Zdravotní stav nesmí pilota při pilotování omezovat, říká letecký lékař

30.6.2017

Zdravotní stav nesmí pilota při pilotování omezovat, říká letecký lékař

Pilotování vyžaduje skvělý zdravotní stav a piloti se své kondici a zdraví musí věnovat, pokud chtějí létat bezpečně. Zdravotní indispozice za řízením letadla má zpravidla totiž fatální následky. Dopravní pilot je navíc zodpovědný za své cestující. O zdraví pilotů a o tom, proč je zdravotní stav pilotů důležitý, hovoří MUDr. Jiří Ševčík z Ústavu leteckého zdravotnicví v Praze. 

Podceňují piloti zdravotní stav a vyšetření?

Rozdělil bych je asi na dvě základní skupiny. Do první patří ti mladší, relativně zdraví, do druhé ti starší, kteří již mají některé zdravotní potíže. Druhá skupina si víc váží kvalitního vyšetření, včasné léčby a prodloužení stacionárního stavu nemoci, které ho ještě neomezuje v činnosti. 

První skupina upřednostňuje rychlost vyšetření, jde jim víc o ten „štempl“. Nechtějí si přiznat, že i oni jednou budou patřit do druhé skupiny a že zdraví je pro ně finanční investice do budoucna. Obě skupiny se ale neobejdou bez Osvědčení o zdravotní způsobilosti. Bez něj létat nemohou.

MUDr. Jiří Ševčík z Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze.
MUDr. Jiří Ševčík z Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze.

Proč jsou na piloty tak vysoké nároky na zdravotní způsobilost?

V rámci udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti leteckého provozu piloti nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a příslušnými kvalifikacemi ani osvědčeními, jestliže jim jejich zdravotní stav neumožňuje tato práva vykonávat bezpečně. Laicky řečeno, pilot nemůže létat, jestliže by za letu mohlo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu a tím ohrožení bezpečnosti letu.

Jaké jsou typy zdravotní způsobilosti omezení?

Základní typy zdravotní způsobilosti jsou schopen a schopen s omezením. Omezení se uděluje, jestliže si to vyžaduje zdravotní stav žadatele, aby se minimalizovalo riziko ohrožení bezpečnosti letu, např. platné pouze ve dne, používat brýle, pouze jako druhý pilot atd.

V případě, že zdravotní stav žadatele neodpovídá požadavkům Nařízení komise EU 1178/2011 (odkaz zde (klikněte na "Požadavky na zdravotní způsobilost pilota), pozn. red.), osvědčení o zdravotní způsobilosti mu není vydáno. 

Jaké zdravotní handicapy jsou řešitelné, a jaké jsou naopak fatální a nelze s nimi za žádných okolností pilotovat?

Asi bych v tomto kontextu nepoužil slovo handicap, ale onemocnění. Většina onemocnění je léčitelná. Pokud je zachycena včas a léčena správně! Proto v Ústavu leteckého zdravotnictví nechceme být pouze „posuzující autoritou“, která jen vydá „štempl“. Víme, že našim klientům můžeme nabídnout víc. Na našich 11 odděleních pracují specialisté se vzděláním a dlouholetou praxí v oblasti letecké medicíny, kteří se uvědomují, že pro většinu klientů znamená jejich „medical“ živobytí, schopnost zabezpečit blízké či splatit hypotéku.

logo_big.pngPřečtěte si také článek Spouštíme novou rubriku s názvem Kondice a zdraví při létání.

Naši lékaři se drží osvědčených leteckolékařských postupů, které maximálně prodlužují schopnost udržet si zdravotní způsobilost. A jak jsem se již zmiňoval, s většinou  nemocí se dá něco udělat, pokud jsou odhaleny včas! Neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka či použití nevhodného postupu při oční operaci může způsobit nevratné škody.

Kondice a zdraví při létání
”fr_int”

Navštivte naši novou sekci Kondice a zdraví při létání. Dozvíte se v ní vše důležité na téma zdraví a pilotování.

Rubriky:
- Zdravotní způsobilost pilota
- Pilotování při onemocnění
- Otestujte se
- Nemoci a létání
- Pohledem leteckého lékaře

Ještě bych rád poznamenal, že piloti nesmějí letět, pokud si jsou vědomi jakéhokoli snížení své zdravotní způsobilosti, které by mohlo vyvolat jejich neschopnost bezpečně vykonávat své činnosti: například užívají-li jakékoli předepsané nebo nepředepsané léky, podstupují jakoukoli léčbu, chirurgický zákrok nebo jiné ošetření, které by mohly narušit bezpečnost letu.

Pilot musí také bez zbytečného odkladu požádat o leteckolékařskou radu, pokud prodělal chirurgickou operaci nebo invazivní výkon, začal pravidelně užívat jakékoli léky, utrpěl vážné poranění, trpí vážnou nemocí, byl hospitalizován nebo přijat k ambulantnímu ošetření, musel začít používat korekční čočky. Ženy musí požádat o leteckolékařskou radu také v případě, pokud otěhotní.

Může být, že člověk sice nesplní požadavky pro pilotování dopravních letounů, ale může pilotovat letadla bez cestujících?

Ano, jestliže pilot nesplňuje zdravotní požadavky na 1. třídu, stále může splňovat požadavky na 2. třídu nebo LAPL.

Jak je to u vojenských pilotů?

Vojenští piloti musí splňovat zdravotní způsobilost podle požadavku Vyhl. Ministerstva obrany 282/1999 Sb. Nároky na vojenské piloty jsou vyšší. Například laserová operace oční operace ztenčí rohovku, anomálie či onemocnění srdce, cév, ledvin, mozku aj. mohou mít negativní vliv na létání při větších rychlostech a velkém přetížení, závažné akné zase znemožní plnohodnotně používat kyslíkovou masku.

Co byste pilotům poradil – jak sledovat svůj zdravotní stav a kondici?

Nic komplikovaného - zdravý životní styl, pestrá strava, eliminace stresu, dostatek pohybu a odpočinku.

S jakými léky by pilot určitě neměl sednout za knipl?

Takových léků je spousta, například inzulín, léky potlačující imunitu, starší léky na alergie, léky ovlivňující psychiku, léky potlačující příznaky srdečního onemocnění atd... Na druhou stranu, piloti se nemusí bát, že každý lék znamená automaticky pilotní stopku. Je třeba každý takový případ řešit individuálně.  

Jak je to například s létáním v těhotenství u žen pilotek?

V případě bezproblémového průběhu těhotenství mohou létat do 26.týdne, v případě 1.třídy s omezením OML (tzn. ne jednopilotní lety, ale mohou být členy vícepilotní posádky). 

Prohlídky

Jakými vyšetřeními by měl pilot projít na první prohlídce a jakými na opakovaných prohlídkách? 

Zdravotní způsobilost, postup při jejím stanovení, oprávnění k udělení atd. řeší Nařízení Evropské komise č. 1178 z roku 2011, příloha IV. (část MED). Náplň prohlídek je zaměřena na zhodnocení anamnézy, kardiovaskulárního rizika, klinickou prohlídku celého těla. Intenzita vyšetření závisí na typu oprávnění k létání. Samozřejmě platí přímá úměra, čím vyšší oprávnění, tím podrobnější prohlídka, např. krevní testy, audiometrie, psychologické či jiné vyšetření při zdravotní indikaci.

Při prodloužení či obnově zdravotní způsobilosti je obecně vyšetření kratší, nicméně některá vyšetření mají časově omezenou platnost a jejich periodicita se zkracuje s věkem žadatele. Rovněž s narůstajícím věkem, eventuálně při podezření na určité onemocnění, se objevuje povinnost absolvovat určitá vyšetření, např. zátěžový test kardiovaskulárního aparátu, scan prokrvení myokardu atd.

Jak často musí piloti na kontrolní vyšetření? 

Periodicita prohlídek se liší dle letecké kvalifikace, věku žadatele a samozřejmě záleží na zdravotním stavu. Obecně 6 měsíců až 5 let. Dobu platnosti osvědčení má pilot na vystaveném osvědčení. (Pozn. red.: intervaly pro jednotlivé kvalifikace najdete zde.) 

Co když opakovanou prohlídku z nějakého důvodu nestihne absolvovat? Je nějaké "překlenovací" období?

Dle směrnice nesmí bez průkazu pilotovat. Pokud bude létat bez platného OZZ OZZ se prodlužuje, optimálně ve lhůtě 45 dnů před ukončením platnosti. Po ukončení platnosti se OZZ obnovuje, po pěti letech neplatnosti se provádí vyšetření v rozsahu vstupního vyšetření.  

Co pilotovi hrozí, když nemá platné OZZ?

To je dotaz na vydavatele pilotního průkazu, tedy Úřad pro civilní letectví. Ale předpokládám, že může hrozit i odebrání průkazu.

Kde piloti a uchazeči o pilotní průkaz, resp. o OZZ, najdou požadavky na zdravotní stav?

Na vašem webu, podrobně ve výše uvedené směrnici. Seznamy leteckých lékařů podle stupně oprávnění, průběžně aktualizované, pak lze nalézt na webových stránkách ÚCL.

Lékaři 

Kteří lékaři mohou vydávat všechny typy osvědčení?

Aby letecký lékař dosáhl rozšíření oprávnění (AME-R) a mohl vydávat osvědčení o zdravotní způsobilosti pro obchodní piloty, musí mít absolvováno základní školení v letecké medicíně, absolvovat pravidelná opakovací školení, ročně vyšetřit aspoň 10 pilotů 2.tř., dále musí absolvovat nástavbové školení v letecké medicíně zakončené testem a praktický výcvik v leteckolékařském centru. Pak si teprve může zažádat o udělení oprávnění. A samozřejmě, musí mít vzdělání lékaře, specializaci a oprávnění pracovat jako lékař.

Jaká je vůbec kvalita současné letecké medicíny? 

Přelomem v evropské letecké medicíně se stalo již citované Nařízení EK 1178/2011, které po americkém vzoru liberalizovalo prostředí a vneslo trh a více volnosti do oblasti zdravotních prohlídek. Tento přístup je logický a správný, avšak předpokládá vysokou společenskou vyzrálost všech účastníků, tzn. dodržování norem, pravidel, odpovědnost, vymahatelnost práva... V Unii po citovaném zákonu vzniklo několik desítek nových leteckých zdravotnických zařízení a úkolem orgánů Unie dnes je zajistit odpovídající kontrolu a bezpečnost. Renomované letecké společnosti problém vyřešily zachováním „status quo“ a zůstaly ve spolupráci s „kamennými ústavy“ disponujícími vlastními specialisty v potřebných oborech medicíny.

Stává se, že některý lékař OZZ vystaví za nějaké všimné přesto, že pilotův zdravotní stav není v pořádku? Co takovému lékaři hrozí za postih? Stalo se to už někdy? 

Takový případ neznám, nicméně pochybnosti o účelovosti jednání některých lékařů se již objevily. V takovém případě by státní autorita danému lékaři udělila napomenutí, eventuálně by mu oprávnění odebrala.

Nepříjemná může být situace, kdy lékař z objektivních důvodů OZZ vystavit nemůže. Jak piloti reagují?

Jednou z příčin neudělení oprávnění je věk (a související nemoci). Pro hodně pilotů je létání druhý život. Někteří létají celý život, nadzvuk, akrobacii. Takoví se neradi smiřují s udělením omezení, snížení kvalifikace, natož pak s odebráním „medicalu“. Těm mladším pilotům zase odebrání oprávnění znemožňuje vykonávat dobře placené povolání. Jejich reakce zaleží na osobnostní charakteristice. Některé reakce samozřejmě příjemné nejsou. 

Uchylují se piloti ve snaze OZZ získat k nečistým praktikám?

Před lékařských vyšetřením letecký personál vyplňuje dotazník včetně zdravotních informací a podepisuje poučení, že nic nezatajil. Za porušení hrozí pokuta až 20.000 USD. Bohužel, Evropská agentura EASA nemá v porovnání s americkou FAA centrální registr, kde by se informace daly okamžitě ověřit. Ale pracuje na něm. Zatím se bohužel stává, že pokud letecký lékař v jedné zemi EU nevystaví OZZ, pilot si klidně jde další den v jiném státě na vyšetření, kde některé údaje zatají. Věřím, že centrální registr tomu zamezí. Nejde o zbytečné obstrukce vůči pilotům, jde o zdraví nebo dokonce o život. 

Jan Dvořák

logo_big.png

 

Flying Revue > Pro piloty > Kondice a zdraví při létání > Zdravotní stav nesmí pilota při pilotování omezovat, říká letecký lékař
Loading...

Kondice a zdraví při létání

Loading...

Kondice a zdraví při létání

.

         Máme pro vás »

FR 3/2022: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL C VFR průvodce 1

VFR letecký průvodce Evropou 1 »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorologie pro piloty »

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Učebnice přístrojového létání!

Učebnice přístrojového létání »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

Přednášky Flying Revue!

Přednášky Flying Revue »

Kalendárium:

Dne 27.05.1955 se stalo...
27.05.1955
První let francouzského dopravního letounu Sud Aviation Caravelle (F-WHHH). První let trvající 41 minut provedla posádka ve složení Pierre Nadot (kapitán), André Moynot (první důstojník), Jean Avril (mechanik), André Préneron (radiotelegrafista) a Roger Beteille.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »