Příprava letu krok za krokem

Příprava letu krok za krokem

Příprava letu krok za krokem

Rozhodnutí kam a kdy letět, musí respektovat dosavadní zkušenosti, výcvik a znalosti pilota. Čas věnovaný důkladné přípravě se vám vrátí - nejen že doletíte do cíle bezpečně, ale také si let mnohem více užijete. Než se vydáte na dlouhý nebo zahraniční let či let na velké řízené letiště, potřebné znalosti a dovednosti si natrénujte v méně stresujícím prostředí, a klidně i s instruktorem. Velmi důležité je být připraven let - byť sebelépe naplánovaný - přerušit, pokud se předpoklady pro jeho bezpečné zvládnutí dostanou mimo povolené nebo zvladatelné limity (meteo, technický stav letadla, zdravotní stav pilota atd.). 

Meteo

Počasí má zásadní vliv na bezpečnost i úspěšnost VFR letu. Je třeba respektovat aktuální meteorologickou situaci i předpokládané počasí v daném ročním období v dané oblasti či zemi.

Meteo info

Aktuální meteorologické informace na trase letu najdete zde.

Základní východiska:

 • V naší zeměpisné oblasti trvá sezóna s často využitelným VFR počasím přibližně od dubna do konce září. V okrajových měsících této sezóny je navíc potřeba myslet na přízemní mlhy, které se v předpovědích často neobjevují. Také frekvence neletového počasí se zvyšuje.
 • Pro severnější destinace nebo destinace s větší nadmořskou výškou je VFR sezóna ještě kratší. Plánovat např. v zimě VFR přelet Alp je nejisté a může být i nebezpečné. Takové lety lze uskutečnit pouze na základě spolehlivé krátkodobé předpovědi a je o nich tedy nutné rozhodnout s minimálním předstihem.
 • Po deštích nebo tání sněhu je vhodné se vyhnout používání letišť s nezpevněným povrchem – je možné, že se vlivem mokra stanou nepoužitelné
 • Při plánování letu do vzdálenějších destinací je potřeba si uvědomit, že vhodné počasí (VMC) nemusí vydržet po celou dobu plánovaného letu, a proto je nutné mít připravené alternativní řešení trasy i cíle cesty.
 • Vždy je potřeba plánovat minimální bezpečnou výšku letu pro každý úsek – v případě náhlé změny VMC do IMC podmínek během letu pak nesmíme pod tuto výšku sklesat.
 • U každého VFR letu musíme být vždy připraveni let zrušit s ohledem na aktuální meteo situaci v místě vzletu, na trati nebo na cílovém letišti. Je proto nevhodné si domlouvat „nezrušitelné“ schůzky, jednání nebo jiné akce – snaha je stihnout by mohla vést k přijímání špatných rozhodnutí. 

Navigační příprava

Dobrá navigační příprava v maximální míře omezí vznik kritických situací.

VFR příručka ČR

Aktuální verzi VFR příručky najdete zde.

Než začnete plánovat let: 

 • Prostudujte AIP, VFR guide (případně další dokumenty států, které plánujete přeletět, nebo tam přistát, včetně ČR)
 • Pořidťe si aktuální platné mapy nebo aplikace. Zkontrolujte jejich platnost.
 • Ujistěte se, že umíte určit a využívat VFR/IFR navigační body 
 • Ujistěte se, že máte  funkční radionavigační zařízení a umíte s ním pracovat
 • Ujistěte se, zda plánovaná trasa respektuje výškový profil přelétávaného terénu, CTR, TMA a omezené prostory
AIP

Leteckou informační příručku AIP v platném znění najdete zde.

Pravidla pro plánování letu:

 • Pokud možno nepoužívejte letiště jako navigační body – při přeletu nebezpečí kolize s místním provozem, nutnost měnit frekvence a oznamovat vstup do ATZ
 • Pokud to není nezbytně nutné, v přípravě letu s využitím FPL nepoužívat místní geografické názvy, které nemusí být pro řídícího letového provozu srozumitelné
 • Pokud lze, vyhýbat se dlouhým letům nad nehostinným terénem (rozsáhlé lesy, hory, moře atd.)
 • Neplánovat průlet CTR větších letišť – jednak průletem zvyšujeme pracovní zatížení řídících, jednak nám jej nemusí z důvodu velkého provozu povolit.
 • Pokud lze, vyhýbat se plánování letu omezenými prostory. V případě jejich aktivace těsně před letem nebo během letu je nutné měnit trasu operativně, což zvyšuje tlak na pilota.
 • Jako traťové navigační body používáme především radionavigační zařízení (NDB,VOR/DME) i VFR/IFR navigační body.
 • Navigační body plánujeme tak, aby od sebe byly vzdálené maximálně 30 minut letu. To umožní přesnější plánování a vlastní navigaci i případnou jasnější komunikaci s řídícím letového provozu. V některých zemích (např. SRN) je to i povinnost.
 • Je potřeba prostudovat také přibližovací postupy k cílovému letišti, zařazení do okruhu, navigační body pro vstup do CTR nebo ATZ, hlukové postupy atd.
 • Těsně před vlastním letem je pak potřeba prostudovat také informace o aktivovaných prostorech (AUP) a NOTAMy vztahující se k plánované trati.
 • Před delším letem je vhodné prostudovat také směr a sílu výškového větru po trati. I když jsou předpovědi jeho síly často poměrně nepřesné, je vhodné jej zvažovat zejména s ohledem na plánovanou dobu letu a spotřebu paliva.
 • Je nutno brát v úvahu také vertikální profil přelétávaného terénu a podle něj volit letovou výšku v jednotlivých úsecích naší trati

Mapy:

Základním předpokladem kvalitní navigační přípravy i provedení letu je dostupnost platných aktuálních leteckých map a navigačních aplikací. Papírové mapy jsou stále složitěji dostupné, ale pro některé země a oblasti jsou dosud jedinou použitelnou možností. U všech map – jak papírových tak e-map z různých aplikací - je nutné dbát na jejich platnost. 

Prostory, Notamy

Znalost aktivovaných omezených prostor a jiných omezení na trase letu vám pomůže se vyhnout nepříjemným (např. vlet do prostoru, kde probíhá sraz balonářů) nebo nebezpečným (např. vlet do prostoru, kde se koná vojenské cvičení) situacím, které mohou být obzvlášť pro nezkušeného pilota obtížně řešitelné. 

Prostory, NOTAMy

Aktuální informace o aktivních omezených prostorech a jiných omezeních na trase letu najdete zde.

 • Prostudujte příslušné NOTAMy pro trasu a letiště vašeho letu
 • Prostudujte seznam aktivovaných omezených prostorů pro daný den
 • Prostudujte očekávanou hustotu provozu, abyste se jí mohli včas vyhnout
 • V každé fázi letu musíme vědět a rozumět kde a v jakém prostoru se pohybujeme. Situace ve vzdušném prostoru trati je ovlivněna těmito faktory:  
 1. Výškový profil přelétávaného terénu
 2. Omezené prostory a jejich případná aktivace
 3. Meteo situace během letu
 4. Zakázané a omezené prostory a jejich výškový a geografický profil
 5. TMA/CTR – jejich výškový a geografický profil, postupy pro jejich průlet
 6. Provoz jiných letounů, balónů a dalších létajících zařízení
 7. Geografické hranice zodpovědnosti jednotlivých středisek řízení letového provozu při využití informační nebo řídící služby
 8. Výsadky, leteckédny, airshow,vojenská cvičení atd. – informace lze získat během letu od příslušného stanoviště řízení letového provozu a před letem z NOTAMů
 9. Situaci ve vzdušném prostoru je třeba věnovat pozornost jak připlánování letu (plánovaná trať a výška letu, meteo předpověď), těsně před startem (NOTAMy, meteo informace), i během letu (komunikace se službou info, aktuální meteo situace) i neustálá znalost aktuální polohy našeho letadla.

Letiště

Základní informace o letišti 

V rámci plánování letu musíme zjistit především:

 • Zda se jedná o veřejné, neveřejné nebo vojenské letiště. Pro přistání na neveřejných a vojenských letištích musíme obvykle získat předběžné povolení (PPR)
 • Provozní dobu letiště
 • Zda délka a povrch přistávacích a vzletových drah odpovídá požadavkům našeho letadla
 • Zda je na cílovém (tranzitním) letišti dostupný vhodný typ paliva pro naše letadlo (pokud budeme potřebovat doplnit palivo)
 • Zda vybraná záložní letiště mají délku drah odpovídající požadavkům našeho letadla
 • Před vlastním letem je pak ještě potřeba prověřit NOTAMy pro cílová i záložní letiště a případně tam zatelefonovat a prověřit dostupnost benzínu (benzín mohl totiž „právě dojít“ nebo „benzín nepřivezli“, mohla se poškodit pumpa atd.)

Přibližovací postupy a navigační body

 • Prostudujte přibližovací postupy a příslušné navigační body cílového letiště. 
 • Ujasněte si, zda se umíte zařadit do okruhu cílového letiště.
 • Zjistěte si potřebné radiové frekvence cílového letiště, resp. ujasněte si, jak je získáte.

Vzletové a přistávací dráhy

 • Prostudujte plánky dráhového systému letišť, na kterých se chysttáte přistát. 
 • Plánujte let jen na letiště, která mají alespoň o 50% delší dráhu, než je minimálně požadovaná pro vaše letadlo. 
 • V úvahu pro délku dráhy nutno vzít i další faktory:  
 1. hmotnost letadla s posádkou a nákladem (link na MTOW)
 2. povrch dráhy – tráva zvyšuje odpor a prodlužuje potřebnou délku dráhy pro vzlet, při přistání pak snižuje brzdný účinek a tím prodlužuje i potřebnou délku dráhy na přistání. Vlhká dráha – podobné účinky jako tráva, navíc nebezpečí smyku
 3. sklon dráhy – vzlet do kopce prodlužuje potřebnou délku dráhy a přistání z kopce prodlužuje také potřebnou délku dráhy
 4. vítr – zadní složka větru zvyšuje potřebnou délku dráhy jak pro vzlet, tak pro přistání. Vítr nutno brát v úvahu také při vlastním letu.
 5. nadmořská výška – výkon motoru se s nadmořskou výškou snižuje, a proto na výše položených letištích je potřeba počítat s delší dráhou potřebnou pro vzlet. S rostoucí nadmořskou výškou e snižuje MTOW.
 6. teplota – s rostoucí teplotou vzduchu klesá výkon motoru, při vyšších teplotách je proto třeba počítat s delší dráhou potřebnou pro vzlet. S rostoucí teplotou se také snižuje MTOW 

Palivo

Musíte znát typ paliva předepsaného pro motor našeho letadla a při tankování (zejména na cizích letištích) vždy prověřovat, že tankujete jen správné palivo.

 • Trať letu plánovat s ohledem na dolet letadla počítaný s případnými omezeními danými dodržením limitu MTOW (plná posádka s nákladem znamená obvykle omezené množství paliva)
 • Myslet vždy na dostatečnou rezervu paliva. Pokud letíme nad nehostinným terénem (moře, hory, lesy atd.), je třeba rezervu zvýšit až na 20-25% celkové úsekové spotřeby (nebezpečí silného protivětru, nutnosti změny trasy atd.).
 • Mít vždy dostatek paliva tak, abychom měli možnost alternativních rozhodnutí v případě nepříznivého počasí či jiných důvodů ke změně letové trasy. 

Frekvence

» Aktuální frekvence: klikněte

 

 

logo_fr_pod_clanky_sede.jpg 

Flying Revue > Pro piloty > Příprava letu krok za krokem
.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 30.03.1928 se stalo...
30.03.1928
Italský pilot Mario di Bernardi překračuje jako první rychlostní hranici 300 mil za hodinu (483 km/h) se strojem Macchi M.52 bis.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345