Základní přepravní dokumenty v letecké přepravě cestujících

2.10.2018

Svět letecké dopravy, díl jedenáctý    Na tvorbě rezervací, prodeji a vlastní realizaci letecké přepravy se podílí celá řada subjektů. K tomu, aby byl celý tento proces v globálním měřítku procesně zvladatelný, účetně zpracovatelný i právně sjednocený, jsou v letecké přepravě používány celosvětově standardizované přepravní doklady.

Zveme vás na výstavu Báječný svět létání II
”fr_int”

» 10. - 21. října 2018
» Sto dvacet velkoformátových leteckých fotografií
» Česko i Svět
» Besedy
» Přednášky
» Videoprezentace
» Kalendář
» Soutěž o 2 letenky ČSA
» Kudy na výstavu
» Vstup zdarma
» Web výstavy

Srdečně vás zveme!

”fr_int”

V následujících částech této kapitoly jsou popsány základní doklady, které se používají ve vztahu k létající veřejnosti. I když se v souvislosti s novými technologiemi změnila forma některých dokladů z papírových dokumentů na elektronické záznamy, jejich princip a potřebné informace zůstávají v podstatě stejné.

Letenka a zavazadlový lístek 

Letenka je z právního hlediska přepravní smlouva mezi cestujícím a příslušným leteckým dopravcem. Smlouvy s jednotlivými dopravci jsou obvykle podobné a vycházejí z přijatých standardů poskytování a prodeje letecké přepravy, ale v některých detailech se mohou lišit. K tomu dochází zejména tím, že leteckou přepravu poskytuje stále větší počet soukromých leteckých společností, z nichž řada nevstupuje do žádných asociací s ostatními, a sledují svá vlastní pravidla, která musí sice respektovat regulatorní požadavky, ale v řadě aspektů se mohou lišit. 

Ve vztahu k cestujícím obsahují letenky (dříve flight tickets, dnes spíše e-ticket nebo transportation document) v zásadě následující údaje: 

 • oslovení (salutation) cestujícího – pán, paní, slečna apod. – tyto údaje ani příjmení cestujícího nelze po zakoupení letenky žádným způsobem měnit
 • jméno a příjmení (přesně tak, jak jsou uvedeny v cestovním dokladu)
 • leteckou společnost vystavující danou letenku
 • jednotlivé úseky cesty
 • použité dopravce a čísla linek
 • rezervační status (zejména zda je dané místo potvrzeno či je na čekací listině)
 • povolenou váhu zapsaných zavazadel
 • vystavující kancelář dopravce nebo prodejní agenturu
 • typ tarifu, na jehož základě je letenka vystavena
 • jednotlivé taxy a poplatky připočítávané k základnímu tarifu
 • tarifní podmínky
 • GDS nebo rezervační systém, ve kterém je letenka vystavena
 • rezervační kód, pod kterým lze rezervaci najít v použitém rezervačním systému
 • číslo letenky
 • restrikce aplikovatelné na změny použitých dopravců nebo spojů

Papírové letenky jsou dnes již minulostí a jsou využívány pouze ve zcela zbytkovém množství malými místními dopravci obvykle v méně rozvinutých částech světa, a tak se jim v této publikaci nebudeme již věnovat. Většinovou formou jsou dnes tedy letenky elektronické (electronic ticket, e-ticket). 

Elektronické letenky

Svět letecké dopravy II.
”fr_int”

Tento webový seriál obsahuje pouze výňatky z knihy Svět letecké dopravy II. K plnému pochopení problematiky poslouží jedině tato kniha jako celek. Kniha Svět letecké dopravy II. je jediná kniha na trhu, která se věnuje letecké dopravě tak globálně a podrobně. Využívá ji řada vysokých škol jako hlavní učebnici oborů letecké dopravy i mnoho firem pro doplnění vzdělání svých zaměstnanců. Poslouží ale i všem, kdo se o létání zajímají.
Objednat si ji můžete v našem e-shopu.

Elektronické letenky – jsou vlastně potvrzením rezervace a platby za přepravu s tím, že cestující si v případě potřeby údaje sám vytiskne. Mezi výhody elektronických letenek patří zejména to, že je nelze ztratit, jejich vygenerování je nákladově nenáročné a lze je bez dalších nákladů a okamžitě po zaplacení doručit cestujícímu (zpravidla e-mailem). 

Podle způsobu prodeje a vystavení se letenky dále mohou členit na: 

 • letenky vystavené přímo dopravcem, na jehož linku je letenka prodána – úhrada jde přímo na účet dopravce
 • letenky vystavené interline partnerem dopravce, na jehož linku je letenka prodána – platby za tyto letenky probíhají obvykle přes IATA Clearing House 
 • letenky vystavené na neutrálním dokladu pouze označeném jménem dopravce, jehož jménem je letenka vystavena – úhrady probíhají prostřednictvím příslušného BSP
 • letenky vystavené na neutrálním dokladu jménem interline partnera skutečného dopravce – úhrada celkové částky dopravci označenému na letence probíhá prostřednictvím BSP a převod podílového jízdného (proratu) částky dalšímu dopravci, který zajišťuje určitou část celé cesty, pak probíhá mezi oběma dopravci obvykle přes IATA Clearing House 

V současné době klasické letecké společnosti prodávají ve svých vlastních provozovnách nebo přes své on-line systémy přibližně 10–50 % (procento se liší podle trhů a společností) ze svého celkového prodeje a zbytek je realizován přes agentury či veřejné internetové portály s určitou částí prodeje přes interline partnery. U nízkonákladových dopravců (low cost) se přes jejich vlastní on-line systémy prodá až 100 % letenek, protože řada z nich prostřednictvím prodejních agentur ani globálních distribučních systémů prostě nepracuje. 

Letenka sama slouží jednak jako přepravní doklad pro přijetí cestujícího k přepravě a jednak jako zúčtovací doklad mezi leteckými společnostmi v případě, že pro danou cestu použije cestující více leteckých společností, jejichž služby jsou prodané v rámci jedné letenky (interline spolupráce). Základním problémem zavedení globálního systému elektronických letenek klasických dopravců tedy v letech 2007–2008 byla harmonizace a standardizace formátu elektronických letenek vystavených různými leteckými společnostmi. Úspora nákladů při využití elektronických letenek oproti papírovým letenkám je organizací IATA odhadována na 9 USD za jednu letenku. Při ročním celosvětovém objemu více než 1 miliardy vystavených letenek se pak jedná o astronomickou částku úspor kolem 10 miliard USD. 

Zavazadlový lístek

Seriál Svět letecké dopravy
”Flying

Příští díl seriálu Svět letecké dopravy vyjde v úterý 9. října 2018. Všechny díly najdete zde.

Zavazadlový lístek je potvrzení o přijetí odbaveného/zapsaného (checked) zavazadla k přepravě a slouží jako doklad pro vyzvednutí zavazadla na letišti příletu nebo jako identifikace při případném hledání zavazadla v případě jeho nedoručení. Cestující získá zavazadlový lístek ve chvíli předání zavazadla dopravci k přepravě. Identifikace je prováděna současně také čárovým kódem, který umožňuje automatizované třídění zavazadel na jednotlivé lety v zavazadlových systémech odletových nebo přestupních letišť. Vzhledem k velmi sofistikovanému systému evidence a případného dohledání odbavených zavazadel se počet ztracených a nenalezených zavazadel dnes pohybuje v řádu zlomků promile z celkového počtu přepravovaných zapsaných zavazadel, což představuje jen zlomek podílu ztracených zavazadel v době jejich manuálního zpracovávání, identifikace a třídění. 

Celkový odhad ztrát vyplývajících ze špatného směrování a ztráty zavazadel byl pro rok 2011 spočítán na přibližně 2,5 miliardy USD. Systémy odbavování a třídění zavazadel se proto stále zdokonalují tak, aby bylo zásadně sníženo i množství zavazadel, která jsou i jen předána k přepravě na nesprávné spoje (mishandled) a následně identifikována a dosílána cestujícím na místo jejich pobytu. Zásadním přínosem pro snižování počtu takovýchto situací je možnost využívání čárových kódů a automatických čteček (reader). 

Palubní vstupenka 

Sekce Letecká doprava
”Flying

Letadla, dopravce, rádce cestujícího létání a další zajímavosti z letecké dopravy najdete také v naší sekci Letecká doprava.

Palubní vstupenka (boarding pass, boarding card) je doklad, kterým se cestující prokazuje k získání možnosti vstupu na palubu letadla ke svému odletu. Palubní vstupenka obvykle obsahuje nejméně tyto informace: 

 • Jméno cestujícího
 • Číslo letu (flight number)
 • Čas počátku nástupu do letadla a čas odletu (boarding time, departure time)
 • Označení nástupního místa pro příslušný let (gate)
 • Vyznačení přiděleného místa v letadle (seat) – v závislosti na obchodním modelu
 • Případné speciální informace
 • Pořadové číslo (sequence number) – označuje pořadí, ve kterém byl cestující k letu odbaven

Palubní vstupenku obdrží cestující ve chvíli odbavení (check in) na příslušný let, ať už je to ve formě elektronického záznamu s QR kódem na smartphone, doma vytištěného potvrzení nebo dokumentu vystaveného na odbavovacím stojanu na letišti či u odbavovací přepážky. 

Příklad palubní vstupenky vystavené na odbavovacím stojanu na letišti.Zoom gallery
Příklad palubní vstupenky vystavené na odbavovacím stojanu na letišti.

Electronic Miscellaneous Document

EMD – je vlastně elektronické potvrzení úhrady s víceúčelovým použitím. Je vystavován pro služby nezahrnuté v příslušném tarifu (více zavazadel, výběr sedadel atd.) – v těchto případech se používá tzv. EMD-A (associated), který je zakomponován do příslušné elektronické letenky v procesu vytváření rezervace. V případě jiných než dopravních služeb (ubytování při přestupu vyžadujícím přenocování v přestupním místě, transfer na jiné letiště, pronájem auta atd.) se pak používá EMD-S (stand alone) dokument, který poskytuje možnost zahrnutí nepřepravních služeb. 

EMD nahradil s platností od začátku roku 2015 dříve používaný papírový dokument s názvem MCO (Miscellaneous Charges Order). 

Předplacené jízdné

100 let - 100 letišť
”fr_int”

Projekt 100 let - 100 letišť chce přispět k oslavám 100 let čs. letectví.
Kdy: Duben - říjen 2018. Cíl: Během roku 2018 přistát na stovce českých a slovenských letišť a propojit je tak pomyslným leteckým mostem.
Letadlo: Dynamic WT-9 reg. OK-LEX
Posádky: Jiří Pruša - Miloš Dermišek, Jiří Pruša - Jožo Skácal, Jiří Pruša - Jindřich Ilem, Jiří Pruša - Jan Dvořák
Partneři: Český svaz letectví, server Aktuálně.cz, Český rozhlas Dvojka, agentura Czech Tourism.
Web: 100-let-100-letist.flying-revue.cz.

Předplacené jízdné (Prepaid Ticket Advice – PTA) je elektronicky přenášená informace potvrzující zaplacení letecké přepravy ve prospěch cestujícího v jiném místě, než bylo místo platby. Používá se v případech, kdy objednavatel chce zaplatit přepravu pro svého obchodního partnera, zaměstnance nebo příbuzného, který je v jiném místě než plátce, a jemuž bude vystavena letenka na základě elektronicky zaslaného PTA. V současné době však používání elektronických letenek a možnost jejich okamžitého zasílání komukoliv kdekoliv elektronickou poštou potřebu PTA do velké míry eliminuje.

Shrnutí

Roční prodej více než miliardy přepravních dokladů pro více než 3 miliardy cestujících na miliony linek stovek leteckých společností je technologicky velmi komplikovaný proces, k jehož zvládnutí napomáhá také úzká spolupráce mezi leteckými společnostmi i mechanismy, které se k tomu účely vytvořily – GDS, IATA Clearing House, systémy BSP, elektronické letenky a další e-dokumenty. 

Původní, jednoduché, rukou vyplňované tiskopisy, které se používaly pro potvrzení o zaplacení místa na letecké lince, se postupem času změnily ve velmi sofistikované elektronické dokumenty, do nichž jsou informace vkládány z prodejního systému letecké společnosti nebo GDS spojeného s národní zúčtovací centrálou BSP, která zajišťuje automatizovaně fakturaci a platby mezi prodejci a leteckými společnostmi.  

Ing. Jiří Pruša, Ing. Michal Pazourek 

 220pix._expedice_100_let_2018_z1_cz_fr.png220_pix_banner_vystava_fr_karolinum_2018_web_-_kopie.jpg

Flying Revue > Série & speciály > Svět letecké dopravy > Základní přepravní dokumenty v letecké přepravě cestujících
.

         Máme pro vás »

FR 4/2022: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL C VFR průvodce 1

VFR letecký průvodce Evropou 1 »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorologie pro piloty »

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Učebnice přístrojového létání!

Učebnice přístrojového létání »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

Přednášky Flying Revue!

Přednášky Flying Revue »

Kalendárium:

Dne 15.08.1997 se stalo...
15.08.1997
Jennifer Murrayová si splnila svůj celoživotní sen a stala se první ženou na světě, která obletěla v malém vrtulníku svět. V tento den přistála zpět ve své rodné Británii poté, co se jí při 97 dní dlouhém letu podařilo přeletět celkem 26 zemí.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »