Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále na „Obchodní podmínky“)

 

Definice

„E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.flying-revue.cz, její hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.

„Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. §§2079 a násl.Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu.

„Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného zboží.

„Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinné znění.

„Provozovatel“ znamená společnost Galileo Training, s.r.o., IČO: 27910661, DIČ: CZ27910661, se sídlem Jindrova 56, 155 00 Praha 5

„Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná

„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop.

„Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

 

Proces uzavření Smlouvy

Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „dokončit objednávku“ v uživatelském rozhraní E-shopu.

Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst.2.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „dokončit objednávku“.

Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

Smlouva je zavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko „dokončit objednávku“ Uživatelem dojde prostřednictvím sítě internet na server, kde je nainstalován E-shop.

Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

Provozovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

Kupní smlouva

Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

3.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

3.1.4 Způsob zabalení zboží určuje výhradně Provozovatel. Ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

3.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

3.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby.

3.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

3.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele

3.1.10 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

3.1.11 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí E-shopu jsou pouze orientační.

3.1.12 Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad-fakturu v tištěné podobě, a to společně s odesílaným objednaným zbožím, adresu Uživatele zadanou při objednávce do uživatelského prostředí E-shopu.

3.1.13 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem tímto uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

3.1.14 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží zákonou 2-letou záruku, pokud není u daného zboží v uživatelském prostředí E-shopu uvedená záruční doba delší.

3.1.15 Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla a/nebo jeho provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

3.1.16 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží,

3.1.17 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

 

Uživatelský účet

Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje, zadané při objednávce každého zboží.

Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoliv jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel e povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu způsobenou takto Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

 

Informace pro Spotřebitele

Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální značení Zboží, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy a vrácení předmětného Zboží Provozovateli, je Provozovatel povinen navrátit Spotřebiteli Kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel zpět vrácené zboží od Spotřebitele.

Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailu na objednavka@flying-revue.cz

 

Osobní údaje

6.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/82000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

6.2 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Prohlášení Provozovatele

7.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto v elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

7.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží, přičemž Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou Kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

7.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele. Proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

7.4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.

 

Rozhodné právo

Tyto obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

 

 

Flying Revue > e-shop > Obchodní podmínky
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 17.06.1955 se stalo...
17.06.1955
První let sovětského dopravního letounu Tupolev Tu-104.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »