Základní přepravní dokumenty v letecké přepravě cestujících

2.10.2018

Svět letecké dopravy, díl jedenáctý    Na tvorbě rezervací, prodeji a vlastní realizaci letecké přepravy se podílí celá řada subjektů. K tomu, aby byl celý tento proces v globálním měřítku procesně zvladatelný, účetně zpracovatelný i právně sjednocený, jsou v letecké přepravě používány celosvětově standardizované přepravní doklady.

Zveme vás na výstavu Báječný svět létání II
”fr_int”

» 10. - 21. října 2018
» Sto dvacet velkoformátových leteckých fotografií
» Česko i Svět
» Besedy
» Přednášky
» Videoprezentace
» Kalendář
» Soutěž o 2 letenky ČSA
» Kudy na výstavu
» Vstup zdarma
» Web výstavy

Srdečně vás zveme!

”fr_int”

V následujících částech této kapitoly jsou popsány základní doklady, které se používají ve vztahu k létající veřejnosti. I když se v souvislosti s novými technologiemi změnila forma některých dokladů z papírových dokumentů na elektronické záznamy, jejich princip a potřebné informace zůstávají v podstatě stejné.

Letenka a zavazadlový lístek 

Letenka je z právního hlediska přepravní smlouva mezi cestujícím a příslušným leteckým dopravcem. Smlouvy s jednotlivými dopravci jsou obvykle podobné a vycházejí z přijatých standardů poskytování a prodeje letecké přepravy, ale v některých detailech se mohou lišit. K tomu dochází zejména tím, že leteckou přepravu poskytuje stále větší počet soukromých leteckých společností, z nichž řada nevstupuje do žádných asociací s ostatními, a sledují svá vlastní pravidla, která musí sice respektovat regulatorní požadavky, ale v řadě aspektů se mohou lišit. 

Ve vztahu k cestujícím obsahují letenky (dříve flight tickets, dnes spíše e-ticket nebo transportation document) v zásadě následující údaje: 

 • oslovení (salutation) cestujícího – pán, paní, slečna apod. – tyto údaje ani příjmení cestujícího nelze po zakoupení letenky žádným způsobem měnit
 • jméno a příjmení (přesně tak, jak jsou uvedeny v cestovním dokladu)
 • leteckou společnost vystavující danou letenku
 • jednotlivé úseky cesty
 • použité dopravce a čísla linek
 • rezervační status (zejména zda je dané místo potvrzeno či je na čekací listině)
 • povolenou váhu zapsaných zavazadel
 • vystavující kancelář dopravce nebo prodejní agenturu
 • typ tarifu, na jehož základě je letenka vystavena
 • jednotlivé taxy a poplatky připočítávané k základnímu tarifu
 • tarifní podmínky
 • GDS nebo rezervační systém, ve kterém je letenka vystavena
 • rezervační kód, pod kterým lze rezervaci najít v použitém rezervačním systému
 • číslo letenky
 • restrikce aplikovatelné na změny použitých dopravců nebo spojů

Papírové letenky jsou dnes již minulostí a jsou využívány pouze ve zcela zbytkovém množství malými místními dopravci obvykle v méně rozvinutých částech světa, a tak se jim v této publikaci nebudeme již věnovat. Většinovou formou jsou dnes tedy letenky elektronické (electronic ticket, e-ticket). 

Elektronické letenky

Svět letecké dopravy II.
”fr_int”

Tento webový seriál obsahuje pouze výňatky z knihy Svět letecké dopravy II. K plnému pochopení problematiky poslouží jedině tato kniha jako celek. Kniha Svět letecké dopravy II. je jediná kniha na trhu, která se věnuje letecké dopravě tak globálně a podrobně. Využívá ji řada vysokých škol jako hlavní učebnici oborů letecké dopravy i mnoho firem pro doplnění vzdělání svých zaměstnanců. Poslouží ale i všem, kdo se o létání zajímají.
Objednat si ji můžete v našem e-shopu.

Elektronické letenky – jsou vlastně potvrzením rezervace a platby za přepravu s tím, že cestující si v případě potřeby údaje sám vytiskne. Mezi výhody elektronických letenek patří zejména to, že je nelze ztratit, jejich vygenerování je nákladově nenáročné a lze je bez dalších nákladů a okamžitě po zaplacení doručit cestujícímu (zpravidla e-mailem). 

Podle způsobu prodeje a vystavení se letenky dále mohou členit na: 

 • letenky vystavené přímo dopravcem, na jehož linku je letenka prodána – úhrada jde přímo na účet dopravce
 • letenky vystavené interline partnerem dopravce, na jehož linku je letenka prodána – platby za tyto letenky probíhají obvykle přes IATA Clearing House 
 • letenky vystavené na neutrálním dokladu pouze označeném jménem dopravce, jehož jménem je letenka vystavena – úhrady probíhají prostřednictvím příslušného BSP
 • letenky vystavené na neutrálním dokladu jménem interline partnera skutečného dopravce – úhrada celkové částky dopravci označenému na letence probíhá prostřednictvím BSP a převod podílového jízdného (proratu) částky dalšímu dopravci, který zajišťuje určitou část celé cesty, pak probíhá mezi oběma dopravci obvykle přes IATA Clearing House 

V současné době klasické letecké společnosti prodávají ve svých vlastních provozovnách nebo přes své on-line systémy přibližně 10–50 % (procento se liší podle trhů a společností) ze svého celkového prodeje a zbytek je realizován přes agentury či veřejné internetové portály s určitou částí prodeje přes interline partnery. U nízkonákladových dopravců (low cost) se přes jejich vlastní on-line systémy prodá až 100 % letenek, protože řada z nich prostřednictvím prodejních agentur ani globálních distribučních systémů prostě nepracuje. 

Letenka sama slouží jednak jako přepravní doklad pro přijetí cestujícího k přepravě a jednak jako zúčtovací doklad mezi leteckými společnostmi v případě, že pro danou cestu použije cestující více leteckých společností, jejichž služby jsou prodané v rámci jedné letenky (interline spolupráce). Základním problémem zavedení globálního systému elektronických letenek klasických dopravců tedy v letech 2007–2008 byla harmonizace a standardizace formátu elektronických letenek vystavených různými leteckými společnostmi. Úspora nákladů při využití elektronických letenek oproti papírovým letenkám je organizací IATA odhadována na 9 USD za jednu letenku. Při ročním celosvětovém objemu více než 1 miliardy vystavených letenek se pak jedná o astronomickou částku úspor kolem 10 miliard USD. 

Zavazadlový lístek

Seriál Svět letecké dopravy
”Flying

Příští díl seriálu Svět letecké dopravy vyjde v úterý 9. října 2018. Všechny díly najdete zde.

Zavazadlový lístek je potvrzení o přijetí odbaveného/zapsaného (checked) zavazadla k přepravě a slouží jako doklad pro vyzvednutí zavazadla na letišti příletu nebo jako identifikace při případném hledání zavazadla v případě jeho nedoručení. Cestující získá zavazadlový lístek ve chvíli předání zavazadla dopravci k přepravě. Identifikace je prováděna současně také čárovým kódem, který umožňuje automatizované třídění zavazadel na jednotlivé lety v zavazadlových systémech odletových nebo přestupních letišť. Vzhledem k velmi sofistikovanému systému evidence a případného dohledání odbavených zavazadel se počet ztracených a nenalezených zavazadel dnes pohybuje v řádu zlomků promile z celkového počtu přepravovaných zapsaných zavazadel, což představuje jen zlomek podílu ztracených zavazadel v době jejich manuálního zpracovávání, identifikace a třídění. 

Celkový odhad ztrát vyplývajících ze špatného směrování a ztráty zavazadel byl pro rok 2011 spočítán na přibližně 2,5 miliardy USD. Systémy odbavování a třídění zavazadel se proto stále zdokonalují tak, aby bylo zásadně sníženo i množství zavazadel, která jsou i jen předána k přepravě na nesprávné spoje (mishandled) a následně identifikována a dosílána cestujícím na místo jejich pobytu. Zásadním přínosem pro snižování počtu takovýchto situací je možnost využívání čárových kódů a automatických čteček (reader). 

Palubní vstupenka 

Sekce Letecká doprava
”Flying

Letadla, dopravce, rádce cestujícího létání a další zajímavosti z letecké dopravy najdete také v naší sekci Letecká doprava.

Palubní vstupenka (boarding pass, boarding card) je doklad, kterým se cestující prokazuje k získání možnosti vstupu na palubu letadla ke svému odletu. Palubní vstupenka obvykle obsahuje nejméně tyto informace: 

 • Jméno cestujícího
 • Číslo letu (flight number)
 • Čas počátku nástupu do letadla a čas odletu (boarding time, departure time)
 • Označení nástupního místa pro příslušný let (gate)
 • Vyznačení přiděleného místa v letadle (seat) – v závislosti na obchodním modelu
 • Případné speciální informace
 • Pořadové číslo (sequence number) – označuje pořadí, ve kterém byl cestující k letu odbaven

Palubní vstupenku obdrží cestující ve chvíli odbavení (check in) na příslušný let, ať už je to ve formě elektronického záznamu s QR kódem na smartphone, doma vytištěného potvrzení nebo dokumentu vystaveného na odbavovacím stojanu na letišti či u odbavovací přepážky. 

Příklad palubní vstupenky vystavené na odbavovacím stojanu na letišti.Zoom gallery
Příklad palubní vstupenky vystavené na odbavovacím stojanu na letišti.

Electronic Miscellaneous Document

EMD – je vlastně elektronické potvrzení úhrady s víceúčelovým použitím. Je vystavován pro služby nezahrnuté v příslušném tarifu (více zavazadel, výběr sedadel atd.) – v těchto případech se používá tzv. EMD-A (associated), který je zakomponován do příslušné elektronické letenky v procesu vytváření rezervace. V případě jiných než dopravních služeb (ubytování při přestupu vyžadujícím přenocování v přestupním místě, transfer na jiné letiště, pronájem auta atd.) se pak používá EMD-S (stand alone) dokument, který poskytuje možnost zahrnutí nepřepravních služeb. 

EMD nahradil s platností od začátku roku 2015 dříve používaný papírový dokument s názvem MCO (Miscellaneous Charges Order). 

Předplacené jízdné

100 let - 100 letišť
”fr_int”

Projekt 100 let - 100 letišť chce přispět k oslavám 100 let čs. letectví.
Kdy: Duben - říjen 2018. Cíl: Během roku 2018 přistát na stovce českých a slovenských letišť a propojit je tak pomyslným leteckým mostem.
Letadlo: Dynamic WT-9 reg. OK-LEX
Posádky: Jiří Pruša - Miloš Dermišek, Jiří Pruša - Jožo Skácal, Jiří Pruša - Jindřich Ilem, Jiří Pruša - Jan Dvořák
Partneři: Český svaz letectví, server Aktuálně.cz, Český rozhlas Dvojka, agentura Czech Tourism.
Web: 100-let-100-letist.flying-revue.cz.

Předplacené jízdné (Prepaid Ticket Advice – PTA) je elektronicky přenášená informace potvrzující zaplacení letecké přepravy ve prospěch cestujícího v jiném místě, než bylo místo platby. Používá se v případech, kdy objednavatel chce zaplatit přepravu pro svého obchodního partnera, zaměstnance nebo příbuzného, který je v jiném místě než plátce, a jemuž bude vystavena letenka na základě elektronicky zaslaného PTA. V současné době však používání elektronických letenek a možnost jejich okamžitého zasílání komukoliv kdekoliv elektronickou poštou potřebu PTA do velké míry eliminuje.

Shrnutí

Roční prodej více než miliardy přepravních dokladů pro více než 3 miliardy cestujících na miliony linek stovek leteckých společností je technologicky velmi komplikovaný proces, k jehož zvládnutí napomáhá také úzká spolupráce mezi leteckými společnostmi i mechanismy, které se k tomu účely vytvořily – GDS, IATA Clearing House, systémy BSP, elektronické letenky a další e-dokumenty. 

Původní, jednoduché, rukou vyplňované tiskopisy, které se používaly pro potvrzení o zaplacení místa na letecké lince, se postupem času změnily ve velmi sofistikované elektronické dokumenty, do nichž jsou informace vkládány z prodejního systému letecké společnosti nebo GDS spojeného s národní zúčtovací centrálou BSP, která zajišťuje automatizovaně fakturaci a platby mezi prodejci a leteckými společnostmi.  

Ing. Jiří Pruša, Ing. Michal Pazourek 

 220pix._expedice_100_let_2018_z1_cz_fr.png220_pix_banner_vystava_fr_karolinum_2018_web_-_kopie.jpg

Flying Revue > Série & speciály > Svět letecké dopravy > Základní přepravní dokumenty v letecké přepravě cestujících
.

CIDNA 2019: 2. etapa


» Start 19. 9. z LKKT (» první etapa)

Triko CFRNA/CIDNA:


  Koupí trička podpoříte Vzpomínkový let. 

Časopis FR 5/2019

 

Soutěž:

Novinka:

Kalendárium:

Dne 18.09.1928 se stalo...
18.09.1928
Německá dopravní vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin uskutečnila svůj první let. Během devíti let hladkého provozu provedla 590 letů, urazila přes půldruhého milionu kilometrů, přepravila 34 000 cestujících a 78 tun pošty.
zavřít

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Novinka: Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi

Učebnice pilota 2019:

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Předplatné:

..
12345