Accountable Manager, Flight Operations Manager aneb Organizace leteckých dopravců

9.4.2019

Svět letecké dopravy, díl třicátý třetí                    Základním principem bezpečnosti v letecké dopravě je jasné definování odpovědnosti jednotlivých osob podílejících se přímo na leteckém provozu, přičemž nadřízení těchto pracovníků odpovídají za jejich okamžitou i trvalou způsobilost (kvalifikaci) zastávat takové pozice. Jaké pozice to jsou a jaké jsou jejich odpovědnosti, se dočtete v dnešním pokračování seriálu Svět letecké dopravy. 

1281.jpg

Způsob organizace leteckých dopravců vychází z konkrétních podmínek, velikosti, rozsahu činností zajišťovaných interně vlastními silami a případného začlenění leteckého dopravce do vyššího organizačního celku (např. skupiny v rámci holdingového uspořádání), to vše pochopitelně při respektování platné legislativy, zejména obchodního práva a leteckých předpisů. 

Letecké předpisy neurčují přesnou šablonu organizační struktury leteckého dopravce, nicméně základní principy a pravidla, které musí letecký dopravce respektovat, vedou k tomu, že organizační struktura leteckých dopravců je od určité velikosti v základních rysech velmi podobná a liší se pak především v počtu pracovních pozic či v počtu úrovní řízení v návaznosti na velikost či obchodní model daného dopravce. Jednu z možných podob základní organizační struktury leteckého dopravce ukazuje pro ilustraci obrázek níže.

Možná podoba základní organizační struktury leteckého dopravce. Zdroj: Svět letecké dopravy II.Zoom gallery
Možná podoba základní organizační struktury leteckého dopravce. Zdroj: Svět letecké dopravy II.

Základním principem bezpečnosti v letecké dopravě je jasné definování odpovědnosti jednotlivých osob podílejících se přímo na leteckém provozu, přičemž nadřízení těchto pracovníků odpovídají za jejich okamžitou i trvalou způsobilost (kvalifikaci) zastávat takové pozice. Vrcholově musí být zajištěn přesný popis všech procesů a odpovědností pro zajištění provozu při splnění požadovaných bezpečnostních standardů a pro průběžné udržování letadel v provozuschopném stavu.

Svět letecké dopravy II.
”fr_int”

Webový seriál Svět letecké dopravy obsahuje pouze výňatky z knihy Svět letecké dopravy II. K plnému pochopení problematiky poslouží pouze tato kniha jako celek. Je to jediná kniha na trhu, která se věnuje letecké dopravě tak globálně a podrobně. Využívá ji řada vysokých škol jako hlavní učebnici oborů letecké dopravy i mnoho firem pro doplnění vzdělání svých zaměstnanců. Poslouží ale i všem, kdo se o létání zajímají.
Objednat si ji můžete v našem e-shopu.

Dále musí být zajištěna neustálá zpětná vazba o tom, že nastavené procesy skutečně fungují, a v případě jakýchkoli zjištěných nedostatků či pouhých nejasností nebo potenciálních problémů musí být interní předpisy příslušným způsobem upraveny pro budoucí eliminaci takových případů; stejně tak je nutno průběžně udržovat veškeré interní postupy a předpisy v souladu s neustále doplňovanými obecně závaznými normami. 

Z uvedeného vyplývá, že v letecké dopravě – na rozdíl od řady jiných oborů – musí svou kvalifikaci, konkrétní znalosti a zkušenosti z oboru prokazovat nejen pracovníci přímo vykonávající dané činnosti, ale i velká část manažerů podílejících se na řízení organizačních složek přímo ovlivňujících letecký provoz – jde o tzv. odpovědné osoby (vůči leteckému úřadu země, která vydala dopravci oprávnění k provozu), které mají ve společnosti prokazatelný vliv na řízení činností nebo oblastí činností, za které zodpovídají (například letový provoz, pozemní provoz, údržba letadel, výcvik posádek apod.). Typicky jde o klíčové manažery provozních složek leteckého dopravce.

Příslušný letecký úřad dále před vydáním provozního oprávnění nebo průběžně na základě auditů posuzuje i nastavení všech procesů, toku informací, pravomocí a odpovědností mezi organizačními složkami či konkrétními pracovními pozicemi leteckého dopravce, které mají přímou vazbu na uskutečnění letu při dodržení všech požadovaných bezpečnostních standardů. Z toho vyplývá, že v organizační struktuře většiny dopravců jsme schopni najít jasné hranice mezi částí firmy zabývající se realizací letů (letový a pozemní provoz, údržba letadel, výcvik personálu, dispečerské řízení a průběžné sledování a vyhodnocování provozu s cílem udržovat či zlepšovat úroveň bezpečnosti a spolehlivosti) a neprovozními složkami (obchod, finance a účetnictví, organizační či materiální zázemí apod.). Rozdělení a obsah odpovědností čtěte níže. 

Seriál Svět letecké dopravy
”Flying

Příští díl seriálu Svět letecké dopravy vyjde v úterý 16. dubna 2019. Všechny díly najdete zde.

Odpovědné osoby

Odpovědné osoby (označované také anglickým termínem „nominated post-holders“) jsou pracovníci vedení leteckého dopravce s jasně definovanou finální odpovědností za jednotlivé oblasti činností leteckého dopravce mající dopad na provoz a jeho požadované kvalitativní a bezpečnostní standardy. Právě tyto osoby by měly kromě schopností a kompetencí potřebných pro výkon jejich zpravidla manažerské práce prokázat i odborné znalosti, zkušenosti a způsobilost k převzetí odpovědnosti za příslušnou oblast činností, a proto musí být ve svých pozicích schvalováni leteckým úřadem státu, který dohlíží na daného leteckého dopravce, jako podmínka pro vydání a udržení oprávnění k provozu letecké dopravy. Jde zejména o následující pozice.

Odpovědný vedoucí (Accountable Manager)

Zpravidla přímo ředitel či jinak nazývaný nejvyšší představitel leteckého dopravce nebo přinejmenším osoba z užšího výkonného vedení firmy s prokazatelným vlivem na řízení celé společnosti (např. člen představenstva akciové společnosti nebo jednatel společnosti s ručením omezeným). Nese finální odpovědnost za provádění všech činností dopravce majících přímou vazbu na provoz v souladu se všemi interními i obecnými předpisy a jako osoba mající na starost i ekonomiku a financování činnosti leteckého dopravce dohlíží i na to, aby potenciálně možné konflikty mezi bezpečností a ekonomikou byly vždy rozhodovány ve prospěch udržení požadovaných standardů bezpečnosti (i kdyby to znamenalo např. neuskutečnění lukrativního letu nebo dokonce zastavení či ukončení činnosti leteckého dopravce).

Sledujte přímý přenos z dráhy 06/24 Letiště Václava Havla. Klikněte na obrázek.
Sledujte přímý přenos z dráhy 06/24 Letiště Václava Havla. Klikněte na obrázek.

Vedoucí odpovídající za kvalitu a bezpečnost

Neboli Quality Manager-QM, Flight Safety Manager, Compliance Monitoring Manager. Jde o osoby odpovědné za vytvoření a udržování interních předpisů a nastavení procesů uvnitř firmy s dopadem do provozu a bezpečnosti tak, aby odpovídaly konkrétním specifikám daného dopravce a přitom byly vždy v souladu s obecně platnými národními leteckými předpisy (které navíc musí přinejmenším splňovat požadavky mezinárodních předpisů stanovených organizacemi typu ICAO nebo v Evropě EASA).

Sekce Letecká doprava
”Flying

Letadla, dopravce, rádce cestujícího létání a další zajímavosti z letecké dopravy najdete také v naší sekci Letecká doprava.

Důležitou složkou je i průběžné vyhodnocování správnosti nastavení všech procesů v provozu leteckého dopravce, odhalování potenciálních rizik nebo promptní reakce na vzniklé problémy nebo nedostatečně metodicky ošetřené případy uvnitř společnosti ve formě přijetí příslušných nápravných opatření.

Odpovědný vedoucí má následně povinnost přijmout a prosadit uvnitř společnosti vhodné řešení vedoucí k nápravě situace (což je znázorněno šipkou zpětné vazby v příkladu organizačního schématu na obr. 36). U větších dopravců jsou funkce související s nastavením a sledováním kvality a bezpečnosti rozděleny mezi více osob, stojících v čele celých oddělení zabývajících se kvalitou a předpisy.

Vedoucí bezpečnosti organizace (Security Manager)

Vedoucí bezpečnosti zpracovává a udržuje bezpečnostní program, jehož cílem je zajistit, aby k letadlům a všemu, co bezprostředně souvisí s jejich provozem, měli přístup pouze oprávnění a náležitě prověření pracovníci leteckého dopravce s cílem eliminace rizika jejich zneužití, sabotáže nebo dokonce teroristického útoku. Podobně jako u kvality nebo letové bezpečnosti, je i zde důležitou součástí jeho činnosti průběžné sledování účinnosti nastavených postupů v praxi a případná reakce na zjištěné problémy či rizika, přičemž odpovědný vedoucí je opět následně povinen přijmout a napříč společností prosadit vhodná nápravná opatření. U menších dopravců je tato činnost mnohdy zajištěna externě k tomu oprávněnou osobou.

Vedoucí letového provozu (Flight Operations Manager-FOM)

Víte, co znamená...
”fr_int”

... Air traffic management v letecké dopravě?

Odpověď najdete v našem Slovníku leteckých pojmů.


Zkopíruj a vlož do pole pro vyhledávání po otevření slovníku: ATM.

Ten spolu s QM odpovídá za zpracování a udržování interních předpisů týkajících se letového provozu v souladu s obecně platnými leteckými předpisy a za jejich důsledné dodržování. Vede organizační složku zajišťující letový provoz a často jde o aktivního pilota (zpravidla kapitána) leteckého dopravce.

Vedoucí pozemního provozu (Ground Operations Manager-GOM)

Obdoba FOM pro oblast pozemního zabezpečení provozu letadel.

Vedoucí technického provozu

Vedoucí technického provozu, resp. vedoucí pro udržování letové způsobilosti letadel (Head of Continuous Airworthiness Management = HCAM) odpovídá za udržování letadel využívaných leteckým dopravcem v provozuschopném stavu a za provádění jejich údržby ve stanovených termínech nebo po nalétání příslušného počtu letových hodin nebo cyklů v souladu se schváleným programem údržby každého letadla.

Vedoucí výcviku posádek (Crew Training Manager)

Crew Training Manager odpovídá za to, že členové létajícího personálu průběžně splňují všechny kvalifikační požadavky pro výkon příslušné funkce v posádce letadla, sestavuje jejich výcvikový program a organizuje výcvik dle tohoto programu. 

U menších dopravců může být leteckým úřadem schválena kumulace některých výše zmíněných funkcí v rukou jedné, patřičně způsobilé osoby, nicméně vždy je jednoznačně stanovena dělba odpovědností za jednotlivé oblasti činností souvisejících s provozem, obsluhou a údržbou letadel s cílem dosahovat maximální možné úrovně bezpečnosti a eliminovat již v zárodku jakákoli rizika pro bezpečný provoz. 

Jiří Žežula 

Flying Revue > Série & speciály > Svět letecké dopravy > Accountable Manager, Flight Operations Manager aneb Organizace leteckých dopravců
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Pokus o vytrvalostní REKORD:

Speciály:

..
12

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 23.07.1983 se stalo...
23.07.1983
Duchapřítomnost posádky a velká dávka štěstí zachránila před 25 léty, 23. července 1983, život 61 pasažérům a osmi členům posádky Boeingu 767-200 při incidentu, který vešel do historie pod názvem Gimli glider.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »