Escort)
Doprovod je osoba, oprávněná smluvním státem nebo provozovatelem letadla k doprovodu nežádoucích nebo vyhošťovaných osob, které mají opustit tento stát.
Dotyková zóna (Touchdown zone)
Část RWY za jejím prahem, na níž je předpokládán první dotyk přistávajícího letounu.
Dovozní cla a daně (Import duties and taxes)
Celní poplatky a veškeré ostatní dávky, daně a poplatky, které jsou vybírány za dovoz zboží, nebo v souvislosti s dovozem zboží. Nezahrnují jakékoliv poplatky, které jsou, co do své výše, omezeny přibližnými náklady na služby poskytované celními orgány nebo jimi vybírané v zastoupení jiného národního úřadu.
Dráha - RWY (Runway)
Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro vzlety a přistání letadel.
Dráha pro vzlet (Take-off runway)
RWY určená pouze pro vzlety.
Dráhová dohlednost - RVR (Runway visual range)
Vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose RWY vidět denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu.
Dráhová dohlednost (Runway Visual Range, RVR)
vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose RWY vidět denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu.
Dráhová ochranná návěstidla (Runway guard lights)
Světelná soustava určená k varování pilotů nebo řidičů mobilních prostředků před vjezdem na RWY v provozu.
Dráhový pás/Pás RWY (Runway strip)
Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená a) ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY a b) k zajištění bezpečnosti letadla letícího nad pásem RWY při vzletu nebo přistání
Drop off
místo u přepážek odbavení letů určené k odevzdávání zapsaných zavazadel při samoobslužném odbavení cestujících na letišti.
Druhý pilot (Co-pilot)
Držitel průkazu způsobilosti pilota, sloužící v jiné pilotní funkci než velitel letadla, avšak s výjimkou pilota, který je na palubě letadla výhradně pro účely získání letového výcviku.
Družicová letecká pohyblivá (R)* služba (RR 1.36) (Aeronautical mobile-satellite (R)* service) - * traťová
Družicová letecká pohyblivá služba určená pro přenos zpráv týkajících se bezpečnosti a pravidelnosti letů civilních letadel obzvláště na vnitrostátních a mezinárodních tratích.
Duplex
Způsob spojení mezi dvěma stanicemi umožňující přenos současně v obou směrech.
Dvoukanálový simplex (Double channel simplex)
Simplexní způsob spojení, kde se pro přenos používá dvou kmitočtových kanálů, a sice pro každý směr jeden. Poznámka: Tento způsob bývá někdy nazýván dusimplex.
Dynamic Airborne Reroute Procedure (DARP)
procedura aplikovatelná zejména u dlouhých letů, spočívající v přepočítávání optimální trasy během letu. V případě, že je nalezena úspora, nastává přeplánování letadla za letu. DARP vyžaduje vysokou úroveň spolupráce leteckého dopravce a složek řízení letového provozu a je nejlépe aplikovatelný u traťových struktur, kde existuje možnost Free Flight konceptu.
Efektivní svítivost (Effective intensity)
Efektivní svítivost zábleskového návěstidla je rovna svítivosti návěstidla vydávajícího stálé světlo téže barvy a navozujícího týž vizuální vjem při stejných podmínkách pozorování.
Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (EIRP - Equivalent isotropically radiated power)
Součin výkonu dodávaného do antény a jejího izotropního či absolutního zisku v daném směru.
Elektronická letenka
přepravní doklad pro leteckou přepravu cestujících, který je však vytvořen pouze jako elektronický záznam v IT systémech; cestující jej obdrží ve formě e-mailu a může si jej sám ze svého PC vytisknout.
Elektronické strojově čitelné cestovní doklady (eMRTD)
Strojově čitelné cestovní doklady (pas, vízum nebo občanský průkaz), které jsou opatřené bezkontaktním čipem, jako nosičem údajů s biometrickými údaji držitele dokladu v souladu se standardy stanovenými v příslušné části dokumentu ICAO Doc 9303.
Elipsoidická/Geodetická výška (Elipsoid/Geodetic height)
Výška vztažená k referenčnímu elipsoidu, měřená podél vnější normály procházející daným bodem.
Endorzace
souhlas dopravce, který vystavil letenku, aby tato byla použita jiným než původně vyznačeným způsobem (změna dopravce, změna směrování cesty apod.). Bez endorzace nelze letenky použít jiným způsobem, než jak byly vystaveny.
Equal Time Point, ETP
bod určený výpočtem, ve kterém je letadlo časově stejně daleko na předchozí i následné vhodné letiště. Hlavní roli v jeho výpočtu hraje rychlost a směr větru a vzdálenost vhodných letišť.
EUROCONTROL
Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu, která zodpovídá za koordinaci řízení a uspořádání letového provozu v Evropě. Činnost EUROCONTROL zajišťuje její trvalá část Agentura se sídlem v Bruselu. Nejvýznamnější součástí Agentury jsou Středisko pro řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru Maastricht (MUAC), Středisko pro traťové poplatky Brusel (CRCO), Manažer sítě (Network Manager, NM).
Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards, ETOPS
podmínky provozu pro dvoumotorová letadla vycházející z pravidla zajištění operování letů uvnitř kružnic vykreslených ve vzdálenosti odpovídající době letu dle hodnoty ETOPS kolem vhodných letišť po trase letu. Hodnota ETOPS je vyjádřena minutovou hodnotou času diverze na nejbližší ze zmíněných vhodných letišť na jeden pracující motor za bezvětří. Součástí výpočtů ETOPS je i stanovení bodů ETP a PNR.
Faktory, přispívající ke vzniku letecké nehody nebo incidentu (Contributing factors)
Činnosti, opomenutí, události, podmínky nebo jejich kombinace, jejichž odstranění, vyhnutí se jim nebo jejich nepřítomnost by snížila pravděpodobnost vzniku letecké nehody nebo incidentu nebo zmírnila vážnost následků letecké nehody nebo incidentu. Zjištění faktorů, přispívajících ke vzniku letecké nehody nebo incidentu neznamená stanovení zavinění nebo určování správní, občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.
Fáze přiblížení a přistání - vrtulníky (Approach and landing phase - helicopters)
Část letu z výšky 300 m (1 000 ft) nad plochou konečného přiblížení a vzletu, jestliže byl let plánován s překročením této výšky, nebo v ostatních případech od zahájení sestupu k bodu přistání nebo nezdařeného přiblížení.
Fáze traťového letu (En-route phase)
Část letu od konce vzletu a fáze počátečního stoupání do začátku fáze přiblížení a přistání. Poznámka: Kde nemůže být zajištěna bezpečná vzdálenost od překážek vizuálně, musí se lety plánovat tak, aby tato bezpečná vzdálenost byla zajištěna. Pro případ vysazení kritického motoru jsou povinni provozovatelé přijmout alternativní postupy.
Fáze vzletu a počátečního stoupání (Take-off and initial climb phase)
Část letu od začátku vzletu do výšky 300 m nad plochou konečného přiblížení a vzletu, jestliže je plánováno překročení této výšky nebo v ostatních případech do konce stoupání.
Feedovací linka
krátká letecká linka spojující zpravidla regionální letiště s vlastním hubem nebo hubem partnerského síťového dopravce, jejímž hlavním smyslem je vytvořit v tomto hubu přípoj k co nejvíce příletům či odletům (vlastním nebo partnerovým).
Filed Flight Plan, FPL
letový plán v předepsaném formátu, předkládaný složkám řízení letového provozu k distribuci.
Fix klesání (Descent fix)
Fix stanovený při přesném přiblížení v FAP, eliminující určité překážky před FAP, které by jinak musely být brány v úvahu za účelem stanovení bezpečné výšky nad překážkami.
Fix nebo bod konečného přiblížení (Final approach fix or point)
Fix nebo bod postupu přiblížení podle přístrojů, kde začíná úsek konečného přiblížení.
Fix počátečního přiblížení (IAF) (Initial approach fix)
Fix, který označuje začátek úseku počátečního přiblížení a konec úseku příletu, je-li to použitelné. V RNAV aplikacích je tento fix obvykle definován traťovým bodem zatáčky s předstihem.
Fix počátku odletu (IDF) (Initial departure fix)
Konečný fix pro vizuální úsek a fix, kde začíná přístrojová fáze odletu PinS.
Fix středního přiblížení (IF) (Intermediate fix)
Fix, který označuje konec úseku počátečního přiblížení a začátek úseku středního přiblížení. V RNAV aplikacích je tento fix obvykle definován traťovým bodem zatáčky s předstihem.
Fix vyčkávání při nezdařeném přiblížení (MAHF) (Missed approach holding fix)
Fix použitý v RNAV aplikacích, který označuje konec úseku nezdařeného přiblížení a středový bod vyčkávání při nezdařeném přiblížení.
Fleet commonality
podobnost typů letadel ve flotile určitého leteckého dopravce. Úroveň typové jednotnosti flotily letadel u letecké společnosti ovlivňuje výši nákladů na provoz, obsluhu a údržbu letadel, případně náklady na výcvik létajícího či technického personálu.
Flight Level, FL
označení letové hladiny, kterou si lze představit jako plochu o stálém atmosférickém tlaku vztaženém ke standardní atmosféře. Každá letová hladina je definovaná ve stovkách stop (FL 290 je např. označení pro letovou hladinu odpovídající výši 29 000 stop nad hladinou moře při standardním tlaku). Letícím dopravním letadlům jsou stanovišti řízení letového provozu přidělovány letové hladiny s ohledem na ostatní provoz, délku jejich letu a další kritéria.
Flight time
čas měřený od startu (dosažení určité rychlosti při rozjezdu nebo odlepení podvozku letadla od dráhy) do přistání na cílovém letišti (prvnímu doteku podvozku letadla se zemí nebo snížení rychlosti letadla na stanovenou úroveň). Viz též Block time.
Free Flight koncept
viz User Preferred Routing (UPR)
Freight forwarder
agent zajišťující prodej letecké přepravy zboží
Frequent Buyer Programme, FBP
věrnostní program pro velkého zákazníka (firmy), v rámci kterého tito získávají slevy na přepravu po síti daného dopravce.
Frequent Flyer Programme, FFP
věrnostní program pro zákazníky dané společnosti nebo aliance, který nabízí bonusové (bezplatné) lety či jiné výhody cestujícím létajícím na linkách dané společnosti a přihlášeným do jejího FFP. Kritéria pro odměňování jsou stanovována jednotlivými společnostmi na základě jejich marketingových priorit. FFP se rozšiřují i o výhody při poskytování jiných služeb, než je letecká přeprava.
Frequent Seller Programme, FSP
je program pro odměnu konkrétního prodejce za preferenci nabídky služeb leteckého dopravce (např. načítáním mil do FFP, kam musí být prodejce rovněž přihlášen). Tím se ovšem může prodejce dostat do střetu se zájmy svého zaměstnavatele (typicky cestovní agentury), takže řada agentur svým zaměstnancům participaci v FSP výslovně zakazuje.
Full service airline
viz Klasický dopravce
Functional Airspace Block, FAB
funkční blok vzdušného prostoru, který mají na základě příslušné EU legislativy vytvářet sousedící členské státy EU a jehož uspořádání je založeno na provozních požadavcích uživatelů vzdušného prostoru, nikoli na státních hranicích.
Gate
místo, kde cestující vyčkávají do konečného nástupu na palubu letadla buď prostřednictvím nástupního mostu, nebo autobusem či pěšky. Před odchodem z gate směrem k letadlu je cestujícím kontrolována palubní vstupenka, popř. též osobní doklady.
General Aviation Clearance Request, GCR
žádost leteckého provozovatele směrem ke slotové koordinaci letiště o poskytnutí slotů pro přílet/odlet letadla kategorie soukromých a ostatních letů.
General Sales Agent, GSA
agentura nebo letecký dopravce, který má uzavřenou smlouvu (General Sales Agreement) o zastupování obchodních zájmů jiného dopravce v určitém teritoriu.
Generální oprava (Overhaul)
Generální oprava je obnova letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky prohlídkou, opravami a výměnami, provedenými k prodloužení jejich provozní lhůty ve shodě se schválenou normou.
Geodetická vzdálenost (Geodesic distance)
Nejkratší vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěma body na matematicky definovaném povrchu elipsoidu.
Geodetický údaj (Geodetic datum)
Nejmenší soubor parametrů nutných pro určení místa a orientace místního referenčního systému vzhledem ke světovému referenčnímu systému.
Geoid (Geoid)
Ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která je shodná s nenarušenou střední hladinou moře (MSL) procházející spojitě kontinenty. Poznámka: Geoid má nepravidelný tvar, protože lokální gravitační odchylky (příliv, vítr, slanost, proud, apod.) a směr gravitace jsou kolmé ke geoidu v každém bodě.
Globální Distribuční Systém, GDS
počítačový systém umožňující propojení prodejní nabídky leteckých společností a dalších poskytovatelů cestovních služeb s terminály (obrazovkami) cestovních agentur v celém světě. Takovýto systém umožňuje celosvětovou nabídku kapacity a cen každé letecké společnosti, která tento systém využívá.
Go-show
cestující, který se dostaví k odletu linky s platnou letenkou, avšak bez potvrzené rezervace a je přijat k přepravě.
Grafické zobrazení (Portrayal)
Prezentace grafické informace pro potřebu lidí (ČSN ISO 19117).
Grandfather's rights
princip přidělování slotů, na základě něhož si každá letecká společnost ponechává na určitém letišti sloty, které historicky využívá. Nově příchozí dopravci jsou tak svým způsobem znevýhodňováni.
Gregoriánský kalendář (Gregorian calendar)
Všeobecně používaný kalendář, který byl poprvé zaveden v roce 1582 za účelem definovat rok, který více odpovídá tropickému roku než Juliánský kalendář. (ČSN ISO 19108). Poznámka: V gregoriánském kalendáři má běžný rok 365 dní a přestupný 366 dní rozdělených do dvanácti po sobě jdoucích měsíců.
Handling
výraz zahrnující činnosti, jejichž cílem je příprava letecké linky k letu. Jedná se tedy jak o odbavení cestujících a nákladu (viz níže), tak také o pozemní obsluhu letadel (viz níže).
Helidek (Helideck)
Heliport umístěný na plovoucí nebo pevné konstrukci mimo břeh.
Heliport (Heliport)
Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená buď zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby vrtulníků. Poznámka 1: Pokud je v celém tomto předpisu používán výraz "heliport", je tím myšleno, že výraz se také použije pro letiště určená především pro použití letouny. Poznámka 2: Vrtulníky mohou být provozovány na a z ploch jiných než heliporty.
High Frequency Radio, HF
komunikace šířená pomocí krátkých vln ve spektru 3 až 30 MHz. Je používána zejména v oblastech, kde neexistuje pokrytí vlnami VHF (oceánské a odlehlé oblasti).
Hladina (Level)
Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla za letu znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu.
Hlásný bod (Reporting point)
Stanovené (označené) zeměpisné místo, vzhledem k němuž se může hlásit poloha letadla. Poznámka: Existují tři kategorie hlásných bodů: pozemní navigační prostředek, průsečík a traťový bod. Ve smyslu této definice je průsečík vyjádřen radiály, směrníky a/nebo vzdálenostmi od pozemních navigačních prostředků. Hlásný bod může být označen jako "na vyžádání" nebo jako "povinný".
Hlášení z letadla (Air-report)
Hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě s požadavky na hlášení polohy a provozní a/nebo meteorologická hlášení. Poznámka: Podrobnosti o AIREP jsou uvedeny v Předpisu L 4444.
Hlavní dráha/Hlavní RWY (Primary runway)
Dráha(y) (RWY) používaná(é) oproti ostatním drahám (RWY) přednostně, kdykoliv to podmínky dovolí.
Hlavní kmitočet (Primary frequency)
Radiotelefonní kmitočet přidělený letadlu jako první volba pro spojení "letadlo - země" v radiotelefonní síti.
Hlavní prostředky spojení (Primary means of communication)
Prostředky spojení normálně používané letadlem a pozemními stanicemi jako první volba tam, kde existují pro spojení náhradní prostředky.
Hluková recertifikace (Re-certification)
Nová hluková certifikace letadla s nebo bez revize jeho hlukových certifikačních hladin ku standardu rozdílnému od standardu, podle kterého bylo původně certifikováno Poznámka 1: Hluková certifikace (Noise certification) pro účely tohoto předpisu znamená získání osvědčení hlukové způsobilosti na základě ověření hlukové způsobilosti letadla podle příslušných požadavků Předpisu L16/I Poznámka 2: Hlukové certifikační hladiny (Noise certification levels) jsou pro účely tohoto předpisu hladiny hluku uvedené v osvědčení hlukové způsobilosti letadla, získané při ověření hlukové způsobilosti podle příslušných požadavků Předpisu L16/I.
Holá Země (Bare Earth)
Zemský povrch zahrnující masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu, s výjimkou vegetace a uměle vytvořených objektů.
Hrozba (Threat)
Události nebo chyby, které nastanou bez přičinění provozního personálu, zvyšují provozní obtížnost a musí být zvládány tak, aby byla zachována záloha bezpečnosti.
Hub
letiště využívané určitou leteckou společností jako její (hlavní) báze a určené pro přestupy cestujících v rámci její sítě.
Hub and spoke system
způsob propojení jednotlivých bodů sítě určitého leteckého dopravce, kdy malá a méně významná letiště v této síti mají spojení nikoli přímo mezi sebou, ale s přestupem v hubu.
Hustě osídlené nehostinné prostředí (Congested hostile environment)
Nehostinné prostředí uvnitř hustě osídlené oblasti.
Hustě osídlený prostor (Congested area)
Prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci.
Hustota provozu na letišti (Aerodrome Traffic density)
a) Malá. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině není větší než 15 na jedné RWY nebo obvykle menší než 20 na celém letišti. b) Střední. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině se pohybuje mezi 16 až 25 na jedné RWY nebo obvykle mezi 20 až 35 na celém letišti. c) Vysoká. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině je větší než 25 na jedné RWY nebo obvykle více než 35 na celém letišti. Poznámka 1: Počet pohybů v typické špičkové hodině je aritmetický průměr počtu pohybů ve špičkových hodinách jednotlivých dnů v roce. Poznámka 2: Za pohyb se počítá jeden vzlet nebo přistání.
Hypsometrické tónování (Hypsometric tints)
Stupnice odstínů nebo barev použitá pro zobrazení rozsahů výšek nad mořem.
Charter flight
viz Nepravidelná přeprava
Check-in
viz Odbavení cestujících
Chráněný provozní prostor (Protected service volume)
Část prostoru krytí, ve kterém prostředek poskytuje konkrétní služby v souladu s odpovídajícími SARP a v němž se zajišťuje ochrana kmitočtů daného prostředku.
Chyba (Error)
Činnost nebo nečinnost provozního personálu, která vede k odchýlení se od organizačního záměru nebo úmyslu nebo očekávání provozního personálu.
ICAO (International Civil Aviation Organization)
Mezinárodní organizace civilního letectví.
Identifikace (Identification)
Situace, která nastane, jestliže je indikace polohy určitého letadla na situačním zobrazení viditelná a spolehlivě identifikována.
Identifikace letadla (Aircraft identification)
Skupina písmen, číslic nebo jejich kombinace, totožná buď s radiovou volací značkou letadla nebo jejím kódovaným ekvivalentem, který se používá při spojení letadlo - země a která se používá k označení letadla při spojeních země - země letových provozních služeb.
Identifikační pásmo protivzdušné obrany ADIZ
Air defence identification zone - Zvláštní vymezený vzdušný prostor stanovených rozměrů, uvnitř kterého musí letadla dodržovat zvláštní identifikační a/nebo ohlašovací postupy navíc k těm, které se týkají poskytování letových provozních služeb (ATS).
IFR
Instrument Flight Rules - podmínky letu podle přístrojů. Tzn. letu, kdy je pilot povinen jednat v souladu s instrukcemi řídícího letového provozu a kdy se spoléhá především na přístroje a nikoliv na své smysly. Viz též VFR. Pro lety IFR musí být pilot licencován a také letadlo musí mít přístrojové vybavení v předepsaném minimálním rozsahu. Dopravní letadla létají prakticky výlučně za podmínek IFR.
IMC
Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.
Imigrační kontrola (Immigration control)
Opatření přijatá Státem ke kontrole vstupu, tranzitu a vycestování z jeho území letecky cestujících osob.
INCERFA
Kódový výraz používaný k označení údobí nejistoty.
Incident
Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Poznámka: Druhy incidentů, které mají z hlediska ICAO zvláštní význam pro zpracování rozborů směřujících k preventivním opatřením, jsou obsaženy v Dodatku C Předpisu L 13.
Incident s nebezpečným zbožím (Dangerous goods incident)
Událost jiná než letecká nehoda s nebezpečným zbožím spojená a vztahující se k letecké dopravě nebezpečného zboží, k níž nemusí nutně dojít na palubě letadla, mající za následek zranění osoby, škodu na majetku nebo životním prostředí, požár, rozbití, rozlití, únik kapaliny nebo záření nebo jiný důkaz, že nebyla zachována neporušenost obalu. Každá událost vztahující se k dopravě nebezpečného zboží, která vážně ohrozí letadlo nebo jeho osazenstvo se rovněž pokládá za incident s nebezpečným zbožím.
Inclusive Tour, IT
cesta zahrnující nejen leteckou přepravu, ale také další pozemní služby. Letenka prodávaná jako součást inclusive tour bývá podstatně levnější než letenka prodávaná samostatně a cena není na letence uvedena.
Indikace polohy (Position indication)
Vizuální označení polohy letadla, letištního mobilního prostředku nebo jiného objektu ve formě symbolu nebo v jiné formě než symbolu na situačním zobrazení.
Individuální kód (Discrete code)
Čtyřmístný SSR kód s posledními dvěma číslicemi, jinými než ”00”.
Informace AIRMET (AIRMET information)
Informace vydaná meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách a které již nebyly uvedeny v předpovědi vydané pro lety v nízkých hladinách v dané letové informační oblasti nebo její části.
Informace o provozu (Traffic information)
Informace vydaná stanovištěm letových provozních služeb, kterou se pilot upozorňuje na jiný známý nebo pozorovaný letový provoz, který se může nacházet v blízkosti polohy letadla nebo jeho zamýšlené trati, a která má pilotovi pomoci vyhnout se srážce.
Informace SIGMET (SIGMET information)
Informace vydaná meteorologickou výstražnou službou, týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určených meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu.
Inspektor civilního letectví (Civil aviation inspector)
Inspektor civilního letectví je osoba jmenovaná členským státem, která je pověřena inspekcí bezpečnosti, ochrany civilního letectví před protiprávními činy nebo souvisejících hledisek provozu letecké dopravy podle pokynů příslušného úřadu. Poznámka: Inspektory civilního letectví jsou například inspektoři odpovědní za letovou způsobilost, letový provoz a jiná hlediska související s bezpečností provozu letecké dopravy a ochranou civilního letectví před protiprávními činy.
Instrukce řízení letového provozu (Air traffic control instruction)
Příkazy vydávané řízením letového provozu za účelem požádání pilota, aby provedl určitou činnost.
Instrument Landing System, ILS
systém sloužící pro přesné přístrojové přiblížení. Systém je postaven na principu směrového vedení ve dvou na sebe kolmých rovinách vymezených rádiovými paprsky. Letadlo při klesání sleduje průsečík obou rovin a je tak navedeno na práh dráhy. Existují kategorie přiblížení ILS CAT I, CAT II a CAT III (CAT III s dalšími třemi podkategoriemi IIIa, IIIb a IIIc) s odlišnými hodnotami výšky rozhodnutí a dohlednosti.
Integrated Initial Flight Plan Processing System Zone, IFPZ
oblast, ve které je aplikován systém integrovaného podávání letového plánu (IFPS). Systém zajišťuje zjednodušenou distribuci FPL včetně vypočítávání kapacity vzdušného prostoru. Více v sekci NMOC.
Integrita - letecká data (Integrity - aeronautical data)
Stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.
Integrovaný oděv pro přežití (Integrated survival suit)
Oděv pro přežití, který splňuje společné požadavky na oděv pro přežití a záchrannou vestu.
Interaktivní API (Interactive API - iAPI)
Elektronický systém, který během odbavení přenáší údaje o cestujících shromážděné provozovatelem letadla státním úřadům, které v rámci stávající doby pro zpracování odbavení cestujícího na přepážce, vrátí provozovateli zprávu s odpovědí pro každého cestujícího a/nebo člena posádky.
Interline
bilaterální i multilaterální spolupráce (obvykle klasických) dopravců, která umožňuje využít návazné spoje více dopravců. Interline spolupráce se realizuje na bázi smlouvy Interline Traffic Agreement, která řeší zejména otázky uznávání přepravních dokladů, zúčtování a zodpovědnosti z přepravy.
International Standard Atmosphere, ISA
model atmosféry, který uvažuje gradient poklesu teploty a tlaku s nadmořskou výškou (v různých částech atmosféry odlišný). Výchozí hodnoty na úrovni hladiny moře jsou 1013,24 hPa a 15 stupňů Celsia.
Inventární systém
vnitřní IT systém leteckého dopravce, do něhož jsou ukládány a následně průběžně aktualizovány jeho databáze obsahující všechny letové řády, kapacity pro prodej na všech nabízených letech a ceny. V inventárním systému jsou také zaznamenávány všechny informace o rezervacích vytvořených při využití kteréhokoli distribučního kanálu.
ITA
Interline Traffic Agreement, viz Interline
Izogona (Isogona)
Čára na plánu nebo mapě spojující body se stejnou magnetickou deklinací v daném období.
Izogriva (Isogriv)
Čára na plánu nebo mapě spojující body o stejném rozdílu mezi severem navigační sítě a magnetickým severem.
Jakost dat (Data quality)
Stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data splňují požadavky uživatele vyjádřené přesností, rozlišením a integritou.
Jednokanálový simplex (Single channel simplex)
Simplexní způsob spojení, u něhož se užívá téhož kmitočtového kanálu pro oba směry.
Jednotkové nákladové zařízení (Unit load device)
Každý druh nákladového kontejneru, letadlového kontejneru, letadlové palety se sítí nebo letadlové palety se sítí přes iglú. Poznámka: Přebal není zahrnut v definici.
Jmenovitá délka dráhy vzletu letounu (Aeroplane reference field length)
Minimální délka nutná pro vzlet při maximální vzletové hmotnosti letounu na úrovni moře, při standardních atmosférických podmínkách, bezvětří a nulovém sklonu RWY, podle příslušné letové příručky letounu předepsané ÚCL či leteckým úřadem jiného státu vydávajícím osvědčení nebo odpovídající údajům uváděným výrobcem letounu. Touto délkou je vyvážená délka vzletu, pokud přichází v úvahu, nebo délka vzletu v ostatních případech. Poznámka: V Dodatku A, bod 2 jsou uvedeny informace o pojetí vyvážené délky vzletu a dokument ICAO Airworthiness Manual (Doc 9760) obsahuje detailní návod týkající se délky vzletu.
Kabotáž
právo letecké společnosti provozovat vnitrostátní letecké spoje v jiné zemi. Někdy se používá termín "superkabotáž" pro spojení dvou bodů téhož státu s přestupem ve třetí zemi - hypoteticky třeba Mnichov - Berlín s přestupem v Praze.
Kalendář (Calendar)
Samostatný časový referenční systém, který slouží jako základ pro stanovení časového okamžiku s přesností na jeden den (ČSN ISO 19108).
Kanálová přenosová rychlost (Channel rate)
Rychlost, kterou se přenáší bity vf-kanálem. Jsou to jednak rámcové bity, bity používané k opravám chyb a informační bity. Při paketovém přenosu je to okamžitá rychlost paketového přenosu během přenosového intervalu.
Kategorie A (Category A)
V případě vrtulníků znamená vícemotorový vrtulník navržený s izolačními vlastnostmi motorů a systémů uvedenými v Části IVB a schopný provozu s využitím údajů pro vzlet a přistání stanovených podle koncepce poruchy kritického motoru, která zaručuje dostatečnost vymezené plochy a dostatečnou výkon-nostní způsobilost pro pokračování v bezpečném letu nebo pro bezpečný přerušený vzlet.
Kategorie B (Category B)
V případě vrtulníků znamená jednomotorový nebo vícemotorový vrtulník, který neplní standardy kategorie A. U vrtulníků kategorie B není zaručena způsobilost pro pokračování v bezpečném letu v případě poruchy motoru; předpokládá se vynucené přistání.
Kategorie letadel (Aircraft category)
Rozdělení letadel podle stanovených základních charakteristik, např. letoun, vrtulník, kluzák, volný balon.
Klasický dopravce
letecký dopravce, který nabízí přepravní služby zahrnující klasické atributy, tzn. zejména: možnost interline spojení, různé distribuční kanály, zdarma občerstvení na palubě, praktické řešení pomoci cestujícím při nepravidelnostech, cenovou strukturu s restriktivními podmínkami pro levnější typy cen, odbavení při přestupu až do konečné destinace atd.
Klasifikace integrity - letecká data (Integrity classification - aeronautical data)
Klasifikace založená na možném riziku vyplývajícím z použití poškozených dat. Letecká data se klasifikují jako: a) běžná data: existuje velmi malá pravděpodobnost, že při použití poškozených běžných dat dojde k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání letadla s možností katastrofy; b) význačná data: existuje malá pravděpodobnost, že při použití poškozených význačných dat dojde k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání letadla s možností katastrofy; a c) kritická data: existuje vysoká pravděpodobnost, že při použití poškozených kritických dat dojde
Klasifikační číslo letadla (Aircraft classification number - ACN)
Číslo vyjadřující poměrný účinek letadla na vozovku pro určitou standardní kategorii únosnosti podloží. Poznámka: Klasifikační číslo letadla se stanoví pro takovou polohu těžiště, která vyvolává kritické zatížení na kritický podvozek. Zpravidla se pro výpočet ACN užívá nejzazší poloha těžiště příslušná k maximální hmotnosti letadla pro pojíždění. Ve výjimečných případech může kritičtější zatížení na vozovku působit přední podvozek při nejpřednější poloze těžiště.
Klasifikační číslo vozovky (Pavement classification number - PCN)
Číslo vyjadřující únosnost vozovky pro provoz bez omezení.
Kluzák (Glider)
Bezmotorové letadlo těžší než vzduch vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé.
Kmitočtový kanál (Frequency channel)
Souvislá část kmitočtového spektra určená k přenosu určitým druhem vysílání. Poznámka: Klasifikace vysílání a další informace, týkající se části kmitočtového spektra, určeného k danému druhu přenosu (šířky pásma), jsou obsaženy v Radiokomunikačním řádu (ITU) Článek 2 a Dodatek 1.
Kód (SSR Code)
Číslo přidělené konkrétnímu signálu odpovědi tvořenému více impulsy, vysílaném odpovídačem v Módu A nebo v Módu C.
Koeficient jakosti antény (Gain-to-noise temperature ratio)
Poměr koeficientu zesilovače antény k šumu na výstupu přijímače anténního podsystému, obvykle se udává v dB/K. Šum se udává hodnotou teploty, na kterou musí být teplota zvýšena, aby odpovídala odporu 1 Ohm, za podmínky, že získáme stejnou hustotu šumového výkonu.
Komfortní vybavení (Passenger amenities)
Služby poskytované cestujícím, které nejsou podstatné pro průběh cesty.
Kompenzace
je nabízena buď na dobrovolném základě (je nabídnuta komukoli, kdo je ochoten ji přijmout výměnou za uvolnění místa), nebo je poskytnuta cestujícím, kteří se k odletu dostavili až ve chvíli, kdy již nebyla volná kapacita.
Komunikace (Road)
Trasa zřízená na pohybové ploše určená pro výlučné použití mobilními prostředky.
Komunikace datovým spojem (Data link communications)
Forma spojení používaná pro výměnu zpráv prostřednictvím datového spoje.
Komunikace datovým spojem mezi řídícím a pilotem (CPDLC - Controller-pilot data link communications)
Způsob spojení mezi řídícím a pilotem, používající datový spoj pro ATC komunikaci.
Koncová bezpečnostní plocha (Runway end safety area - RESA)
Plocha souměrná k prodloužené ose RWY a navazující na konec pásu RWY, určená především ke snížení nebezpečí poškození letounu v případě jeho předčasného dosednutí nebo vyjetí za konec RWY.
Koncová příletová nadmořská výška (TAA) (Terminal arrival altitude (TAA)
Nejnižší nadmořská výška, která zajistí minimální bezpečnou výšku 300 m (1000 ft) nad všemi překážkami umístěnými v oblouku kružnice definované poloměrem 46 km (25 NM) se středem ve fixu počátečního přiblížení (IAF) nebo ve fixu středního přiblížení (IF), není-li IAF, vymezeném přímkami spojujícími konce oblouku s IF. Kombinované TAA vztahující se k postupu přiblížení musí být brány v úvahu pro oblast 360 stupňů okolo IF.
Koncová řízená oblast (Terminal Manoeuvring Area, TMA)
je řízený letový prostor v blízkosti letišť, který slouží k ochraně přilétávajících a odlétávajících letadel. Má tvar obrácené pyramidy, kdy geograficky největší plochu zabírá její nejvyšší část. V menších výškách je její rozsah menší. Vstup do TMA je umožněn jen letadlům, která splňují podmínky letu v tomto řízeném prostoru a která dostanou povolení od příslušného stanoviště řízení letového provozu. Koncová řízená oblast navazuje na "řízený okrsek letiště".
Koncová řízená oblast (TMA - Terminal control area)
Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť.
Konečné přiblížení (Final approach)
Ta část postupu přiblížení podle přístrojů, které začíná ve stanoveném fixu nebo bodu konečného přiblížení, nebo, kde takový fix nebo bod není stanoven, a) na konci poslední předpisové zatáčky, základní zatáčky nebo v příletové zatáčce postupu racetrack, je-li stanoven; nebo b) v bodě nalétnutí na poslední trať stanovenou pro postup přiblížení; a končí v bodě v blízkosti letiště, ze kterého letadlo: 1) může přistát; nebo 2) zahájí postup nezdařeného přiblížení.
Konečné přiblížení stálým klesáním (CDFA) (Continuous descent final approach)
Technika, odpovídající postupům stabilizovaného přiblížení, pro let v úseku konečného přiblížení postupem nepřesného přístrojového přiblížení stálým klesáním, bez přechodu do horizontálního letu, z nadmořské výšky/výšky v nadmořské výšce/výšce fixu konečného přiblížení nebo nad ní do bodu přibližně 15 m (50 ft) nad prahem přistávací dráhy nebo do bodu, kde by pro daný typ letadla měl začít manévr podrovnání.
Konečný uživatel (End-user)
Koncový zdroj a/nebo uživatel informace.
Konferenční spojení (Conference communications)
Spojovací zařízení, na kterých se mohou vést přímé hovory mezi třemi nebo více místy současně.
Konfigurace letounu (Configuration as applied to the aeroplane)
Určitá kombinace poloh pohybových částí (vztlakových klapek, přistávacího zařízení atd.), na nichž závisí aerodynamické charakteristiky letounu.
Kontaktní místo pátrání a záchrany (Alerting post)
Pohotovostní stanoviště nebo místo s příslušným vybavením, které bude použito jako prostředník mezi osobou oznamující nouzi a záchranným koordinačním střediskem nebo jeho odbočkou koordinačního střediska.
Kontrola cyklickým kódem (CRC) (Cyclic redudancy check)
Matematický algoritmus aplikovaný na číslicově vyjádřené údaje stanovující úroveň jistoty, že nedošlo ke ztrátě nebo pozměnění dat.
Kontrola narkotik (Narcotics control)
Opatření ke kontrole nezákonného pohybu narkotik a psychotropních látek leteckou dopravou.
Konzultace (Consultation)
Diskuse s meteorologem nebo jinou kvalifikovanou osobou o existujících a/nebo očekávaných meteorologických podmínkách, které se vztahují k letovému provozu; diskuse zahrnuje odpovědi na otázky.
Krátká příčka (Barette)
Tři nebo více leteckých pozemních návěstidel umístěných v příčném směru těsně vedle sebe tak, že se z dálky jeví jako krátký světelný pruh.
Kritéria výkonnosti (Performance criteria)
Jednoduché hodnotící sdělení týkající se požadovaného výsledku prvku kvalifikovanosti, a pokud byla dosažena požadovaná úroveň výkonnosti, popis hodnotícího kritéria.
Kritické množství paliva pro EDTO (EDTO critical fuel)
Množství paliva potřebné k letu na náhradní letiště s ohledem na nejkritičtější bod na trati a nejvíce omezující selhání systému. Poznámka: Poradenský materiál ke scénářům s kritickým množstvím paliva pro EDTO obsahuje Dodatek D.
Kritický bod (Hot spot)
Místo na pohybové ploše letiště, na kterém v minulosti došlo nebo u kterého existuje potenciální nebezpečí srážky nebo narušení dráhy a kde je nutná zvýšená pozornost pilotů/řidičů.
Kritický(é) motor(y) (Critical engine(s))
Kterýkoli motor, jehož vysazení má v uvažovaném případě nejnepříznivější účinek na charakteristiky letadla. Poznámka: U některých letadel může být více než jeden stejně kritický motor. V tomto případě znamená výraz "kritický motor" jeden z těchto kritických motorů.
Křehký objekt (Frangible object)
Objekt nízké hmotnosti zkonstruovaný tak, aby se vlivem nárazu zlomil, zdeformoval nebo ohnul a tak vytvářel minimální nebezpečí pro letadlo. Poznámka: Poradenský materiál k navrhování křehkých konstrukcí je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 6.
Křižovatka pojezdových drah (Taxiway intersection)
Křížení dvou nebo více pojezdových drah.
Kurz (Heading)
Směr, do něhož směřuje podélná osa letadla, vyjádřený ve stupních od severu (zeměpisného, magnetického, kompasového nebo síťového).
Kvalifikace (Rating)
Záznam uvedený v průkazu způsobilosti, nebo k němu připojený a tvořící jeho část, stanovující zvláštní podmínky, práva nebo omezení vztahující se k tomuto průkazu způsobilosti.
Kvalifikovanost (Competency)
Kombinace dovedností, znalostí a postojů vyžadovaných pro provedení úkolu na předepsané úrovni.
Lease - wet nebo dry
výrazy wet nebo dry lease se v letectví používají jako označení pro pronájem letadla. Wet lease znamená, že letadlo je pronajato spolu s posádkou pronajímatele, jeho údržbou a pojištěním (viz též ACMI). Ostatní náklady hradí v případě wet lease nájemce. Naopak, v případě dry lease se jedná o pronájem jen samotného letadla s tím, že posádku dodává sám nájemce, který také hradí všechny ostatní náklady a nese plnou odpovědnost za zachování letové způsobilosti letadla.
Leasing letadel (operativní a finanční)
jako forma pořízení letadel - vzhledem k vysokým cenám jsou letadla ve většině případů leteckými společnostmi pořizována prostřednictvím leasingu. V zásadě se v letectví používají dva druhy leasingu - operativní (operating) a finanční (financial). V případě operativního leasingu se jedná většinou o krátkodobější (3-7letý) pronájem letadel, po jehož skončení se letadlo vrací pronajímateli. Finanční leasing pak slouží obvykle k pořízení letadla na dobu blížící se celkové době životnosti letadla (10-15 let), na jejímž konci (po případném doplatku) se letadlo stává plně majetkem nájemce.
Legacy airline
viz Klasický dopravce
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (Medical Assessment)
Doklad vydaný zdravotnickým zařízením, jenž potvrzuje, že držitel průkazu způsobilosti splňuje specifické požadavky na zdravotní způsobilost.
Let IFR (IFR flight)
Let prováděný v souladu s pravidly pro let podle přístrojů.
Let s prodlouženým operačním dosahem (Extended range operation)
Každý let letounu se dvěma turbinovými pohonnými jednotkami, při kterém doba letu z kteréhokoliv bodu na trati k plánovanému náhradnímu letišti cestovní rychlostí s jednou pohonnou jednotkou vyřazenou z činnosti (za podmínek mezinárodní standardní atmosféry ISA a klidných a stálých atmosférických podmínek) je větší než prahový čas schválený státem provozovatele.
Let stálým klesáním (CDO) (Continuous descent operation)
Průběh letu umožněný úpravou vzdušného prostoru, úpravou postupu a službou ATC, kdy přilétávající letadlo před fixem konečného přiblížení/bodem konečného přiblížení v nejvyšší možné míře souvisle klesá pomocí minimálního tahu motoru, v ideálním případě v konfiguraci s malým odporem.
Let stálým stoupáním (CCO) (Continuous climb operation)
Průběh letu umožněný úpravou vzdušného prostoru, úpravou postupu a službou ATC, kdy odlétající letadlo v nejvyšší možné míře souvisle stoupá s využitím tahu motoru pro optimální stoupání a rychlosti stoupání až do dosažení cestovní hladiny.
Let VFR (VFR flight)
Let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti.
Letadlo (Aircraft)
Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely předpisů se v předpisech ČR za letadlo považuje i sportovní létající zařízení, vyjma sportovního padáku. Výraz "letadlo" používaný v kontextu tohoto předpisu může mít také význam pilot, velitel letadla, letadlo nebo let.
Letadlo certifikované pro provoz s jedním pilotem (Aircraft certificated for single-pilot operation)
Typ letadla, u kterého stát zápisu do rejstříku v průběhu certifikačního procesu stanovil, že může být bezpečně provozováno s minimální posádkou jednoho pilota.
Letadlo ITP (ITP aircraft)
Letadlo schválené státem provozovatele k provádění postupu "in-trail" (ITP).
Letadlo s pohonem vztlaku (Powered-lift)
Letadlo těžší než vzduch se schopností vertikálního vzletu, vertikálního přistání a letu při nízké rychlosti, což je principiálně dáno motorem poháněnými vztlakovými zařízeními nebo využitím tahu motoru k vyvození vztlaku během těchto letových režimů a pevným profilem křídla (pevnými profily křídel) vyvozujícím (vyvozujícími) vztlak během horizontálního letu.
Letadlo s požadavkem provozu s druhým pilotem (Aircraft required to be operated with a co-pilot)
Typ letadla, který dle specifikací v letové příručce nebo Osvědčení leteckého provozovatele může být provozován pouze s druhým pilotem.
Letadlo se sklopnými rotory (Tilt-rotor)
Letadlo s pohonem vztlaku, které je schopné vertikálního vzletu, vertikálního přistání a ustáleného letu při nízké rychlosti, což je principiálně dáno motorem poháněnými rotory zastavěnými do sklopných gondol, které jsou schopny vyvozovat vztlak během těchto letových režimů, a pevným profilem křídla (pevnými profily křídel) vyvozujícím (vyvozujícími) vztlak během letu při vysoké rychlosti.
Letadlová pozemská stanice (AES) (Aicraft earth station)
Pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby, umístěná na palubě letadla (viz také "GES").
Letadlová stanice (RR 1.83) (Aircraft station)
Pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla, jiná než stanice záchranného prostředku.
Letadlové zařízení (Appliance)
Letadlové zařízení je, mimo motor a vrtuli jako celek, jakýkoliv přístroj, mechanismus, součást, ústrojí, příslušenství nebo agregát použitý na letadle.
Letadlový / letecký motor (Aircraft engine)
Motor použitý nebo zamýšlený k použití k pohonu letadla. Sestává nejméně z těch součástí a prvků vybavení nezbytných pro jeho funkci a řízení, s výjimkou vrtule. Poznámka: Ve smyslu této definice dále používán zkrácený termín "motor".
Letadlový celek (Aircraft component)
Jakákoliv součást letadla až po úplnou sestavu pohonu a/nebo jakékoliv provozní/nouzové vybavení.
Letecká administrativní spojení (AAC) (Aeronautical administrative communications)
Spojení nezbytná pro výměnu leteckých administrativních zpráv.
Letecká dohoda
mezinárodní letecké dohody (MLD) uzavírané mezi vládami jednotlivých zemí, které vymezují pravidla, jimiž se řídí mezinárodní pravidelná letecká přeprava mezi smluvními zeměmi. V závislosti na principech vztahů mezi danými zeměmi řeší dohodnutým způsobem otázky kapacit, designace, letových svobod, cen za přepravu, daňové záležitosti, uznávání pilotních licencí atd.
Letecká informační příručka (AIP) (Aeronautical Information Publication)
Příručka vydaná státem nebo pověřenou organizací, obsahující letecké informace trvalého charakteru, důležité pro letecký provoz.
Letecká informační služba (LIS) (Aeronautical Information Service (AIS))
Služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je odpovědná za poskytování leteckých informací/údajů potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu.
Letecká informační služba, LIS (Aeronautical Information Service, AIS)
zajišťuje informace nezbytné pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v teritoriu její působnosti (státu). Letecká informační služba vydává letecké publikace, AIP, NOTAM a AIC a letecké mapy.
Letecká mapa (Aeronautical chart)
Zobrazení části Země, umělých objektů a reliéfu, speciálně vytvořené tak, aby splňovalo požadavky letecké navigace.
Letecká meteorologická stanice (Aeronautical meteorological station)
Stanice určená k pozorování počasí a k vydávání meteorologických zpráv pro potřeby mezinárodního letectví.
Letecká nehoda (Accident)
Událost spojená s provozem letadla, která se, v případě pilotovaného letadla, stala mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, nebo která se, v případě bezpilotního letadla, stala mezi dobou, kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy zastaví na konci tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta, a při které je a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem - přítomnosti v letadle, nebo - následkem přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, nebo- přímým působením proudu plynů (vytvořených letadlem), s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způsobila-li si je osoba sama nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku; nebo b) letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno tak, že poškození- nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a - vyžádá si větší opravu nebo výměnu postižených částí, s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, jestliže toto poškození je omezeno pouze na jeden motor (včetně jeho příslušenství nebo motorových krytů); vrtulí (rotorových listů), okrajových částí křídel, antén, snímačů, lopatek, pneumatik, brzd, podvozku, aerodynamických krytů, palubní desky, krytů přistávacího zařízení, čelních skel, potahu letadla (jako jsou malé vrypy nebo proražení) nebo nevýznamná poškození listů hlavního rotoru, listů ocasního rotoru, přistávacího zařízení a těch poškození, která jsou zapříčiněna krupobitím nebo střetem s ptákem (včetně poškození krytu radarové antény na letadle); nebo c) letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela nepřístupném místě.
Letecká nehoda s nebezpečným zbožím (Dangerous goods accident)
Událost spojená a vztahující se k letecké dopravě nebezpečného zboží mající za následek smrtelné nebo těžké zranění osoby nebo velké škody na majetku nebo životním prostředí.
Letecká operační kontrola (AOC) (Aeronautical operational control)
Spojení, nezbytné pro výkon dozoru během zahájení, průběhu, změny nebo ukončení letu pro zajištění bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti letů (viz L 6/I, Hlava 1 - Definice).
Letecká pevná služba (AFS) (Aeronautical fixed service)
Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body, poskytovaná zvláště pro bezpečnost letectví a pro pravidelný, účinný a hospodárný provoz leteckých služeb.
Letecká pevná stanice (Aeronautical fixed station)
Stanice letecké pevné služby.
Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN) (Aeronautical fixed telecommunication network)
Celosvětový systém leteckých pevných okruhů zřízených jako součást letecké pevné služby pro výměnu zpráv a/nebo přenos informací v digitální formě mezi stanicemi letecké pevné služby se stejnými nebo slučitelnými přenosovými charakteristikami.
Letecká pohyblivá (R)* služba (RR 1.33) (Aeronautical mobile (R)* service)
Letecká pohyblivá služba určená pro přenos zpráv týkajících se bezpečnosti a pravidelnosti letů civilních letadel obzvláště na vnitrostátních a mezinárodních tratích.
Letecká pohyblivá služba (Aeronautical mobile service (RR 1.32)
Pohyblivá služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, jíž se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků. Do této služby se mohou zahrnout palubní nouzové majáky polohy na stanovených tísňových a nouzových kmitočtech.
Letecká pohyblivá služba (Aeronautical mobile service)
Pohyblivá služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, jíž se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků. Do této služby se mohou zahrnout palubní nouzové majáky polohy na stanovených tísňových a nouzových kmitočtech.
Letecká pohyblivá služba (RR S1.32) (Aeronautical mobile service)
Pohyblivá služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, jíž se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků. Do této služby se mohou zahrnout palubní nouzové majáky polohy na stanovených tísňových a nouzových kmitočtech.
Letecká radionavigační služba (RR 1.46) (Aeronautical radionavigation service)
Radionavigační služba určená pro potřeby letadel a bezpečnost jejich provozu.
Letecká rozhlasová služba (Aeronautical broadcasting service)
Rozhlasová služba určená k vysílání informací, týkajících se leteckého provozu.
Letecká stanice (RR 1.81) (Aeronautical station)
Pozemní stanice letecké pohyblivé služby. V některých případech může být letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na umělé plošině na moři.
Letecká stavba (Aviation structure)
Leteckou stavbou je - stavba letiště a stavba v prostoru letiště, - stavba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště. Poznámka: Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a vizuální prostředky pro značení překážek.
Letecká telekomunikační síť (ATN) (Aeronautical telecommunication network)
Celosvětová mezisíťová struktura, která umožňuje pozemní podsíti přenosu dat, podsítím přenosu dat "letadlo - země" a podsítím přenosu dat palubního vybavení výměnu číslicových údajů pro zajištění bezpečnosti letecké navigace a pravidelného, hospodárného a ekonomického provozu letových provozních služeb.
Letecká telekomunikační služba (Aeronautical telecommunication service)
Telekomunikační služba určená pro jakékoliv letecké účely.
Letecká telekomunikační stanice (Aeronautical telecommunication station)
Stanice letecké telekomunikační služby.
Letecké pozemní návěstidlo (Aeronautical ground light)
Jakékoliv návěstidlo zvlášť zřízené pro použití v letectví, jiné než světlo umístěné na letadle.
Letecké práce (Aerial work)
Provoz letadla, při kterém se letadla používá pro zvláštní služby jako pro zemědělství, stavebnictví, snímkování, zeměměřičství, leteckou reklamu, pozorování a hlídkování, pátrání a záchranu, atd.
Letecké umění (Airmanship)
Uplatňování dobrého úsudku, nabytých znalostí, dovedností a postojů při provádění letových úkolů.
Letecký dopravce Společenství (EU) - (Community air carrier)
jde o leteckého dopravce, který získal provozní licenci v kterémkoli členském státě EU a může tak využívat výhody volného přístupu na trh letecké dopravy v rámci EU. Jednou z podmínek získání takové licence je přitom stále skutečnost, že takový dopravce je ovládán občany EU.
Letecký pevný okruh (Aeronautical fixed circuit)
Okruh, který tvoří část letecké pevné služby (AFS).
Letecký světelný maják (Aeronautical beacon)
Letecké pozemní návěstidlo viditelné ze všech azimutů, trvale nebo přerušovaně, určené k vyznačení určitého bodu na povrchu země.
Letecký telekomunikační orgán (Aeronautical telecommunication agency)
Orgán, který odpovídá za provoz stanice, nebo stanic letecké telekomunikační služby.
Letecký telekomunikační záznam (Aeronautical telecommunication log)
Záznam o činnosti letecké telekomunikační stanice.
Letiště (Aerodrome)
Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení) určená, buď zcela nebo z části, pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.
Letištní klimatologická tabulka (Aerodrome climatological table)
Tabulka obsahující statistická data o pozorovaném výskytu jednoho nebo více meteorologických prvků pro dané letiště.
Letištní klimatologický přehled (Aerodrome climatological summary)
Stručný přehled určitých meteorologických prvků pro dané letiště založený na statistických datech.
Letištní maják (Aerodrome beacon)
Letecký světelný maják používaný ke zjištění polohy letiště ze vzduchu.
Letištní meteorologická služebna (Aerodrome meteorological office)
Služebna zřízená k poskytování meteorologické služby letištím sloužícím mezinárodnímu letectví.
Letištní okruh (Aerodrome traffic circuit)
Vymezená dráha, kterou má letadlo letící v blízkosti letiště dodržovat.
Letištní poznávací znak (Aerodrome identification sign)
Znak umístěný na letišti jako pomůcka pro identifikaci letiště ze vzduchu.
Letištní provoz (Aerodrome traffic)
Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští.
Letištní provozní minima (Aerodrome operating minima)
Meze použitelnosti letiště pro: a) vzlet, vyjádřené dráhovou dohledností a/nebo dohledností a je-li to nezbytné podmínkami oblačnosti; b) přistání při přesném přiblížení a přistání, vyjádřené dohledností a/nebo dráhovou dohledností a nadmořskou výškou rozhodnutí/ výškou rozhodutí (DA/H), podle toho, co je vhodné pro danou kategorii provozu; c) přistání při přiblížení a přistání s vertikálním vedením, vyjádřené dohledností a/nebo dráhovou dohledností a nadmořskou výškou rozhodnutí/výškou rozhodnutí (DA/H); a d) přistání při nepřesném přístrojovém přiblížení, vyjádřené dohledností a/nebo dráhovou dohledností, minimální nadmořskou výškou/ výškou pro klesání (MDA/H) a je-li to nezbytné, podmínkami oblačnosti.
Letištní provozní zóna
ATZ (Aerodrome traffic zone) - Vzdušný prostor stanovených rozměrů, který slouží k ochraně letištního provozu. V ČR je letištní provozní zóna zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft (1200 m), pokud ÚCL nestanoví jinak. Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného prostoru vzdušný prostor třídy C nebo D, nebo zakázaný prostor, tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů.
Letištní řídící rádiová stanice (Aerodrome control radio station)
Stanice zajišťující rádiové spojení letištní řídící věže s letadlovými nebo pohyblivými leteckými stanicemi.
Letištní řídící věž (Aerodrome control tower)
Stanoviště ustanovené k poskytování služby řízení letového provozu letištnímu provozu.
Letištní služba řízení (Aerodrome control service)
Služba řízení letového provozu pro letištní provoz.
Letoun (Aeroplane)
Letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé.
Letová cesta (Airway)
Řízená oblast nebo její část, zřízená ve formě koridoru, vybavená radionavigačními zařízeními.
Letová dohlednost (Flight visibility)
Dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu.
Letová hladina (FL - Flight level)
Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hektopascalů (hPa) a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly. Poznámka 1: Tlakoměrný výškoměr je kalibrován podle standardní atmosféry: a) když je nastaven na QNH, ukazuje nadmořskou výšku; b) když je nastaven na QFE, ukazuje výšku nad referenčním bodem QFE; a c) když je nastaven na tlak 1013,2 hektopascalů (hPa), může být použit k indikaci letových hladin. Poznámka 2: Výrazy "výška" a "nadmořská výška", které jsou použity v Poznámce 1, se vztahují k tlakovým a nikoliv ke geometrickým výškám nad terénem či nad mořem.
Letová informační oblast, FIR (Flight Information Region)
definovaná část vzdušného prostoru určitého státu, ve které jsou daným střediskem řízení letového provozu poskytovány pohotovostní1 a letové informační služby. Jedná se o nejvyšší jednotku dělení vzdušného prostoru. V ČR existuje pouze FIR Praha a podobná situace je na Slovensku, kde je FIR Bratislava. U větších zemí je pak na území jednoho státu více letových informačních oblastí (FIR).
Letová informační služba (FIS) (Flight information service)
Služba poskytovaná za účelem podávání rad a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů.
Letová informační služba (Flight Information Service, FIS)
je služba poskytovaná za účelem podávání informací k bezpečnému a účinnému provádění letů. Služba je poskytována všem letadlům, kterým mohou být informace užitečné a všem známým stanovištím řízení letového provozu. Dále je služba poskytována letadlům všeobecného letectví na vyžádání.
Letová meteorologická dokumentace (Flight documentation)
Psané nebo tištěné dokumenty včetně map nebo formulářů, které obsahují meteorologické informace pro let.
Letová poradní služba (Air traffic advisory service)
Služba poskytovaná v letovém poradním vzdušném prostoru k zajištění rozstupů, pokud je to proveditelné, mezi letadly, která letí podle letových plánů IFR.
Letová provozní služba (ATS) (Air traffic service)
Výraz zahrnující letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (oblastní službu řízení, přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení).
Letová příručka (Flight manual)
Průvodní doklad k osvědčení letové způsobilosti obsahující omezení, v jejichž rozsahu je letadlo považováno za způsobilé. Dále obsahuje pokyny a informace nezbytné pro členy letové posádky k bezpečnému provozu letadla.
Letová způsobilost (Airworthiness)
Letovou způsobilostí se rozumí takový stav letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky, který zajišťuje, že úroveň bezpečnosti při jejich použití v leteckém provozu v předpokládaných provozních podmínkách nebude nižší než ta, která je dána použitelnými požadavky předpisů letové způsobilosti.
Letové informační služby datovým spojem (D-FIS) (Data link flight information services)
Poskytování FIS prostřednictvím datového spoje.
Letové informační středisko (Flight information centre)
Stanoviště zřízené k poskytování letové informační služby a pohotovostní služby.
Letové povolení (Air traffic control clearance)
Oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených stanovištěm řízení letového provozu. Poznámka 1: Výraz "letové povolení" se obvykle zkracuje na "povolení", použije-li se v příslušných souvislostech. Poznámka 2: Zkrácenému výrazu "povolení" může předcházet "pojíždění", "vzletu", "odletu", "traťové", "přiblížení" nebo "přistání", k označení příslušné části letu, ke které se povolení vztahuje.
Letově způsobilý (Airworthy)
Stav letadla, motoru, vrtule nebo letadlové části, kdy vyhovuje svému schválenému návrhu a je ve stavu pro bezpečný provoz.
Letový plán (Flight plan)
Předepsané informace vztahující se k zamýšlenému letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím řízení letového provozu. Poznámka: Podrobnosti o letových plánech jsou uvedeny v Předpisu L 2. Použije li se pojmu "Formulář letového plánu", znamená vzor formuláře letového plánu v Dodatku 2 Předpisu L 4444.
Letový prostor bez laserových paprsků (Laser
beam free flight zone -LFFZ) - Vzdušný prostor v bezprostřední blízkosti letiště, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí vizuální rušení.
Letový prostor citlivý na výskyt laserových paprsků (Laser
beam sensitive flight zone -LSFZ) - Vnější vzdušný prostor, ne nutně přiléhající k LFFZ a LCFZ, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí krátkodobé oslepení nebo efekty paobrazu.
Letový prostor s kritickým výskytem laserových paprsků (Laser
beam critical flight zone (LCFZ) - Vzdušný prostor v blízkosti letiště navazující na LFFZ, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí oslnění.
Letový provoz (Air traffic)
Všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště.
Letový simulátor (Flight simulator)
který věrně znázorňuje pilotní prostor určitého typu letadla tím, že realisticky napodobuje indikace a ovládací činnosti mechanických, elektrických, elektronických a jiných palubních soustav, obvyklé prostředí členů letové posádky, letové výkony a vlastnosti daného typu letadla.
LETOVÝ ZAPISOVAČ (FLIGHT RECORDER)
Jakýkoliv typ zapisovače zastavěný v letadle pro účely získání údajů k doplnění odborného zjišťování příčin leteckých nehod nebo incidentů. Poznámka: Technické požadavky na tato zařízení jsou uvedeny v Předpisu L 6/I, II a III.
Liberalizace
viz Deregulace
Lidská výkonnost (Human performance)
Schopnosti a omezení člověka, které mají vliv na bezpečnost a účinnost leteckého provozu
Load Factor, LF
jeden ze základních ukazatelů využití kapacity nabízené na linkách leteckých dopravců. Jedná se v podstatě o poměr mezi kapacitou skutečně využitou a kapacitou nabízenou na určité lince nebo celé síti. Kapacita je pro výpočet LF vyjadřována v osobokilometrech (oskm) nebo tunokilometrech (tkm). LF se vyjadřuje v procentech využití nabízené kapacity. V praxi lze najít také označení SLF (Seat Load Factor) nebo PLF (Passenger Load Factor). Jejich obsah je obdobný.
Logika protisrážkového systému (Collision avoidance logic)
Podsystém nebo část ACAS, která analyzuje data týkající se letadla narušitele a vlastního letadla, vypracovává řešení a v případě vyřešení vydá doporučení. Plní následující funkce: sledování vzdálenosti a absolutní výšky, zjištění nebezpečí a vydání doporučení. Nezajišťuje přehled.
Low Cost Carrier, LCC/LC
výraz používaný k označení leteckých dopravců nabízejících jiný produkt než klasičtí dopravci (nižší rozsah služeb, výhradně point to point přepravu, jiný systém stanovování a řízení cen, zjednodušené vnitřní procesy atd.). V textu publikace Svět letecké dopravy II je tento typ dopravců označován jako LC dopravce nebo LCC.
letový řád, souhrn strukturovaných informací popisujících spojení nabízená pravidelným leteckým dopravcem
Magnetická deklinace (Magnetic variation)
Úhlový rozdíl mezi zeměpisným severem a magnetickým severem. Poznámka: Daná hodnota udává, zda úhlový rozdíl je východně nebo západně od zeměpisného severu.
Machovo číslo
je formou vyjádření rychlosti letadla v dané výšce jako poměru jeho rychlosti k rychlosti zvuku v této výšce. Cestovní rychlost běžných (tedy podzvukových) proudových dopravních letadel se pohybuje zhruba v rozmezí M 0,7 až M 0,9.
Malý letoun (Small aeroplane)
Letoun s maximální vzletovou hmotností do 5 700 kg.
Management fee
manipulační poplatek, který je účtován za vystavení letenky v případech, kdy dopravce, jehož letenka je vystavována, neposkytuje provize. Toto řešení odměny za prodej přepravních dokladů vzniklo v USA a v současné době je aplikováno řadou společností na mnoha trzích. Často je také používán výraz "Service fee".
Management jakosti (Quality management)
Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče jakosti.
Marketing Information Data Transfer, MIDT
soubor marketingových informací získávaný konsolidací rezervačních záznamů vybraných GDS a dalších možných zdrojů informací o prodejích letecké přepravy. V některých zdrojích je MIDT vysvětlováno jako zkratka Marketing Information Data Tape.
Maximální doba letu na náhradní letiště (Maximum diversion time)
Maximální vzdálenost, vyjádřená časem, od bodu na trati na náhradní letiště na trati.
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST (MAXIMUM MASS)
Maximální schválená vzletová hmotnost.
Maximální hmotnost (Maximum mass)
Největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro vzlet.
Maximum Take Off Weight, MTOW
maximální certifikovaná vzletová hmotnost letadla včetně provozních tekutin, nákladu a posádky. MTOW obvykle slouží jako základ pro výpočet letištních a navigačních poplatků vztažených k provozu letadla. Z tohoto důvodu se často v případech, kdy dopravce nevyužívá naplno výkonové charakteristiky letadla (zejména dolet), pro konkrétní letadlo MTOW regulatorně omezuje pod úroveň jeho technických limitů. MTOW má samozřejmě své zásadní využití také v technické a provozní oblasti.
Metadata (Metadata)
Data o datech. (ČSN ISO 19115) Poznámka: Data, která popisují a dokumentují data.
METAR
kódovaná informace o aktuálním meteorologickém stavu na daném letišti. Pokud nenastane významná změna, je METAR vydáván v pravidelných intervalech (obvykle každých 30 nebo 60 minut) a obsahuje základní meteo informace jako směr a rychlost větru, dohlednost, význačné jevy, výšku oblačnosti, teplotu a tlak.
Meteorologická družice (Meteorological satellite)
Umělá družice Země provádějící meteorologická pozorování a předávající tato pozorování na Zemi.
Meteorologická informace (Meteorological information)
Meteorologická zpráva, analýza, předpověď a jakákoli jiná zpráva o stávajících nebo očekávaných meteorologických podmínkách.
Meteorologická provozní telekomunikační síť (Meteorological operational telecommunication network)
Integrovaná soustava meteorologických provozních kanálů zřízená jako součást letecké pevné služby (AFS) pro výměnu leteckých meteorologických informací mezi dvěma leteckými stanicemi sítě. Poznámka: Slovem integrovaná se rozumí způsob činnosti nutné k zajištění toho, že stanice této sítě mohou podle předem stanovených programů vysílat a přijímat informace.
Meteorologická služebna (Meteorological office)
Služebna určená k poskytování meteorologické služby pro mezinárodní letectví.
Meteorologická zpráva (Meteorological report)
Informace o pozorovaných meteorologických podmínkách vztažených k určitému místu a času.
Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (IMC) (Instrument meteorological conditions)
Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou horší než předepsaná minima meteorologických podmínek pro let za viditelnosti. Poznámka 1: Stanovená minima pro meteorologické podmínky pro let za viditelnosti jsou obsažena v Hlavě 3 Předpisu L 2.Poznámka 2: V řízeném okrsku může být let VFR prováděn podle meteorologických podmínek pro let podle přístrojů, jestliže a tak, jak povolí řízení letového provozu.
Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti (VMC) (Visual meteorological conditions)
Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy*, které jsou stejné nebo lepší než předepsaná minima. Poznámka: Stanovená minima pro meteorologické podmínky pro let za viditelnosti jsou obsažena v Hlavě 4 Předpisu L 2.
Meteorologický bulletin (Meteorological bulletin)
Text obsahující meteorologické informace opatřený příslušným záhlavím.
Meteorologický provozní kanál (Meteorological operational channel)
Kanál letecké pevné služby (AFS) určený pro výměnu leteckých meteorologických informací.
Meteorologický úřad (Meteorological authority)
Úřad poskytující nebo zařizující na základě souhlasu smluvního státu poskytování meteorologických služeb mezinárodnímu letectví.
Mez povolení (Clearance limit)
Bod, ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení.
Mezilehlé vyčkávací místo (Intermediate holding position)
Vyznačené místo určené pro řízení provozu, na kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí zastavit a vyčkávat, dokud jim není letištní řídící věží povoleno pokračovat.
Mezinárodní kancelář NOTAM (International NOTAM office)
Kancelář určená státem pro mezinárodní výměnu NOTAM.
Mezinárodní letiště (International airport)
Letiště vyhlášené leteckým úřadem smluvního státu, na jehož území se letiště nachází, sloužící jako letiště vstupu a odletu pro mezinárodní letový provoz, a na kterém je poskytováno celní a pasové odbavení, zdravotnická pomoc a karanténa pro živočichy a rostliny apod.
Mezinárodní služba pro sledování vulkanického popelu v letových cestách (IAVW) (International airways volcano watch (IAVW))
Mezinárodní systém sledování vulkanického popelu v atmosféře a poskytování příslušných výstrah letadlům. Poznámka: IAVW je založena na spolupráci leteckých a neleteckých provozních pracovišť používajících informace získané z pozorovacích zdrojů a sítí, které jsou zabezpečovány smluvními státy. Služba je koordinována ICAO ve spolupráci s dalšími zainteresovanými mezinárodními organizacemi.
Mezinárodní telekomunikační služba (International telecommunication service)
Telekomunikační služba mezi orgány nebo stanicemi různých států nebo mezi stanicemi pohyblivé služby, které nejsou umístěny ve stejném státě nebo patří různým státům.
Minimální bezpečná nadmořská výška nad překážkami MOCA - Minimum obstacle clearance altitude
Minimální nadmořská výška pro definovaný úsek, která zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad překážkami.
Minimální nadmořská výška na trati (MEA) (Minimum en - route altitude)
Nadmořská výška pro úsek na trati, která zaručuje adekvátní příjem příslušných navigačních zařízení a ATS spojení, vyhovuje struktuře vzdušného prostoru a zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad překážkami.
Minimální nadmořská výška pro klesání (MDA) nebo minimální výška pro klesání MDH (Minimum descent altitude - MDA or minimum descent height MDH)
Stanovená nadmořská výška nebo výška při 2D přiblížení podle přístojů nebo při přiblížení okruhem, pod kterou se nesmí klesat bez požadované vizuální reference. Poznámka 1: Minimální nadmořská výška pro klesání (MDA) je vztažena ke střední hladině moře a minimální výška pro klesání (MDH) je vztažena k výšce letiště nad mořem nebo k výšce prahu dráhy nad mořem, jestliže je práh dráhy více než 2 m (7 ft) níže, než je výška letiště nad mořem. Minimální výška pro klesání pro přiblížení okruhem je vztažena k výšce letiště nad mořem. Poznámka 2: Požadovanou vizuální referencí se rozumí, že pilot vidí dostatečně dlouho takovou část vizuálních prostředků nebo prostoru pro přiblížení, aby mohl stanovit polohu letadla vůči zamýšlené dráze letu a rychlost její změny. V případě přiblížení okruhem je požadovanou vizuální referencí viditelnost dráhy a jejího okolí. Poznámka 3: Jsou-li použity oba pojmy, lze je pro zjednodušení psát ve tvaru minimální nadmořská výška /výška pro klesání "MDA/H".
Minimální nadmořská výška v prostoru (AMA) (Area minimum altitude)
Minimální nadmořská výška, použitelná v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC), která zajišťuje minimální výšku letu nad překážkami ve stanoveném prostoru, obvykle tvořeném rovnoběžkami a poledníky.
Minimální rychlost letu v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (Vmini) (Minimum instrument meteorological conditions airspeed)
Minimální indikovaná rychlost letu, pro kterou je konkrétní vrtulník certifikovaný pro provoz v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů.
Minimální sektorová nadmořská výška (Minimum sector altitude)
Minimální nadmořská výška, která může být použita, aby byla zajištěna výška nejméně 300 m (1 000 ft) nad všemi objekty umístěnými v prostoru vymezeném výsečí kruhu o poloměru 46 km (25 NM) a se středem v místě radionavigačního zařízení.
Minimální vzdálenost ustálení (MSD) (Minimum stabilization distance)
Minimální vzdálenost na dokončení manévru zatáčky, po které může být zahájen manévr nový. Minimální vzdálenost ustálení je použita k výpočtu minimální vzdálenosti mezi traťovými body.
Minimum Connecting Time, MCT
minimální čas, který musí být dodržen mezi plánovaným časem příletu linky přivážející cestujícího, a plánovaným časem odletu návazné linky, na níž chce cestující pokračovat. GDS ani prodejní systémy leteckých dopravců neumožňují prodej interline přepravy ani spojení s přestupem nabízené jediným dopravcem v případě nedodržení MCT, protože za takové spojení neberou dopravci zodpovědnost.
Minimum Equipment List, MEL
seznam položek, při jejichž nefunkčnosti je letadlo ještě schopné provozu, případně s jakými omezeními. Vychází ze seznamu poskytovaného výrobcem letadla.
Minimum paliva (Minimum fuel)
Výraz používaný k popsání situace, když zásoba paliva letadla dosáhla stavu, kdy let vyžaduje přistání na určeném letišti a žádné další zdržení není přijatelné.
Místo přistání (Landing location)
Označená nebo neoznačená plocha, která má stejné fyzické vlastnosti jako plocha konečného konečného přiblížení a vzletu (FATO) vizuálního heliportu.
Mód SSR (Mode SSR)
Smluvený rozpoznávací znak vztažený k vymezeným funkcím dotazovacích signálů, vysílaných dotazovačem SSR. Předpis L 10 stanovuje 4 módy: A, C, S a intermód.
Modifikace (Modification; Alteration)
Úprava jednotlivého výrobku oproti stavu, jímž byl definován v době, kdy mu byl vydán doklad letové způsobilosti. Úprava se nezaznamenává do výrobní dokumentace schváleného typu. Modifikace je úprava letadla provedená ve shodě se schválenou normou.
Monitorování dráhy letu (Flight path monitoring)
Použití přehledových systémů ATS za účelem poskytování informací a rad letadlu, týkajících se význačných odchylek od nominální dráhy letu, včetně odchylek od podmínek jejich letových povolení. Poznámka: Některé aplikace mohou vyžadovat určité technologie, např. radar k podpoře funkce monitorování dráhy letu.
Motor (Engine)
Motor použitý nebo určený k použití pro pohon letadla. Skládá se přinejmenším ze součástí a vybavení nutných pro jeho funkci a řízení, ale nezahrnuje vrtuli/ nosné rotory (jsou-li použity).
Motorizovaný kluzák (Self
Sustaining Powered Sailplane) - Letoun vybavený motorem, jehož výkon umožňuje let v horizontální rovině, ale nepostačuje pro uskutečnění vzletu.
Multilaterační (MLAT) systém (Multilateration system)
Skupina zařízení, která jsou uspořádaná tak, aby umožňovala stanovení polohy odvozené ze signálů odpovídače sekundárního přehledového radaru (SSR) (odpovědi nebo dotazovací signály), především použitím metody časového rozdílu příjmu (TDOA). Z přijatých signálů je možné získat doplňkové informace, včetně identifikace.
Nadmořská výška (Altitude)
Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od střední hladiny moře (MSL).
Nadmořská výška rozhodnutí (DA) (Decision altitude) nebo výška rozhodnutí (DH) (Decision height)
Stanovená nadmořská výška nebo výška při 3D přiblížení podle přístrojů, ve které musí být zahájen postup nezdařeného přiblížení, nebylo-li dosaženo požadované vizuální reference pro pokračování v přiblížení. Poznámka 1: Nadmořská výška rozhodnutí (DA) je vztažena ke střední hladině moře a výška rozhodnutí (DH) je vztažena k výšce prahu dráhy nad mořem.Poznámka 2: Požadovanou vizuální referencí se rozumí, že by pilot měl vidět po dostatečnou dobu tu část vizuálních prostředků nebo přibližovacího prostoru, aby vyhodnotil polohu letadla a rychlost její změny ve vztahu k požadované dráze letu. Při provozu III. kategorie, při výšce rozhodnutí je požadovaná vizuální reference ta, která se stanovuje pro příslušný postup a provoz.Poznámka 3: V případech, kdy se používají oba výrazy, mohou být popisovány ve formě nadmořská výška rozhodnutí/výška rozhodnutí a zkracovány "DA/H".
Náhradní díly (Spare parts)
Předměty, včetně motorů a vrtulí, pro opravu nebo výměnu, určené k zástavbě do letadla.
Náhradní letiště (Alternate aerodrome)
Letiště, na které letadlo může pokračovat, když přistání na letišti zamýšleného přistání nebo pokračování v letu na toto letiště není možné nebo žádoucí. Náhradní letiště zahrnují následující: Náhradní letiště při vzletu (Take-off alternate) - Letiště, na kterém může letadlo přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu, kdy není možné použít letiště vzletu; náhradní letiště na trati (En-route alternate) - letiště, na kterém letadlo bude moci přistát, jestliže se na trati dostane do mimořádné nebo nouzové situace; náhradní letiště na trati ETOPS (ETOPS en-route alternate). Vhodné a přiměřené náhradní letiště, na kterém může letoun přistát po zjištění selhání pohonné jednotky nebo jestliže se dostane v provozu na trati ETOPS do mimořádné nebo tísňové situace; Náhradní letiště určení (Destination alternate) - náhradní letiště, na kterém bude letadlo moci přistát, jestliže přistání na letišti určení není možné nebo žádoucí. Poznámka: Letiště odletu může být pro daný let i náhradním letištěm na trati nebo náhradním letištěm určení.
Náhradní letiště na trati (En - route alternate)
Letiště, na kterém letadlo bude moci přistát, jestliže se na trati dostane do mimořádné nebo nouzové situace.
Náhradní letiště při vzletu (Take-off alternate)
Náhradní letiště, na kterém může letadlo přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu, a není možné použít letiště vzletu.
Náhradní letiště určení (Destination alternate)
Náhradní letiště, na kterém bude letadlo moci přistát, jestliže přistání na letišti určení není možné nebo žádoucí. Poznámka: Letiště odletu může být pro daný let i náhradním letištěm na trati nebo náhradním letištěm určení.
Náhradní prostředky spojení (Alternative means of communication)
Prostředky spojení existující vedle hlavních prostředků spojení a mající stejný charakter jako hlavní.
Náklad (Cargo)
Jakýkoliv majetek přepravovaný letadlem jiný než pošta, zásoby a doprovázená (zapsaná) nebo nesprávně zaslaná zavazadla.
Náklad nebo pošta s vysokým rizikem (High-risk cargo or mail)
Náklad nebo pošta předkládaná neznámým subjektem nebo vykazující známky neoprávněné manipulace musí být pokládaná za vysoce rizikovou, pokud navíc splňuje jedno z následujících kritérií: a) konkrétní informace naznačuje, že náklad nebo pošta představují hrozbu pro civilní letectví; nebo b) náklad nebo pošta vykazují odlišnosti vzbuzující podezření; nebo c) povaha nákladu nebo pošty je taková, že základní bezpečnostní opatření sama o sobě pravděpodobně neodhalí zakázané předměty, které by mohly ohrozit letadlo. Bez ohledu na to, zda náklad nebo pošta pochází od známého nebo neznámého subjektu, může být zásilka na základě konkrétní informace Státu považována za zásilku s vysokým rizikem.
Nákladní letadlo (Cargo aircraft)
Každé letadlo, jiné než osobní letadlo, dopravující zboží nebo majetek.
Naložení (Loading)
Umístění nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob na palubu letadla určené k letecké přepravě.
Narušení dráhy (Runway incursion)
Jakákoliv událost na letišti zahrnující nesprávnou přítomnost letadla, mobilního prostředku nebo osoby v ochranné zóně plochy určené k přistávání nebo vzletům letadel.
Následné povolení (Downstream clearance)
Povolení vydané letadlu stanovištěm řízení letového provozu, které v daném čase toto letadlo neřídí.
Následný systém k přenosu dat (Downstream data authority)
Stanovený pozemní systém, jiný než současný oprávněný systém, prostřednictvím kterého se pilot může spojit s příslušným stanovištěm ATC, za účelem přijmout následné povolení.
Násobek zatížení (Load factor)
Poměr specifikovaného zatížení k tíze letadla. Toto zatížení může být vyjádřeno jako aerodynamické nebo setrvačné síly nebo jako reakce země.
Nástup (Embarkation)
Nastoupení na palubu letadla za účelem zahájení letu s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří nastoupili v předchozím bodě přistání toho samého přímého letu.
Návěstidlo vydávající stálé světlo (Fixed light)
Návěstidlo, které má při jeho pozorování z pevného bodu konstantní svítivost.
Návěstní plocha (Signal area)
Plocha na letišti používaná k umisťování pozemních návěští.
Navigace výpočtem (Dead reckoning - DR - navigation)
Odhad nebo určení polohy odvozením z předchozí známé polohy, s použitím údajů směru, času a rychlosti.
Navigace založená na výkonnosti (PBN) (Performance-based navigation)
Prostorová navigace založená na výkonnostních požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS, na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve stanoveném vzdušném prostoru. Poznámka: Výkonnostní požadavky jsou vyjádřeny navigačními specifikacemi (specifikace RNAV, specifikace RNP) ve vztahu k přesnosti, integritě, spojitosti, dostupnosti a funkčnosti, nezbytné pro navrhovaný provoz v souvislosti s příslušným konceptem vzdušného prostoru.
Navigační let (Cross-country)
Let mezi místem odletu a místem příletu po předem naplánované trati pomocí standardních navigačních postupů.
Navigační specifikace (Navigation specification)
Soubor požadavků pro letadlo a letovou posádku nezbytných k podpoře provozu s navigací založenou na výkonnosti ve stanoveném vzdušném prostoru. Existují dva druhy navigačních specifikací: specifikace požadované navigační výkonnosti (RNP - Required Navigation Performance specification). Navigační specifikace založená na prostorové navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP, např. RNP 4, RNP APCH. Specifikace prostorové navigace (RNAV) (Area navigation (RNAV) specification) - navigační specifikace založená na prostorové navigaci, která nezahrnuje požadavky na sledování výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNAV, např. RNAV 5, RNAV 1. Poznámka 1: Performance-based Navigation (PBN) Manual (ICAO Doc 9613), Volume II obsahuje podrobný návod pro navigační specifikace.
Návrhová pojížděcí hmotnost (Design taxiing mass)
Největší hmotnost letadla, pro kterou se zabezpečuje jeho pevnost s ohledem na zatížení, které může vzniknout při jeho normálním použití na zemi před začátkem vzletu.
Návrhová přistávací hmotnost (Design landing mass)
Největší hmotnost letadla, o které se pro účely průkazu pevnosti konstrukce předpokládá, že bude plánována pro přistání.
Návrhová vzletová hmotnost (Design take-off mass)
Největší hmotnost letadla, o které se pro účely průkazu pevnosti konstrukce předpokládá, že bude plánována pro začátek rozjezdu.
Návrhový gradient vizuálního úseku (VSDG) (Visual segment design gradient)
Gradient vizuálního úseku postupu odletu PinS. Vizuální úsek spojuje heliport nebo místo přistání s fixem počátku odletu (IDF) v minimální nadmořské výšce křižování (MCA).
Nebezpečné zboží (Dangerous goods)
Výrobky nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny na seznamu nebezpečného zboží v technických instrukcích nebo které jsou takto v těchto dokumentech klasifikovány. Poznámka: Třídění nebezpečného zboží je uvedeno v Předpisu L 18 a dokumentu ICAO Technical instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284).
Nebezpečný prostor (Danger area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla.
Nedoprovázené zavazadlo (Unaccompanied baggage)
Zavazadlo dopravované jako náklad, které může nebo nemusí být přepravováno stejným letadlem jako osoba, které náleží.
Nehostinné prostředí (Hostile environment)
Prostředí, ve kterém: a) nemůže být provedeno bezpečné vynucené přistání, protože plocha a její okolní prostředí je nevhodné; nebo b) osoby na palubě vrtulníku nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny před živly; nebo c) odezva/schopnost pátrání a záchrany není zajištěna v souladu s předpokládaným vystavením (vlivu prostředí); nebo d) ohrožení osob nebo majetku na zemi je nepřijatelné.
Nehostinné prostředí jiné než hustě osídlené (Non-congested hostile environment)
Nehostinné prostředí mimo hustě osídlený prostor.
Neidentifikované zavazadlo (Unidentified baggage)
Zavazadlo na letišti, s označením nebo bez označení zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto nebo identifikováno cestujícím.
Nepoužitelná plocha (Unserviceable area)
Část pohybové plochy, kterou není možno použít pro provoz letadel.
Nepravidelná přeprava
přeprava uskutečňovaná podle smluvního a nikoli veřejného letového řádu, na níž nejsou zpravidla nabízena místa veřejnosti. Je placena objednatelem, který také nese plné obchodní riziko za využití zakoupené kapacity.
Nepředvídatelnost (Unpredictability)
Provedení bezpečnostních opatření za účelem zvýšení jejich odrazujícího účinku a účinnosti tím, že jsou prováděna s nepravidelnou četností, na odlišných místech a/nebo různými prostředky v souladu s definovaným rámcem.
Nepřekročitelná zóna (NTZ - No transgression zone)
Koridor vzdušného prostoru vymezených rozměrů, umístěný ve středu mezi dvěma prodlouženými osami drah, jehož narušení letadlem v souvislosti s nezávislými paralelními přiblíženími vyžaduje zákrok řídícího k odchýlení ohroženého letadla na přilehlém přiblížení.
Nepřístrojová dráha (Non-instrument runway)
RWY určená pro provoz letadel používajících postupy pro vizuální přiblížení.
Nepřizpůsobivý cestující (Disruptive passenger)
Cestující, který nerespektuje pravidla chování na letišti nebo na palubě letadla nebo neplní pokyny zaměstnanců letiště nebo členů posádky a tím narušuje pořádek a dodržování platných předpisů na letišti nebo na palubě letadla.
Neřízené letiště (Uncontrolled aerodrome)
Letiště, na kterém se neposkytuje služba ATC.
Neshoda (Nonconformity)
Odchylka jednotlivých výrobků, která vznikla nedodržením požadavků výrobní dokumentace schváleného typu při výrobě.
Nesprávně zaslané zavazadlo (Mishandled baggage)
Zavazadlo náhodně nebo neúmyslně oddělené od cestujícího nebo posádky.
Network
viz Síť linek
Network airline
viz Síťový dopravce
Network Manager Operations Centre, NMOC
dříve Central Flow Management Unit, (CFMU), umístěné v Bruselu. Jedno z pracovišť organizace EUROCONTROL, které organizuje toky letového provozu nad Evropou s cílem optimalizovat kapacitní využití letových cest. Shromažďuje deklarovanou kapacitu stanovišť řízení letového provozu a letové plány uživatelů vzdušného prostoru. Na základě porovnání nabídky a poptávky po kapacitě přiděluje jednotlivým letům časové úseky (sloty), v nichž mohou uskutečnit start.
Neveřejný prostor (Airside)
Provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, sestávající z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, k nimž je přístup kontrolován.
Nevyžádané zavazadlo (Unclaimed baggage)
Zavazadlo dopravené na letiště, které není vyzvednuto nebo vyžádáno cestujícím.
Nezávislá paralelní přiblížení (Independent parallel approaches)
Současná přiblížení na paralelní nebo téměř paralelní přístrojové dráhy, kde nejsou předepsány radarové minimální rozstupy mezi letadly na sousedních prodloužených osách přilehlých drah.
Nežádoucí osoba (Inadmissible person)
Osoba, které je nebo bude odmítnut odpovědnými úřady vstup do uvedeného Státu. Poznámka: V ČR se nežádoucí osobou rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.
Nízkonákladový dopravce
viz Low Cost Carrier
No frills airline
viz Low Cost Carrier
Noc (Night)
Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad. Poznámka: Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem.
Normální letový prostor (Normal flight zone
NFZ) - Vzdušný prostor, který není stanoven jako LFFZ, LCFZ nebo LSFZ, ve kterém se však nesmí vyskytovat laserové záření schopné poškodit zrak.
Normální provozní zóna (NOZ) (Normal operating zone)
Vzdušný prostor stanovených rozměrů, rozkládající se po obou stranách tratě konečného přiblížení, udávané směrovým majákem ILS a/nebo zařízením MLS. Při nezávislých paralelních přiblíženích se bere v úvahu pouze vnitřní polovina normální provozní zóny.
Normální provozní zóna (NOZ) (Normal operating zone)
Vzdušný prostor stanovených rozměrů, rozkládající se po obou stranách tratě konečného přiblížení, udávané směrovým majákem ILS a/nebo zařízením MLS. Při nezávislých paralelních přiblíženích se bere v úvahu pouze vnitřní polovina normální provozní zóny.
No-show
cestující, který disponuje zaplacenou letenkou na určitý let a nevyužije ji. Dělí se na náhodné a úmyslné. Náhodní no-show jsou cestující, kteří zamýšlí využít rezervaci, kterou disponují, ale jimž v tom zabrání nepředvídatelné okolnosti. Úmyslní no-show jsou pak cestující, kteří se sami rozhodnou necestovat, aniž by svou rezervaci zrušili.
NOTAM (Notice To Airmen)
oznámení provozního významu pro pracovníky zapojené do leteckého provozu. Prostřednictvím NOTAMů jsou piloti například informováni o některých dočasně nefunkčních zařízeních na různých letištích, uzavření letových prostorů atd. Trvalé změny a záležitosti jsou pak zařazovány do dokumentu AIP. Prostudování NOTAMů pro jednotlivé trasy a letiště je součástí předletové přípravy posádek letadel.
Obaly (Packaging)
Schránky a všechny ostatní součásti a materiály nezbytné k tomu, aby schránka mohla plnit svoji funkci obalu. Poznámka: Pro radioaktivní materiál viz Část 2, ust. 7.2 Technických instrukcí.
Obchodní letecká doprava (Commercial air transport operation)
Provoz letadla zahrnující dopravu cestujících, nákladu nebo pošty za náhradu nebo náhradu nájmu.
Obchodní práva
viz Přepravní práva.
Oblačnost provozního významu (Cloud of operational significance)
Oblačnost s výškou základny oblačnosti pod 5 000 ft (1 500 m) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která z nich je větší, nebo oblačnost druhu cumulonimbus nebo věžovitý cumulus v jakékoliv výšce.
Oblast pátrání a záchrany (SSR) (Search and rescue region)
Oblast určených rozměrů, ve které příslušné záchranné koordinační středisko poskytuje služby pátrání a záchrany.
Oblast s povinným odpovídačem (Transponder mandatory zone - TMZ)
Vzdušný prostor stanovených rozměrů, ve kterém je pro letadlo povinné vybavení odpovídači hlásícími tlakovou nadmořskou výšku a jejich provozování.
Oblast s povinným rádiovým spojením (Radio mandatory zone (RMZ)
Vzdušný prostor stanovených rozměrů, ve kterém musí být letadlo vybaveno radiostanicí a provozovat ji.
Oblastní předpověď GAMET (GAMET area forecast)
Oblastní předpověď ve zkrácené otevřené řeči pro lety v nízkých hladinách pro letovou informační oblast nebo její část, kterou připravuje letištní meteorologická služebna určená příslušným poskytovatelem meteorologické služby a která se vyměňuje mezi meteorologickými služebnami sousedních letových informačních oblastí podle dohody mezi příslušnými poskytovateli meteorologických služeb.
Oblastní služba řízení (Area control service)
Služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízených oblastech.
Oblastní středisko řízení (Area control centre)
Stanoviště, ustavené k poskytování služby řízení letového provozu řízeným letům v řízených oblastech pod jeho pravomocí.
Oborové sbírky pravidel (Industry codes of practice)
Poradenský materiál vytvořený oborovým sdružením pro konkrétní odvětví leteckého průmyslu tak, aby splňoval standardy a doporučené postupy ICAO, další požadavky letové bezpečnosti a nejlepší postupy považované za vhodné.
Obratiště (Runway turn pad)
Vymezená plocha na letišti navazující na RWY za účelem dokončení otáčky o 180 stupňů prováděné na RWY.
Obtokový poměr (By-pass ratio)
Poměr hmotnosti vzduchu procházejícího obtokovými kanály plynové turbiny motoru k hmotnosti vzduchu procházejícího spalovacími komorami, počítaný při maximálním tahu a nepohybujícím se motoru v mezinárodní standardní atmosféře při hladině moře.
Odbavení cestujících
proces registrace cestujících a vystavení palubní vstupenky. Tento proces zahrnuje také odevzdání k přepravě zapsaných zavazadel. V současné době je často možné proces odbavení realizovat on line i mimo letiště - doma nebo v kanceláři či na cestě. V těchto případech pak se na letišti jen odevzdá zapsané zavazadlo. Odbavení cestujících si zajišťuje letecká společnost buď sama, nebo prostřednictvím handlingového agenta. V dnešní době se již letecké společnosti snaží také část činností souvisejících s odbavením cestujících (zejména registrace k letu a vytištění palubní vstupenky) přenést na samotné cestující ať již pomocí jejich vlastního počítače/mobilního telefonu nebo samoobslužných stojanů na letišti.
Odbavení nákladu a pošty
proces, během něhož je administrativně připraveno a naloženo zboží a pošta na příslušný let.
Odbavovací plocha
viz Apron
Odbavovací plocha (Apron)
Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování a vystupování cestujících, pro nakládání a vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami a parkování nebo údržbu.
Odbočka záchranného koordinačního střediska (RSC - Rescue subcentre)
Středisko navíc vytvořené a podřízené záchrannému koordinačnímu středisku dle zvláštních nařízení odpovědných úřadů.
ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN (INVESTIGATION)
Proces, prováděný za účelem prevence leteckých nehod a incidentů, který zahrnuje shromáždění a analýzu všech potřebných informací, vypracování závěrů včetně určení příčin a/nebo faktorů, které k nim přispěly, a v případě potřeby zpracování bezpečnostních doporučení.
Oddělený paralelní letový provoz (Segregated parallel operations)
Současný provoz na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách, při němž je jedna dráha využívána výhradně pro přiblížení a druhá výhradně pro odlety.
Oddělený paralelní provoz (Segregated parallel operations)
Současný provoz na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách, při němž je jedna dráha využívána výhradně pro přiblížení a druhá výhradně pro odlety.
Odesílající stanoviště/řídící (Sending unit/controller)
Stanoviště letových provozních služeb/řídící letového provozu, které/který vysílá zprávu. Poznámka: Viz definice "Přijímající stanoviště/řídící".
Odchozí rozhlasové vysílání automatického závislého přehledu (ADS-B OUT) (Automatic dependent surveillance - broadcast OUT)
Funkce letadla či mobilního prostředku, který pravidelně rozhlasově vysílá svůj stavový vektor (polohu a rychlost) a další informace získané z palubních systémů ve formátu vhodném pro přijímače ADS-B IN.
Odchozí rozhlasové vysílání služby informací o provozu (TIS-B OUT) (Traffic information service - broadcast OUT)
Pozemní funkce, která pravidelně rozhlasově vysílá přehledové informace získané z pozemních snímačů ve formátu, který je vhodný pro přijímače se schopností TIS-B IN. Ponámka: Této techniky je možné dosáhnout různými datovými spoji. Požadavky pro rozšířený dotazovací signál módu S jsou specifikovány v Předpisu L 10/IV, Hlavě 5. Požadavky pro digitální spoj VHF (VDL) módu 4 a radiostanici s univerzálním přístupem jsou specifikovány v Předpisu L 10/III, Části I.
Odchylka (Deviation)
Odchylka od specifikovaných požadavků pro specifikované množství výrobků nebo na vymezený čas známá před zahájením výroby nebo před poskytnutím služby.
Odlet na bod v prostoru (PinS) (Point-in-space (PinS) departure)
Postup odletu určený pouze pro vrtulníky, který zahrnuje jak vizuální, tak i přístrojový úsek.
Odpovídač (Transponder)
přístroj odpovídající na elektroimpulzní dotazy vysílané pozemními čidly sekundárního radaru - SSR. Součástí těchto odpovědí je, mimo jiné, čtyřciferný kód - squawk, který je letadlům pro jednotlivé lety přidělován. Ten pak umožňuje řídícímu letového provozu identifikovat letadlo na obrazovce radaru.
Odvozená verze letounu (Derived version of an airplane)
Letoun, který je z hlediska letové způsobilosti shodný s prototypem, jenž obdržel osvědčení hlukové způsobilosti, který však obsahuje změny v konstrukčním řešení typu, jež mohou mít nepříznivý vliv na jeho hlukové charakteristiky. Poznámka 1: V případě, kdy certifikační úřad zjistí, že změna v konstrukčním řešení, konfiguraci, ve výkonu nebo hmotnosti je tak významná, že je třeba provést úplné nové ověření podle platných předpisů letové způsobilosti, letoun bude považován za nový typ a nikoliv za odvozenou verzi.
Odvozená verze vrtulníku (Derived version of a helicopter)
Vrtulník, který je z hlediska letové způsobilosti shodný s prototypem, jenž obdržel osvědčení hlukové způsobilosti, který však obsahuje změny v konstrukčním řešení, jež mohou mít nepříznivý vliv na jeho hlukové charakteristiky. Poznámka 1: Při uplatňování požadavků tohoto předpisu musí být vrtulník, který je založen na existujícím prototypu, ale který z hlediska letové způsobilosti je považován certifikačním úřadem za nový typový návrh, považován za odvozenou verzi, pokud jsou jeho hlukové charakteristiky shledány certifikačním úřadem jako shodné s prototypem. Poznámka 2: Výrazem "nepříznivý vliv" se vyjadřuje vliv způsobující zvýšení některé hlukové certifikační hladiny o více než 0,3 EPNdB pro vrtulníky certifikované podle Hlavy 8 nebo 0,3 dB(A) pro vrtulníky certifikované podle Hlavy 11.
Official Airline Guide, OAG
společnost zaměřená na tvorbu a globální distribuci databáze letových řádů leteckých dopravců (www.oag.org).
Ohlašovna letových provozních služeb (Air traffic services reporting office)
Stanoviště zřízené k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem. Poznámka: Ohlašovna letových provozních služeb může být zřízena jako samostatné stanoviště nebo ve spojení s jiným stanovištěm, jako např. se stanovištěm řízení letového provozu nebo se stanovištěm letecké informační služby.
Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (Public health emergency of international concern)
Výjimečná událost, uvedená v Mezinárodních zdravotnických předpisech (2005) Světové zdravotnické organizace tak, že: (i) představuje ohrožení veřejného zdraví v dalších Státech v důsledku možnosti šíření nemoci ve světě, a (ii) potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci.
Ochranné letové prostory (Protected flight zones)
Vzdušný prostor určený ke zmírnění nebezpečných účinků laserového záření.
Okruh letecké pevné telekomunikační sítě (Aeronautical fixed telecommunication network circuit)
Okruh, který tvoří část letecké pevné sítě (AFTN).
Okruhový režim (Circuit mode)
Konfigurace spojovací sítě, která určuje způsob využití přenosového traktu.
Omezený prostor (Restricted area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo mezinárodními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.
On-line connection
letecké spojení využívající návaznosti linek stejného dopravce (oproti interline, kdy jsou spojení realizována dvěma nebo více spolupracujícími dopravci).
Opakování (Readback)
Postup, při kterém přijímající stanice opakuje vysílající stanici přijatou zprávu nebo její část, aby se přesvědčila, zda ji správně přijala.
OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
Opatření subjektu civilního letectví založené na informacích odvozených z kontrolní činnosti oprávněných orgánů a odborného zjišťování příčin zpracované s cílem předcházet leteckým nehodám a incidentům.
Opatření přímého tranzitu (Direct transit arrangements)
Zvláštní opatření schválená příslušnými státními úřady týkající se krátkodobého přistání letadel při průletu uvedeným smluvním státem, kdy letadlo i náklad mohou zůstat pod jejich přímým řízením.
Operating licence
viz Provozní licence
Operational Flight Plan, OFP
operační letový plán poskytovaný posádce letu. Obsahuje informace o trase letu, hodnotách hmotností, spotřebě paliva, rychlosti a směru větru, vzdálenostech, případně dalších výpočtech (např. ETOPS).
Operations Control Centre, OCC
Operační středisko v rámci leteckého dopravce mající na starosti operační kontrolu letů. Jeho zaměstnanci jsou dispečeři.
Oprava (Repair)
Obnova výrobku letadlové techniky do stavu letové způsobilosti, který zajišťuje, že dané letadlo vyhovuje navrhovaným hlediskům příslušných požadavků letové způsobilosti na jeho konstrukci, použitým pro vydání Typového osvědčení příslušného typu letadla poté, co byl výrobek letadlové techniky poškozen nebo opotřeben.
Oprávněná osoba (Authorised person)
Oprávněnou osobou se rozumí inspektor ÚCL nebo osoba uvedená na seznamu osvědčujícího personálu ve Výkladu oprávněné organizace.
Oprávnění k provozu obchodní letecké dopravy
viz Air Operator Certificate (AOC)
Oprávněný systém k přenosu dat (Current data authority)
Stanovený pozemní systém, jehož prostřednictvím se smí provádět CPDLC dialog mezi pilotem a řídícím v daném okamžiku odpovědným za let.
Oprávněný zástupce (Authorized agent)
Osoba, která zastupuje provozovatele a která je jím oprávněna jednat v jeho zastoupení ve věci vyřizování formalit spojených se vstupem a odbavením letadla provozovatele, posádky, cestujících, nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob a rovněž, kde to národní zákony povolují, třetí strana oprávněná manipulovat s nákladem letadla.
Orgán vydávající průkazy způsobilosti (Licensing Authority)
Pověřený orgán, který je odpovědný za způsobilost leteckého personálu. Poznámka: V ustanoveních tohoto předpisu se předpokládá, že na orgán vydávající průkazy způsobilosti byla vložena odpovědnost za: a) posouzení schopnosti žadatele, aby byl držitelem průkazu způsobilosti nebo kvalifikace, b) vydávání a potvrzování průkazů způsobilosti a kvalifikací, c) určení a pověření schválených osob, d) schválení výcvikových kurzů, e) schválení používání zařízení pro výcvik pomocí letové simulace a pověření k jejich použití při získávání zkušeností nebo při prokazování dovednosti, požadované pro vydání průkazu způsobilosti nebo kvalifikace, a f) uznávání platnosti průkazů způsobilosti vydaných jinými smluvními státy. V ČR dále platí: 1) Pověřená letecká organizace - pouze pro průkazy způsobilosti uvedené v příslušné směrnici schválené MD.2) Letecká škola - pro průkazy způsobilosti žáka, jestliže ji k tomu ÚCL zmocnil.
Organised Tracks System, OTS
systém letových cest dočasné platnosti, sloužící k lepšímu směrovému rozložení letadel v oblastech s vysokým objemem provozu. OTS má svá specifická pravidla pro plánování a provoz v něm.
Ortometrická výška (Orthometric height)
Výška bodu vztažená ke geoidu, obecně vyjadřovaná jako výška nad střední hladinou moře (MSL elevation).
Osamocené letiště (Isolated aerodrome)
Letiště určení, pro které neexistuje náhradní letiště určení vhodné pro daný typ letounu.
Osoba s neplatnými doklady (Improperly documented person)
Osoba, která cestuje nebo se pokouší cestovat: a) s cestovními doklady s vypršenou dobou platnosti nebo neplatnými vízy; b) s padělanými, nepravými nebo pozměněnými cestovními doklady nebo vízy; c) s cestovními doklady nebo vízy někoho jiného; d) bez cestovního dokladu; nebo e) bez víza, pokud je požadováno
Osoba se zdravotním postižením a osoba se sníženou schopností pohybu a orientace (Person with disabilities)
Jakákoliv osoba, jejíž pohyblivost je v době přepravy snížena z důvodu fyzické neschopnosti (smyslové nebo pohybové), duševního nedostatku, věku, nemoci nebo jiné příčiny způsobující neschopnost a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím.
Osobní letadlo (Passenger aircraft)
Letadlo dopravující jakoukoliv osobu jinou než je člen posádky, zaměstnanec provozovatele ve službě, oprávněný zástupce příslušného vnitrostátního úřadu nebo osoba doprovázející zásilku nebo jiné zboží.
Ostatní výrobky letadlové techniky (Aircraft parts and appliances)
Letadlové části a zařízení, tj. výrobky třídy II a III, samostatně dodávané přímo jejich výrobcem a podléhající státnímu odbornému dozoru v civilním letectví.
Osvědčené letiště (Certified aerodrome)
Letiště, jehož provozovateli bylo uděleno Osvědčení letiště.
Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (Air operator certificate)
Osvědčení opravňující provozovatele provádět přesně vymezenou obchodní leteckou dopravu.
Osvědčení letiště
doklad (certifikát) o tom, že letiště je způsobilé k provozu v souladu s platnými předpisy - vydává regulatorní úřad příslušného státu.
Osvědčení způsobilosti letiště (Aerodrome certificate)
Osvědčení vystavené Úřadem pro civilní letectví (dále jen "ÚCL") ve smyslu použitelných předpisů pro provoz letiště (dále jen "Osvědčení letiště").
Osvědčit letovou způsobilost (Certify as airworthy)
Osvědčit, že letadlo nebo jeho části vyhovují platným požadavkům letové způsobilosti poté, co byla na letadle nebo jeho částech provedena údržba.
Osvědčování (Certification)
Formální hodnocení a schválení příslušným úřadem pro ochranu před protiprávními činy v civilním letectví nebo jeho jménem, zaručující, že osoba je způsobilá pro výkon přidělených funkcí na přijatelné úrovni, stanovené příslušným úřadem.
Over/under recovery principle
kalkulační mechanismus aplikovaný při výpočtu nákladové báze pro stanovení poplatků za navigační služby v rámci členských zemí EUROCONTROL. Je tak zohledněna skutečnost, že v určitém roce bylo vybráno více - nebo méně - finančních prostředků, než byly skutečné náklady. Rozdíl se přenáší do dalšího období. Tento princip neplatí pro ANSP členských států EU od roku 2012, pro které je nahrazen principem sdílení rizika. Nečlenské státy EU, regulační orgány a poskytovatelé meteorologických služeb států EU jej používají nadále.
Over-booking
prodej většího počtu míst, než je skutečná kapacita letu. Overbooking je spojen s procesem revenue managementu, který na základě historických zkušeností odhaduje, kolik cestujících bude no-show. V případě, že se k odletu dostaví větší počet cestujících, než je skutečná kapacita, musí být těm, kteří nemohou odletět, nabídnuta kompenzace (Denied Boarding Compensation) a náhradní přeprava.
Ověření spolehlivosti (Background check)
Kontrola totožnosti osoby a její spolehlivosti a bezúhonnosti včetně předcházející praxe a záznamů o trestech jako součást posouzení vhodnosti osoby pro provádění bezpečnostní kontroly a/nebo přístup bez doprovodu do vyhrazených prostor.
Označení místa (Location indicator)
Kódová skupina o čtyřech písmenech, sestavená podle pravidel předepsaných ICAO a přidělená místu letecké pevné stanice.
Palubní protisrážkový systém (ACAS - Airborne collision avoidance system)
Palubní systém založený na signálech odpovídače sekundárního přehledového radaru (SSR), který pracuje nezávisle na pozemním zařízení a poskytuje pilotovi upozornění na možné nebezpečí srážky letadel, která jsou vybavena odpovídačem SSR.
Palubní průvodčí
viz Cabin crew
Palubní průvodčí (Cabin crew member)
Člen posádky pověřený provozovatelem nebo velitelem letadla povinnostmi v zájmu bezpečnosti cestujících, který však nesmí být členem letové posádky.
Palubní vstupenka
doklad potvrzující, že cestující je přijat k přepravě. Cestující jej získá při procesu odbavení. Palubní vstupenka bývá označená grafickým kódem, který je snímán čtečkou při odbavení. Palubní vstupenka může mít také formu pouhého elektronického záznamu zobrazujícího se na displeji smartphone.
Part charter
výraz používaný pro situace, kdy část kapacity letadla pravidelné linky je využita/prodána za charterových podmínek - tzn. obvykle cestovní kanceláři - pro přepravu skupiny cestujících.
Pás pojezdové dráhy (Taxiway strip)
Plocha včetně pojezdové dráhy určená k zajištění bezpečnosti letadla pojíždějícího po pojezdové dráze a ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z pojezdové dráhy.
Pátrací a záchranná jednotka (Search and rescue unit)
Mobilní skupina tvořená vycvičeným personálem a vybavená vhodnou výstrojí pro rychlé provádění pátracích a záchranných činností
Pátrací a záchranné letadlo (Search and rescue aircraft)
Letadlo vybavené specializovaným vybavením, vhodné k účinnému provádění letů za účelem pátrání a záchrany.
Pátrání (Search)
Činnost směřující k vypátrání osob v tísni při využití dostupného personálu a vybavení, obvykle koordinovaná záchranným koordinačním střediskem nebo odbočkou záchranného koordinačního střediska.
Payload
výraz používaný k označení schopnosti letadla pojmout určitý obchodní náklad (cestující, zboží, poštu), který může dané letadlo na danou vzdálenost přepravit. Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti. Od určité hranice vzdálenosti se velikost payloadu zmenšuje vzhledem k nutnosti načerpání dostatečného množství paliva k uskutečnění tak dlouhého letu na úkor payloadu v limitu maximální vzletové hmotnosti letadla.
Personál ovlivňující bezpečnost (Safety-sensitive personnel)
Osoby, které by mohly ohrozit bezpečnost letectví, jestliže neplní řádně své povinnosti a funkce, včetně členů posádek, personálu zajišťujícího údržbu letadel a řídících letového provozu.
Pilot
Pilotem letadla se pro účel tohoto předpisu rozumí též uživatel sportovního létajícího zařízení (SLZ).
Pilot střídající při cestovním letu (Cruise relief pilot)
Člen letové posádky, kterému je přiděleno provádění pilotních úkolů během cestovního letu, aby bylo veliteli letadla nebo druhému pilotovi umožněno dosažení plánovaného odpočinku.
Plating carrier
dopravce, jehož jménem je označena neutrální letenka při vystavování dokladů v rámci systému BSP. Při kombinaci více dopravců na jedné cestě je letenka obvykle vystavena na doklad dopravce, který je v itineráři první nebo který zajišťuje nejdelší úsek přepravy dané cesty.
Platný letový plán (Current flight plan)
Letový plán zahrnující změny, pokud k nim došlo později vydanými povoleními.
Platný letový plán (Current flight plan)
Letový plán zahrnující změny, pokud k nim došlo později vydanými povoleními. Poznámka: Použije-li se výrazu "zpráva" před tímto výrazem, znamená to obsah a formát údajů platného letového plánu, předávaný jedním stanovištěm druhému.
Plně automatické přenosové zařízení (Fully automatic relay installation)
Dálnopisné zařízení, ve kterém přenos došlé zprávy, tj. z toho vyplývající zapojení požadované pro uskutečnění dalšího předání zprávy a ostatní obvyklé přenosové úkony jsou prováděny automaticky, čímž odpadá potřeba zásahu obsluhy, vyjma při dozoru.
Plocha konečného přiblížení a vzletu (FATO) (Final approach and take-off area)
Stanovená plocha, nad kterou se provádí postup konečného přiblížení do visení anebo k přistání, a ze které se zahajuje vzletový manévr. Když se FATO používá pro provoz vrtulníků první třídy výkonnosti, zahrnuje prostor přerušeného vzletu.
Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření (De/anti-icing pad)
Plocha zahrnující vnitřní prostor pro parkování letounů, na které se provádí odmrazování a protinámrazové ošetření letounů, a vnější prostor pro pohyb dvou nebo více mobilních zařízení na odmrazování a protinámrazové ošetření letounů.
Plochy pro vymezení překážek
Plochy, které definují rozsah vzdušného prostoru na letišti a v jeho okolí a které zajišťují, aby tento vzdušný prostor nebyl omezen překážkami za účelem umožnění bezpečného provozu letounů a za účelem zamezení nepoužitelnosti letiště způsobeným překážkami v jeho okolí.
Pobřežní čára (Shoreline)
Čára sledující obrys pobřeží, s výjimkou zátok a zálivů, které jsou méně než 30 NM široké, kdy se tato čára musí vést přímo přes zátoku nebo záliv tak, aby protínala obrys na protější straně.
Početní zatížení (Ultimate load)
Provozní zatížení násobené příslušným součinitelem bezpečnosti.
Počítač (Computer)
Zařízení provádějící řady aritmetických a logických kroků s údaji bez lidského zásahu. Poznámka: Použije-li se slova "počítač" v tomto dokumentu, může označovat počítačový komplex, který zahrnuje jeden nebo více počítačů a periferní zařízení.
Podací stanice AFTN (AFTN origin station)
Stanice AFTN, u které jsou podávány zprávy a/nebo informace v digitální formě pro přenos po AFTN.
Podaný letový plán (Filed flight plan)
Letový plán, tak jak je podán stanovišti ATS pilotem nebo určeným zástupcem bez následných změn. Poznámka: Použije-li se výrazu "zpráva" před tímto výrazem, znamená to obsah a formát údajů podaného letového plánu tak, jak byly vysílány.
Podepsat potvrzení o údržbě (Sign a maintenance release)
Potvrdit vydáním potvrzení o údržbě, o němž mluví Předpis L6, že práce na údržbě letadla byly dokončeny uspokojivě v souladu s platnými standardy letové způsobilosti.
Podružná stanice (Tributary station)
Letecká pevná stanice, která může přijímat nebo vysílat zprávy a/nebo informace v digitální formě, které však sama nezprostředkovává, s výjimkou, kdy slouží stejným stanicím, zapojeným jejím prostřednictvím na spojovací středisko.
Podsíť módu S (Mode S subnetwork)
Prostředek výměny digitálních dat díky použití dotazovače a odpovídače módu S SSR v souladu se stanovenými protokoly.
Podvodník (Imposter)
Osoba, která se vydává za právoplatného držitele pravého cestovního dokladu.
Podzvukový letoun (Subsonic aeroplane)
Letoun, který při ustáleném vodorovném letu není schopný letět rychlostí větší než M 1.
Pohonná jednotka (Power-unit)
Soustava jednoho nebo několika motorů s příslušenstvím a zařízením pro zástavbu do draku, která je schopna vyvozovat tah pro pohon letadla nezávisle na ostatních pohonných jednotkách. Soustava nezahrnuje zařízení pro krátkodobé vyvozování tahu.
Pohonná soustava (Powerplant)
Soustava sestávající ze všech motorů, součástí soustavy pohonu (je-li použita) a vrtulí (jsou-li zastavěny), včetně jejich příslušenství, přídavných zařízení, a palivových a olejových soustav zastavěných na letadle, ale s výjimkou nosných rotorů u vrtulníků.
Pohotovostní služba (Alerting service)
Služba poskytovaná za účelem vyrozumívání příslušných organizací o letadlech, kterým se má poskytnout pátrací a záchranná služba a asistence těmto organizacím podle potřeby.
Pohyb letadla (movement)
provozně-kapacitní či statistická jednotka užívaná pro vzlet nebo přistání letadla.
Pohyblivá pozemní stanice (Mobile surface station)
Stanice letecké telekomunikační služby, vyjma letadlové stanice, určená k použití za pohybu nebo při zastávkách v předem neurčených bodech.
Pohybová plocha (Movement area)
Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch).
Point Of Commencement, POC
alternativa k Point Of Sale (POS), kde byl základem trh, na kterém byl uskutečňován prodej. POC akcentuje místo nástupu cesty a je využíván jako metoda určování stavu dostupnosti.
Point of No Return, PNR
bod (většinou souřadnice) v trase letadla, po jehož překročení již není možné vrátit se na předchozí vhodné letiště z důvodu nedostatečného paliva a je nutné pokračovat v trase letu na další vhodné letiště. Používá se zejména při ETOPS výpočtech.
Point Of Sale, POS
místo, kde byla zakoupena letenka na základě daného tarifu (některé tarify mohou být aplikovatelné pouze na určitých trzích).
Pojezdová dráha
viz Taxiway
Pojezdová dráha (Taxiway - TWY)
Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou, zahrnující: a) Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) - část odbavovací plochy určená jako pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním. b) Pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron taxiway) - část systému pojezdových drah umístěná na odbavovací ploše umožňující průjezd odbavovací plochou. c) Pojezdová dráha pro rychlé odbočení (Rapid exit taxiway) - pojezdová dráha připojená k RWY v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letounům odbočit při vyšších rychlostech a dráhu tak uvolnit rychleji.
Pojíždění (Taxiing)
Pohyby letadel na povrchu letiště s použitím vlastní síly, s výjimkou vzletu a přistání.
Pojíždění za letu (Air-taxiing)
Pohyby vrtulníků/VTOL nad povrchem letiště s přízemním účinkem při rychlostech obvykle nižších než 37 km/hod (20 kt). Poznámka: Skutečná výška může být různá a některé vrtulníky mohou požadovat pojíždění za letu nad 8 m (25 ft) AGL, aby snížily turbulenci způsobenou přízemním účinkem nebo umožnily vydání povolení s podvěšeným nákladem.
Pole zprávy (Message field)
Vymezený úsek zprávy, obsahující určité části údajů.
Poloautomatické přenosové zařízení (Semi-automatic relay installation)
Dálnopisné zařízení, ve kterém přenos došlé zprávy, tj. z toho vyplývající zapojení požadované pro uskutečnění dalšího předání zprávy vyžaduje zásahu obsluhy, avšak všechny ostatní obvyklé úkony jsou prováděny automaticky.
Polohový maják nehody (ELT) (Emergency locator transmitter)
Obecný pojem popisující zařízení vysílající charakteristické signály na přidělených kmitočtech, která lze podle použití uvádět do činnosti samočinně nárazem nebo ručně. ELT může být kterýkoliv z dále uvedených:
Polohový maják nehody (Emergency locator transmitter - ELT)
Obecný pojem popisující zařízení vysílající charakteristické signály na přidělených kmitočtech, která lze podle použití uvádět do činnosti samočinně, nárazem nebo ručně. ELT může být kterýkoliv z dále uvedených: Automatický pevný polohový maják nehody (ELT(AF)) (Automatic fixed ELT); ELT pevně zabudovaný do letadla, uváděný do činnosti automaticky; Automatický přenosný polohový maják nehody (ALT(AP)) (Automatic portable ELT); ELT automaticky uváděný do činnosti, pevně zabudovaný do letadla, který lze snadno vyjmout z daného letadla; Polohový maják nehody samočinně uváděný do pracovní polohy (ELT(AD)) (Automatic deployable ELT); ELT pevně zabudovaný do letadla, který se automaticky uvede do pracovní polohy a činnosti nárazem a v některých případech také hydrostatickými snímači. Ruční uvedení do pracovní polohy je rovněž možné. Záchranný polohový maják nehody (ELT(S)) (Survival ELT) ; ELT, který lze vyjmout z letadla, uložený tak, aby usnadňoval použití v případě nouze a ruční uvedení do činnosti osobami, které přežily nehodu.
Poměr "hustota signálu nosné / hustota šumu" (C/N0) (Carrier density to noise density ratio)
Poměr celkového výkonu signálu nosné k průměrnému výkonu šumu v pásmu 1Hz, obvykle udávaný v dBHz.
Poměr "signál nosné / vícecestný signál" (C/M) (Carrier-to-multipath ratio)
Poměr výkonu přímého signálu nosné (neodraženého) k výkonu vícecestného signálu (výkon odraženého signálu nosné).
Poměr energie na znak k hustotě šumu (Es/N0) (Energy per symbol to noise density ratio)
Poměr průměrné energie, vyzařované za dobu přenosu znaku kanálem, k průměrnému výkonu šumu v pásmu 1 Hz, obyčejně udávaném v dB. Pro A-BPSK a A-QPSK platí, že jeden znak přenášený kanálem se rovná jednomu bitu přenášenému kanálem.
Pomocná energetická jednotka (APU) (Auxiliary power unit (APU))
Samostatná energetická jednotka na letadle, která zásobuje systémy letadla energií po dobu provozu na zemi nebo za letu.
Poplatek za přibližovací a letištní službu řízení letů
je cena za služby ATM poskytované letadlům ve vzdušném prostoru v okolí určených letišť daného státu, do vzdálenosti 20 km od referenčního bodu každého letiště. Kalkuluje se jako podíl nákladů (nákladové báze) na tuto službu a přibližovacích jednotek (terminal service units). Poplatek vybírá ANSP daného státu nebo EUROCONTROL/CRCO.
Poplatek za traťovou službu řízení letů (traťový poplatek)
je cena za služby ATM poskytované letadlům ve vzdušném prostoru daného státu, s výjimkou prostoru do vzdálenosti 20 km od referenčního bodu letiště. Kalkuluje se jako podíl nákladů (nákladové báze) na tuto službu a traťových jednotek (service units).
Poradenské centrum pro tropické cyklóny - TCAC (Tropical cyclone advisory centre)
Meteorologické centrum zřízené v souladu s regionálními postupy ICAO k poskytování informačních zpráv meteorologickým výstražným službám, centrům WAFC a mezinárodním databankám OPMET, pokud jde o polohu, předpovídaný směr a rychlost postupu, maximální přízemní vítr a tlak vzduchu ve středu tropických cyklón.
Poradenské centrum pro vulkanický popel - VAAC (Volcanic Ash advisory centre)
Meteorologické centrum zřízené v souladu s regionálními postupy ICAO k poskytování informačních zpráv meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, centrům WAFC a mezinárodním databankám OPMET, pokud jde o horizontální a vertikální rozsah a předpovídaný pohyb vulkanického popelu v atmosféře, který je následkem vulkanické erupce.
Poradní trať (Advisory route)
Stanovená trať, kde je dostupná letová poradní služba. V ČR se neaplikuje. Poznámka: Služba řízení letového provozu poskytuje mnohem kompletnější službu než letová poradní služba, a proto poradní prostory a tratě se nezřizují v řízeném vzdušném prostoru, ale letová poradní služba může být poskytována pod a nad řízenými oblastmi.
Poradní vzdušný prostor (Advisory airspace)
Vzdušný prostor stanovených rozměrů nebo označená trať, kde je dostupná letová poradní služba.
Posádka letadla
zahrnuje posádku pilotní kabiny (cockpit crew) a palubní průvodčí (cabin crew). V jejím čele stojí velitel letadla (Pilot In Command, PIC), což je určený pilot v hodnosti kapitána.
Posouzení rizika (Risk assessment)
Posouzení vyhošťujícím Státem vhodnosti vyhošťované osoby pro vyhoštění s nebo bez doprovodu, prostřednictvím obchodních leteckých služeb. Posouzení by mělo brát v úvahu všechny související faktory, včetně zdravotní, mentální a tělesné zdatnosti pro přepravu obchodním letem, ochotu nebo neochotu k cestování, vzory chování a jakékoliv násilné chování v minulosti.
Postranní pás (Shoulder)
Plocha navazující na okraj zpevněného povrchu upravená tak, aby zajišťovala přechod mezi zpevněným a přilehlým povrchem.
Postup nepřesného přístrojového přiblížení (Non precision approach - NPA - procedure)
Postup přiblížení podle přístrojů navržený pro 2D přiblížení podle přístrojů druhu A. Poznámka: Postup nepřesného přístrojového přiblížení může používat techniku konečného přiblížení stálým klesáním (CDFA). CDFA s poradním vedením VNAV vypočítaným palubním vybavením (viz Předpis L 8168, Část I, Díl 4, Hlava 1, ust. 1.8.1) je považováno za 3D přiblížení podle přístrojů. CDFA s manuálním výpočtem požadované rychlosti klesání je považováno za 2D přiblížení podle přístrojů. Pro více informací o CDFA viz Předpis L 8168 Část I, Díl 4, Hlava 1, ust. 1.7 a 1.8.
Postup nepřesného přístrojového přiblížení (Non-precision approach (NPA) procedure)
Postup přiblížení podle přístrojů navržený pro 2D přiblížení podle přístrojů druhu A. Poznámka: Postup nepřesného přístrojového přiblížení může používat techniku konečného přiblížení stálým klesáním (CDFA). CDFA s poradním vedením VNAV vypočítaným palubním vybavením (viz Předpis L 8168, Část I, Díl 4, Hlava 1, ust. 1.8.1) je považováno za 3D přiblížení podle přístrojů. CDFA s manuálním výpočtem požadované rychlosti klesání je považováno za 2D přiblížení podle přístrojů. Pro více informací o CDFA viz Předpis L 8168 Část I, Hlava 1, Díl 4, ust. 1.7 a 1.8.
Postup nezdařeného přiblížení (Missed approach procedure)
Postup, který se má dodržet, nelze-li pokračovat v přiblížení.
Postup přesného přiblížení (Precision approach procedure)
Postup přiblížení podle přístrojů používající směrové a sestupové informace, poskytované zařízením ILS nebo PAR.
Postup přiblížení podle přístrojů (IAP) (Instrument approach procedure)
Řada předem stanovených manévrů s orientací podle letových přístrojů, které zajišťují výškovou ochranu od překážek při letu od fixu počátečního přiblížení nebo, kde je to použitelné, od počátku stanovené příletové tratě k bodu, ze kterého může být provedeno přistání nebo jestliže není možno dokončit přistání, do polohy, ve které se aplikují kritéria bezpečných výšek nad překážkami pro vyčkávání nebo při letu na trati. Postupy přiblížení podle přístrojů jsou klasifikovány takto:
Postup přiblížení s vertikálním vedením (Approach procedure with vertical guidance - APV)
Postup přiblížení podle přístrojů, vycházející z navigace založené na výkonnosti (PBN), navržený pro 3D přiblížení podle přístrojů druhu A. Poznámka: Druhy přiblížení podle přístrojů viz Předpis L 6.
Postup Racetrack (Racetrack procedure)
Postup stanovený tak, aby umožnil letadlu snížit výšku na úseku počátečního přiblížení a/nebo přivedl letadlo na příletovou trať, když vstup do postupu Reversal není praktický.
Postup Reversal (Reversal procedure)
Postup stanovený tak, aby umožnil letadlu obrátit směr na úseku počátečního přiblížení postupu přiblížení podle přístrojů. Součástí postupu mohou být předpisové nebo základní zatáčky.
Postup vizuálního přiblížení (Visual approach procedure)
Řada předem stanovených manévrů s vizuální orientací od fixu počátečního přiblížení nebo, kde je to použitelné, od počátku stanovené příletové tratě k bodu, ze kterého může být provedeno přistání a nebo jestliže není přistání dokončeno, může být proveden průlet.
Posudkový lékař (Medical assessor)
Lékař s kvalifikací a zkušenostmi v letecko-lékařské praxi, ustanovený orgánem vydávajícím průkazy způsobilosti a způsobilý k vyhodnocování a posuzování vlivu zdravotního postižení na bezpečnost letu.
Posunutý práh dráhy (Displaced threshold)
Práh umístěný jinde než na začátku RWY.
Posuzující lékař (Medical examiner)
Lékař s výcvikem v leteckém lékařství a praktickými znalostmi a zkušenostmi z leteckého prostředí, který je určen orgánem vydávajícím průkazy způsobilosti provádět lékařská vyšetření zdravotní způsobilosti žadatelů o průkazy způsobilosti nebo kvalifikace, u nichž jsou předepsány zdravotní požadavky.
Poškození z diskrétního zdroje (Discrete source damage)
Poškození konstrukce letounu, ke kterému pravděpodobně dojde v důsledku: střetu s ptákem; poruchy lopatky dmychadla, při níž dojde k protržení krytu motoru; poruchy motoru, při níž dojde k protržení jeho krytu; poruch otáčivých strojů s vysokou energií, při nichž dojde k protržení krytu, nebo podobných příčin.
Pošta (Mail)
Odesílání listovních zásilek a jiných předmětů podaných a určených k dodání poštovními službami v souladu s pravidly Světové poštovní unie (Universal Postal Union - UPU).
Použitelná délka přerušeného vzletu (Accelerate-stop distance available (ASDA)
Použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena.
Použitelná délka přistání (Landing distance available (LDA))
Délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letounu.
Pozemní obsluha letadel
provozní obsluha letadel poskytovaná před odletem letadla na trať a pak při všech mezipřistáních/otáčkách a po ukončení letu. Zahrnuje podle potřeby např. umožnění výstupu/nástupu cestujících, vyložení/naložení nákladu, doplnění LPH, úklid letadla, dodání cateringu, vyvážení nákladu a další služby.
Pozemní odbavení (Ground handling)
Nezbytné služby pro letadla přilétávající na letiště a odlétávající z letišť, které jsou jiné než letové provozní služby.
Pozemní pozemská stanice (GES) (Ground earth station)
Pozemská stanice pevné družicové služby nebo, v některých případech, v družicové letecké pohyblivé službě, nacházející se v určitém konkrétním bodě na souši a určená jako modulační spoj pro družicovou leteckou pohyblivou službu. Poznámka: V Radiokomunikačním řádu ITU se tato definice vztahuje k termínu "letecká pozemská stanice". Výraz "GES" v SARP se používá s cílem určit přesný rozdíl mezi touto stanicí a letadlovou pozemskou stanicí (AES), patřící mezi pohyblivé stanice a nacházející se na palubě letadla.
Pozemní přístrojová doba (Instrument ground time)
Doba, během které pilot provádí na zemi simulovaný let podle přístrojů na syntetickém letovém trenažéru, schváleném orgánem vydávajícím průkazy způsobilosti.
Pozemní vybavení (Ground Equipment)
Předměty zvláštní povahy pro použití při údržbě, opravě a obsluze letadla na zemi, včetně zkušebního zařízení a zařízení na odbavení nákladu a cestujících.
Poziční let
jedná se o prázdné přelety letadel na místo nebo z místa, odkud/ kam odvážejí cestující nebo zboží. Poziční lety jsou nezbytné například na začátku a na konci řetězců charterových letů, kdy je jeden směr letu nevyužit.
Poznávací maják (Identification beacon)
Letecký světelný maják vydávající kódový signál umožňující identifikaci určitého orientačního bodu.
Pozorování z letadla (Aircraft observation)
Vyhodnocení jednoho nebo více meteorologických prvků provedené z letadla za letu.
Pozorovatel RPA (RPA observer)
Způsobilá osoba, která absolvovala výcvik, určená provozovatelem, aby pomocí vizuálního pozorování dálkově řízeného letadla napomáhala dálkově řídícímu pilotovi při bezpečném provedení letu.
Požadovaná komunikační výkonnost (RCP - Required communication performance)
Vyhlášené požadavky na výkonnost pro provozní komunikaci k podpoře specifických funkcí ATM.
Požadovaná navigační výkonnost (RNP - Required navigation performance)
Vyhlášená navigační přesnost, nezbytná pro provoz ve stanoveném vzdušném prostoru. Poznámka: Navigační výkonnost a požadavky jsou definovány pro konkrétní typ RNP a/nebo použití.
Práh dráhy (THR - Threshold)
Začátek té části RWY, která je použitelná pro přistání.
Prahový čas (Threshold time)
Vzdálenost na náhradní letiště, vyjádřená časem, stanovená Státem provozovatele, přičemž jakákoliv doba, která jej přesahuje, vyžaduje schválení EDTO od Státu provozovatele.
Pravděpodobně (Likely)
V souvislosti se zdravotními ustanoveními v Hlavě 6, "pravděpodobně" znamená, že s pravděpodobností nastane, což není přijatelné pro posudkového lékaře.
Pravidelná stanice (Regular station)
Stanice, zvolená z těch, které tvoří traťovou radiotelefonní síť "letadlo - země" pro spojení s letadly nebo k zachycení zpráv z letadel za obvyklých podmínek.
Pravidelné linky
jedná se o lety v režimu pravidelné letecké přepravy, tzn. linky provozované pravidelně po určité delší období dle veřejně publikovaného letového řádu s tím, že přeprava na nich je nabízena veřejnosti za ceny stanovené na jednu sedačku. Obchodní riziko u pravidelných linek nese dopravce.
Prepaid Ticket Advice, PTA
jedná se o elektronickou zprávu potvrzující úhradu letecké přepravy pro určitou osobu v jiné zemi. S nástupem elektronických letenek, které lze zasílat po internetu, však důležitost PTA rychle upadá.
Primární prostor (Primary area)
Vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu. (Viz též Sekundární prostor).
Primární přehledový radar (PSR - Primary surveillance radar)
Systém přehledového radaru, využívající odražené radiové signály.
Primární radar (Primary radar)
Radarový systém, využívající odražené radiové signály.
Primární radar aktivní radar
,kdy vysílač vysílá mikrovlnnou energii a v čase mimo vysílání přijímá odrazy od objektů (letadel), jež se nacházejí ve směru, kam je energie vyslána. Primární radary umožňují sledování veškerých letadel v určitém prostoru. Problémem však je, že neposkytují žádné informace o jaká letadla se jedná ani informace týkající se jejich letu. Takovéto informace může poskytnout jen sekundární radar.
Problematické používání psychoaktivních látek (Problematic use of substances)
Používání jedné nebo více psychoaktivních látek leteckým personálem, které: a) představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele, nebo ohrožuje životy, zdraví nebo pohodu ostatních, a/nebo b) způsobí nebo zhorší profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy nebo potíže.
Problematické užívání psychoaktivních látek (Problematic use of substances)
Užívání jedné nebo více psychoaktivních látek leteckým personálem způsobem, který: a) představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele nebo ohrožuje životy, zdraví nebo pohodu ostatních a/nebo b) způsobí nebo zhorší profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy nebo potíže.
Procedurální rozstup (Procedural separation)
Rozstup používaný při poskytování procedurálního řízení.
Procedurální řízení (Procedural control)
Výraz, který označuje, že informace odvozená z přehledového systému ATS není pro poskytování letových provozních služeb požadována.
Procedure
je norma pro datové zprávy užívané v letecké dopravě.
Proclení zboží (Clearance of goods)
Výkon celních formalit nezbytných k uvolnění zboží do domácího používání, vývozu nebo podrobení dalším celním postupům.
Prodloužené lety nad vodou (Extended flight over water)
Lety prováděné při obvyklé cestovní rychlosti nad vodou ve vzdálenosti větší než 93 km (50 NM) nebo 30 min, podle toho co je menší, od pevniny vhodné k provedení nouzového přistání.
Profil (Profile)
Pravoúhlý průmět dráhy letu nebo její části na svislou rovinu obsahující nominální trať.
Program bezpečnosti (Safety programme)
Integrovaný soubor pravidel a činností zaměřených na zvyšování bezpečnosti.
Program údržby (Maintenance programme)
Dokument, který popisuje stanovené úkoly pravidelné údržby a jejich lhůty splnění a s tím spojené postupy, stejně jako program spolehlivosti nezbytný k bezpečnému provozu letadla, kterého se týká.
Prohlášení Osvědčení letové způsobilosti za platné (Rendering (a Certificate of Airworthiness) valid)
Opatření smluvního státu spočívající v tom, že místo vydání vlastního Osvědčení letové způsobilosti prohlásí Osvědčení letové způsobilosti vydané jiným smluvním státem za rovnocenné vlastnímu.
Propuštění zboží (Release of goods)
Krok celních úřadů dávající dotyčné osobě k dispozici zboží podléhající proclení.
Proratování
matematický postup, jímž je rozdělováno jízdné mezi letecké společnosti podílející se na interline přepravě. Přesné postupy byly stanoveny v rámci IATA.
Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku - TLOF (Touchdown and lift-off area)
Plocha, na které může vrtulník dosednout nebo se odpoutat.
Prostor prací
Část letiště, kde právě probíhají stavební práce nebo údržba letiště.
Prostor pro přiblížení okruhem (Visual manoeuvring (circling) area
Prostor, ve kterém musí být vzaty v úvahu bezpečné výšky nad překážkami pro letadla provádějící přiblížení okruhem.
Prostorová navigace (RNAV) (Area navigation)
Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího. Poznámka: Prostorová navigace zahrnuje navigaci založenou na výkonnosti, stejně tak jako jiné činnosti, které nesplňují definici navigace založené na výkonnosti.
Prostředí jiné než nehostinné (Non
hostile environment) - Prostředí, ve kterém: a) může být provedeno vynucené přistání, protože plocha a její okolní prostředí je vhodné; nebo b) osoby na palubě vrtulníku mohou být odpovídajícím způsobem chráněny před živly; nebo c) je zajištěna odezva/schopnost pátrání a záchrany v souladu s předpokládaným vystavením (vlivu prostředí); nebo d) je ohrožení osob nebo majetku na zemi přijatelné; Poznámka: Ty části hustě osídlené oblasti, které splňují výše uvedené požadavky, jsou považovány za prostředí jiné než nehostinné.
Protiprávní činy (Acts of unlawful interference)
Činy nebo pokusy o činy ohrožující bezpečnost civilního letectví, které zahrnují, ale neomezují se na: § protiprávní zmocnění se letadla; § zničení letadla v provozu; § držení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení; § násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště nebo do prostoru leteckých zařízení; § držení zbraně nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho nezákonného použití na palubě letadla nebo na letišti; § použití letadla v provozu za účelem způsobení smrti, vážného tělesného zranění nebo vážného poškození majetku nebo životního prostředí, § takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení.
Provoz (Operations)
Činnost nebo skupina činností, které jsou vystaveny stejnému nebo podobnému nebezpečí a které vyžadují soubor stanoveného vybavení nebo splnění a udržení pilotních dovedností k odstranění nebo zmírnění rizika takového nebezpečí. Poznámka: Takové činnosti by měly zahrnovat, ale nemusí být omezeny na provoz v pobřežních vodách, provoz s vrtulníkovým jeřábem nebo leteckou záchrannou službu.
Provoz 1. třídy výkonnosti (Operations in performance Class 1)
Provoz o výkonnosti umožňující vrtulníku v případě selhání kritického motoru bezpečně pokračovat v letu na vhodnou přistávací plochu, pokud nedojde k selhání před dosažením bodu rozhodnutí o vzletu nebo po přeletu bodu rozhodnutí o přistání; v takových případech by měl být vrtulník schopen přistát v prostoru přerušeného vzletu nebo přistání.
Provoz 2. třídy výkonnosti (Operations in performance Class 2)
Provoz o výkonnosti umožňující vrtulníku v případě selhání kritického motoru bezpečně pokračovat v letu na vhodnou přistávací plochu, kromě toho když dojde k selhání na začátku vzletového manévru nebo na konci přistávacího manévru; v takových případech může být vyžadováno vynucené přistání.
Provoz 3. třídy výkonnosti (Operations in performance Class 3)
Provoz o výkonnosti vyžadující v případě selhání kritického motoru kdykoliv během letu vynucené přistání.
Provoz s prodlouženou dobou letu na náhradní letiště (Extended diversion time operations (EDTO)
Jakýkoliv provoz letounu se dvěma nebo třemi motory, při kterém je doba letu na náhradní letiště na trati delší než prahový čas stanovený Státem provozovatele.
Provoz služebních letadel (Corporate Aviation)
Neobchodní provoz nebo využití letadla společností pro přepravu cestujících nebo nákladu pro podporu obchodní činnosti společnosti, které je řízené kvalifikovaným pilotem zaměstnaným za tímto účelem (provoz služebních letadel je součástí všeobecného letectví).
Provoz v pobřežních vodách (Offshore operations)
Takový provoz, jehož značná část letů je prováděna nad oblastmi moře z míst a na místa v pobřežních vodách. Takový provoz zahrnuje, ale není zcela omezen na podporu zařízení pro těžbu ropy, plynu a nerostů a přepravu námořních lodivodů v pobřežních vodách.
Provoz ve vizuálním dohledu (VLOS) (Visual line-of-sight operation)
Provoz, při němž dálkově řídící pilot nebo pozorovatel RPA udržuje přímý vizuální kontakt s dálkově řízeným letadlem.
Provoz všeobecného letectví (General Aviation Operation)
Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava nebo letecké práce.
Provozní doba (Time of operation)
Zahrnuje skutečnou nebo Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) schváleným způsobem přepočtenou dobu činnosti výrobku.
Provozní dozor - Operační kontrola (Operational control)
Uplatňování pravomoci na zahájení, pokračování, odklonění nebo ukončení letu v zájmu bezpečnosti letadla, pravidelnosti a účinnosti letu.
Provozní letový plán (Operational flight plan)
Plán provozovatele pro bezpečné provedení letu založený na výkonnosti letounu, provozních omezeních, významných očekávaných podmínkách na trati, která má být dodržena a letištích souvisejících s letem.
Provozní lhůta (Time limit)
Lhůta vyjádřená dobou provozu, počtem cyklů nebo kalendářní dobou, jejímž vyčerpáním ztrácí výrobek letadlové techniky letovou způsobilost.
Provozní licence (Operating Licence)
základ regulace letectví spojený s regulací letecké dopravy EU. Doklad osvědčující kvalifikaci leteckého dopravce zejména v oblasti finanční způsobilosti a dalších kritérií (v rámci EU v neposlední řadě i prokázaného majoritního vlastnictví a skutečného řízení organizace osobami či právními subjekty z EU).
Provozní minima heliportu (Heliport operating minima)
Meze použitelnosti heliportu pro: a) vzlet, vyjádřené dráhovou dohledností a/nebo dohledností a je-li to nezbytné podmínkami oblačnosti; b) přistání při 2D přiblížení podle přístrojů, vyjádřené dohledností a/nebo dráhovou dohledností a minimální nadmořskou výškou/výškou pro klesání (MDA/H) a, je-li to nezbytné, podmínkami oblačnosti c) přistání při 3D přiblížení podle přístrojů, vyjádřené dohledností a/nebo dráhovou dohledností a nadmořskou výškou rozhodnutí/ výškou rozhodnutí (DA/H) odpovídající druhu a/nebo kategorii provozu.
Provozní nadmořská výška/výška (Procedure altitude/height)
Nadmořská výška/výška stanovená v nebo nad minimální nadmořskou výškou/výškou a určená k dosažení stabilizovaného klesání v předepsaném gradientu/úhlu klesání v úseku středního/konečného přiblížení.
Provozní nadmořská výška/výška (Procedure altitude/height)
Stanovená nadmořská výška/výška proletěná v nebo nad minimální nadmořskou výškou/výškou a určená k dosažení stabilizovaného klesání v předepsaném gradientu/úhlu klesání v úseku středního/konečného přiblížení.
Provozní období
letový řád pro pravidelný provoz leteckých společností je obvykle stanovován na tzv. dvě základní provozní období - zimu a léto. Zimní provoz trvá v praxi po dobu zimního času a letní provoz po dobu letního času (evropského), typicky konec října až konec března, resp. konec března až konec října. Podle konkrétního roku tak zimní sezóna trvá 20-22 týdnů a letní 30-31.
Provozní personál (Operational personnel)
Personál zapojený do leteckého provozu, který se nachází na pozici, ve které podává hlášení o informacích vztahujících se k bezpečnosti. Poznámka: Takový personál zahrnuje, ale není omezen na, letové posádky, řídící letového provozu, operátory leteckých stanic, techniky údržby, palubní průvodčí, letové dispečery a personál na odbavovací ploše.
Provozní plocha (Manoeuvring area)
Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel s výjimkou odbavovacích ploch.
Provozní příručka (Operations manual)
Příručka obsahující postupy, pokyny a směrnice pro výkon povinností provozních pracovníků.
Provozní příručka letadla (Aircraft operating manual)
Příručka přijatá státem provozovatele, obsahující normální, mimořádné a nouzové postupy, kontrolní seznamy povinných úkonů, omezení, informace o výkonech, detaily systémů letadla a jiný závažný materiál k provozu letadla. Poznámka: Provozní příručka letadla je částí provozní příručky.
Provozní příručka letadla (Aircraft operating manual)
Příručka přijatá státem provozovatele, obsahující normální, mimořádné a nouzové postupy, kontrolní seznamy povinných úkonů, omezení, informace o výkonech, detaily systémů letadla a jiný závažný materiál k provozu letadla. Poznámka: Provozní příručka letadla je částí provozní příručky.
Provozní řízení (Operational control)
Uplatňování pravomoci na zahájení, pokračování, odklonění nebo ukončení letu v zájmu bezpečnosti letadla, pravidelnosti a efektivnosti letu.
Provozní specifikace (Operations specifications)
Oprávnění, podmínky a omezení spojené s Osvědčením leteckého provozovatele a podléhající podmínkám v Provozní příručce.
Provozní využitelnost (Usability factor)
Procento doby, během níž není omezeno používání RWY nebo systému RWY z důvodu boční složky větru. Poznámka: Boční složkou větru se rozumí složka přízemního větru kolmá na osu RWY.
Provozní základna (Operating base)
Místo, z něhož se vykonává provozní řízení. Poznámka: Provozní základna je obvykle místo, kde pracuje personál zapojený do provozu letounu a kde jsou uloženy záznamy související s provozem.
Provozní zatížení (Limit loads)
Maximální zatížení, která mohou vzniknout v předpokládaných provozních podmínkách.
Provozovatel (Aircraft operating agency)
Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje letadlo nebo zaměstnává osoby k jeho provozu.
PROVOZOVATEL (OPERATOR)
Osoba, organizace nebo podnik provozující letadla nebo nabízející jejich provoz.
Provozovatel (Operator)
Osoba, organizace nebo podnik provozující letadla nebo nabízející jejich provoz. Poznámka: V souvislosti s Předpisem L 6/II není provozovatel zapojen do dopravy cestujících, nákladu nebo pošty za úhradu nebo náhradu nájmu
Průhledový zobrazovač (Head-up display)
Zobrazovací systém, který předává letové informace na přední část vnějšího zorného pole pilota.
Prvek kvalifikovanosti (Competency element)
Jednání, které představuje soubor činností, který začíná a končí událostí vymezující její hranice a který má zjevný výsledek.
Prvek zprávy ve volném textu (Free text message element)
Prvek zprávy používaný k přenosu informace nevyhovujících žádnému prvku standardizované zprávy ze souboru zpráv CPDLC.
Prvek zprávy ve volném textu s předem stanoveným formátem (Pre-formatted free text message element)
Prvek zprávy ve volném textu, který je pro výběr uložen v systému letadla nebo pozemním systému.
Přebal (Overpack)
Pouzdro použité jedním odesílatelem, aby obsahovalo jeden nebo více balíků a tvořilo manipulační celek k usnadnění manipulace a uložení. Poznámka: Jednotkové nákladové zařízení není v této definici zahrnuto.
Přebírající stanoviště (Accepting unit)
Stanoviště řízení letového provozu, které jako další převezme řízení letu letadla.
Přebírající stanoviště/řídící (Accepting unit/controller)
Stanoviště řízení letového provozu/řídící letového provozu, které/který jako další převezme řízení letu letadla. Poznámka: Viz definici "předávající stanoviště/řídící".
Předávající stanoviště (Transferring unit)
Stanoviště řízení letového provozu v procesu předávání odpovědnosti za poskytování služby řízení letového provozu letadlu následujícímu stanovišti řízení letového provozu na trati letu.
PŘEDBĚžNÁ ZPRÁVA (PRELIMINARY REPORT)
Sdělení používané k rychlému rozšíření informací, získaných v počátečních fázích odborného zjišťování příčin.
Předpisová základna (Certification basis)
Soubor použitelných požadavků civilních leteckých předpisů, dokumentů uvedených v Příloze 1 a požadavků ÚCL, týkajících se letové způsobilosti.
Předpisová zatáčka (Procedure turn)
Manévr, při kterém se provádí zatáčka s odklonem od stanovené tratě následovaná zatáčkou v opačném směru, umožňující letadlu nalétnout a pokračovat v letu po stanovené trati opačným směrem. Poznámka 1: Předpisové zatáčky se označují "levá" nebo "pravá", podle směru první zatáčky. Poznámka 2: Předpisové zatáčky mohou být označovány jako prováděné buď v horizontálním letu nebo v klesání, podle okolností každého jednotlivého postupu.
Předplacené jízdné
viz Prepaid Ticket Advice
Předpokládaná doba letu (Estimated elapsed time)
Předpokládaná doba potřebná pro přelet od jednoho význačného bodu k druhému.
Předpokládané provozní podmínky (Anticipated operating conditions)
Podmínky známé ze zkušenosti, nebo o nichž lze předpokládat, že se vyskytnou v průběhu provozní životnosti letadla, vezmeme-li v úvahu provoz, pro nějž je letadlo navrhováno a jsou-li takto uvažované podmínky vztaženy k meteorologickému stavu atmosféry, členitosti terénu, funkčnosti letadla, zdatnosti personálu a ke všem činitelům ovlivňujícím bezpečnost letu. Předpokládané provozní podmínky nezahrnují: a) krajní případy, kterým se lze účinně vyhnout vhodnými provozními postupy, b) krajní případy, které se vyskytují tak zřídka, že trvat na splnění požadavků pro tyto případy by vedlo k úrovni letové způsobilosti vyšší, než je ze zkušenosti nezbytná a účelná.
Předpokládaný čas přiblížení (Expected approach time)
Čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení opustí vyčkávací fix k dokončení svého přiblížení na přistání. Poznámka: Skutečný čas opuštění vyčkávacího fixu závisí na povolení přiblížení.
Předpokládaný čas příletu (Estimated time of arrival)
Pro lety IFR čas, ve kterém se předpokládá, že letadlo přiletí nad stanovený bod, který je vymezen ve vztahu k radionavigačním prostředkům a z kterého se předpokládá zahájení přiblížení podle přístrojů nebo není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem pro dané letiště, čas příletu letadla nad letiště. Pro lety VFR čas, ve kterém se předpokládá, že letadlo přiletí nad letiště.
Předpokládaný čas zahájení pojíždění (Estimated off-block time)
Předpokládaný čas, ve kterém letadlo zahájí pohyb související s odletem.
Předpolí (Clearway)
Pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená pod dohledem ÚCL, vybraná nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního stoupání do předepsané výšky.
Předpověď (Forecast)
Zpráva o očekávaných meteorologických podmínkách pro určitý čas nebo časový interval a pro určitý prostor nebo část vzdušného prostoru.
PŘEDSEDA KOMISE pro odborné zjišťování příčin (dále jen PŘEDSEDA KOMISE) (INVESTIGATOR-IN-CHARGE)
Osoba pověřená ředitelem Ústavu na základě její kvalifikace odpovědná za organizaci a vedení odborného zjišťování příčin
Přehledová služba ATS (ATS surveillance service)
Výraz používaný k označení služby poskytované prostřednictvím přehledového systému ATS.
Přehledový radar (Surveillance radar)
Radarové zařízení používané k určování polohy letadla vzdáleností a azimutem.
Přehledový systém ATS (ATS surveillance system)
Všeobecný výraz s různým významem, buď ADS-B, PSR, SSR nebo jiný srovnatelný pozemní systém, který umožňuje identifikaci letadel. Poznámka: Srovnatelný pozemní systém je takový systém, u kterého bylo srovnávacím posudkem nebo jinou metodikou prokázáno, že vykazuje stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti a výkonnosti než monopulzní SSR.
Překážka (Obstacle)
Jakýkoliv pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt nebo jeho část, která a) je umístěná na ploše určené pro pozemní pohyby letadel nebo b) zasahuje nad stanovenou plochu určenou k ochraně letadel za letu; nebo c) je umístěná vně těchto stanovených ploch a byla vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký provoz. Poznámka: Výraz "překážka" je v tomto předpisu používán výhradně za účelem specifikace způsobu zakreslování objektů, které znamenají v typu provozu, pro který je mapa určena, potenciální nebezpečí pro bezpečný provoz letadel
Překnihování
viz Over-booking
Přeletová trať (Air transit route)
Vymezená trať pro přelety vrtulníků.
Přenos mezi dvěma koncovými body (End-to-end)
Tento pojem se vztahuje k celému spojovacímu traktu, zpravidla od bodu (1) rozhraní zdroje informace se spojovacím systémem na vysílací koncové stanici po bod (2) rozhraní spojovacího systému s uživatelem nebo informačním procesorem nebo aplikačním procesem na přijímající koncové stanici
Přenos pomocí "TRHANÉ PÁSKY" ("Torn-tape" relay installation)
Přenos, ve kterém jsou zprávy přijímány a předávány na dálnopisné pásce a kde všechny operace přenosu provádí obsluha
Přepravní (obchodní) práva
rozsah práv daných dopravcům jiné země k provozu a obchodnímu využívání jejich leteckých linek. Je předmětem mezistátních leteckých dohod a používá principy odsouhlasené v rámci ICAO - pět svobod vzduchu (freedoms of the air).
Přerušené přistání (Balked landing)
Přistávací manévr, který je nečekaně přerušen v jakémkoliv bodě pod bezpečnou nadmořskou výškou/výškou nad překážkami (OCA/H).
Přesnost (Accuracy)
Stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. Poznámka: Přesnost se obvykle vyjadřuje pro měřené údaje polohy od hlášené polohy, v nichž leží s definovanou jistotou správná poloha.
Přesnost synchronizace kanálové přenosové rychlosti (Channel rate accuracy)
Relativní přesnost synchronizátoru, kterou jsou synchronizovány bity přenášené kanálem. Například, při přenosové kanálové rychlosti 1,2 kbit/s maximální chyba 1x10-6 znamená, že maximální přípustná chyba synchronizace je 1,2x10-3 Hz.
Přesný přibližovací radar (PAR) (Precision approach radar)
Primární radarové zařízení používané k určování polohy letadla při konečném přiblížení v horizontálních a vertikálních odchylkách od nominální dráhy přiblížení a ve vzdálenosti od bodu dotyku. Poznámka: Přesné přibližovací radary jsou určeny k umožnění poskytovat pilotům letadel vedení během konečného přiblížení na přistání pomocí radiového spojení.
Převodní hladina (Transition level)
Nejnižší použitelná letová hladina nad převodní nadmořskou výškou.
Převodní nadmořská výška (Transition altitude)
Nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami.
Převodní nadmořská výška (Transition altitude)
Nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami.
Převodní vrstva (Transition layer)
Vzdušný prostor mezi převodní nadmořskou výškou a převodní hladinou.
Přiblížení
viz Approach
Přiblížení na bod v prostoru (PinS) (Point-in-space approach)
Postup přiblížení určený pouze pro vrtulníky, který zahrnuje jak vizuální, tak i přístrojový úsek.
Přiblížení okruhem (Circling approach)
Doplněk k postupu přiblížení podle přístrojů, který před přistáním umožňuje vizuální manévrování okruhem kolem letiště.
Přiblížení podle přístrojů (Instrument approach operations)
Přiblížení a přistání využívající přístroje pro navigační vedení letadla založené na postupu přiblížení podle přístrojů. Pro provedení přiblížení podle přístrojů existují dvě metody: a) dvojrozměrné (2D) přiblížení podle přístrojů s využitím pouze směrového vedení; a b) trojrozměrné (3D) přiblížení podle přístrojů s využitím směrového a vertikálního vedení. Poznámka: Směrové a vertikální vedení se vztahuje k vedení zajišťovanému buď: a) pozemními radionavigačními prostředky; nebo b) počítačem generovanými navigačními daty z pozemních navigačních zařízení, z kosmických navigačních zařízení nebo z vlastního vybavení letadla nebo jejich kombinací
Přibližovací služba řízení (Approach control service)
Služba řízení letového provozu pro řízené lety přilétávajících a odlétávajících letadel.
Přibližovací stanoviště řízení (Approach control unit)
Stanoviště ustanovené k poskytování služby řízení letového provozu řízeným letům letadel, přilétávajících na jedno nebo na více letišť nebo odlétávajících z nich.
PŘÍČINY (CAUSES)
Činnosti, opomenutí, události, podmínky nebo jejich kombinace, vedoucí k letecké nehodě nebo k incidentu. Zjišťování příčin nezahrnuje stanovení zavinění nebo určování správní, občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.
Přidělení intervalů podle Aloha (Slotted Aloha)
Způsob náhodného přístupu, kdy množina abonentů nezávisle na sobě má přístup ke stejnému spojovacímu kanálu, přičemž každá relace musí být uskutečněna během konkrétního časového intervalu. Podobný systém časových intervalů je znám všem abonentům, avšak žádná jiná koordinace mezi nimi se neuskutečňuje.
Přidělení, přidělit (Assignment, assign)
Rozdělení kmitočtů stanicím. Rozdělení kódů SSR nebo 24bitových letadlových adres letadlům.
Přidružené soustavy letadla (Associated aircraft systems)
Soustavy letadla zásobované energií pomocné energetické jednotky po dobu provozu na zemi nebo za letu.
Přihlašovací adresa (Logon address)
Specifický kód používaný pro přihlášení datového spoje ke stanovišti ATS.
Příchozí rozhlasové vysílání automatického závislého přehledu (ADS-B IN) (Automatic dependent surveillance-broadcast)
Funkce, která přijímá přehledová data z ADS-B OUT datových zdrojů.
Příchozí rozhlasové vysílání služby informací o provozu (TIS-B IN - Traffic information servicebroadcast IN)
Přehledová funkce, která přijímá a zpracovává přehledová data z datových zdrojů TIS-B OUT.
Přijatelný průkaz (Satisfactory evidence)
Soubor dokladů nebo činností, které smluvní stát uznává jako dostatečné k prokázání vyhovění požadavku letové způsobilosti.
Přijímající stanoviště/řídící (Receiving unit/controller)
Stanoviště řízení letového provozu/řídící letového provozu, kterému je zasílána zpráva. Poznámka: Viz definici "Odesílající stanoviště/řídící".
Příkaz k přepravě (Removal order)
Písemné rozhodnutí předané Státem provozovateli, jehož letem nežádoucí osoba přicestovala do tohoto Státu, k odvezení takové osoby z jeho území.
Příkaz k zachování letové způsobilosti (PZZ) (Airworthiness Directive) (AD)
Dokument nařizující provozovatelům letadel odstranění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky a vymezující podmínky, za nichž je možné pokračovat v jejich provozu při zachování požadované úrovně bezpečnosti.
Příletové tratě (Arrival routes)
Tratě uvedené v postupu přiblížení podle přístrojů, po kterých může letadlo letět z fáze letu na trati k fixu počátečního přiblížení.
Přímá tranzitní oblast (Direct transit area)
Zvláštní oblast ustanovená na mezinárodním letišti schválená příslušnými státními úřady a pod jejich přímým dohledem nebo řízením, kde mohou cestující zůstat během tranzitu nebo přestupu bez uplatnění vstupních požadavků Státu.
Přímý hovorový okruh ATS (ATS direct speech circuit)
Telefonní okruh letecké pevné služby (AFS) určený pro přímou výměnu informací mezi dvěma stanovišti letových provozních služeb.
Přímý let (Through-flight)
Jednotlivý let letadla označený provozovatelem stejným symbolem z počátečního bodu přes jakýkoliv mezilehlý bod do bodu určení.
Přímý vizuální úsek (Direct-VS) (Direct visual segment)
Vizuální úsek stanovený jako: úsek přiblížení PinS, který může obsahovat jednu zatáčku z MAPt přímo na heliport nebo na místo přistání nebo přes bod klesání na heliport nebo místo přistání; nebo jako přímý úsek z heliportu nebo místa přistání na IDF při odletu PinS.
Příručka postupů organizace údržby (Maintenance organization´s procedures manual)
Dokument schválený vedoucím organizace údržby, jehož podrobnosti obsahují struktury organizace údržby a odpovědnosti vedení údržby, rozsahu prací, popisu zařízení, postupů údržby a zabezpečování jakosti nebo systému kontrol.
Příručka postupů organizace údržby (Maintenance organization's procedures manual)
Dokument schválený vedoucím organizace údržby, jehož podrobnosti obsahují struktury organizace údržby a odpovědností vedení údržby, rozsahu prací, PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 13.11.2014 Změna č. 37-B 1 - 6 popisu zařízení, postupů údržby a zabezpečování jakosti nebo systému kontrol.
Příručka pro řízení údržby (Operator´s maintenance control manual)
Dokument, který popisuje nezbytné postupy provozovatele, které zajišťují, že všechna práce pravidelné a nepravidelné údržby je na letadle provozovatele provedena včas kontrolovaným a uspokojivým způsobem.
Příslušné požadavky letové způsobilosti (Appropriate airworthiness requirements)
Úplné a podrobné předpisy letové způsobilosti vytvořené, přijaté nebo uznané smluvním státem pro uvažovanou kategorii letadla, motoru nebo vrtule.
Příslušný úřad (Appropriate authority)
a) pokud jde o let nad volným mořem, příslušný úřad státu zápisu do rejstříku, b) pokud jde o let jiný než nad volným mořem, příslušný úřad státu se svrchovaností nad přelétávaným územím
Příslušný úřad ATS (Appropriate ATS authority)
Příslušný úřad určený (pověřený) státem, odpovědný za poskytování letových provozních služeb v příslušném vzdušném prostoru.
Přistávací plocha (Landing area)
Část pohybové plochy určená pro přistání nebo vzlety letadel.
Přistávací plocha (Landing surface)
Část plochy letiště, kterou úřad, pod jehož jurisdikci letiště spadá, prohlásil za způsobilou pro normální dojezd při přistání letadla v daném směru na zemi nebo na vodě.
Přístavný let
viz Poziční let
Přístrojová doba (Instrument time)
Doba letu podle přístrojů nebo pozemní přístrojová doba.
Přístrojová RWY
RWY určená pro provoz letadel používajících postupy pro přístrojové přiblížení.
Přístrojová RWY (Instrument runway)
Jeden z následujících typů RWY určených pro provoz letadel používajících postupy pro přístrojové přiblížení: a) RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení - přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení. b) RWY pro přesné přiblížení I. kategorie - přístrojová RWY vybavená zařízením ILS a/nebo MLS a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou rozhodnutí ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m. c) RWY pro přesné přiblížení II. kategorie - přístrojová RWY vybavená zařízením ILS a/nebo MLS a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 60 m (200 ft), ale ne menší než 30 m (100 ft) a s dráhovou dohledností ne menší než 300 m. d) RWY pro přesné přiblížení III. kategorie - přístrojová RWY, vybavená zařízením ILS a/nebo MLS pokrývající v celém rozsahu RWY, určená: A - pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 30 m (100 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností ne menší než 175 m, B - pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 15 m (50 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností menší než 175 m, ale ne menší než 50 m a C - pro provoz bez omezení výšky rozhodnutí a dráhové dohlednosti.
Přízemní dohlednost (Ground visibility)
Dohlednost na letišti hlášená oprávněným pozorovatelem nebo automatickými systémy.
Přízemní účinek (Ground effect)
Podmínky zlepšené výkonnosti (vztlaku) vlivem vzájemného působení povrchu země se vzdušným proudem rotorového systému, když vrtulník nebo jiné VTOL letadlo letí v blízkosti země. Poznámka: Účinnost se zvětšuje přízemním účinkem pro většinu vrtulníků do výšky zhruba průměru rotoru.
PSR odraz (PSR blip)
Vizuální označení polohy letadla na situačním zobrazení v jiném než symbolickém tvaru, získané z primárního radaru.
Psychoaktivní látky (Psychoactive substances)
Alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, kdežto káva a tabák se nezahrnují.
Pushback
proces, kdy po ukončení přípravy letadla k odletu u gate je letadlo vytlačeno od nástupního mostu na provozní plochu speciálním vozidlem. Po ukončení pushback se obvykle letadlo pohybuje svou vlastní silou po pojezdové dráze směrem k místu vzletu na dráhu, která je momentálně v používání a určená pro daný let.
Rada k vyhnutí se provozu (Traffic avoidance advice)
Rada poskytnutá stanovištěm letových provozních služeb, určující manévry pomáhající pilotovi vyhnout se srážce.
Radar (Radar)
Radiové detekční zařízení, poskytující informace o vzdálenosti, azimutu a/nebo výšce objektů.
Radarové přiblížení (Radar approach)
Přiblížení, při němž fáze konečného přiblížení je řízena řídícím s použitím radaru.
Radarové rušení (Radar clutter)
Viditelný výskyt nežádoucích signálů na situačním zobrazení.
Radarový kontakt (Radar contact)
Situace, která nastane, když radarová poloha určitého letadla je na situačním zobrazení viditelná a identifikovaná.
Radarový rozstup (Radar separation)
Rozstup, při kterém se informace o poloze letadla získává z radarových zdrojů.
Radionavigační služba (Radio navigation service)
Služba poskytující informace pro vedení nebo údaje o poloze pro efektivní a bezpečný provoz letadel pomocí jednoho nebo více radionavigačních zařízení.
Radiotelefonie (Radiotelephony)
Způsob radiového spojení určeného pro výměnu informací hlasem.
Radiotelefonní síť (Radiotelephony network)
Skupina radiotelefonních leteckých stanic, které udržují provoz a bdí na kmitočtech stejné skupiny, které stanoveným způsobem vzájemně spolupracují, aby zajistily maximální spolehlivost spojení "letadlo - země" a rozšiřování zpráv "letadlo - země".
Rádiová zaměřovací stanice (RR 1. 91 Radio direction-finding station)
Stanice rádiového určování užívající rádiového zaměřování. Poznámka: V letectví se rádiového zaměřování používá v letecké radionavigační službě.
Rádiové zaměření (Radio bearing)
Úhel změřený zaměřovací stanicí mezi zjištěným směrem určitého zdroje vyzařování elektromagnetických vln a základním směrem. Zeměpisné rádiové zaměření je takové zaměření, pro které je základním směrem zeměpisný sever. Magnetické rádiové zaměření je takové zaměření, pro které je základním směrem magnetický sever.
Rádiové zaměřování (RR 1.12) (Radio direction finding)
Rádiové rozpoznávání používající příjem rádiových vln pro určení směru k nějaké stanici nebo k nějakému objektu.
RASK
parametr definovaný jako podíl výnosů a nabízené kapacity v sedačkových kilometrech. Zohledňuje v jediném čísle zároveň yield a sedačkový load factor. Je základním parametrem hodnocení dopravců v osobní letecké dopravě, maximalizace RASK je de facto cílem revenue managementu.
RBD - Reservation Booking Designator
cenově či významově rozlišené rezervační třídy. S pomocí RBD lze za použití revenue management systémů optimalizovat výnosy jednotlivých letů, linek i celé sítě jednotlivých leteckých dopravců, případně regulovat kapacitu pro některé speciální typy cestujících.
Referenční výška (RDH) (Reference datum height)
Výška prodloužené sestupové dráhy nebo nominální vertikální dráhy nad prahem RWY.
Referent pro letový provoz/letový dispečer (Flight operation officer/flight dispatcher)
Osoba, jmenovaná provozovatelem, zapojená v řízení a dozoru letového provozu, ať už s průkazem způsobilosti nebo bez něj, vhodně kvalifikovaná v souladu s Předpisem L 1, která podporuje, informuje a/nebo je nápomocna veliteli letadla při bezpečném provádění letu.
Refundace
vrácení jízdného za neproletěnou letenku nebo její část.
Regulace dual-till/single-till
základní způsoby regulace letištních poplatků lišících se tím, zda se regulovaná nákladová báze snižuje o komerční výnosy letiště (singletill), nebo zda je na komerčních výnosech nezávislá (dual-till).
Reliéf (Relief)
Znázornění terénních tvarů povrchu Země, zobrazených na leteckých mapách vrstevnicemi, hypsometrickým tónováním, stínováním nebo výškovými kótami.
Revenue management
postup, díky němuž letecké společnosti rozhodují, jaká kapacita, v jaké chvíli a za jaké ceny bude prodávána. Vychází z informací o prodeji v minulých obdobích a z prodejní strategie a používá různé sofistikované modely zaměřené na maximalizaci výnosů. Revenue management klasických a LC dopravců se zásadně liší.
Riziko pro veřejné zdraví (Public health risk)
Pravděpodobnost události, která může nepříznivě postihnout zdraví lidské populace, s důrazem na takovou, která se může šířit mezinárodně a může představovat vážné a přímé nebezpečí.
Rovina pro vyhodnocení překážek (OAS) (Obstacle assessment surface)
Rovina stanovená za účelem určení těch překážek, které je třeba brát v úvahu při výpočtu bezpečné výšky nad překážkami pro dané zařízení ILS a s tím související postup.
Rozbředlý sníh (Slush)
Sníh nasycený vodou tak, že se při dupnutí nohou rozstříkne. Hustota je 0,5 až 0,8 kg/dm. Poznámka: Při současném výskytu ledu a sněhu nebo vrstvy vody mohou, zejména při dešti, sněžení nebo dešti se sněhem, vzniknout hmoty s hustotou větší než 0,8 kg/dm. Tyto hmoty jsou vlivem vysokého obsahu vody průsvitnější a při své vyšší hustotě jsou snadno odlišitelné od rozbředlého sněhu.
Rozhlasové vysílání (Broadcast)
Vysílání informací týkajících se létání, které není adresováno určité stanici nebo stanicím.
Rozhodnutí o vyhoštění (Deportation order)
Písemný příkaz vydaný oprávněným úřadem Státu a předaný vyhošťované osobě, přikazující této osobě opustit Stát.
Rozlišení (Resolution)
Počet jednotek nebo číslic používaných k měření nebo vypočítání měřených hodnot
Runway, RWY
plocha na letišti vymezená a upravená pro vzlety a přistání letadel
RVSM - Reduced Vertical Separation Minimum
je režim řízení letů, který umožňuje zmenšení vertikálních rozestupů letadel z 2000 stop na 1000 stop. Cílem RVSM je zvýšit kapacitu letových cest. RVSM je aplikován pro letadla ve výšce nad FL 290 (viz též "letová hladina"). Aby bylo možné jej aplikovat globálně bez nebezpečí kolize s jinými letadly, bylo třeba zvýšit přesnost přístrojů používaných v letadlech.
RWY pro přesné přiblížení
viz "Přístrojová RWY"
Řada datových sad (Data set series)
Soubor datových sad sdílejících stejnou specifikaci produktu (ČSN ISO 19115).
Řídící letového provozu s kvalifikací (Rated air traffic controller)
Řídící letového provozu, který je držitelem průkazu způsobilosti a platných kvalifikací, příslušných k právům, která má vykonávat.
Řídící odbavovací plochy
Řídícím odbavovací plochy se pro účel tohoto předpisu rozumí osoba zajišťující službu řízení provozu na odbavovací ploše v souladu s Předpisem L 14, ust. 9.5.
Řídicí rádiová stanice "letadlo-země" (Air-ground control radio station)
Letecká telekomunikační stanice, která primárně odpovídá za organizaci spojení týkajících se provozu a řízení letadel v daném prostoru.
Řídit letadlo
Ovládat systémy řízení letadla během doby letu
Řízená oblast (Control area)
Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí.
Řízené letiště (Controlled aerodrome)
Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována služba řízení letového provozu.Poznámka: Výraz "řízené letiště" naznačuje, že letištnímu provozu se poskytuje služba řízení letového provozu. To však nemusí nutně znamenat existenci řízeného okrsku.
Řízení rizika (Risk management)
Soustavná aplikace postupů řízení a metod, která poskytuje orgánům hraniční kontroly nezbytné informace o pohybech nebo o zásilkách, které představují nebezpečí.
Řízení toku (Flow control)
Opatření navržená k úpravě toku provozu do daného vzdušného prostoru, na dané trati nebo směřujícího na dané letiště tak, aby se zajistilo nejefektnější využití vzdušného prostoru.
Řízený let (Controlled flight)
Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení.
Řízený okrsek (Control zone)
Řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky.
Řízený okrsek letitě, CTR
vzdušný prostor obvykle ve tvaru válce sahající od země do určité výšky - např. 3500 stop. V tomto prostoru se nesmí pohybovat žádná letadla bez povolení řídícího letového provozu. CTR slouží k ochraně provozu na letištích včetně startujících a přistávajících letadel. Na CTR navazuje řízená koncová oblast TMA, která slouží k přiblížení letadel k letišti. V ČR mají CTR letiště Ruzyně, Tuřany, Mošnov, Karlovy Vary, Kunovice a Vodochody. Na Slovensku pak Bratislava, Košice, Poprad, Sliač, Piešťany a Žilina.
Řízený vzdušný prostor (Controlled airspace)
Vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací vzdušného prostoru. Poznámka: Řízený vzdušný prostor je všeobecný výraz, který zahrnuje vzdušné prostory letových provozních služeb tříd A, B, C, D a E, jak je uvedeno v Předpisu L 11, ust. 2.6.
Search And Rescue, SAR
pátrací a záchranná služba organizovaná obvykle na národní bázi pro pomoc v krizových situacích.
Segment trhu
skupina zákazníků, kteří mají dostatečné množství shodných vlastností a potřeb, jež umožní dopravcům jim nabízet, prodávat a poskytovat stejnou kvalitu produktu za podobnou cenu a s využitím stejných distribučních i komunikačních kanálů.
Sekundární prostor (Secondary area)
Vymezený prostor, rozložený po obou stranách primárního prostoru, podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna snižující se výška nad překážkami. (Viz také Primární prostor).
Sekundární přehledový radar (SSR - Secondary surveillance radar)
Systém přehledového radaru, který využívá vysílačů/přijímačů (dotazovačů) a odpovídačů.
Sekundární radar
aktivní radar, který potřebuje ke své činnosti další zařízení na palubě letadla, tzv. odpovídač (transponder). Na zemi je umístěno zařízení, které se nazývá dotazovač a dále je na zemi umístěn přijímač sekundárního radaru. Dotazovač se v pravidelných intervalech dotazuje a každý dotázaný odpovídač odpovídá svým kódem, který má přidělený pro daný let od řízení letového provozu. Sekundární radar tedy dokáže identifikovat jednotlivá letadla i přenášet například informace o jejich výšce. Viz též Squawk.
Série letů (Series of flights)
Serie letů jsou po sobě jdoucí lety, které: a) začínají a končí v rámci 24hodinové doby; a b) jsou všechny provedeny stejným velitelem letadla.
Service fee
Viz Management fee
Sestupová dráha (Glide path)
Profil klesání, určený k vertikálnímu vedení při konečném přiblížení.
Seznam minimálního vybavení (MEL) (Minimum equipment list)
Seznam zpracovaný provozovatelem pro daný typ letadla v souladu se Základním seznamem minimálního vybavení (MMEL) nebo přísněji, který umožňuje provoz letadla s určitým vybavením mimo provoz na začátku letu za přesně vymezených podmínek.
Seznam povolených odchylek na draku (CDL) (Configuration deviation list)
Seznam zpracovaný organizací, odpovědnou za typový návrh, schválený leteckým úřadem státu projekce, který uvádí externí části typu letadla, které mohou být postrádány na začátku letu a který obsahuje, je-li to nezbytné, informace spojené s provozním omezením a korekcí letové výkonnosti
Shoda (Conformity)
Pojem shoda se používá ve spojení s průkazem nebo závěrem, že letadlo, motor, vrtule nebo ostatní výrobky letadlové techniky jsou shodné se schválenou konstrukcí.
Scheduled services
viz Pravidelné linky
Scheduling committee
výbor na určitém letišti zodpovědný za kontrolu procesu přidělování slotů na přeplněných či jinak provozně limitovaných letištích. O členství ve výboru se může ucházet každá letecká společnost provozující své služby na daném letišti, což svým způsobem zvýhodňuje zavedené letecké společnosti proti novým.
Schopnost zahájení přenosu dat datovým spojem (Data link initiation capability - DLIC)
Způsob přenosu dat, který zajišťuje schopnost výměny adres, názvů a sérií, nezbytných k zahájení provozu na datovém spoji.
Schválená organizace pro údržbu (Approved maintenance organization)
Organizace schválená ÚCL v souladu s požadavky předpisů L6, aby prováděla údržbu letadel nebo jejich částí, a provozující tuto činnost pod dozorem schváleným ÚCL. Poznámka: Tato organizace a její dozor mohou být schváleny jedním nebo více státy.
Schválení (Approval)
Povolení udělené příslušným vnitrostátním úřadem pro a) osobním a/nebo nákladním letadlem zakázanou dopravu nebezpečného zboží, pokud je v technických instrukcích uvedeno, že toto zboží může být dopravováno na základě schválení; nebo b) jiné účely uvedené v technických instrukcích. Poznámka: Neobsahují-li technické instrukce konkrétní odkaz, na jehož základě by bylo uděleno schválení, lze žádat o úlevu.
Schválený (Approved)
Přijatý smluvním státem jako vyhovující pro určitý účel.
Schválený agent (Regulated agent)
Odpovědná osoba (fyzická nebo právnická), zastupující letecké dopravce, která jeho jménem zajišťuje potřebné formality (včetně požadovaných bezpečnostních kontrol), které jsou přijatelné nebo vyžadované příslušným úřadem v případě nákladu a pošty.
Schválený výcvik (Approved training)
Výcvik prováděný podle zvláštního programu, schváleného ÚCL a pod jeho dozorem.
Signalista
Signalistou se pro účel tohoto předpisu rozumí pověřená osoba, která pomocí signálů organizuje letecký provoz mimo odbavovací plochu.
Significant Meteorological Information (SIGMET)
výstraha nesoucí v sobě meteorologickou informaci, která má potenciál ovlivnit bezpečnost letového provozu (např. turbulence nebo námrazové podmínky).
Simplex
Způsob spojení mezi dvěma stanicemi umožňující přenos střídavě v obou směrech, nikoliv však současně. Poznámka: V letecké pohyblivé službě se tento způsob spojení může dále dělit na: a) jednokanálový simplex b) dvoukanálový simplex c) simplex s posuvem kmitočtů
Simplex s posuvem kmitočtů (Offset frequency simplex)
Obdoba jednokanálového simplexu, kde se pro spojení dvou stanic v každém směru používá záměrně vzájemně nepatrně odlišných kmitočtů, které však spadají do části spektra určeného pro spojení.
Single Aviation Market
termín používaný pro popis existence vysoce deregulovaného režimu pro letectví v rámci členských zemí EU.
Single European Sky, SES
Projekt jednotného evropského nebe usilující o sjednocení sužeb řízení a uspořádání letového provozu členských států EU. Projekt se skládá ze třech částí: regulování výkonnosti, jednotný rámec pro provozní bezpečnost a vývoj moderních technologií. EU vydala v rámci SES řadu nařízení. Nejvýznamnějšími výsledky SES jsou povinnost sdružovat služby řízení a uspořádání letového provozu do funkčních bloků (FAB), povinnost zpracovávat pětileté výkonové plány ATM, založení evropské agentury pro provozní bezpečnost (EASA) a projekt SESAR.
Síť linek
zahrnuje veškeré pravidelné letecké spoje provozované danou společností nebo aliancí. Popisuje se obvykle počtem nebo výčtem destinací, do nichž daná společnost/aliance své linky provozuje, tzn. nehodnotí se kvalita sítě (frekvence spojení, návaznost letů v hubech apod.).
Síťový dopravce
dopravce provozující síť pravidelných leteckých linek, která díky vhodně zvoleným na sebe navazujícím časům příletů a odletů na jeho bázovém letišti využívaném jako přestupní bod (hub) umožňuje nabízet kromě přímých letů i spojení mezi řadou bodů jeho sítě s přestupem, obvykle na základě aplikace průběžných tarifů a se zajištěnými dalšími službami při přestupu. V praxi tento pojem téměř splývá s pojmem "klasický dopravce".
SITUACE BLÍZKÁ SRÁžCE S TERÉNEM PŘI ŘÍZENÉM LETU (Near CFIT)
Situace blízká srážce s terénem nebo vodní plochou při řízeném letu, která byla odvrácena, a to náhodně nebo akcí k vyhnutí. (ESARR 2)
Situační zobrazení (Situation display)
Elektronické zobrazení, na kterém je znázorněna poloha a pohyb letadel, včetně dalších požadovaných informací.
Sled přiblížení (Approach sequence)
Pořadí, ve kterém se dvěma nebo více letadlům povolilo provést přiblížení na přistání na letišti.
SLF - Seat Load Factor
viz Load Factor
Slot
potvrzené právo letecké společnosti na využívání letištních zařízení (v případě tzv. koordinovaných letišť) pro přistání nebo vzlet v určitém čase. Bez potvrzeného slotu nemůže dopravce své plánované linky provozovat. Letištní sloty jsou koordinovány na IATA konferencích o letových řádech. Problematika přidělování a využívání slotů představuje rostoucí překážku pro praktické nastolení liberálního ekonomického prostředí, kdy i po odstranění regulatorních bariér zůstává omezení kapacitou infrastruktury. Problematika slotů existuje i v oblasti řízení letového provozu. Zde jsou myšleny zpravidla tzv. vzdušné sloty, které se řeší v celoevropském rozměru prostřednictvím pracoviště NMOC EUROCONTROL. Mechanismy přidělování letištních a vzdušných slotů zatím nejsou provázány, což může být jedním z potenciálních problémů v pravidelnosti provozu.
Slot allocation
proces přidělování slotů letišti nebo systémy řízení letového provozu leteckým společnostem pro provoz na daném letišti nebo po dané trase.
Slot Clearance Request, SCR
žádost leteckého dopravce směrem ke slotové koordinaci letiště o poskytnutí slotů pro přílet/odlet letadla kategorie komerčních letů.
Služba (Duty)
Každý úkol, jehož vykonání požaduje provozovatel po členech letové posádky nebo palubních průvodčích, který například zahrnuje dobu služby, administrativní práce, výcvik, přemístění a letovou zálohu, pokud existuje pravděpodobnost vzniku únavy.
Služba pátrání a záchrany (Search and rescue service)
Výkon činností souvisejících se sledováním tísně, komunikací a koordinací a s prováděním pátrání a záchrany, jež vede k poskytnutí neodkladné přednemocniční péče nebo zdravotnickému převozu při použití veřejných nebo soukromých prostředků, včetně spolupracujících letadel, lodí a dalších.
Služba řízení letového provozu (Air traffic control service)
Služba poskytovaná za účelem: a) zabraňovat srážkám 1) mezi letadly a 2) na provozní ploše mezi letadly a překážkami, a b) udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu.
Služba uspořádání provozu na odbavovací ploše (Apron management service)
Služba poskytovaná za účelem uspořádání činností a pohybu letadel a vozidel na odbavovací ploše.musí zastavit a vyčkávat, dokud jim není letištní řídící věží povoleno pokračovat.
Směrovací kniha (Routing Directory)
Seznam na spojovacím středisku, uvádějící, který výstupní okruh má být pro každého adresáta použit.
Sníh (na zemi) (Snow) (on the ground)
a) Suchý sníh - sníh, který, je-li sypký, se může navát nebo, byl-li stlačen rukou, opět se po uvolnění rozpadne. Hustota je až do (nikoliv včetně) 0,35 kg/dm b) Mokrý sníh - sníh, který, byl-li stlačen rukou, drží pohromadě a je možno z něho vytvořit kouli. Hustota je od 0,35 kg/dm3 až do (nikoliv včetně) 0,5 kg/dm3. c) Zhutněný sníh - sníh, který je zhutněn v pevnou hmotu vzdorující dalšímu stlačování, a je-li odtržen, drží pohromadě nebo se rozpadne na kusy. Hustota je 0,5 kg/dm3 a větší.
SNOWTAM - NOTAM
zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich odstranění.
Součinitel bezpečnosti (Factor of safety)
Návrhový součinitel používaný ke krytí možnosti větších než uvažovaných zatížení a neurčitostí při návrhu i výrobě.
Special Drawing Rights, SDR (zvláštní práva čerpání)
jednotná měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu pro některé finanční operace. SDR mají svou hodnotu stanovenou ve vztahu ke koši měn obsahujícímu dolar (USA), euro (EU), jen (Japonsko), libra (Velká Británie), což mu dává větší kurzovou stabilitu. V letecké dopravě se SDR využívá zejména pro stanovení kompenzací v případech pojištění a zodpovědnosti.
Specifikace datového produktu (Data product specification)
Podrobný popis datové sady nebo řady datových sad spolu s doplňující informací, která umožní vytváření, doplňování a použití někým jiným (ČSN EN ISO 19131). Poznámka: Specifikace datového produktu poskytuje popis univerza diskurzu a specifikaci pro mapování univerza diskurzu do datové sady. Lze ji použít pro výrobu, prodej, koncové využití nebo k jinému účelu.
Specifikace požadované navigační výkonnosti (RNP) (Required navigation performance (RNP) specification)
Navigační specifikace založená na prostorové navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP, např. RNP 4, RNP APCH.
Specifikace prostorové navigace (RNAV) (Area navigation (RNAV) specification)
Navigační specifikace založená na prostorové navigaci, která nezahrnuje požadavky na sledování výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNAV, např. RNAV 5, RNAV 1. Poznámka 1: Performance-based Navigation (PBN) Manual (Doc 9613), Volume II obsahuje podrobný návod pro navigační specifikace. Poznámka 2: Výraz RNP, který byl dříve definován jako "vyhlášení navigační výkonnosti nezbytné pro provoz v definovaném vzdušném prostoru" byl z tohoto předpisu odstraněn, jelikož byl koncept RNP nahrazen konceptem PBN. Výraz RNP je nyní v tomto předpisu používán výhradně v souvislosti s navigačními specifikacemi, které vyžadují sledování výkonnosti a varování. Např. RNP 4 se vztahuje k letadlu a provozním požadavkům, které obsahují požadavek na výkonnost v příčném směru 4 NM s palubním sledováním výkonnosti a varováním, které jsou podrobně popsány v PBN Manual (Doc 9613).
Spojení "letadlo-letadlo" na kanále INTERPILOT (Interpilot air-to-air communication)
Obousměrné spojení na určeném kanále "letadlo - letadlo" umožňující letadlům při dálkových letech nad nehostinnými oblastmi a oceány, mimo dosah VKV pozemních stanic, vyměňovat si provozní informace k řešení provozních problémů.
Spojení "letadlo-země" (Air-ground communication)
Obousměrné spojení mezi letadly a stanicemi nebo místy na povrchu země.
Spojení bod-bod (Point-to-point)
Vztahuje se k navázání spojení mezi dvěma zařízeními včetně zařízení koncových abonentů nebo se vztahuje k něčemu, co je spojené s tímto významem.
Spojení jen ve směru "letadlo-země" (Air-to-ground communication)
Jednosměrné spojení letadel se stanicemi nebo místy na povrchu země.
Spojení jen ve směru "země-letadlo" (Ground-to-air communication)
Jednosměrné spojení stanic nebo míst na povrchu země s letadly.
Spojení mimo síť (Non-network communication)
Radiotelefonní spojení prováděné stanicí letecké pohyblivé služby, která není součástí radiotelefonní sítě.
Spojení operační kontroly (Operation control communication)
Spojení požadované pro uskutečnění dozoru nad zahájením, pokračováním, diverzí nebo ukončením letu v zájmu bezpečnosti letadla a pravidelnosti a efektivnosti letu. Poznámka: Tato spojení jsou požadována pro výměnu zpráv mezi letadly a leteckými provozovateli.
Spojovací středisko (Communication centre)
Letecká pevná stanice, zajišťující přenos nebo zprostředkování spojení od nebo do leteckých pevných stanic, které jsou na ni připojeny.
Spojovací středisko AFTN (AFTN communication centre)
Stanice AFTN, jejíž základní funkcí je přenos nebo zprostředkování provozu AFTN od nebo do ostatních AFTN stanic, které jsou na ni připojeny.
Společné záchranné koordinační středisko (JRCC - Joint rescue coordination centre)
Záchranné koordinační středisko zodpovědné za letecké a námořní pátrací a záchranné činnosti.
Společný bod (Common Point)
Bod na povrchu země, který je společný pro tratě letu dvou letadel, používaný jako základ k zajištění rozstupů (např. význačný bod, traťový bod, navigační zařízení, fix).
Spolehlivost světelné soustavy (Lighting system reliability)
Pravděpodobnost, že celé zařízení pracuje v rámci stanovených tolerancí a že soustava je použitelná v provozu.
Squawk
jedná se o čtyřciferné číslo přidělované jednotlivým letadlům letícím v řízených prostorech Squawk vloží pilot od svého odpovídače a ten jej pak vysílá jako odpověď na dotazy sekundárního radaru. Rozdílné squawky tak identifikují jednotlivá letadla na obrazovce sekundárního radaru, která slouží jako základní zdroj informací o poloze letadel pro řídící letového provozu.
SRÁŽKA S TERÉNEM PŘI ŘÍZENÉM LETU (CFIT)
Za událost CFIT se označuje událost, kdy plně funkční letadlo je řízeno posádkou takovým způsobem, že dojde k neúmyslnému střetu s terénem. (ESARR 2)
SSR odpověď (SSR response)
Vizuální indikace odezvy SSR odpovídače na situačním zobrazení v jiném než symbolickém tvaru jako odpověď na dotaz.
Stálý letový plán (RPL - Repetitive flight plan)
Letový plán, vztahující se k sérii často se opakujících, pravidelně prováděných jednotlivých letů s totožnými základními charakteristikami, předávaný provozovatelem pro uchování a opakované použití stanovišti ATS.
Standard Instrument Arrival, STAR
procedura publikovaná letištěm pro IFR přiblížení, která obsahuje trasu letu a její specifika (výšková nebo rychlostní omezení) mezi posledním bodem FPL a přistáním. Letiště mají zpravidla publikovaných několik procedur STAR pro přiblížení z různých směrů a na různé dráhy. Cílem definování procedur STAR je unifikace toků přilétávajících letadel.
Standard Instrument Departure, SID
procedura publikovaná letištěm pro IFR odlety, jejíž součástí je trasa letu a její specifika (výšková nebo rychlostní omezení). Letiště zpravidla mají publikovaných několik procedur SID pro odlety z různých drah a do odlišných směrů. Cílem publikace procedur SID je unifikace toků odlétávajících letadel.
Standardizovaný prvek zprávy ve volném textu (Standardized free text message element)
Prvek zprávy, který používá stanovený formát zprávy ve volném textu, za využití přesně stanovených slov v přesně stanoveném pořadí. Poznámka: Standardizované prvky zprávy ve volném textu mohou být vkládány ručně uživatelem nebo předem naformátovány.
Standardní atmosféra (SA) (Standard Atmosphere)
Atmosféra definovaná takto: a) vzduch je dokonalý suchý plyn, b) fyzikální konstanty jsou tyto: - molekulová hmotnost ve výšce 0m SA: M0 = 28,964420 x 10-3 kg.mol-1, - atmosférický tlak ve výšce 0m SA: P0 = 1013,25 hPa, - teplota ve výšce 0m SA: t0 = 150 C, T0 = 288,15 K, - měrná hmotnost ve výšce 0m SA: ρ0 = 1,225 kg.m-3, - teplota tajícího ledu: T1 = 273,15 K, - konstanta dokonalého plynu: R = 8,31432 J.K-1.mol-1. c)
Standardní přístrojový odlet (SID) (Standard instrument departure)
Stanovená odletová trať pro lety IFR spojující letiště, nebo danou dráhu na letišti, s určeným význačným bodem, obvykle na stanovené trati ATS, od kterého začíná traťová fáze letu.
Standardní přístrojový přílet (STAR
Standard instrument arrival) - Stanovená příletová trať pro lety IFR spojující určitý význačný bod, který je obvykle na trati ATS, s bodem, ze kterého je možné zahájit publikovaný postup přiblížení podle přístrojů.
Stání letadel (Aircraft stand, stojánka)
místo na odbavovací ploše určené pro parkování letadel
Stání letadel (Aircraft stand)
Vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování letadel.
Stání vrtulníku (Helicopter stand)
Stání letadla které umožňuje parkování vrtulníku a ukončení pojíždění vrtulníku nebo dosednutí a odpoutání pro pojíždění za letu.
Stanice AFTN (AFTN station)
Stanice, která je součástí letecké pevné telekomunikační sítě (AFTN) a jako taková je provozována pod správou a řízením některého státu.
Stanice sítě (Network station)
Letecká stanice tvořící část radiotelefonní sítě.
Stanice určení AFTN (AFTN destination station)
Stanice AFTN, které jsou adresovány zprávy a/nebo informace v digitální formě pro zpracování a doručení adresátům.
Stanoviště AFIS (AFIS unit)
Stanoviště, které poskytuje letištní letovou informační a pohotovostní službu na neřízeném letišti a v ATZ.
Stanoviště letových provozních služeb (Air traffic services unit)
Výraz zahrnující stanoviště řízení letového provozu, letové informační středisko nebo ohlašovnu letových provozních služeb.
Stanoviště řízení letového provozu (Air traffic control unit)
Výraz, zahrnující oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení a letištní řídící věž.
STÁT PROJEKCE (STATE OF DESIGN)
Stát, pod jehož jurisdikci spadá organizace odpovědná za Typový návrh.
Stát projekce (State of Design)
Stát, pod jehož jurisdikci spadá organizace odpovědná za typový návrh.
Stát provozovatele (State of the Operator)
Stát, ve kterém má provozovatel hlavní sídlo podniku nebo stát, ve kterém je registrován, nemá-li takové hlavní sídlo podniku.
Stát původu (State of origin)
Stát, na jehož území má být zásilka poprvé naložena do letadla.
STÁT UDÁLOSTI (STATE OF OCCURENCE)
Stát, na jehož území došlo k letecké nehodě nebo k incidentu.
Stát určení (State of destination)
Stát, na jehož území má být zásilka naposledy vyložena z letadla.
Stát výroby (State of Manufacture)
Stát, pod jehož jurisdikci spadá organizace odpovědná za konečnou montáž letadla.
STÁT VÝROBY (STATE OF MANUFACTURE)
Stát, pod jehož jurisdikci spadá organizace odpovědná za konečnou montáž letadla.
Stát zápisu do rejstříku (State of Registry)
Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno.
Stát zápisu do rejstříku (State of registry)
Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno. Poznámka: V případě registrace letadla mezinárodní letecké společnosti na jiném než národním základě jsou státy, které ustavily tuto společnost, povinny společně a nerozdílně převzít závazky státu zápisu do rejstříku, vyplývající z Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Viz Rezoluce Rady z 14. prosince 1967 Aircraft Operated by International Operating Agencies, která může být nalezena v Policy and Guidance Material on the Economic Regulation of International Air Transport (Doc 9587).
Státní program bezpečnosti - State safety programme (SSP)
Integrovaný soubor pravidel a činností zaměřený na zvyšování bezpečnosti.
Státní program bezpečnosti (SSP - State safety programme)
Integrovaný soubor pravidel a činností zaměřený na zvyšování bezpečnosti.
Státní úřady (Public Authorities)
Úřady nebo úřední osoby smluvního státu odpovědné za dodržování a prosazování příslušných zákonů a předpisů tohoto Státu, které se jakkoliv dotýkají požadavků a doporučených postupů tohoto předpisu.
Stop-over
jedná se buď o možnost přerušení víceúsekové cesty a opuštění přestupního (transferového) letiště na dobu delší než nezbytně nutnou (cestující v cestě nepokračuje první návaznou linkou) nebo se jedná o nezbytné delší čekání na nejbližší přípojovou linku s možností opuštění transferového letiště.
Stoupání v cestovním režimu (Cruise climb)
Postup cestovního letu letounu, vedoucí k čistému přírůstku nadmořské výšky s úbytkem hmotnosti letounu.
Střední výkon rádiového vysílače (Mean power of a radio transmitter)
Průměrný výkon dodávaný vysílačem za normálních provozních podmínek do anténního napáječe po dobu dostatečně dlouhou ve srovnání s nejnižším modulačním kmitočtem. Poznámka: Obvykle se volí čas 1/10 s, během něhož střední výkon dosahuje své nejvyšší hodnoty.
Světový oblastní předpovědní systém - WAFS (World area forecast systém)
Celosvětový systém, prostřednictvím kterého centra WAFC poskytují letecké meteorologické předpovědi pro lety na tratích v jednotném standardizovaném tvaru.
Svobodné celní pásmo (Free zone)
Část území smluvního státu, kde veškeré sem umístěné zboží je z hlediska dovozních cel a daní obecně považováno za nacházející se mimo celní území.
Symbol polohy (Position symbol)
Vizuální indikace polohy letadla, mobilního prostředku nebo jiného objektu, na přehledovém zobrazení ve formě symbolu, získaná po automatickém zpracování polohových údajů z jakéhokoliv zdroje.
Systém automatizovaného odbavení (Automated Border Control (ABC)
Automatizovaný systém, který ověřuje elektronické strojově čitelné cestovní doklady nebo bezpečnostní tokeny, zjišťuje, zda je cestující právoplatným držitelem dokladu nebo tokenu, ověřuje záznamy hraniční kontroly a následně rozhoduje o oprávněnosti k překročení hranice dle předem stanovených pravidel.
Systém dálkově řízeného letadla (RPAS) (Remotely piloted aircraft system)
Dálkově řízené letadlo, příslušná(é) dálkově řídicí stanice, nezbytné řídicí a kontrolní spoje a jakékoliv další součásti uvedené v typovém návrhu.
Systém dokumentace bezpečnosti letů (Flight safety documents system)
Soubor vzájemné dokumentace zavedený provozovatelem shrnující a uspořádávající informace nezbytné pro letový a pozemní provoz, a zahrnující jako minimum Provozní příručku a Příručku řízení údržby provozovatele.
Systém jakosti (Quality system)
Organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci managementu jakosti (ČSN EN ISO 9000).
Systém pro přistání GBAS (GBAS landing system)
Systém pro přiblížení a přistání využívající družicovou navigaci GNSS, rozšířený o systém s pozemním rozšířením (GBAS), jakožto primární navigační vedení.
Systém pro zlepšení viditelnosti (Enhanced Vision Systém - EVS)
Systém zobrazující elektronicky obrazy vnější scény v reálném čase prostřednictvím zobrazovacích snímačů.
Systém předávání údajů o cestujících (Advance Passenger Information (API) System)
Elektronický komunikační systém, jehož prostřednictvím je zabezpečován přenos údajů o cestujících orgánům hraniční kontroly před příletem nebo odletem.
Systém řízení bezpečnosti - SMS (Safety management system)
Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady a postupy.
Systém řízení rizik spojených s únavou (FRMS) (Fatigue risk management system)
Na údajích založené prostředky průběžného sledování a řízení bezpečnostních rizik spojených s únavou na základě vědeckých principů a znalostí stejně jako provozních zkušeností, které směřují k zajištění toho, že příslušný personál vykonává své úkoly s odpovídající úrovní bdělosti.
Systém uspořádání letového provozu (Air Traffic Management System)
Systém, který zajišťuje ATM prostřednictvím integrace a výsledné spolupráce osob, informací, technologií, zařízení a služeb, za podpory leteckých, pozemních a/nebo satelitních komunikačních, navigačních a přehledových prostředků.
Systém významný pro EDTO (EDTO - significant system)
Systém letounu, jehož selhání nebo degradace by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost související s letem EDTO nebo jehož nepřetržité fungování je zvláště důležité pro bezpečný let a přistání během letu na náhradní letiště při provozu EDTO.
Systémová chyba výškoměru (Altimetry system error - ASE)
Rozdíl mezi nadmořskou výškou udávanou výškoměrem za předpokladu správného baro-metrického nastavení výškoměru, a tlakovou nadmořskou výškou odpovídající ustálenému vnějšímu atmosférickému tlaku.
Špalkové časy
viz Block time
Taxiway, TWY (pojezdová dráha)
pás na letištní ploše určený ke spojení jednotlivých částí (dráhy s odbavovací plochou, částí odbavovací plochy, apod.) letiště.
Technické instrukce (Technical instructions)
Dokument Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) schválený a pravidelně uveřejňovaný v souladu s postupem stanoveným Radou ICAO.
Technické přistání
přistání (mezipřistání) z důvodů čerpání paliva nebo jiných provozních (nikoli obchodních) důvodů.
Telekomunikace (RR 1.3) (Telecommunication)
Jakýkoliv přenos, vysílání nebo příjem značek, signálů, písemností, obrazů, zvuků nebo zpráv všeho druhu po vedení, rádiem, opticky nebo jinými elektromagnetickými soustavami.
Téměř paralelní dráhy (Near-parallel runways)
Neprotínající se dráhy, jejichž prodloužené osy se sbíhají/rozbíhají v úhlu 15 stupňů nebo menším.
Terén (Terrain)
Zemský povrch obsahující přirozeně se vyskytující vzhledy jevů jako jsou hory, kopce, horské hřebeny, údolí, masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu s výjimkou překážek. Poznámka: V praxi, podle použité metody sběru dat, terén představuje spojitý povrch holé Země, povrch vegetačního pokryvu nebo něco mezi těmito vrstvami, označované také jako "první vnímaný povrch".
Terminal Aerodrome Forecast, TAF
kódovaná informace o předpovídané meteo situaci na daném letišti. TAF je vydáván v pravidelných intervalech a obsahuje zejména čas publikace, interval platnosti, směr a rychlost větru, dohlednost, význačné jevy, výšku oblačnosti, teplotu a tlak včetně všech změn, které jsou v období jeho platnosti očekávány. Jedná se o velice důležitou informaci pro plánování letů.
Terminálový cestující (terminal passenger)
cestující začínající nebo končící cestu na daném letišti nebo cestující transferový (viz Transferový cestující).
Těžké zranění (Serious injury)
Zranění, které trpěla osoba při letecké nehodě a které: a) vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin, započatou do 7 dnů od vzniku zranění; nebo b) mělo za následek zlomeninu jakékoli kosti (s výjimkou jednoduchých zlomenin prstů na ruce, na noze nebo zlomení nosu); nebo c) způsobilo tržnou ránu mající za následek silné krvácení, poškození nervů, svalů nebo šlach; nebo d) způsobilo vnitřní zranění některého orgánu; nebozpůsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně, nebo jakékoliv popáleniny zahrnující více než 5 % povrchu těla; nebo e) způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním látkám nebo nebezpečné radiaci.
Through check-in
odbavení cestujícího a jeho zavazadel z místa prvního nástupu do letadla až do jeho konečné destinace včetně přestupů.
Tištěná spojení (Printed communications)
Spojení, při kterém se na koncové stanici okruhu automaticky pořizuje trvalý tištěný záznam všech zpráv, které takovým okruhem procházejí.
Tlaková nadmořská výška (Pressure-altitude)
Atmosférický tlak vyjádřený nadmořskou výškou, která odpovídá tomuto tlaku ve standardní atmosféře.
TMA
viz Koncová řízená oblast
Tower, TWR
označení pro letištní řídící věž, odkud je řízen pohyb letadel v prostoru letiště. TWR předává odlétající a přebírá přistávající letadla službě/od služby APP.
Track
Průmět dráhy letu na povrch Země, který má kromě geografické polohy (zeměpisná šířka/délka) ještě další atributy jako je vektor rychlosti (velikost a azimut) a výšku letu (FL).
Traffic rights
viz Přepravní práva
Transfer
přestup cestujících mezi dvěma návaznými linkami (interline nebo online).
Transferovaný náklad a pošta (Transfer cargo and mail)
Náklad a pošta odlétající letadlem jiným, než kterým přiletěly.
Transferový cestující (transfer passenger)
cestující, který na daném letišti přestupuje z jednoho letu na jiný let stejného či jiného leteckého dopravce (čísla letu jsou rozdílná). Do statistik letišť se počítá dvakrát - jako přilétající a následně jako odlétající.
Tranzit
čekání na pokračování v letu stejnou linkou (stejným číslem linky) při mezipřistání, slangově též označení tranzitního prostoru letišť.
Tranzitní cestující (též cestující v režimu přímého tranzitu, direct transit passenger)
cestující letu, který na daném letišti mezipřistává (z obchodních či technických důvodů - např. plnění paliva) a pokračuje pod stejným číslem letu dále. Do statistik letišť se počítá jednou.
Trať
Křivka sestávající z množiny významných traťových bodů, přes které je daný let veden.
Trať ATS (ATS route)
Stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu pro potřeby poskytování letových provozních služeb. Poznámka 1: Výraz "trať ATS" zahrnuje letovou cestu, poradní trať v řízeném nebo neřízeném prostoru, příletovou nebo odletovou trať apod. Poznámka 2: ATS trať je specifikace trati, která zahrnuje označení ATS tratě, trať k nebo od význačných bodů (bodů na trati), vzdálenost mezi význačnými body, požadavky na hlášení a nejnižší bezpečnou nadmořskou výšku jak je stanoveno příslušným úřadem ATS.
Trať prostorové navigace (Area navigation route)
Trať ATS, zřízená pro používání letadly, která jsou schopná používat prostorovou navigaci.
Traťový bod (Waypoint)
Specifikovaná zeměpisná poloha, používaná ke stanovení tratě prostorové navigace nebo dráhy letu letadla používajícího prostorovou navigaci.
Traťový bod zatáčky po přeletu (Flyover waypoint)
Traťový bod, ve kterém je zahájena zatáčka za účelem vstupu do dalšího úseku tratě nebo postupu.
Traťový bod zatáčky s předstihem (Fly-by Waypoint)
Traťový bod, který vyžaduje zahájení zatáčky s předstihem, umožňující tangenciálně nalétnout další část tratě nebo postupu.
Traťový úsek (Route segment)
Trať nebo části trati, na které se obvykle létá bez mezipřistání.
Travel Information Manual, TIM
databáze obsahující aktuální a vyčerpávající informace týkající se formalit a dokumentů platných pro vstup osob všech národností do všech zemí světa. Přístup do této databáze je v současné době především prostřednictvím GDS a dalších systémů zajišťujících obchodně-přepravní činnosti.
Trenažér letových postupů (Flight procedures trainer)
znázorňuje prostředí pilotního prostoru a napodobuje odezvy přístrojů, jednoduché ovládací činnosti mechanických, elektrických, elektronických a jiných palubních soustav, letové výkony a vlastnosti letadla určité kategorie.
Trenažér základů letu podle přístrojů (Basic instrument flight trainer)
je vybaven vhodnými přístroji a napodobuje prostředí pilotního prostoru letadla při letu podle přístrojů.
Tropická cyklóna (Tropical cyclone)
Termín používaný pro označení nefrontální cyklóny synoptického měřítka, která vzniká nad tropickými nebo subtropickými oblastmi moří a oceánů, s uspořádanou konvekcí a s výraznou cyklonální cirkulací při zemi.
Tržba
je ekonomická kategorie, která u leteckého dopravce představuje příjem z prodejů přepravních dokladů a je součástí jeho disponibilních finančních prostředků. Více také viz Výnos.
Typ letadla (Aircraft-type of)
Všechna letadla stejné základní konstrukce, včetně všech modifikací, s výjimkou těch modifikací, které mají za následek změny v obsluze nebo změněné letové vlastnosti.
Typ RCP (RCP type)
Označení (label) (např. RCP 240), které vyjadřuje hodnoty přiřazené k parametrům RCP po dobu komunikační transakce, kontinuitu, použitelnost a integritu.
Typ RNP (RNP type)
Hodnota, vyjádřená vzdáleností v námořních mílích od plánované polohy, v jejíž mezi se lety udrží nejméně po 95 procent celkové doby letu. Příklad: RNP 4 vyjadřuje horizontální přesnost navigace plus/minus 7,4 km (4 NM) dosahovanou s pravděpodobností 95 procent.
Typ výrobku (Product type)
Typ výrobku je definován typovou konstrukcí, která byla schválena při vydání Typového osvědčení, Uznání způsobilosti typu nebo Souhlasu s použitím výrobku v civilním letectví.
Typová jednotnost
viz Fleet commonality
Typové osvědčení (Type Certificate)
Dokument vydaný smluvním státem k přesnému vymezení konstrukce typu letadla a k osvědčení, že tato konstrukce splňuje příslušné požadavky letové způsobilosti daného státu.
Typový návrh (Type design)
je soubor dokumentace, která se skládá z: a) výkresů a specifikací, a seznamů těchto výkresů a specifikací, nezbytných k vymezení konfigurace a konstrukčních rysů výrobku, jehož vyhovění použitelným požadavkům je prokazováno, b) informací o materiálech, výrobních postupech a metodách výroby a montáže výrobku nezbytných pro zajištění shody výrobku, c) části "Omezení k letové způsobilosti" Instrukcí pro zachování letové způsobilosti, jak je požadováno příslušným předpisem letové způsobilosti pro danou kategorii letadel, d) jakýchkoli jiných údajů nezbytných k tomu, aby bylo možné určit porovnáním letovou způsobilost pozdějších výrobků téhož typu.
Účinné potlačení sousedního kanálu (Effective adjacent channel rejection)
Potlačení kmitočtu příslušného sousedního kanálu dosažené při všech tolerancích parametrů přijímače.
Údobí nejistoty (Uncertainty phase)
Situace, kdy je nejistota o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě.
Údobí nouze (Emergency phase)
Obecný pojem, znamenající buď údobí nejistoty, údobí pohotovosti nebo údobí tísně.
Údobí pohotovosti (Alert phase)
Situace, kdy je důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě.
Údobí tísně (Distress phase)
Situace, kdy je určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí a že potřebují okamžitou pomoc.
Údržba (Maintenance)
Provádění úkonů potřebných k zajištění zachování letové způsobilosti letadla, zahrnující kteroukoliv z následujících činností nebo jejich kombinaci: generální opravu, prohlídku, výměnu dílů, odstranění závady a provedení modifikace nebo opravy.
Úhel klesání v úseku vizuálního přiblížení (VSDA - Visual segment descent angle)
Úhel mezi MDA v MAPt/DP a referenční výškou heliportu.
Úhel vertikální dráhy (VPA - Vertical path angle)
Úhel publikovaného klesání konečného přiblížení v postupech Baro-VNAV.
Ukazatel směru přistání (Landing direction indicator)
Zařízení vizuálně indikující současný směr právě určený pro přistání a vzlet.
Ukazatel výkonnosti v oblasti bezpečnosti (Safety performance indicator)
Parametr založený na údajích použitý pro sledování a vyhodnocení výkonnosti v oblasti bezpečnosti.
Úleva (Exemption)
Povolení, jiné než schválení, udělené příslušným vnitrostátním úřadem poskytující úlevu od ustanovení technických instrukcí.
Umělé objekty (Culture)
Všechny vzhledy jevů vybudované na povrchu Země člověkem jako jsou města, železnice a průplavy.
UN číslo (UN number)
Čtyřmístné číslo přidělené k identifikaci předmětu nebo látky nebo zvláštní skupiny předmětů nebo látek Výborem expertů OSN pro dopravu nebezpečného zboží a podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek.
Únava (Fatigue)
Fyziologický stav snížené duševní nebo fyzické způsobilosti vykonávat své povinnosti, vyplývající z úbytku spánku nebo delší nespavosti, denní fáze nebo pracovního zatížení (duševní a/nebo tělesné aktivity), který může narušit bdělost členů posádky a jejich schopnosti zajistit bezpečný provoz letadla nebo vykonávat své povinnosti související s bezpečností.
Určování, určovat (Allocation, allocate)
Rozdělení kmitočtů, kódů SSR atd. státu, stanovišti nebo službě. Rozdělení 24bit letadlových adres státu nebo úřadu zápisu společné značky.
Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) (Civil Aviation Authority of the Czech Republic)
Úřad zřízený zákonem č. 49/1997 Sb. k výkonu státní správy ve věcech civilního letectví ČR.
Úsek konečného přiblížení (FAS - Final approach segment)
Takový úsek postupu přiblížení podle přístrojů, ve kterém je dokončeno přivedení letadla do směru přistání a klesání na přistání.
Úsek počátečního přiblížení (Initial approach segment)
Úsek postupu přiblížení podle přístrojů, mezi fixem počátečního přiblížení a fixem středního přiblížení nebo, kde je to použitelné, mezi fixem nebo bodem konečného přiblížení.
Úsek středního přiblížení (Intermediate approach segment)
Ten úsek postupu přiblížení podle přístrojů, který se nachází buď mezi fixem středního přiblížení a fixem nebo bodem konečného přiblížení, nebo mezi koncem postupu Reversal, postupu Racetrack nebo postupu pro navigaci výpočtem, a fixem nebo bodem konečného přiblížení (podle vhodnosti).
Úsek vizuálního manévrování (Manoeuvring-VS)
Vizuální úsek přiblížení PinS zabezpečující ochranu pro následující obraty: A. přiblížení PinS: vizuální manévr z MAPt okolo heliportu nebo místa přistání vedoucí k přistání z jiného směru než přímo z MAPt. B. odlety PinS: vzlet ve směru jiném než přímo na IDF, následovaný vizuálním manévrem s cílem nalétnout přístrojový úsek v IDF.
User Preferred Routing, UPR
způsob plánování trasy letu bez nutnosti využívat předepsané letové cesty. Namísto toho dochází ke spojování jednotlivých bodů nebo souřadnic. Výsledná trasa je tak s ohledem na směr a sílu větru výhodnější. Principu plánování UPR se hojně používá především v oceánských oblastech.
Uspořádání letového provozu (ATM - Air traffic management)
Dynamické, integrované uspořádání letového provozu a vzdušného prostoru (zahrnující letové provozní služby, uspořádání vzdušného prostoru a uspořádání toku letového provozu) - bezpečným, hospodárným a účinným způsobem - prostřednictvím zajištění zařízení a plynulých služeb, ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a zahrnující palubní a pozemní činnosti.
Uspořádání toku letového provozu (ATFM - Air traffic flow management)
Služba zřízená za účelem přispívat k bezpečnému, spořádanému a rychlému toku letového provozu, tím že zajistí, aby byla ATC kapacita využita v maximální možné míře, a aby objem provozu byl srovnatelný s kapacitami vyhlášenými příslušným úřadem ATS.
ÚSTAV
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) - Ústav provádí odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů (dále jen odborné zjišťování příčin).
Uvolnění do provozu (Maintenance release)
Dokument, který obsahuje osvědčení potvrzující, že k němu vztažené práce údržby byly ukončeny uspokojivým způsobem, ve shodě se schválenými údaji a postupy, popsanými v Příručce postupů organizace údržby nebo jiným rovnocenným systémem.
Uznávání platnosti průkazů způsobilosti (Rendering (a licence) valid)
Úřední úkon, provedený ÚCL jako alternativa za vydání vlastního průkazu způsobilosti, kterým se uznává průkaz způsobilosti vydaný kterýmkoliv jiným smluvním státem za rovnocenný vlastnímu průkazu způsobilosti.
Užitečná šířka pásma příjmu (Effective acceptance bandwidth)
Rozsah kmitočtů kolem jmenovitého (přiděleného) kmitočtu, jejichž příjem je zajištěn při všech tolerancích parametrů přijímače.
V2 (Take-off safety speed)
Bezpečná rychlost vzletu.
VÁŽNÝ INCIDENT (SERIOUS INCIDENT)
Incident, jehož okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost letecké nehody (LN), jenž je spojený s provozem letadla a který se, v případě pilotovaného letadla, stal mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, nebo který se, v případě bezpilotního letadla, stal mezi dobou, kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy zastaví na konci tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta. Poznámka 1: Rozdíl mezi leteckou nehodou a vážným incidentem je pouze v následcích.
Vedlejší kmitočet (Secondary frequency)
Radiotelefonní kmitočet přidělený letadlu jako druhá volba pro spojení "letadlo - země" v radiotelefonní síti.
Vegetační pokryv (Canopy)
Holá Země doplněná o výšku vegetace.
Vějířové návěstidlo (Fan marker beacon)
Typ radiomajáku, jehož vyzařovací diagram má tvar vertikálního vějíře.
Vektorování (Vectoring)
Poskytování navigačního vedení letadlům formou učených kurzů, založené na používání přehledového systému ATS.
Velitel letadla (Pilot-in-command)
Pilot určený provozovatelem nebo v případě všeobecného letectví vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu.
Velitel letadla pod dozorem (Pilot-in-command under supervision)
Druhý pilot, vykonávající pod dozorem velitele letadla povinnosti a činnosti velitele letadla v souladu s postupy pro dozor přijatelnými pro orgán vydávající průkazy způsobilosti.
Velký letoun (Large aeroplane)
Letoun s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg.
Vendor
jedná se o souhrnné označení poskytovatelů služeb (letecká společnost, hotel, rent a car společnost atd.) nabízejících své služby prostřednictvím globálních distribučních systémů (GDS).
Very High Frequency Radio, VHF
komunikace šířená pomocí velmi krátkých vln ve spektru 30 až 300 MHz. Je používána zejména nad pevninou a je v současnosti nejrozšířenějším způsobem komunikace v letecké dopravě.
Verze, model (Version, Model)
Konkrétní představitel určitého typu letadla, motoru, vrtule, který je uveden v Příloze k typovému osvědčení.
Veřejný prostor letiště (Landside)
Provozovatelem letiště určená veřejná část letiště, která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné veřejnosti.
VFR let
let za podmínek viditelnosti. Tyto podmínky jsou definované minimální dohledností, výškou základny souvislých mraků a vzdáleností letadla od mraků. Dopravní letadla za podmínek VFR prakticky nelétají. Viz též IFR.
Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA - Time division multiple access)
Schéma vícenásobného přístupu založené na použití časově sdíleného kanálu rádiového kmitočtu (vf) využívající: 1. diskrétní bezprostředně následující časové sloty jako základní sdílený zdroj, 2. řadu provozních protokolů, které dovolí uživateli ve vzájemné interakci s hlavní řídící stanicí zprostředkovat přístup ke kanálu.
Vizuální přiblížení (Visual approach)
Přiblížení za letu podle IFR, při kterém se buď část nebo celý postup přiblížení podle přístrojů nedokončí a přiblížení se provede s vizuální orientací podle terénu.
Vizuální úsek přiblížení na bod v prostoru (PinS) (Point-in-space visual segment)
Úsek postupu PinS pro vrtulníky mezi bodem (MAPt nebo IDF) a heliportem nebo místem přistání.
VKV digitální spoj (VDL-VHF digital link)
Pohyblivá podsíť letecké telekomunikační sítě (ATN), pracující ve VKV kmitočtovém pásmu, určeném pro leteckou pohyblivou službu. VDL může také zajišťovat funkce nesouvisející s ATN, jako např. digitalizace hlasu.
VMC
Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti.
Vnější výstroj (vrtulník) (External equipment / helicopter)
Jakýkoliv přístroj, mechanismus, část, zařízení, příslušenství nebo doplněk, který je připevněn k vrtulníku nebo přesahuje jeho vnější obrys, ale není použit ani není zamýšleno jeho použití k provozování nebo řízení vrtulníku za letu a který není součástí draku nebo motoru.
VOLMET (VOLMET)
Meteorologické informace pro letadlo za letu. Datový spoj-VOLMET (D-VOLMET) (Data link -VOLMET (D-VOLMET). Poskytování aktuálních pravidelných letištních zpráv (METAR) a zvláštních letištních zpráv (SPECI), předpovědí TAF, informací SIGMET, mimořádných hlášení z letadel, na základě kterých nebyla vydána informace SIGMET a kde jsou dostupné, informací AIRMET prostřednictvím datového spoje. VOLMET vysílání (VOLMET broadcast) Poskytování příslušných aktuálních zpráv METAR, SPECI, předpovědí TAF a informací SIGMET prostřednictvím nepřetržitého opakovaného rozhlasového vysílání.
Volný balón bez pilota na palubě (Unmanned free baloon)
Nepoháněné letadlo bez pilota na palubě, lehčí než vzduch, ve volném letu. Poznámka: Volné balóny bez pilota na palubě se klasifikují v souladu se specifikacemi uvedenými v Dodatku 5 a Doplňku R.
Vrstevnice (Contour line)
Čára na plánu nebo mapě nebo nákresu spojující body se stejnou výškou nad mořem.
Vrtulník (Helicopter)
Letadlo těžší než vzduch schopné letu převážně působením aerodynamických sil vznikajících na jednom nebo více poháněných rotorech, jejichž osy jsou v podstatě svislé. Poznámka: Některé státy používají výraz "rotorové letadlo" jako alternativní výraz pro "vrtulník".
Vrtulník 1. třídy výkonnosti (Performance Class 1 helicopter)
Vrtulník o výkonnosti umožňující mu při vysazení motoru přistát v prostoru přerušeného vzletu nebo bezpečně pokračovat v letu do příslušného prostoru přistání.
Vrtulník 2. třídy výkonnosti (Performance Class 2 helicopter)
Vrtulník o výkonnosti umožňující mu při vysazení motoru bezpečně pokračovat v letu, vyjma případu, že k vysazení dojde před definovaným bodem po vzletu nebo za definovaným bodem před přistáním. V těchto případech může být nutné vynucené přistání.
Vrtulník 3. třídy výkonnosti (Performance Class 3 helicopter)
Vrtulník o výkonnosti umožňující mu v případě vysazení motoru v kterémkoliv bodě dráhy letu provést vynucené přistání.
Vs (Stalling speed)
Pádová rychlost.
Vstup (Admission)
Povolení opravňující osobu ke vstupu do Státu udělené příslušným státním úřadem Státu v souladu s právními předpisy.
Vy (Speed for best rate of climb)
Rychlost letu pro nejlepší rychlost stoupání.
Vybavení (Equipment)
Vybavením se rozumí letadlové části a zařízení potenciálně zaměnitelné za letadlové části a zařízení od jiného výrobce.
Vybavení letadla (Aircraft equipment)
Předměty určené pro použití na palubě letadla během letu, včetně vybavení pro poskytnutí první pomoci a nouzového vybavení pro přežití a zásob potravin, ale ne náhradní díly a zásoby.
Vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy (Security equipment)
Zařízení speciální povahy a jeho příslušenství používané samostatně nebo jako součást systému k ochraně civilního letectví před protiprávními činy nebo k jejich odhalení.
Vyčkávací fix (Holding fix)
Zeměpisná poloha, která slouží jako vztažný bod k postupu pro vyčkávání.
Vyčkávací místo dráhy (Runway-holding position)
Stanovené místo určené k ochraně dráhy, překážkové plochy nebo kritického/citlivého ILS/MLS prostoru, ve kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí zastavit a vyčkávat, pokud jim není letištní řídící věží povoleno jinak. Poznámka: V radiotelefonní frazeologii výraz "vyčkávací místo" obvykle označuje vyčkávací místo dráhy.
Vyčkávací místo na komunikaci (Road-holding position)
Vyznačené místo, na kterém mohou mobilní prostředky vyčkávat, je-li to vyžadováno.
Vyčkávací plocha (Holding bay)
Vymezená plocha, kde mohou být letadla zdržena nebo předjeta za účelem usnadnění efektivního pozemního pohybu letadel.
Vyčkávací postup (Holding procedure)
Předem stanovený manévr, který udržuje letadlo v určeném vzdušném prostoru po dobu, kdy očekává další povolení.
Vyhlášené délky (Declared distances)
a) Použitelná délka rozjezdu (TORA) - délka RWY, která je vyhlášená za použitelnou a vhodnou pro rozjezd letounu při vzletu. b) Použitelná délka vzletu (TODA) - použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, pokud je zřízeno. c) Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA) - použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena. d) Použitelná délka přistání (LDA) - délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letounu.
Vyhoštění osoby (Removal of a person)
Postup státních úřadů, v souladu s jeho zákony, nařizující dané osobě opustit Stát.
Vyhošťovaná osoba (Deportee)
Osoba, která vstoupila na území Státu legálně nebo nelegálně a které bylo později oprávněnými úřady nařízeno tento Stát opustit.
Vyhrazený bezpečnostní prostor (Security Restricted Area)
Provozovatelem určená část neveřejného prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Taková oblast za běžných podmínek zahrnuje, mezi jiným, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem detekční kontroly a letadlem, rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, poštovní střediska, přípravny cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby, zajišťující úklid letadel.
Výjimka (Exception)
Ustanovení tohoto předpisu, která vyjímají určité položky nebezpečného zboží z požadavků jinak vyžadovaných.
Výkonnost směrového majáku s vertikálním vedením (LPV - Localizer performance with vertical guidance)
Označení řádku minim na přibližovacích mapách pro přiblížení s výkonností APV-I nebo APV-II.
Výkonnost v oblasti bezpečnosti (Safety performance)
Dosažené výsledky státu nebo poskytovatele služeb dle definovaných cílů bezpečnosti a ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti.
Vyložení letadla (Unlading)
Vyjmutí nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob z letadla po přistání.
Výnos
je ekonomická kategorie, která se u leteckého dopravce liší od tržeb vlivem časových a hodnotových rozdílů. Zjednodušeně představuje finanční příjem ze skutečně proletěných přepravních dokladů. Realizací přepravy se tedy tržby za prodej přepravních dokladů mění na výnosy dopravce (časové rozlišení mezi prodejem a proletem přepravního dokladu). Rozdíl mezi tržbami a výnosy je často také hodnotový v tom smyslu, že určitou část cesty prodanou na dané doklady může ve skutečnosti realizovat jiný dopravce, kterému je část tržeb následně odvedena.
Výrobek třídy I (Class I product)
Tato třída výrobků zahrnuje letadlo, motor a vrtuli, jejichž způsobilost byla typově osvědčena na základě průkazu splnění požadavků schválené předpisové základny a pro něž byla vydána příslušná Typová osvědčení včetně příloh.
Výrobek třídy II (Class II product)
Tato třída zahrnuje hlavní celky výrobků třídy I., tj. křídla, trupy, ocasní plochy, přistávací zařízení, přenosy výkonu, řízení letadla, pomocnou energetickou jednotku, atd., jejichž porucha by ohrozila bezpečnost výrobků I. třídy. Dále sem patří výrobky letadlové techniky, na něž se vztahují požadavky schválené předpisové základny, a výrobky vyrobené podle schváleného typu výrobcem oprávněným nebo uznaným ÚCL.
Výrobek třídy III (Class III product)
Výrobek, který nepatří do třídy I ani II, ale který musí být vyroben podle norem stanovených nebo schválených ÚCL, např. LPH, materiály pro nosnou konstrukci letadla, elektronické součástky.
Výrobní dokumentace (Production documentation)
Výrobní dokumentace zahrnuje výrobní výkresy, rozpisky, technologické podklady (postupy, návodky, předpisy atd.), výrobní záznamy a jakékoliv další podklady nezbytné k tomu, aby výrobek byl vyroben shodně se schváleným typem, definovaným typovou konstrukcí.
Vysílání naslepo (Blind transmission)
Vysílání z jedné stanice do druhé za okolností, kdy obousměrné spojení nelze navázat, avšak předpokládá se, že volaná stanice může vysílání přijímat.
Výstražný maják (Hazard beacon)
Letecký světelný maják užívaný k vyznačení nebezpečí pro letecký provoz.
Výstup (Disembarkation)
Opuštění letadla po přistání s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří pokračují v přímém letu tím samým letadlem do dalšího bodu přistání.
Výška (Height)
Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny.
Výška letiště nad mořem (Aerodrome elevation)
Výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem.
Výška nad povrchem (HAS
Height above surface) - Výškový rozdíl mezi OCA a nadmořskou výškou nejvyššího terénu, vodní plochy nebo překážky v okruhu 1,5 km (0,8 NM) od MAPt při postupu PinS "pokračujte podle VFR".
Výška rozhodnutí, DH (Decision Height)
výška při přiblížení podle přístrojů, ve které musí být zahájen postup nezdařeného přiblížení, nebylo-li dosaženo požadovaného vizuálního kontaktu pro pokračování v přiblížení.
Výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy (Ceiling)
Výška základny nejnižší vrstvy oblačnosti nad zemí nebo nad vodou pod 6 000 m (20 000 ft), pokrývající více než polovinu oblohy.
Výšková mapa (Upper-air chart)
Meteorologická mapa určité hladiny nebo vrstvy v atmosféře.
Vyvýšený heliport (Elevated heliport)
Heliport umístěný na vyvýšené konstrukci nad zemí.
Význačný (Significant)
V souvislosti se zdravotními ustanoveními v Hlavě 6, význačný znamená určitý stupeň nebo povahu poruchy, které pravděpodobně ohrozí bezpečnost letu.
Význačný bod (Significant point)
Stanovené zeměpisné místo, používané k vyznačení tratě ATS nebo dráhy letu letadla a pro jiné navigační účely a účely ATS. Poznámka: Existují tři kategorie význačných bodů: pozemní navigační prostředek, průsečík a traťový bod. V kontextu této definice je průsečík význačný bod vyjádřený radiálem, směrníky a/nebo vzdálenostmi od pozemních navigačních prostředků.
Vzdálenost ITP (ITP distance)
Vzdálenost mezi letadlem ITP a referenčním letadlem definovaná a) pro letadla na stejné trati rozdílem jejich vzdáleností k vypočtenému společnému bodu průmětu jejich tratí; nebo b) pro letadla na souběžných tratích vzdáleností měřenou podél tratě jednoho z letadel, použitím jeho vypočítané polohy a bodu na úrovni vypočítané polohy druhého letadla. Poznámka: Výraz referenční letadlo se vztahuje na jedno nebo dvě letadla využívající data ADS-B, která splňují kritéria ITP popsané v ust. 5.4.2.7 tohoto předpisu a která jsou indikována službě ATC letadlem ITP jako součást jeho žádosti o ITP povolení.
Vzdálenost traťového bodu (WD) (Waypoint distance)
Vzdálenost na WGS elipsoidu od definovaného traťového bodu k RNAV přijímači letadla.
Vzducholoď (Airship)
Letadlo s pohonem lehčí než vzduch.
Vzdušné prostory letových provozních služeb (Air traffic services airspaces)
Abecedně označené vzdušné prostory stanovených rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité druhy letů a pro které jsou vymezeny letové provozní služby a pravidla provozu. Poznámka: Vzdušné prostory ATS se klasifikují jako třídy A až G, jak je uvedeno v Předpisu L 11, Doplňku 4.
Vzhled jevu (Feature)
Abstrakce jevů reálného světa (ČSN ISO 19101).
Vzletová plocha (Take-off surface)
Část plochy letiště, kterou úřad, pod jehož jurisdikci letiště spadá, prohlásil za způsobilou pro normální rozjezd při vzletu letadla v daném směru na zemi nebo na vodě.
Vztažný bod heliportu (HRP - Heliport reference point)
Stanovená poloha heliportu nebo místa přistání.
Vztažný bod letiště (Aerodrome reference point)
Stanovená zeměpisná poloha letiště.
Vztažný bod pro přiblížení na bod v prostoru (PRP - Point-in-Space Reference Point)
Vztažný bod pro přiblížení na bod v prostoru, určený zeměpisnou šířkou a délkou MAPt.
Yield
jedná se o podíl výnosů a realizovaných přepravních výkonů. Přepravní výkony se obvykle vyjadřují v osobokilometrech nebo v tunokilometrech. Spolu s load faktorem a parametrem RASK patří k nejsledovanějším ukazatelům efektivnosti leteckých dopravců.
Yield management
starší a v podstatě již překonané označení pro Revenue management.
Z návěstidlo (Z marker beacon)
Typ radiomajáku, jehož vyzařovací diagram má tvar vertikálního kužele.
Zábleskové návěstidlo (Capacitor discharge light)
Lampa, v níž jsou záblesky vysoké svítivosti extrémně krátkého trvání vyvolány výbojem elektřiny o vysokém napětí v trubici naplněné plynem.
Zahájení cesty (Commencement of journey)
Bod, ve kterém osoba zahájila svojí cestu, bez ohledu na jakékoliv letiště, ve kterém přeruší cestu v rámci přímého tranzitu, průletu nebo navazujícího letu, pokud neopustí tranzitní prostor daného letiště.
Zachování letové způsobilosti (Continuing airworthiness)
Soubor postupů, jejichž prostřednictvím letadlo, motor, vrtule nebo součást vyhovuje platným požadavkům letové způsobilosti a zůstává ve stavu pro bezpečný provoz po celou dobu své provozní životnosti.
Záchrana (Rescue)
Činnost směřující k záchraně osob v tísni, poskytnutí první pomoci nebo jiných potřeb a k jejich převezení na bezpečné místo.
Záchranná jednotka (Rescue unit)
Jednotka tvořená vycvičeným personálem a vybavená vhodnou výstrojí pro rychlé provádění pátrání a záchrany.
Záchranné koordinační středisko (RCC
Rescue co-ordination centre) - Stanoviště odpovědné za zajištění účinné organizace pátrací a záchranné služby a za koordinaci vedení pátracích a záchranných akcí v oblasti pátrání a záchrany.
Záchranné lety (Relief flights)
Lety prováděné pro humanitární účely, které přepravují ošetřující personál, zásoby pro účely pomoci jako např. potraviny, oblečení, přístřešky, léky a další materiál, během nebo po nouzové situaci a/nebo katastrofě a/nebo pro použití k evakuaci osob z místa, kde je jejich život nebo zdraví touto nouzovou situací a/nebo katastrofou ohrožen, do bezpečného místa toho samého Státu nebo Státu, který je ochoten takové osoby přijmout.
Záchranný polohový maják nehody (ELT(S)) (Survival ELT)
ELT, který lze vyjmout z letadla, uložený tak, aby usnadňoval použití v případě nouze a ruční uvedení do činnosti osobami, které přežily nehodu.
Zakázaný prostor (Prohibited area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány.
Základní radionavigační služba (Essential radio navigation service)
Radionavigační služba, jejíž narušení má významný vliv na provoz v rámci dotčeného vzdušného prostoru nebo letiště.
Základní seznam minimálního vybavení (MMEL) (Master minimum equipment list)
Seznam zpracovaný pro konkrétní typ letadla organizací odpovědnou za typový návrh a schválený leteckým úřadem státu projekce, obsahující položky, z nichž jedna nebo více smí být na začátku letu mimo provoz. Tento seznam může být spojován se zvláštními provozními podmínkami, omezeními nebo postupy.
Základní zatáčka (Base turn)
Zatáčka prováděná letadlem při počátečním přiblížení mezi koncem odletové tratě a začátkem tratě středního nebo konečného přiblížení. Tratě nejsou protisměrné. Poznámka: Základní zatáčky mohou být označovány jako prováděné buď v horizontálním letu nebo v klesání, podle okolností každého jednotlivého postupu.
Zápočet (Credit)
Uznávání alternativních způsobů nebo předchozích kvalifikací.
Zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map (Electronic aeronautical chart display)
Elektronické zařízení zobrazující požadované informace, pomocí kterého jsou letové posádky schopny provádět vhodným a časově nenáročným způsobem plánování tratě, monitorování tratě a navigaci.
Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření (De/anti
icing facility) - Zařízení, které umožňuje očistit plochy letounu od námrazy, ledu nebo sněhu a/nebo provést ošetření očištěných ploch letounu proti tvorbě námrazy nebo ledu a hromadění sněhu nebo rozbředlého sněhu na omezenou dobu. Poznámka: Další informace jsou uvedeny v dokumentu ICAO Manual on Aircraft Ground De/Anti-icing Operation (Doc 9640).
Zařízení pro pátrání a záchranu (Search and rescue facility)
Jakýkoliv mobilní zdroj, včetně určených pátracích a záchranných jednotek, používaný pro provádění pátracích a záchranných činností.
Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (Flight simulation training device)
Kterýkoliv ze tří uvedených druhů zařízení, na němž lze na zemi simulovat podmínky letu. Letový simulátor (Flight simulator), který věrně znázorňuje pilotní prostor určitého typu letadla tím, že realisticky napodobuje indikace a ovládací činnosti mechanických, elektrických, elektronických a jiných palubních soustav, obvyklé prostředí členů letové posádky, letové výkony a vlastnosti daného typu letadla. Trenažér letových postupů (Flight procedures trainer), který znázorňuje prostředí pilotního prostoru a napodobuje odezvy přístrojů, jednoduché ovládací činnosti mechanických, elektrických, elektronických a jiných palubních soustav, letové výkony a vlastnosti letadla určité kategorie. Trenažér základů letu podle přístrojů (Basic instrument flight trainer), který je vybaven vhodnými přístroji a napodobuje prostředí pilotního prostoru letadla při letu podle přístrojů.
Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (Flight simulation training device)
Kterýkoliv ze tří uvedených druhů, na němž lze na zemi simulovat podmínky letu.
Zásady lidských činitelů (Human factors - principles)
Zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci,osvědčování, výcvik, provoz a údržbu, a které se snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními systémovými složkami správným zvážením lidské výkonnosti.
Zásilka (Consignment)
Jeden nebo více balíků nebezpečného zboží přijatých provozovatelem od jednoho odesílatele v určitou chvíli a na jednom určitém místě, které bylo najednou potvrzeno při jednom přijetí a jež má být dopraveno jedinému odběrateli na jednu určitou adresu.
Zásoby (Stores (Supplies))
a) Zásoby pro spotřebu; a b) zásoby k odnesení:Ad a) Zásoby pro spotřebu - Prodané nebo neprodané zboží určené pro spotřebu cestujícími a posádkou na palubě letadla, a zboží nezbytné pro provoz a údržbu letadla, včetně paliva a maziv. Ad b) Zásoby k odnesení - Zboží pro prodej cestujícím a posádce letadla s úmyslem jeho odnesení.
Zásoby potravin (Commissary supplies)
Položky pro jednorázové nebo vícenásobné použití, které provozovatel letadla používá pro zajištění služeb během letů, zejména občerstvení a pohodlí cestujících.
Zavazadla (Baggage)
Osobní majetek cestujících nebo posádky přepravovaný letadlem dle dohody s provozovatelem.
Závislá paralelní přiblížení (Dependent parallel approaches)
Současná přiblížení na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách, kde jsou předepsána minima radarových rozstupů mezi letadly na sousedních prodloužených osách drah.
Změna Typového návrhu (Type Design Change)
Změna oproti stavu, ve kterém Typový návrh získal Typové osvědčení
ZMOCNĚNEC
Osoba, kterou Ústav může na základě dohody s leteckým dopravcem nebo provozovatelem nebo provozovatelem leteckých prací nebo provozovatelem letiště nebo poskytovatelem letových provozních služeb nebo služeb při odbavovacím procesu na letišti pověřit interním analyzováním příčin organizace, pokud splňuje podmínky odborné způsobilosti k této činnosti.
Značení (Marking)
Symboly nebo skupiny symbolů vyznačené na povrchu pohybové plochy za účelem poskytování leteckých informací.
Značka (Marker)
Předmět umístěný nad úrovní země pro vyznačení překážky nebo vymezení hranice.
Znak (Sign)
a) Znak s fixní zprávou - znak zobrazující jen jednu zprávu. b) Znak s měnící se zprávou - znak, který umožňuje zobrazit několik předem stanovených zpráv nebo když je to vhodné žádnou zprávu.
Známý odesilatel (Known consignor)
Odesilatel, který je původcem vlastního nákladu nebo pošty a jehož postupy dostatečným způsobem splňují společná pravidla a standardy ochrany před protiprávními činy a dovolují mu tak přepravovat náklad nebo poštu v jakémkoliv letadle
ZPLNOMOCNĚNÝ PŘEDSTAVITEL (ACCREDITED REPRESENTATIVE)
Osoba pověřená na základě její kvalifikace Smluvním státem (v ČR Ústavem) za účelem účasti na odborném zjišťování příčin, které provádí stát, na jehož území k nehodě došlo. Pokud byl ve Smluvním státě zřízen úřad, který je pověřen odborným zjišťováním příčin, pověřený zplnomocněný představitel by měl být za běžných okolností z tohoto úřadu.
Zpoždění při přenosu (Transit delay)
V systémech paketového přenosu dat celková doba od okamžiku podání žádosti o přenos vytvořeného paketu do okamžiku indikace na přijímací koncové stanici, potvrzující, že odpovídající paket byl přijat a může být využit nebo odeslán dále.
Zpracování údajů (Data processing)
Systematická posloupnost úkonů prováděných s údaji. Poznámka: Příklady úkonů jsou slučování, třídění, výpočet nebo každá jiná transformace nebo nové uspořádání s cílem extrahovat nebo revidovat nebo změnit vyjádřené informace.
Zvládání hrozeb (Threat management)
Proces odhalování a nápravy hrozeb pomocí protiopatření, která sníží nebo odstraní následky hrozeb a sníží pravděpodobnost výskytu dalších hrozeb nebo pro letadlo nežádoucích stavů.
Zvláštní let VFR (Special VFR flight)
Let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC.
Zvlnění geoidu (Geoid undulation)
Vzdálenost geoidu nad (pozitivní) nebo pod (negativní) matematickým referenčním elipsoidem. Poznámka: V případě Světového geodetického systému - 1984 (WGS 84) rozdíl mezi elipsoidickou výškou (elipsoid WGS 84) a ortometrickou výškou reprezentuje zvlnění geoidu
Žárupevný (Fireproof)
Schopnost odolávat teplu přiváděnému plamenem po dobu 15 minut. Poznámka: Vlastnosti přijatelného plamene je možné nalézt v ISO 2685.
Žáruvzdorný (Fire resistant)
Schopnost odolávat teplu přiváděnému plamenem po dobu 5 minut. Poznámka: Vlastnosti přijatelného plamene je možné nalézt v ISO 2685.
Flying Revue > Pro piloty > Slovník leteckých pojmů
.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 27.02.1920 se stalo...
27.02.1920
Major Rudolf Schroeder vystoupal s letounem Packard-Le Peré LUSAC-11 patřícím USAAC a vybaveným jedním z prvních kompresorů do tehdy rekordní výšky 10 099 m (33 113 stop).
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345