Příprava letu krok za krokem

Příprava letu krok za krokem

Příprava letu krok za krokem

Rozhodnutí kam a kdy letět, musí respektovat dosavadní zkušenosti, výcvik a znalosti pilota. Čas věnovaný důkladné přípravě se vám vrátí - nejen že doletíte do cíle bezpečně, ale také si let mnohem více užijete. Než se vydáte na dlouhý nebo zahraniční let či let na velké řízené letiště, potřebné znalosti a dovednosti si natrénujte v méně stresujícím prostředí, a klidně i s instruktorem. Velmi důležité je být připraven let - byť sebelépe naplánovaný - přerušit, pokud se předpoklady pro jeho bezpečné zvládnutí dostanou mimo povolené nebo zvladatelné limity (meteo, technický stav letadla, zdravotní stav pilota atd.). 

Meteo

Počasí má zásadní vliv na bezpečnost i úspěšnost VFR letu. Je třeba respektovat aktuální meteorologickou situaci i předpokládané počasí v daném ročním období v dané oblasti či zemi.

Meteo info

Aktuální meteorologické informace na trase letu najdete zde.

Základní východiska:

 • V naší zeměpisné oblasti trvá sezóna s často využitelným VFR počasím přibližně od dubna do konce září. V okrajových měsících této sezóny je navíc potřeba myslet na přízemní mlhy, které se v předpovědích často neobjevují. Také frekvence neletového počasí se zvyšuje.
 • Pro severnější destinace nebo destinace s větší nadmořskou výškou je VFR sezóna ještě kratší. Plánovat např. v zimě VFR přelet Alp je nejisté a může být i nebezpečné. Takové lety lze uskutečnit pouze na základě spolehlivé krátkodobé předpovědi a je o nich tedy nutné rozhodnout s minimálním předstihem.
 • Po deštích nebo tání sněhu je vhodné se vyhnout používání letišť s nezpevněným povrchem – je možné, že se vlivem mokra stanou nepoužitelné
 • Při plánování letu do vzdálenějších destinací je potřeba si uvědomit, že vhodné počasí (VMC) nemusí vydržet po celou dobu plánovaného letu, a proto je nutné mít připravené alternativní řešení trasy i cíle cesty.
 • Vždy je potřeba plánovat minimální bezpečnou výšku letu pro každý úsek – v případě náhlé změny VMC do IMC podmínek během letu pak nesmíme pod tuto výšku sklesat.
 • U každého VFR letu musíme být vždy připraveni let zrušit s ohledem na aktuální meteo situaci v místě vzletu, na trati nebo na cílovém letišti. Je proto nevhodné si domlouvat „nezrušitelné“ schůzky, jednání nebo jiné akce – snaha je stihnout by mohla vést k přijímání špatných rozhodnutí. 

Navigační příprava

Dobrá navigační příprava v maximální míře omezí vznik kritických situací.

VFR příručka ČR

Aktuální verzi VFR příručky najdete zde.

Než začnete plánovat let: 

 • Prostudujte AIP, VFR guide (případně další dokumenty států, které plánujete přeletět, nebo tam přistát, včetně ČR)
 • Pořidťe si aktuální platné mapy nebo aplikace. Zkontrolujte jejich platnost.
 • Ujistěte se, že umíte určit a využívat VFR/IFR navigační body 
 • Ujistěte se, že máte  funkční radionavigační zařízení a umíte s ním pracovat
 • Ujistěte se, zda plánovaná trasa respektuje výškový profil přelétávaného terénu, CTR, TMA a omezené prostory
AIP

Leteckou informační příručku AIP v platném znění najdete zde.

Pravidla pro plánování letu:

 • Pokud možno nepoužívejte letiště jako navigační body – při přeletu nebezpečí kolize s místním provozem, nutnost měnit frekvence a oznamovat vstup do ATZ
 • Pokud to není nezbytně nutné, v přípravě letu s využitím FPL nepoužívat místní geografické názvy, které nemusí být pro řídícího letového provozu srozumitelné
 • Pokud lze, vyhýbat se dlouhým letům nad nehostinným terénem (rozsáhlé lesy, hory, moře atd.)
 • Neplánovat průlet CTR větších letišť – jednak průletem zvyšujeme pracovní zatížení řídících, jednak nám jej nemusí z důvodu velkého provozu povolit.
 • Pokud lze, vyhýbat se plánování letu omezenými prostory. V případě jejich aktivace těsně před letem nebo během letu je nutné měnit trasu operativně, což zvyšuje tlak na pilota.
 • Jako traťové navigační body používáme především radionavigační zařízení (NDB,VOR/DME) i VFR/IFR navigační body.
 • Navigační body plánujeme tak, aby od sebe byly vzdálené maximálně 30 minut letu. To umožní přesnější plánování a vlastní navigaci i případnou jasnější komunikaci s řídícím letového provozu. V některých zemích (např. SRN) je to i povinnost.
 • Je potřeba prostudovat také přibližovací postupy k cílovému letišti, zařazení do okruhu, navigační body pro vstup do CTR nebo ATZ, hlukové postupy atd.
 • Těsně před vlastním letem je pak potřeba prostudovat také informace o aktivovaných prostorech (AUP) a NOTAMy vztahující se k plánované trati.
 • Před delším letem je vhodné prostudovat také směr a sílu výškového větru po trati. I když jsou předpovědi jeho síly často poměrně nepřesné, je vhodné jej zvažovat zejména s ohledem na plánovanou dobu letu a spotřebu paliva.
 • Je nutno brát v úvahu také vertikální profil přelétávaného terénu a podle něj volit letovou výšku v jednotlivých úsecích naší trati

Mapy:

Základním předpokladem kvalitní navigační přípravy i provedení letu je dostupnost platných aktuálních leteckých map a navigačních aplikací. Papírové mapy jsou stále složitěji dostupné, ale pro některé země a oblasti jsou dosud jedinou použitelnou možností. U všech map – jak papírových tak e-map z různých aplikací - je nutné dbát na jejich platnost. 

Prostory, Notamy

Znalost aktivovaných omezených prostor a jiných omezení na trase letu vám pomůže se vyhnout nepříjemným (např. vlet do prostoru, kde probíhá sraz balonářů) nebo nebezpečným (např. vlet do prostoru, kde se koná vojenské cvičení) situacím, které mohou být obzvlášť pro nezkušeného pilota obtížně řešitelné. 

Prostory, NOTAMy

Aktuální informace o aktivních omezených prostorech a jiných omezeních na trase letu najdete zde.

 • Prostudujte příslušné NOTAMy pro trasu a letiště vašeho letu
 • Prostudujte seznam aktivovaných omezených prostorů pro daný den
 • Prostudujte očekávanou hustotu provozu, abyste se jí mohli včas vyhnout
 • V každé fázi letu musíme vědět a rozumět kde a v jakém prostoru se pohybujeme. Situace ve vzdušném prostoru trati je ovlivněna těmito faktory:  
 1. Výškový profil přelétávaného terénu
 2. Omezené prostory a jejich případná aktivace
 3. Meteo situace během letu
 4. Zakázané a omezené prostory a jejich výškový a geografický profil
 5. TMA/CTR – jejich výškový a geografický profil, postupy pro jejich průlet
 6. Provoz jiných letounů, balónů a dalších létajících zařízení
 7. Geografické hranice zodpovědnosti jednotlivých středisek řízení letového provozu při využití informační nebo řídící služby
 8. Výsadky, leteckédny, airshow,vojenská cvičení atd. – informace lze získat během letu od příslušného stanoviště řízení letového provozu a před letem z NOTAMů
 9. Situaci ve vzdušném prostoru je třeba věnovat pozornost jak připlánování letu (plánovaná trať a výška letu, meteo předpověď), těsně před startem (NOTAMy, meteo informace), i během letu (komunikace se službou info, aktuální meteo situace) i neustálá znalost aktuální polohy našeho letadla.

Letiště

Základní informace o letišti 

V rámci plánování letu musíme zjistit především:

 • Zda se jedná o veřejné, neveřejné nebo vojenské letiště. Pro přistání na neveřejných a vojenských letištích musíme obvykle získat předběžné povolení (PPR)
 • Provozní dobu letiště
 • Zda délka a povrch přistávacích a vzletových drah odpovídá požadavkům našeho letadla
 • Zda je na cílovém (tranzitním) letišti dostupný vhodný typ paliva pro naše letadlo (pokud budeme potřebovat doplnit palivo)
 • Zda vybraná záložní letiště mají délku drah odpovídající požadavkům našeho letadla
 • Před vlastním letem je pak ještě potřeba prověřit NOTAMy pro cílová i záložní letiště a případně tam zatelefonovat a prověřit dostupnost benzínu (benzín mohl totiž „právě dojít“ nebo „benzín nepřivezli“, mohla se poškodit pumpa atd.)

Přibližovací postupy a navigační body

 • Prostudujte přibližovací postupy a příslušné navigační body cílového letiště. 
 • Ujasněte si, zda se umíte zařadit do okruhu cílového letiště.
 • Zjistěte si potřebné radiové frekvence cílového letiště, resp. ujasněte si, jak je získáte.

Vzletové a přistávací dráhy

 • Prostudujte plánky dráhového systému letišť, na kterých se chysttáte přistát. 
 • Plánujte let jen na letiště, která mají alespoň o 50% delší dráhu, než je minimálně požadovaná pro vaše letadlo. 
 • V úvahu pro délku dráhy nutno vzít i další faktory:  
 1. hmotnost letadla s posádkou a nákladem (link na MTOW)
 2. povrch dráhy – tráva zvyšuje odpor a prodlužuje potřebnou délku dráhy pro vzlet, při přistání pak snižuje brzdný účinek a tím prodlužuje i potřebnou délku dráhy na přistání. Vlhká dráha – podobné účinky jako tráva, navíc nebezpečí smyku
 3. sklon dráhy – vzlet do kopce prodlužuje potřebnou délku dráhy a přistání z kopce prodlužuje také potřebnou délku dráhy
 4. vítr – zadní složka větru zvyšuje potřebnou délku dráhy jak pro vzlet, tak pro přistání. Vítr nutno brát v úvahu také při vlastním letu.
 5. nadmořská výška – výkon motoru se s nadmořskou výškou snižuje, a proto na výše položených letištích je potřeba počítat s delší dráhou potřebnou pro vzlet. S rostoucí nadmořskou výškou e snižuje MTOW.
 6. teplota – s rostoucí teplotou vzduchu klesá výkon motoru, při vyšších teplotách je proto třeba počítat s delší dráhou potřebnou pro vzlet. S rostoucí teplotou se také snižuje MTOW 

Palivo

Musíte znát typ paliva předepsaného pro motor našeho letadla a při tankování (zejména na cizích letištích) vždy prověřovat, že tankujete jen správné palivo.

 • Trať letu plánovat s ohledem na dolet letadla počítaný s případnými omezeními danými dodržením limitu MTOW (plná posádka s nákladem znamená obvykle omezené množství paliva)
 • Myslet vždy na dostatečnou rezervu paliva. Pokud letíme nad nehostinným terénem (moře, hory, lesy atd.), je třeba rezervu zvýšit až na 20-25% celkové úsekové spotřeby (nebezpečí silného protivětru, nutnosti změny trasy atd.).
 • Mít vždy dostatek paliva tak, abychom měli možnost alternativních rozhodnutí v případě nepříznivého počasí či jiných důvodů ke změně letové trasy. 

Frekvence

Zdroj: Letecká informační služba ŘLP

Pozn.: 1Tísňový kmitočet, 2Kanálový rozstup 8,33 kHz, 3Rezerva 

Více o nových frekvencích platných od 10. 11. 2016 si přečtěte v článku Nové frekvence do nové sezony

 

1. Provozní kmitočty na letištích s poskytováním informací známému provozu: 

Letiště   Volací značka FREQ
BenešovLKBEBene RADIO118,000
BohuňoviceLKBOBohuňovice RADIO118,275
BroumovLKBRBroumov RADIO123,500
BřeclavLKBABřeclav RADIO119,650
BuboviceLKBUBubovice RADIO134,300
Česká LípaLKCELípa RADIO123,600
Dvůr KrálovéLKDKDvůr RADIO119,650
ErpužiceLKERErpužice RADIO123,500
FrýdlantLKFRFrýdlant RADIO123,500
Havlíčkův BrodLKHBBrod RADIO128,900
HodkoviceLKHDHodkovice RADIO120,900
HořiceLKHCHořice RADIO123,500
HořoviceLKHVHořovice RADIO135,575
HosínLKHSHosín RADIO130,200
HraniceLKHNHranice RADIO123,500
ChebLKCBCheb RADIO122,200
ChomutovLKCHChomutov RADIO123,600
ChotěbořLKCTChotěboř RADIO122,200
ChrudimLKCRChrudim RADIO122,800
JaroměřLKJAJaroměř RADIO119,100
JičínLKJCJičín RADIO118,075
JihlavaLKJIJihlava RADIO123,500
Jindřichův HradecLKJHHradec RADIO123,600
KladnoLKKLKladno RADIO123,475
KlatovyLKKTKlatovy RADIO122,200
KolínLKKOKolín RADIO129,150
KrnovLKKRKrnov RADIO122,600
KroměřížLKKMKroměříž RADIO122,200
KřižanovLKKAKřižanov RADIO133,150
KříženecLKKCKříženec RADIO122,800
KyjovLKKYKyjov RADIO130,600
LetkovLKPLLetkov RADIO130,600
LiberecLKLBLiberec RADIO122,600
Mariánské LázněLKMRMariánské Lázně RADIO120,900
MedlánkyLKCMMedlánky RADIO122,400
MikuloviceLKMIJeseník RADIO123,500
Mladá BoleslavLKMBBoleslav RADIO123,600
Mnichovo HradištěLKMHHradiště RADIO120,400
Moravská TřebováLKMKTřebová RADIO130,550
MostLKMOMost RADIO123,500
Nové MěstoLKNMMěsto RADIO123,400
OlomoucLKOLOlomouc RADIO118,000
Panenský TýnecLKPCTýnec RADIO118,575
PlasyLKPSPlasy RADIO123,600
Plzeň/LíněLKLNLíně RADIO129,000
PodhořanyLKPNPodhořany RADIO123,600
PoličkaLKPAPolička RADIO122,600
ProstějovLKPJProstějov RADIO126,900
PřerovLKPOPŘEROV RADIO127,775
PříbramLKPMPříbram RADIO118,750
PřibyslavLKPIPřibyslav RADIO123,600
RakovníkLKRKRakovník RADIO123,500
RanáLKRARaná RADIO126,850
RokycanyLKRYRokycany RADIO119,650
RoudniceLKRORoudnice RADIO122,200
SazenáLKSZSazená RADIO119,650
SkutečLKSKSkuteč RADIO123,500
SlanýLKSNSlaný RADIO122,400
SoběslavLKSOSoběslav RADIO122,200
StaňkovLKSAStaňkov RADIO123,600
StichoviceLKSBStichovice RADIO120,675
StrakoniceLKSTStrakonice RADIO123,600
StrunkoviceLKSRStrunkovice RADIO123,500
ŠumperkLKSUŠumperk RADIO122,600
TáborLKTATábor RADIO122,600
TachovLKTDTachov RADIO123,400
TočnáLKTCTočná RADIO123,400
ToužimLKTOToužim RADIO122,600
Ústí nad OrlicíLKUOÚstí RADIO122,200
Velké PoříčíLKVPHronov RADIO122,200
VlašimLKVLVlašim RADIO119,650
VrchlabíLKVRVrchlabí RADIO125,325
Vysoké MýtoLKVMMýto RADIO130,600
VyškovLKVYVyškov RADIO120,325
ZábřehLKZAZábřeh RADIO123,600
ZbraslaviceLKZBZbraslavice RADIO126,625
ZlínLKZLZlín RADIO122,600
ZnojmoLKZNZnojmo RADIO130,600
ŽamberkLKZMŽamberk RADIO122,600
Žatec/MacerkaLKZDŽatec RADIO122,800

 

2. Stanoviště ATS a související kmitočty - FIC:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
FICPraha INFORMATIONCZ, ENSECTOR ČECHY Part W126,100H 24
FICPraha INFORMATIONCZ, ENSECTOR ČECHY Part E136,175H 24
VOLMETPraha VOLMETENMezinárodní vysílání: 
BERLIN/Schonefeld 
BRATISLAVA/Ivanka 
BUDAPEST/Ferihegy 
FRANKFURT/Main 
MUNCHEN 
PRAHA/Ruzyně 
WARSZAWA/Okecie 
ZURICH
128,6052H 24
VOLMETPRAHA VOLMETENVnitrostátní vysílání: 
BRNO/Tuřany 
KARLOVY VARY 
OSTRAVA/Mošnov 
PARDUBICE 
PRAHA/Ruzyně 
KUNOVICE
125,525H24

 

3. Stanoviště ATS a související kmitočty - AFIS:

Letiště   Volací značka FREQ
České BudějoviceLKCSBudějovice INFO135,925
Hradec KrálovéLKHKKral INFO122,000
KunoviceLKKUKunovice INFO120,100
LetňanyLKLTLetňany INFO120,325

 

4. Stanoviště ATC - ACC

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
ACCPraha CONTROLCZ, ENSECTOR WL120,275H 24
dtodtoCZ, ENSECTOR SL127,125H 24
dtodto CZ, ENSECTOR NL127,825H 24
dto dto CZ, ENSECTOR WH132,0652H 24
dto dto CZ, ENSECTOR NT132,8052H 24
dto dto CZ, ENSECTOR SH132,8902H 24
dto dto CZ, ENSECTOR NH133,3902H 24
dto dto CZ, ENSECTOR SM133,4102H 24
dto dto CZ, ENSECTOR WT133,5302H 24
dto dto CZ, ENSECTOR ST134,5902H 24
dto dto CZ, ENSECTOR WM135,1352H 24
dto dto CZ, ENSECTOR NM135,4602H 24
dto dto CZ, ENSECTOR NM, NH, NT278,975H 24
dto dto CZ, ENSECTOR WM, WH, WT, SM, SH, ST387,775H 24
dto dto CZ, EN 118,3753H 24
dto dto CZ, EN 124,7753H 24
dto dto CZ, EN 125,3753H 24
dto dto CZ, EN 128,2302,3H 24

 

5. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; a. BRNO/Tuřany LKTB: 

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
TWRTuřany VĚŽ/TOWERCZ, ENCTR Tuřany119,600H 24
TWRTuřany VĚŽ/TOWER  121,5001H 24
TWRTuřany GROUNDCZ, ENpojíždění125,425APR - OCT
0700-1700
APPBrno APPROACH/RADARCZ, ENCTA, TMA Brno, SECTOR MORAVA part S, SECTOR BRNO127,350H 24
dtodtoCZ, ENCTA, TMA Brno, SECTOR MORAVA part S, SECTOR BRNO120,550HO
dtodtoCZ, ENCTA, TMA Brno, SECTOR BRNO118,3753HO
dtodto  121,5001H 24
ATISTuřany ATISEN 131,100H 24

 

6. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; b. Čáslav LKCV Military:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
MTWRČáslav VĚŽ/TOWERCZ, ENMCTR Čáslav136,650H 24
dtodtoCZ, EN 129,4003H 24
dtodtoCZ, EN 121,5001H 24
MAPPČáslav APPROACH/RADARCZ, ENMTMA Čáslav130,275H 24
dtodtoCZ, EN 121,5001H 24

 

7. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; c. Karlovy Vary LKKV:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
TWRKarlovy Vary VĚŽ/TOWERCZ, ENTMA, CTR Karlovy Vary121,225Jako správa AD
dtodtoCZ, ENnáhradní FREQ122,900HX
dtodto  121,5001Jako správa AD
APPKarlovy Vary APPROACH/RADARCZ, ENCTA, TMA Karlovy Vary, SECTOR KARLOVY VARY118,650H24
dtodtoCZ, ENCTA, TMA Karlovy Vary, SECTOR KARLOVY VARY119,950H24
dtodtoCZ, ENCTA, TMA Karlovy Vary, SECTOR KARLOVY VARY118,3753HO
dtodto  121,5001H24
ATISKarlovy Vary ATISEN 118,950H 24

 

8. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; d. Kbely LKKB Military:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
MTWRKbely Věž/TOWERCZ, ENMCTR Kbely120,8802H 24
dtodtoCZ, EN 134,7302,3H 24
dtodtoCZ, EN 121,5001H 24
MAPPKbely APPROACH/RADARCZ, ENMTMA Kbely124,6802H 24
dtodtoCZ, EN 121,5001H 24

 

9. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; e. Kunovice LKKU:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
TWRKunovice VĚŽ/TOWERCZ, ENCTR Kunovice120,100MON-FRI
0700-1500 (0600-1400)
jinak O/R MNM 24 HR předem v provozní době správy AD
dtodto  121,5001MON-FRI
0700-1500 (0600-1400)
jinak O/R MNM 24 HR předem v provozní době správy AD

 

10. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; f. Náměšť LKNA Military: 

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
MTWRNáměšť VĚŽ/TOWERCZ, ENMCTR Náměšť126,500H 24
dtodtoCZ, EN 119,8253H 24
dtodtoCZ, EN 121,5001H 24
MAPPNáměšť APPROACH/RADARCZ, ENMTMA Náměšť118,150H 24
dtodtoCZ, EN 121,5001H 24

 

11. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; g. OSTRAVA/Mošnov LKMT:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
TWRMošnov VĚŽ/TOWERCZ, ENCTR Mošnov120,800H 24
dtodto  121,5001H 24
APPOstrava APPROACH/RADARCZ, ENCTA, TMA Ostrava, SECTOR MORAVA part N, SECTOR OSTRAVA119,375H 24
dtodtoCZ, ENCTA, TMA Ostrava, SECTOR MORAVA part N, SECTOR OSTRAVA124,050HO
dtodtoCZ, ENCTA, TMA Ostrava, SECTOR OSTRAVA118,3753HO
dtodto  121,5001H 24
ATISMošnov ATISEN 118,050H 24

 

12. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; h. Pardubice LKPD:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
MTWRPardubice VĚŽ/TOWERCZ, ENMCTR Pardubice120,150H 24
dtodtoCZ, EN 120,2003H 24
dtodto  121,5001H 24
MAPPPardubice APPROACH/RADARCZ, ENMTMA Pardubice127,650H 24
dtodto  121,5001H 24

 

13. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; i. PRAHA/Ruzyně LKPR:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
TWRRuzyně VĚŽ/TOWERCZ, ENCTR Ruzyně118,1102H 24
dtodto  121,5001H 24
dtoRuzyně GROUNDCZ, ENpojíždění121,91020600-2100 (0500-2000)
dtoRuzyně DELIVERYCZ, ENodlety120,06020600-2100 (0500-2000)
dtodtoCZ, ENnáhradní FREQ134,5602HX
APPRuzyně RADARCZ, ENMimo pracovní dobu na FREQ 119,010.118,3102APR-OCT (0700-1600)
NOV-MAR (0900-1500)
dtodto  119,01020600-2000 (0500-1900)
dtoPraha RADARCZ, ENTMA Praha120,5302H 24
dtodtoCZ, ENTMA Praha127,5802H 24
dtodto  121,5001H 24
dtodtoCZ, ENnáhradní FREQ136,0802HX
ATISRuzyně ATISEN 122,1602H 24

 

14. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; j. Vodochody LKVO:

Označení Volací značka Jazyky Prostor působnosti FREQ Provozní doba
TWRVodochody VĚŽ/TOWERCZ, ENCTR, TMA Vodochody133,0802HX
dtodtoCZ, EN 121,5001HX
APPVodochody RADARCZ, ENCTR, TMA Vodochody127,4802HX
RADIMVodochody RADIMCZ, EN 123,0302H 24

 

15. Skupinové kmitočty

Skupinové kmitočty mohou být použity pouze v případě, že bude současně splněna povinnost udržovat nepřetržité oboustranné spojení se stanovišti letových provozních služeb vždy, kdy je tak požadováno.

Kmitočet130,925
ÚčelRadiové spojení "letadlo−letadlo" mezi kluzáky při mimoletištních letech
Výškové omezeníPoužívat do FL 95
PoznámkaDoporučený kmitočet pro aerovleky mimo ATZ

 

Kmitočet122,250
ÚčelRadiové spojení v provozu balónů a vzducholodí.
Výškové omezeníPoužívat do FL 95

 

Kmitočet121,000
ÚčelRadiové spojení "letadlo−letadlo" mezi motorovými letadly.
Výškové omezeníPoužívat do FL 95

 

Kmitočet125,825
ÚčelPro hlášení polohy, výšky a zamýšlené činnosti na plochách pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení a v jejich blízkosti, pokud tyto plochy nejsou vybaveny pozemní radiostanicí a nemají přidělený jiný kmitočet.
Výškové omezeníPoužívat do 450 m/1500ft AGL
Volací znakSložený ze slov(a) − název místa polohy (např. LETOVICE) a slova RÁDIO tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o AFIS používající označení INFO.
PříkladyLETOVICE RÁDIO, HORNÍ PLANÁ RADIO

Poslední revize 2.1. 2017 

logo_fr_pod_clanky_sede.jpg 

Flying Revue > Pro piloty > Příprava letu krok za krokem
.

FR 6/2018: Už brzy!

Sledujte akci "100 letišť":

Etapa 22+23: Slovensko

Novinka: Kalendář 2019

Poleťte s námi balónem:

Kalendárium:

Dne 22.10.1797 se stalo...
22.10.1797
Francouzský vzduchoplavec André-Jacques Garnerin provedl v Paříži výskok z balónu z výšky 3200 stop. Jeho plátěný padák měl průměr 23 stop a byl vybaven jednoduchým proutěným košem. canvas with a basket attached.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

e-Shop FR:

Letecká videa FR:

Inzerce: 

..
12345

Legendy čs. letectví:

Předplatné:

..
12345

Knihy FR:

..
12345

Práce v letectví:

Přednášky, kurzy FR:

Inzerce

Reklama

Naši partneři:

..
12345