Svět letecké dopravy, díl první

10.7.2018

Svět letecké dopravy, díl první    Letecká doprava v posledních dvaceti letech prošla zásadními změnami, které z ní učinily běžně používaný druh dopravy. Stupeň globální integrace a kooperace v tomto odvětví překonává faktické i pomyslné, geografické i symbolické hranice. Nahlédněte proto s námi v novém seriálu Flying Revue pod hladinu, na devět desetin ledovce, jehož viditelnou desetinou je právě vaše a naše letecké cestování napříč Zeměkoulí. Dnes díl první. 

bez_názvu_2.jpg

Letecká doprava se postupně stala vysoce profesionální činností, která vyžaduje odborníky z mnoha oborů – od špičkových pilotů přes řídící letového provozu, mechaniky, IT odborníky, marketingové a provozní specialisty, znalce z oboru financí, logistiky, práva a řady dalších oborů. Zatímco v zemích, které mají rozsah i trh letecké dopravy dostatečně velký, je dostupnost odborné literatury a informací pro výchovu a vzdělání nových odborníků dostatečně saturovaná, v menších zemích obvykle není jednoduché získat spolehlivé a profesionální informace. Podobně je tomu i v ČR a SR. 

Seriál Svět letecké dopravy
”Flying

Příští díl seriálu Svět letecké dopravy vyjde v úterý 17. července 2018. Všechny díly najdete zde.

V našem seriálu čerpáme z knihy Svět letecké dopravy II. (SLD II.), která je vysoce hodnocena odborníky v oblasti dopravy a užívána jako studijní materiál na oborových vysokých školách i při dalším vzdělávání zaměstnanců firem působících v oboru letecké dopravy. A protože není jednoduché se k tak souhrnným a podrobným informacím běžně dostat, nabízíme vám alespoň část z nich v dnes startujícím seriálu.

Věříme, že seriál Svět letecké dopravy, potažmo kniha SLD II., přinese nové poznatky nejen studentům, ale také zkušeným profesionálům i amatérským zájemcům o poznání toho, jak vlastně globální systém letecké dopravy funguje. 

Změny posledních dvaceti let

Změny, k nimž v oblasti letecké dopravy v posledních dvaceti letech došlo, můžeme ve stručnosti charakterizovat zhruba takto:  

 • Liberalizace ekonomického  prostředí, ve kterém je letecká doprava rea- lizována a z toho vyplývající zásadní růst konkurence, zvyšování produk- tivity a snižování cen. Následně se pak z letecké dopravy stalo ve velké části světa běžné dopravní odvětví dostupné širokým vrstvám společnosti. Tento trend bude nadále pokračovat. 
 • Technický  rozvoj nejen ve výrobě letadel a jejich systémů, ale také v oblasti řízení letového provozu, letištních služeb i nabídky a prodeje letecké přepravy. Modernizace celého systému letecké dopravy se mimo otázek bezpečnosti intenzivně soustředí také na řešení ekologických faktorů jako hluk, spotřeba paliva a emise CO2.
 • Rozvoj nových obchodních modelů používaných leteckými dopravci – původní tzv. klasický model poskytování leteckých přepravních služeb se rozšířil o nové přístupy soustředěné zejména na snižování nákladů a zvyšování produktivity často souhrnně nazývané „low cost“ (LC) nebo „nízko- nákladový“ model. 
 • Kapacitní problémy infrastruktury letecké dopravy – letišť i letových cest a nové přístupy k jejich řešení vyplývající jak z nových technologických možností, tak i z nového vojensko-politického uspořádání světa, ke kterému došlo na přelomu 20. a 21. století. 
 • Hrozba teroristických akcí proti uživatelům i poskytovatelům letecké přepravy, která zejména po 11. září 2001 znamenala zásadní změny v zajišťování bezpečnosti letecké přepravy. Současně s tím se projevila také vysoká citlivost letecké přepravy na mezinárodně-politické problémy i šíření nakažlivých nemocí. 
 • V případě České i Slovenské republiky pak také zásadní politické a ekonomické změny vedoucí k podpoře liberálního ekonomického prostředí i úzké spolupráci s nejvyspělejšími zeměmi světa.

ihhljk.png ad SLD II.: Čtenář, jemuž se dostává do ruky tato kniha, může posoudit jak „vzlet“, tak i přistání“ celého díla, v němž „posádku“ – tým autorů – tvoří zkušení odborníci. Ti v textu uplatnili nejen teoretické, ale i praktické osobní zkušenosti. Že jde o velmi zdařilé dílo, čtenář pozná jistě podle toho, že v něm najde odpovědi na otázky z různých okruhů a procesů, které se týkají jak vlastního provozu letecké dopravy, tak i jeho řízení a v neposlední řadě i odpovědi na otázky k regulaci podnikání v letecké dopravě. 
Prof. Ing. Petr MOOS, CSc., v době vydání knihy proděkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
 

 


Význam, vývoj a základní principy organizace letecké dopravy 

Svět letecké dopravy II.
”fr_int”

Kniha Svět letecké dopravy II. je jediná kniha na trhu, která se věnuje letecké dopravě tak globálně a podrobně. Využívá ji řada vysokých škol jako hlavní učebnici oborů letecké dopravy i mnoho firem pro doplnění vzdělání svých zaměstnanců. Poslouží ale i všem, kdo se o létání zajímají.
Objednat si ji můžete v našem e-shopu.

Letecká doprava je nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobem přepravy osob a zboží. Pro přepravu osob a některých druhů zboží (rychle zkazitelných nebo o vysoké hodnotě), zejména na delší vzdálenosti, je letecká doprava prakticky jedinou použitelnou přepravní možností. Letecká doprava poskytuje velké množství pracovních příležitostí jak přímých, tak nepřímých i vyvolaných.

Přímé pracovní příležitosti vznikají v leteckých společnostech, na letištích, v podnicích řízení letového provozu, nepřímé u výrobců letadel, u výrobců nejrůznějšího zabezpečovacího zařízení a výpočetní techniky. Vyvolané pracovní příležitosti se vytvářejí zejména v infrastruktuře cestovního ruchu (hotely, restaurace atd.), která by bez letecké dopravy v mnoha případech (ostrovy a jiná vzdálená místa) neměla využití.

Statistika IATA WATS 2014 uvádí, že globálně bylo v roce 2013 s leteckou dopravou spojeno celkem 58 milionů pracovních míst a ekonomická aktivita v hodnotě 2 200 miliard USD. 

ihhljk.png ad SLD II.: Vážení čtenáři a fandové letecké dopravy, svět letadel a letišť je i po sto letech fascinující a dynamicky se vyvíjející obor a jsem rád, že profesionálům i nadšencům v České republice je k dispozici zajímavě napsaná odborná kniha na toto téma. Český aeroholding se spolu se svou nejvýznamnější součástí, Letištěm Praha, staly partnery této knihy. Jsem rád, že jsme mohli i touto cestou přispět k uchování dlouholeté tradice a dalšímu rozvoji letecké dopravy v naší zemi.
Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, a.s. (v době vydání knihy předseda představenstva Českého aeroholdingu, a. s.).

Co byste ještě měli vědět

Sekce Letecká doprava
”Flying

Letadla, dopravce, rádce cestujícího létání a další zajímavosti z letecké dopravy najdete také v naší sekci Letecká doprava.

Mimo zmíněné hlavní změny v oblasti letecké dopravy je vhodné si připomenout i následující fakta: 

 • Letecká doprava je vzhledem ke své multidisciplinárnosti, globálnosti i potřebě součinnosti mnoha subjektů a nutné vysoké profesionalitě pracovníků ze všech oborů lidských ekonomických činností zřejmě nejkomplexnějším odvětvím. Její další rozvoj je proto hnací silou inovace i v řadě jiných oblastí. 
 • Státní vlastnictví leteckých společností je ve vyspělých zemích již z velké části otázkou minulosti. Státní administrativy se v oblasti letecké dopravy věnují především regulatorním funkcím.
 • Letecká doprava je stále více a ve všech procesních částech propojována s nejmodernějšími informačními technologiemi (IT). Stává se tak zásadním globálním zákazníkem v oblasti vývoje komunikačních cest, softwaru i hardwaru. Jako příklady těch největších a pro každého viditel- ných změn v této oblastí, lze zmínit zavedení elektronických letenek v letech 2007/2008 a postupné zavádění technologicky špičkových způsobů odbavování cestujících. Pro odbavení jsou dnes využívány např. i různé aplikace pro „chytré“ mobilní telefony.
 • Celkové finanční výsledky letecké dopravy jsou kolísavé a v průměru horší než v jiných odvětvích. V rámci celého odvětví letecké dopravy jsou také strukturální rozdíly. Služby řízení letového provozu a hlavních letišť dosahují, s ohledem na principy úhrady jejich nákladů, stabilně dob- rou rentabilitu. Výsledky mnoha leteckých dopravců jsou však často horší a často i po dlouhou dobu ztrátové. Investoři ale bývají připraveni dosa- hovat menších nebo žádných zisků výměnou za prestiž, kterou očekávají od investic do veřejně viditelných projektů leteckých společností.
 • Liberalizace  podnikání i privatizace v oblasti letecké dopravy je spojena s nut- ností zvyšování úlohy státní regulace a dozoru nad bezpečností a kvalitou jejich provozu nad zaváděním opatření na ochranu uživatelů letecké přepravy. 
 • Intermodální  propojení  letecké dopravy s dopravou silniční, železniční a námořní se ukazuje pro letecké dopravce jako obchodně výhodné a pro- mítá se rovněž v projektování letišť. Nezanedbatelným faktorem pro růst výkonů dopravců i letišť je kvalitní kapacitní propojení veřejné povrchové dopravy s hlavními letišti. 
 • Trvalá optimalizace vnitřních a provozních procesů s rychle rostou- cím využitím IT se pro letecké společnosti stává nezbytnou činností, jejíž zvládnutí je klíčem k úspěšnému rozvoji každého leteckého dopravce. 

ihhljk.png ad SLD II.: Odpovědi na specifické otázky z obchodního leteckého provozu mnohokrát nenajdete ani ve specializované zahraniční literatuře a můžete se o nich dozvědět jen na kurzech, za které zaplatíte nemalé peníze. Je proto nutné ocenit práci týmu odborníků, kteří se pustili do nelehkého úkolu problematiku popsat a vysvětlit. Je zřejmé, že jde o lidi, kteří nejen vědí, jak věci fungují, ale také vám dokážou vysvětlit, a to je v letecké dopravě důležité, jak věci spolu souvisí a jak jsou na sobě závislé. 
Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., v době vydání knihy vedoucí Katedry letecké dopravy, Žilinská univerzita.  

V následujících několika měsících budeme publikovat některé části knihy Svět letecké dopravy II. tak, abyste si mohli udělat obrázek o tom, na jakých principech svět letecké dopravy stojí a jak konkrétně fungují jeho jednotlivé součásti. Komplexní informaci však lze získat jedině studiem celé knihy, proto v takovém případě doporučujeme její zakoupení v e-shopu Flying Revue

-fr-

logo_fr_transp.jpg

220pix.jpg220pix0.jpgeígjirf.jpg1280.jpg

Flying Revue > Série & speciály > Svět letecké dopravy > Svět letecké dopravy, díl první
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 

          

SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 15.04.1916 se stalo...
15.04.1916
Letouny patřící RFC a RNAS zahájily historicky první vzdušný zásobovací most, během kterého přepravily přes 16 tun potravin do města Kut el Amara v Mezopotámii, které bylo obleženo tureckým vojskem.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »