Zdravotní způsobilost pilota

Zdravotní způsobilost pilota
Zdravotní způsobilost pilota

Chci se stát pilotem, nebo už pilotní průkaz mám. Na této stránce se dozvíte, v jaké kondici musí pilot nebo uchazeč o pilotní průkaz být a jak často musí na vyšetření zdravotního stavu. Přečtěte si také článek Zdravotní stav nesmí pilota omezovat.

 

Požadavky na zdravotní způsobilost pilota:

Požadavky na zdravotní způsobilost pilota jsou dány v „Nařízení komise (EU) č. 1178/2011 Příloha IV. část MED a v „Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED“. Jejich aktuální znění najdete na stránkách ÚCL.

Nařízení Komise zde.

logo_fr_transp.jpg

Intervaly povinných prohlídek

Intervaly povinných prohlídek se odvíjejí od doby platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti a najdete je v této tabulce. 

Druh průkazu způsobilostiDobaplatnostiv závislostina věku 
 ≤ 40 let> 40 let> 50 let> 60 let> 75 let
Profesionální pilot / 1.třída11 nebo 1/2*1 nebo 1/2* 1/2 1/2
Soukromý pilot / 2.třída51
Pilot SLZ5
Palubní průvodčí
ŘLP
* jednopilotní obchodní doprava cestujících      

logo_fr_transp.jpg

Jak získat potvrzení o zdravotní způsobilosti

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti musí vyšetřujícímu lékaři předložit: 

 • žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti (musí mít podobu stanovenou příslušným úřadem)
 • průkaz totožnosti
 • podepsané prohlášení
  • o skutečnostech zdravotní povahy týkajících se jejich anamnézy
  • zda již dříve podstoupili prohlídku pro OZZ a pokud ano, kdo prohlídku provedl a s jakým výsledkem
  • o tom, zda již někdy byli posouzeni jako nezpůsobilí nebo jim bylo pozastaveno či nebo zrušeno osvědčení zdravotní způsobilosti
  • úplnou anamnézu a výsledky lékařských prohlídek a testů provedených jinými lékaři

Letecký lékař zajistí komunikaci s žadatelem bez jazykových bariér, informuje ho o důsledcích uvedení neúplných, nepřesných nebo nepravdivých prohlášení v její anamnéze (např. odebrání osvědčení, pokuta až 20.000,- USD). Je-li k tomu klinická indikace, může letecký lékař před závěrečným posouzením požadovat, aby žadatel podstoupil další lékařské prohlídky a vyšetření.

OZZ je vydáno lékařem po provedení požadovaných prohlídek a závěrečném posouzení, zda je žadatel způsobilý. Lékař informuje žadatele, zda je způsobilý, nezpůsobilý nebo zda posouzení jeho způsobilosti musí postoupit výše, informuje ho o veškerých omezeních a pokud byl posouzen jako nezpůsobilý, informuje ho o jeho právu na druhé přezkoumání. Bez zbytečného odkladu poskytne ÚCL zprávu, která bude obsahovat výsledek posouzení a kopii osvědčení zdravotní způsobilosti. Držitel průkazu způsobilosti nesmí být nikdy držitelem více než jednoho OZZ.

logo_fr_transp.jpg

Kde mi vystaví potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení vám vystaví na specializovaném pracovišti Ústavu Leteckého zdravotnictví v ulici Generála Píky 1 v Praze 6 a na dalších místech České republiky. Seznam pověřených leteckých lékařů (AME) najdete zde

logo_fr_transp.jpg

Povinnosti leteckého personálu při změně zdravotního stavu

Držitelé průkazů způsobilosti nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a příslušnými kvalifikacemi ani osvědčeními, pokud:

 • jsou si vědomi snížení své zdravotní způsobilosti, které by mohlo ohrozit bezpečnost letu
 • užívají jakékoli léky, které by mohly narušit jejich bezpečný výkon
 • podstupují jakoukoli léčbu, chirurgický zákrok nebo jiné ošetření, které by mohly narušit bezpečnost letu 

Navíc musí bez zbytečného odkladu požádat o leteckolékařskou radu, pokud:

 • prodělali chirurgickou operaci nebo invazivní výkon
 • začali pravidelně užívat jakékoli léky
 • utrpěli vážné poranění
 • trpí vážnou nemocí způsobující neschopnost vykonávat práci člena letové posádky
 • otěhotní
 • byli hospitalizováni nebo přijati k ambulantnímu ošetření
 • musí začít používat korekční čočky.

Letecký lékař posoudí jejich zdravotní způsobilost a rozhodne, zda jsou způsobilí vykonávat bezpečně své povinnosti a úkoly, eventuelně určí termín následné kontroly zdravotního stavu.

logo_fr_transp.jpg

Provozní omezení při udělení OZZ

Kódy provozního omezení, se kterými se můžete při udělení OZZ setkat.

 •  TML Časové omezení

Doba platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti je omezena na dobu, uvedenou na osvědčení zdravotní způsobilosti. Doba platnosti počíná datem lékařské prohlídky. Jakýkoliv zůstatek z předchozího osvědčení zdravotní způsobilosti pozbývá platnosti. Piloti (pilotky) by se sami(-y) měli(-y) dostavit k nové prohlídce podle doporučení a měli(-y) by se řídit doporučeními lékaře. 

 • VDL Nosit korekční čočky a mít při sobě náhradní brýle

Korekce poruchy vidění do dálky: v případě výkonu práv udělených průkazem způsobilosti by pilot měl nosit brýle nebo kontaktní čočky upravující dalekozrakost, které zkontroloval a schválil AME. Kontaktní čočky neschválené AME nelze používat. Při nošení kontaktních čoček je třeba mít u sebe náhradní brýle, schválené AME. 

 • VML Nosit multifokální brýle a mít při sobě náhradní brýle

Korekce poruchy vidění do dálky, na střední vzdálenost a do blízka: při výkonu práv udělených průkazem způsobilosti by pilot měl nosit brýle upravující dalekozrakost, vidění na střední vzdálenost a krátkozrakost, zkontrolované a schválené AME. Kontaktní čočky nebo brýle s plnou obroučkou, pokud korigují pouze vidění do blízka, nesmí být nošeny. 

 • VNL Mít po ruce korekční brýle a mít při sobě náhradní brýle

Korekce poruchy vidění do blízka: v případě výkonu práv udělených průkazem způsobilosti by pilot měl mít po ruce brýle upravující krátkozrakost, zkontrolované a schválené AME. Kontaktní čočky nebo brýle s plnou obroučkou, pokud korigují pouze vidění do blízka, nesmí být nošeny. 

 • VCL Platné pouze ve dne

Omezení dovoluje soukromému pilotovi s různým stupněm poruchy barevného vidění vykonávat práva udělená jeho průkazem způsobilosti pouze ve dne. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy. 

 • OML Platné pouze jako, nebo s kvalifikovaným druhým pilotem

Vztahuje se na členy posádky, kteří nevyhoví lékařským požadavkům pro činnost v jednopilotní posádce, ale jsou způsobilí pro vícepilotní provoz. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. 

 • OCL Platné pouze jako druhý pilot

Toto omezení je dalším rozšířením omezení OML a použije se v případě určitých dobře definovaných zdravotních důvodů, kdy pilot je posouzen jako způsobilý bezpečně vykonávat činnost druhého pilota, ale ne jako velitel. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy. 

 • OPL Platné pouze bez cestujících

O tomto omezení lze uvažovat, jestliže svalově-kosterní problém nebo nějaké jiné zdravotní postižení pilota může znamenat zvýšený prvek rizika pro bezpečnost letu, který může být přijatelný pro pilota, ale který je nepřijatelný pro dopravu cestujících. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL. 

 • OSL Platné pouze s bezpečnostním pilotem a v letadle s dvojím řízením

Bezpečnostní pilot je kvalifikovaný jako PIC pro třídu/typ letadla a má kvalifikaci pro dané letové podmínky. Sedí na kontrolním sedadle, je informován o typu (typech) případného zdravotního selhání, které může postihnout pilota, jehož osvědčení zdravotní způsobilosti bylo vydáno s omezením a je připraven během letu převzít řízení letadla. Použitelné pouze u osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL. 

 • OAL Omezeno na uvedený typ letadla

Toto omezení se může použít u pilota, který má končetinový defekt nebo nějaký jiný anatomický problém, u nějž lékařská letová zkouška nebo zkouška na simulátoru prokázala, že je přijatelný, ale vyžaduje omezení na specifický typ letadla. 

 • SIC Zvláštní pravidelná(-é) lékařská(-é) prohlídka(-y) – kontaktovat úřad vydávající průkazy způsobilosti

Toto omezení vyžaduje, aby AME kontaktoval úřad vydávající průkazy způsobilosti před začátkem obnovy nebo prodloužením platnosti lékařského posudku. Zpravidla se bude jednat o anamnestické údaje, jimiž se bude AME řídit a které bude brát v úvahu při posuzování. 

 • RXO Prohlídky oftalmologem specialistou

Prohlídky oftalmologem specialistou jsou vyžadovány z vážných důvodů. Omezení může být uloženo AME, ale mělo by být zrušeno pouze úřadem vydávajícím průkazy způsobilosti. 

logo_fr_transp.jpg

Omezení u palubních průvodčích

Při posuzování, zda držitel osvědčení palubních průvodčích může být schopen vykonávat povinnosti palubního průvodčího bezpečně při jednom nebo více omezeních: 

 • MCL      omezení pracovat pouze v provozu s více palubními průvodčími
 • OAL       omezení na specifický(-é) typ(-y) letadla  nebo na specifický typ provozu (OOL)
 • TML      požadavek absolvovat příští leteckolékařskou prohlídku a/nebo posouzení dříve, než bylo stanoveno v MED.C.005(b)
 • SIC         požadavek absolvovat zvláštní pravidelnou(-é) lékařskou(-é) prohlídku(-y)
 • CVL       požadavek na zrakovou korekci, nebo pouze s pomocí kontaktních čoček (CCL)
 • HAL       požadavek používat sluchové pomůcky
 • SSL        zvláštní omezení, jak stanoveno  

logo_fr_transp.jpg

Legislativa

Aktuální legislativní zakotvení požadavků na zdravotní stav pilotů a pracovníků v letectví najdete na stránce Zdravotní způsobilost na webu Úřadu pro civilní letectví. 

logo_fr_transp.jpg

Za jakých podmínek mohu létat, když mám tu či onu nemoc

Jsou onemocnění, které při splnění určitých podmínek pilotování umožňují, jsou ale i nemoci či zdravotní stav, které pilotování vylučují. Které to jsou a jaké podmínky je případně třeba splnit, abyste létat mohli? Klikněte sem >>.

  

logo_fr_transp.jpg

Flying Revue > Pro piloty > Kondice a zdraví při létání > Zdravotní způsobilost pilota
Loading...

Kondice a zdraví při létání

Loading...

Kondice a zdraví při létání

.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 01.04.1948 se stalo...
01.04.1948
První let experimentálního letounu Convair XF-92, prvního proudového letounu s delta křídlem.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345