Pilotování při onemocnění

Pilotování při onemocnění

Máte v plánu zítra pilotovat a padla na vás viróza? Dostal(a) jste se pod psychický tlak? Trpíte dlouhodobě nějakou nemocí? Můžete za těchto okolností usednout za řízení vašeho letadla? Náš stručný průvodce vám pomůže se zorientovat. Pozor! Záměr pilotovat letadlo může vyhodnotit pouze lékař!

 

 

Kódy provozního omezení 

Kódy, se kterými se můžete při udělení OZZ setkat: 

TML Časové omezení

Doba platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti je omezena na dobu, uvedenou na osvědčení zdravotní způsobilosti. Doba platnosti počíná datem lékařské prohlídky. Jakýkoliv zůstatek z předchozího osvědčení zdravotní způsobilosti pozbývá platnosti. Piloti (pilotky) by se sami(-y) měli(-y) dostavit k nové prohlídce podle doporučení a měli(-y) by se řídit doporučeními lékaře.

VDL Nosit korekční čočky a mít při sobě náhradní brýle

Korekce poruchy vidění do dálky: v případě výkonu práv udělených průkazem způsobilosti by pilot měl nosit brýle nebo kontaktní čočky upravující dalekozrakost, které zkontroloval a schválil AME. Kontaktní čočky neschválené AME nelze používat. Při nošení kontaktních čoček je třeba mít u sebe náhradní brýle, schválené AME. 

VML Nosit multifokální brýle a mít při sobě náhradní brýle

Korekce poruchy vidění do dálky, na střední vzdálenost a do blízka: při výkonu práv udělených průkazem způsobilosti by pilot měl nosit brýle upravující dalekozrakost, vidění na střední vzdálenost a krátkozrakost, zkontrolované a schválené AME. Kontaktní čočky nebo brýle s plnou obroučkou, pokud korigují pouze vidění do blízka, nesmí být nošeny. 

VNL Mít po ruce korekční brýle a mít při sobě náhradní brýle

Korekce poruchy vidění do blízka: v případě výkonu práv udělených průkazem způsobilosti by pilot měl mít po ruce brýle upravující krátkozrakost, zkontrolované a schválené AME. Kontaktní čočky nebo brýle s plnou obroučkou, pokud korigují pouze vidění do blízka, nesmí být nošeny. 

VCL Platné pouze ve dne

Omezení dovoluje soukromému pilotovi s různým stupněm poruchy barevného vidění vykonávat práva udělená jeho průkazem způsobilosti pouze ve dne. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy. 

OML Platné pouze jako, nebo s kvalifikovaným druhým pilotem

Vztahuje se na členy posádky, kteří nevyhoví lékařským požadavkům pro činnost v jednopilotní posádce, ale jsou způsobilí pro vícepilotní provoz. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. 

OCL Platné pouze jako druhý pilot

Toto omezení je dalším rozšířením omezení OML a použije se v případě určitých dobře definovaných zdravotních důvodů, kdy pilot je posouzen jako způsobilý bezpečně vykonávat činnost druhého pilota, ale ne jako velitel. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. 

OPL Platné pouze bez cestujících

O tomto omezení lze uvažovat, jestliže svalově-kosterní problém nebo nějaké jiné zdravotní postižení pilota může znamenat zvýšený prvek rizika pro bezpečnost letu, který může být přijatelný pro pilota, ale který je nepřijatelný pro dopravu cestujících. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL. 

OSL Platné pouze s bezpečnostním pilotem a v letadle s dvojím řízením

Bezpečnostní pilot je kvalifikovaný jako PIC pro třídu/typ letadla a má kvalifikaci pro dané letové podmínky. Sedí na kontrolním sedadle, je informován o typu (typech) případného zdravotního selhání, které může postihnout pilota, jehož osvědčení zdravotní způsobilosti bylo vydáno s omezením a je připraven během letu převzít řízení letadla. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL. 

OAL Omezeno na uvedený typ letadla

Toto omezení se může použít u pilota, který má končetinový defekt nebo nějaký jiný anatomický problém, u nějž lékařská letová zkouška nebo zkouška na simulátoru prokázala, že je přijatelný, ale vyžaduje omezení na specifický typ letadla.

SIC Zvláštní pravidelná(-é) lékařská(-é) prohlídka(-y) – kontaktovat úřad vydávající průkazy způsobilosti

Toto omezení vyžaduje, aby AME kontaktoval úřad vydávající průkazy způsobilosti před začátkem obnovy nebo prodloužením platnosti lékařského posudku. Zpravidla se bude jednat o anamnestické údaje, jimiž se bude AME řídit a které bude brát v úvahu při posuzování. 

RXO Prohlídky oftalmologem specialistou

Prohlídky oftalmologem specialistou jsou vyžadovány z vážných důvodů. Omezení může být uloženo AME, ale mělo by být zrušeno pouze úřadem vydávajícím průkazy způsobilosti.  

Omezení u palubních průvodčí

Při posuzování, zda držitel osvědčení palubních průvodčích může být schopen vykonávat povinnosti palubního průvodčího bezpečně při jednom nebo více omezeních: 

MCL      omezení pracovat pouze v provozu s více palubními průvodčími

OAL       omezení na specifický(-é) typ(-y) letadla  nebo na specifický typ provozu (OOL)

TML      požadavek absolvovat příští leteckolékařskou prohlídku a/nebo posouzení dříve, než bylo stanoveno v MED.C.005(b)

SIC         požadavek absolvovat zvláštní pravidelnou(-é) lékařskou(-é) prohlídku(-y)

CVL       požadavek na zrakovou korekci, nebo pouze s pomocí kontaktních čoček (CCL)

HAL       požadavek používat sluchové pomůcky 

SSL        zvláštní omezení, jak stanoveno 

 

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví. Poslední aktualizace 25. 4. 2017.


logo_fr_transp.jpg

 

 

Gravidita (těhotenství)

Popis: Gravidita pochopitelně není nemoc, leč významně zasahuje do organismu ženy. K tomu se přidává odpovědnost za započatý život.

Pilotování: možné s omezením (viz níže)

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelný pro pilotování je za normálních okolností průběhu těhotenství stav do 26. týdne gravidity, pokud ošetřující lékař nestanoví jinak.

 - neakceptovatelný pro pilotování je stav od 26. týdne gravidity do úplného zotavení po ukončení těhotenství

 - medikace: - 

 - CPL: do 26. týdne gravidity s omezením OML

 - PPL: není stanoveno

 - nutné: gynekologické vyšetření s uspokojivým výsledkem každý 1 měsíc

 - omezení: OML

Rizika pro pilotování s danou nemocí: křečovité bolesti, krvácení, točení hlavy, závratě, zvýšený TK, nevolnost, zvracení 

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Obezita

Popis:  Podstatou obezity je nadměrné množství tukové tkáně. Diagnostika nadváhy a obezity je založena na relativní hmotnosti, vyjádřené indexem tělesné hmotnosti BMI a obvodem pasu. 

Pilotování: možné za určitých podmínek

Podmínky, při jejichž splnění lze pilotovat:

- Akceptovatelný pro pilotování je stav, kdy BMI nedosahuje hodnoty 35 (BMI<35).

- Neakceptovatelná je dekompenzace či nedostatečná stabilizace stavu, který by mohl narušit bezpečnost letu. 

Podmínky a opatření:

 - CPL: při BMI ≥ 35 je vhodné provedení kardiovaskulárního přezkoumání

 - PPL: není stanoveno

 - omezení: není stanoveno

Rizika pro pilotování s danou nemocí: vyšší riziko dekompenzace zdravotního stavu.

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Cukrovka (Diabetes mellitus)

Popis: Diabetes mellitus je komplexní metabolická porucha, při níž organismus není schopen zpracovávat glukózu jako za fyziologických podmínek v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu a současné periferní inzulinové rezistence.

Pilotování: možné s omezením (viz níže)

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - neakceptovatelný pro pilotování je diaetes mellitus I.typu, terapie inzulínem, sulfonylureou

 - akceptovatelný pro pilotování je stabilizovaný stav, glykémie ˂ 7 mmol/l, HbA1c ˂ 43 % 

 - medikace nesmí vyvolávat hypoglykémii – metformin, inkretiny, glifloziny, thiazolidindiony, acarbóza, DPP-4 inhibitory, GLP-1 agonisté. Pravidelné kontroly po 6 měsících!

 - CPL: posouzení se podstoupí ÚCL

 - PPL: posouzení se konzultuje s ÚCL

 - omezení: OML

Rizika pro pilotování s danou nemocí: vznik hypoglykémie

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Dyslipidémie (zvýšený cholesterol)

Popis:  Dyslipidemie neboli zvýšený cholesterol v krvi je nemoc, která tzv. „nebolí“, ale může být příčinou infarktu myokardu, aterosklerózy (zužování cév), cévní mozkové příhody nebo nedokrevnosti dolních končetin. Nadměrné množství cholesterolu se ukládá do cévních stěn, které se tím tak zužují a stávají méně pružné, což vede k nedostatečnému zásobování orgánů krví. 

Pilotování: možné za určitých podmínek

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelné pro pilotování v případě, že výpočet rizika metodou SCORE ˂5 %

 - neakceptovatelné pro pilotování: v případě, že výpočet rizika metodou SCORE >5 %

 - nutné: vyšetření lipidů v séru při indikaci, komplexní zhodnocení rizikových faktorů aterosklerózy a složek metabolického syndromu. Při vyšším riziku medikace hypolipodemiky. 

 - CPL: krevní náběry při vstupním vyšetření a ve 40 letech

 - PPL: není stanoveno

 - omezení: není stanoveno

Rizika pro pilotování s danou nemocí: infarkt myokardu, mozková příhoda

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Hemofilie

Popis: Hemofilie je onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve. Podstatou choroby je buď žádná nebo nedostatečná tvorba koagulačních faktorů.Projevy nemoci: spontánní krvácení (př. epistaxe), krvácení po drobných traumatech, krvácení do kloubů, krvácení do GIT (projev melény), URO (hematurie). Krvácení většinou po kompresi (stlačení) neustává. 

Pilotování: možné s omezením (viz níže)

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelné pro pilotování jsou stavy bez epizod závažného krvácení

 - neakceptovatelné pro pilotování jsou stavy s poruchou srážlivosti krve

 - medikace: -

 - CPL: rozhodnutí se postoupí ÚCL

 - PPL: rozhodnoutí se konzultuje s ÚCL

 - omezení: záleží na typu a závažnosti onemocnění

Rizika pro pilotování s danou nemocí: náhlé zhoršení - slabost, únava, spavost 

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Hypertenze (vysoký tlak)

Popis: Při arteriální hypertenzi je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti, za hraniční je považována hodnota 140/90 mmHg. Příznaky jsou například bolest hlavy, závrať, bušení srdce či tlak na hrudi. Onemocnění je ale často bez příznaků. 

 

Pilotování: možné za určitých podmínek

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelný pro pilotování je stav, kdy jsou hodnoty TK setrvale pod 160/95 nebo dojde k jejich snížení pod tyto hodnoty

 - neakceptovatelný pro pilotování je stav kdy je TK nad 160/95, bez medikace či s ní 

 - medikace: schválená medikace nevyvolávající hypotensi – kličková diuretika, inhibitory ACE, sartany, dlouhodobé blokátory Ca kanálů, některé beta-blokátory 

 - CPL: lze

 - PPL: lze

 - omezení: zahájení medikace vyžaduje dočasné pozastavení způsobilosti, do ustálení hodnot TK (cca 2 týdny) 

Rizika pro pilotování s danou nemocí: vznik komplikací – srdeční infarkt, mozková příhoda, akcelerace hypertense atd.

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Hypotenze (nízký tlak)

Popis: Pojem arteriální hypotenze označuje nízký tlak krve v tepnách, tedy pokud systolický tlak klesne pod 100 mmHg a diastolický tlak pod 65 mmHg Náhlý pokles krevního tlaku způsobuje mžitky před očima, rozostřené vidění (příčinou nedostatečného prokrvení), závratě, mdloby, celkovou nevolnost.

Pilotování: možné za určitých podmínek

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelný pro pilotování je stav po 6 měsících bezpříznakového období od 1. synkopy (ztráty vědomí)

 - neakceptovatelný pro pilotování je výskty opakované synkopy (ztráty vědomí) bez varování v anamnéze 

 - medikace: -

 - CPL: omezení OML na 5 let

 - PPL: omezení OSL

 - omezení: viz předchozí bod

Rizika pro pilotování s danou nemocí: náhlá ztráta vědomí

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

Kardiologické vyhodnocení

Popis: U pacientů s kardiologickými obtížemi je nutno stav opakovaně sledovat a v určených intervalech provádět příslušná vyšetření:  

EKG (12. svodové)

 - u 1. třídy při prvním vydání osvědčení, poté každých pět let do věku 30 let, každé dva roky do věku 40 let, každoročně do věku 50 let a poté při všech prohlídkách pro prodloužení platnosti nebo obnovu, 

 - u 2. třídy při první prohlídce po 40. roce a pak každé dva roky po 50. roce

 - při klinické indikaci

Stanovení lipidů v séru (a cholesterolu)

 - u 1. třídy nutné při vstupní prohlídce a při první prohlídce po dosažení věku 40 let

Posouzení kardiovaskulárních rizikových faktorů 

 - při jejich akumulaci v anamnéze (kouření, rodinná anamnéza, poruchy lipidů, hypertenze, cukrovka, odpovídající léčba v rámci sekundární prevence atd.) by mělo následovat vyhodnocení kardiovaskulární soustavy v AeMC, nebo u AME za konzultace s ÚCL

Rozšířené kardiologické posouzení

 - u osvědčení pro 1. třídu se provádí při první prohlídce nad 65 let a následně každé čtyři roky

 - zátěžová elektrokardiografie

Další vyšetření dle charakteru a stádia nemoci:

 - ECHO srdce (dvourozměrné, Doppler)

 - 24. hodinový záznam EKG

 - hodnoty INR při antikoagulační léčbě

 - test na sklopném stole

 - perfusní scan myokardu

 - koronarografie

 - magnetická rezonance srdce

 - neurologické posouzení

 

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví. Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

Srdeční vady

Popis: Srdeční vada může pro pilota znamenat akutní zhoršení stavu, které ohrožuje bezpečnost letu. 

Pilotování: možné s omezením

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat: 

 - kardiologické vyhodnocení, pro 2.třídu lze zvažovat i některé stavy z bodu neakceptovatelné. Pravidelná kontrola.

 - akceptovatelný pro pilotování je stav při nevýznamném postižení srdeční chlopně, stavy po její operaci, vrozená srdeční vada, antikoagulační léčba

 - neakceptovatelný pro pilotování je stav při aneurysmatu hrudní aorty, při významném postižení srdeční chlopně, po transplantaci srdce

 - medikace: -

 - CPL: rozhodnutí se postoupí ÚCL

 - PPL: rozhodnutí se konzultuje s ÚCL

 - omezení: OML, OSL nebo OPL, TML

Rizika pro pilotování s danou nemocí: akutní zhoršení ohrožující bezpečnost letu, např. ischemická ataka, mozková příhoda, infekční endokarditida, arytmie, netolerance +Gz zátěže 

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

Ischemická choroba srdeční - stav po akutním infarktu myokardu

Popis: Ischemická choroba srdeční je skupina chorobných stavů, jimž je společná ischémie, tedy nepoměr mezi potřebným a skutečně dodaným množstvím kyslíku. 

Pilotování: možné s omezením 

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - kardiologické vyhodnocení (zátěžové EKG, ECHO, perfusní scan a další vyšetření dle projevů onemocnění). Omezení všech rizikových faktorů, jejich léčba!

 - akceptovatelný pro pilotování je stav u prodloužení, pokud nejsou příznaky ischemické nemoci srdeční a je uspokojivý výsledek kardiologického vyhodnocení

 - neakceptovatelný pro pilotování je stav u vstupních vyšetření ani po revaskularizačním zákroku. Známky ischémie myokardu (angína pectoris), medikace ovlivňující příznaky ischémie. 

 - medikace: -

 - CPL: nejdříve po 6.měsících postoupení závěru ÚCL

 - PPL: nejdříve po 6.měsících konzultace závěru s ÚCL

 - omezení: OML, OSL min. na 5 let, TML

Rizika pro pilotování s danou nemocí: náhlé zhoršení stavu, od velké bolesti na hrudi až po ztrátu vědomí

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Onkologická onemocnění

Popis: Nádorová onemocnění v aktivní fázi pilotování vylučují, po léčbě je pilotáž s omezením možná.

Pilotování: možné s omezením

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelný pro pilotování je stav po léčbě a onkologickém vyhodnocení, neexistuje-li reziduum maligního onemocnění, neexistuje-li důkaz o následcích léčby a vymizely její vedlejší účinky. Pilotáž je možná i u prekancerozy kůže po léčbě či excizi.

 - neakceptovatelný pro pilotování je aktivní onkologický stav, zhoubný nádor mozku

 - medikace: -

 - CPL: rozhodnutí se postoupí ÚCL

 - PPL: rozhodnutí po konzultaci s ÚCL

 - omezení: OML dle potřeby, OSL dle potřeby, TML

Rizika pro pilotování s danou nemocí: selhání kvůli recidivě nebo metastáze; záleží na typu nádoru a jeho lokalizaci.

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

  

Viróza

Popis: Virová infekce dýchacích cest, obyvkle bez zvýšené teploty. Projevuje se rýmou, pálením v krku nebo kašlem. 

Pilotování: možné za určitých podmínek

Podmínky a opatření, při jejichž splnění lze pilotovat:

 - akceptovatelný pro pilotování je stav, který nemůže ohrozit bezpečnost letu

 - neakceptovatelný pro pilotování je stav při akutním infekčním onemocnění dýchacích cest a vedlejších nosních dutin

 - medikace: -

 - CPL: nelze

 - PPL: nelze

 - omezení: ne

Rizika pro pilotování s danou nemocí: zhoršení akutního zdravotního stavu (+ vlivy změn atmosférického tlaku a jejich vyrovnávání zejména v tělních dutinách, vlhkosti vzduchu, psychické zátěže, únavy atd.), vedlejší účinky užívaných léčiv

***

Uvedené informace poskytl Ústav leteckého zdravotnictví a mají pouze obecně informativní charakter. V konkrétním případě je vždy třeba se řídit pokyny ošetřujícícho lékaře! Poslední aktualizace 25. 4. 2017.

logo_fr_transp.jpg

 

 

Chronická rýma

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

Alergické stavy

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

Borelióza

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg 

 

Artritida

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

 

Nemoci sluchu, resp. vestibulárního aparátu

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

 

Krátkozrakost

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

 

Zánět spojivek

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

 

Stav při chemoterapii

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

Stav po CMP

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

Kocovina

 

Připravujeme. 

 

logo_fr_transp.jpg

 

 

Psychické vyčerpání

 

Připravujeme. 


logo_fr_transp.jpg 

 

Deprese

 

Připravujeme. 


logo_fr_transp.jpg

 

Flying Revue > Pro piloty > Kondice a zdraví při létání > Pilotování při onemocnění
Loading...

Kondice a zdraví při létání

Loading...

Kondice a zdraví při létání

.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 01.04.1948 se stalo...
01.04.1948
První let experimentálního letounu Convair XF-92, prvního proudového letounu s delta křídlem.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345